La neteja de la ciutat és una qüestió altament prioritària i estratègica per al conjunt de Terrassa. És un dret de la ciutadania poder gaudir d'un espai públic digne, confortable, agradable, segur i saludable. A diferència d'altres serveis, la neteja afecta a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes i és cabdal per garantir tant la funcionalitat com el gaudiment dels espais públics.
Per tal de reforçar de forma intensiva la neteja viària que habitualment realitzem des de l'ajuntament, hem posat en marxa el programa "Terrassa Neteja en Marxa", que comprèn diverses actuacions específiques de neteja de la ciutat: d'herbes d'escocells i voreres, de l'entorn natural i  de grafits,  entre d'altres.
Les accions  que conformen el programa "Terrassa Neteja en Marxa" s'aniran implantant de forma progressiva. Les primeres es van posar en funcionament al mes d'octubre i les darreres s'iniciaran al mes desembre. 

Neteja viària

La neteja de les places i carrers de la nostra ciutat esdevé estratègica, principalment des d'un punt de vista sanitari i ambiental, però també pel que fa a la percepció que la ciutadania pugui tenir de la ciutat.
La neteja de la ciutat és un servei que, a diferència d'altres, afecten a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes, i són cabdals per garantir tant la funcionalitat dels espais com el seu gaudiment.
Mantenir els espais compartits és una responsabilitat col·lectiva del conjunt de la ciutadania i, com a tal, és necessària la col·laboració cívica de tothom per tal de tenir la nostra ciutat neta. 
 
Neteja de grafits
Al recórrer la ciutat, és inevitable observar en molts indrets una gran varietat i quantitat de grafits i pintades. 
Caldria diferenciar entre el desenvolupament d'una cultura com la del grafit del fenomen polític-social de les pintades urbanes, que si bé comparteixen alguna de les seves característiques, res tenen a veure amb el gènere artístic que implica el grafit, el que ens obliga a distingir entre el grafit legal, autoritzat, reglat, i l'il·legal producte de l'incivisme que es realitza en espais i propietats públiques o privades, i normalment sense permís. 
L'estudi de camp que s'ha portat a terme en els darrers mesos ha permès dissenyar un pla de treball que s'iniciarà mitjans de desembre. Estarà dotat amb 32 persones del: 2 encarregats, 20 oficials i 10 ajudants de pintors que netejaran, mitjançant el repintat o decapatge, 50.000 m2 de parets, façanes o altres superfícies, d'edificis públics i privats,  mobiliari urbà i altres elements de l'espai públic. El programa preveu destinar 552.443€ a la neteja de grafits.
 
Neteja d'adhesius i cartells
Aquesta campanya es centra en la retirada dels cartells i adhesius que tot sovint ens trobem en semàfors i fanals de la nostra ciutat.
La intervenció es va iniciar aquest mes de novembre i es portarà a terme a tots els barris de la ciutat, quedant exclòs de l'àmbit de treball el barri del Centre ja que compta amb un pla específic desenvolupat des de Comerç Terrassa Centre. La resta de la ciutat es netejarà seguint un ordre marcat per la priorització de les vies principals, de major flux de vianants, i desenvolupant-se gradualment en sentit oest - est.
 
Neteja de l'entorn natural
L'Ajuntament de Terrassa és el responsable de la neteja, el manteniment i les millores que es facin en els diferents espais de l'entorn natural, sobretot espais de caràcter públic que necessiten una actuació permanent. 
Es tracta d'una superfície de 4.400 hectàrees de sòl no urbanitzable, amb un gran valor ecològic, social i patrimonial, que és utilitzat habitualment per la ciutadania de Terrassa i també d'altres municipis. Per a la conservació d'aquests espais cal realitzar constants actuacions de millora, manteniment i neteja que garanteixin el seu bon estat de conservació, tant per oferir espais de qualitat com per prevenir incendis.
 
Des d'aquest mes de novembre i durant 6 mesos, es reforçarà la intervenció que habitualment realitza l'equip de medi natural del Servei de Medi Ambient, amb un nou dispositiu de 4 persones, procedents del Pla d'Ocupació Municipal, que realitzarà un suport en tasques de manteniment i de recollida en els punts d'abocament incontrolats.
 
Neteja d'escocells i d'herbes
Els treballs que es porten a terme al llarg de l'any, es centren en eliminar les herbes dels clots entorn d'arbres i plantes, així com l'eliminació de les que proliferen a les voreres i altres zones pavimentades, rigoles i mitjanes dels vials de la ciutat, en la que tenim més de 20.000 escocells, prop de 930.000 m2 de voreres i 7 polígons industrials amb una superfície de més de 260.000 m2.
Al 2014 aquests treballs han estat adjudicats, a l'empresa del tercer sector, Centre de Jardineria l'Heura, qui ha realitzat aquestes tasques de forma regular al llarg d'aquests mesos.
La proliferació d'herbes normalment es centra a la primavera però enguany les intenses pluges dels darrers mesos, poc habituals a la nostra ciutat, han motivat un major creixement de les herbes als carres, places, parcs i terrenys sense urbanitzar. Donada aquesta situació excepcional el Servei de Gestió de l'Espai públic ha realitzat un treball de camp per valorar les actuacions i terminis necessaris per emprendre una acció que permeti eradicar-les i recuperar la usual imatge de la ciutat, agradable, fàcil de passejar i de viure.
 
El pla definit es durà a terme durant el mes desembre, i s'actuarà arrencant i segant les herbes tant amb mitjans manuals com mecànics, emprant-se desbrossadores, bufadores i petit material com aixades. Per a dur a terme aquestes tasques s'han signat tres contractes de neteja amb el Centre de Jardineria l'Heura i amb les empreses Ambitec i Naturalia, les quals actualment realitzen el manteniment de part de les zones verdes de Terrassa. En aquesta actuació intensiva hi treballaran 26 oficials i operaris.