Carta dels drets i deures dels usuaris dels punts d'accés a internet Terrassa Puntxarxa.

Aquestes normes tenen com a finalitat regular el funcionament i l'ús dels Punts d'Accés a Internet ubicats en els centres cívics municipals, Casals de Barri i d'altres equipaments. Han d'estar sempre a la disposició de qualsevol ciutadà o ciutadana en el mateix equipament. Els ciutadans i les ciutadanes que vulguin fer-ne ús, estaran obligats a respectar el que estableix aquest document. Tant mateix també s'aplicarà aquestes normes d'ús als punts d'accés de nova creació.

1. Drets

1.1.- L'accés al servei és gratuït i lliure per a qualsevol ciutadà, durant els horaris específics que així ho indiquen.

1.2.-Tothom té dret a fer ús del maquinari i programari instal·lats en el terminals.

1.3.- A ser informat sobre els horaris i planificació d'ús en la mesura possible, amb la deguda antelació.

1.4.- Formular suggeriments per a la millora de la qualitat del servei.

1.5.- Participar en les diferents activitats organitzades amb caràcter general.

1.6.- Apuntar-se als diferents cursos que s'imparteixen i a ser avisats amb antelació de les possibles modificacions.

1.7.- Tothom té dret de ser registrat per tal d'obtenir un nom d'usuari i una clau d'accés, amb els que podrà fer ús del servei.

1.7.1.- L'usuari podrà canviar tant el nom d'usuari com la clau d'accés en qualsevol moment.

1.8.- D'acord amb la llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 15/1999 del 13 de Desembre, tot usuari podrà exercir, en qualsevol moment, el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals en els termes inclosos a la legislació vigent. 1.9.- Realitzar la reserva de terminals per a la seva utilització per a qualsevol dels punts d'accés de la xarxa municipal, tot respectant les limitacions de durada d'ús internes del sistema.

1.9.- Realitzar la reserva de terminals per a la seva utilització per a qualsevol dels punts d'accés de la xarxa municipal, tot respectant les limitacions de durada d'ús internes del sistema.

1.10.- En els punts d'accés a Internet, l'usuari podrà accedir als serveis web de: petició carnet d'usuari, consulta de catàleg i pròrroga de préstec que ofereix la xarxa de biblioteques públiques (bct xarxa). Aquest dret es correlacionarà amb la possibilitat de suspendre el dret d'accés a Internet en els PuntXarxa a aquells usuaris que tinguin pendent el retorn d'un préstec a les biblioteques públiques municipals, un cop superat el temps pel qual es realitzà el préstec i/o la seva pròrroga, i fins el moment que es tingui constància que el retorn s'ha produït.

2. Deures

Són deures dels usuaris del servei Terrassa Puntxarxa:

2.1.- El coneixement i compliment del present document i normes de funcionament, que estaran a disposició del usuari en cada punt d'accés.

2.2.- Cooperar amb el personal responsable de l'equipament per a la millora del funcionament del servei.

2.3.- Vetllar per a una correcta utilització i conservació de les instal·lacions i recursos del Servei.

2.4.- Tenir el màxim respecte per el treball dels altres, sense destruir ni copiar fitxers d'altres usuaris o bé interrompre les seves sessions.

2.5.- S'admetrà un màxim d'un usuari per màquina, a no ser que es justifiqui la necessitat de la presència de més usuaris en un mateix lloc de treball.

2.6.- La persona que sol·liciti registrar-se en el sistema ha de presentar documentació acreditativa i actualitzada per tal de verificar l'autenticitat de la seva identitat. El nom d'usuari i clau d'accés, són d'ús personal i intransferibles, poden ser sancionat l'usuari que cedeixi els seus codis a terceres persones o bé que en faci ús.

2.6.1.- Els menors d'edat que sol·licitin ser registrats en el sistema, hauran de comptar amb una autorització paterna, de manera que els seus responsables legals donen el seu consentiment per tal que el menor pugui accedir al servei.

2.7.- És un deure de l'usuari el fet d'identificar-se en el suposat cas que el/s responsables del centre així ho sol·licitin. Tant mateix cada usuari és responsable del lloc de treball assignat.

2.8.- Per tal de mantenir l'aula en perfectes condicions, és necessari col·laborar en la neteja del lloc de treball no deixant papers, bolígrafs, etc., no sent l'Ajuntament de Terrassa responsable dels objectes personals que l'usuari pugui deixar en el lloc de treball durant o després de la seva utilització.

2.9.- Comunicar al responsable de l'aula o bé a l'Atenció al Públic del centre de qualsevol anomalia detectada en els equips informàtics o bé en la pròpia aula.

2.10.- El sistema Puntxarxa no es responsabilitza de mantenir dades ni fitxers en els terminals, es recomana que cada usuari obtingui les còpies de seguretat d'aquests documents.

2.11.- Mantenir silenci durant la sessió de treball.

2.12.- Deixar lliure el lloc de treball un cop acabat el temps assignat.

2.13.- No es permet:

2.13.1.- Fumar en l'interior de l'aula.

2.13.2.- Menjar o beure dins l'aula.

2.13.3.- Utilitzar la sala com a ubicació de tertúlia o jocs col·lectius.

2.14.- Està  prohibit desenvolupar activitats encaminades a trencar la seguretat del sistema.

2.15.- Està prohibit emportar-se de l'aula qualsevol tipus de material.

2.16.- Està prohibit instal·lar, descarregar i eliminar qualsevol tipus de programari en els equips informàtics.

2.17.- Està prohibit manipular (canviar, desplaçar, tocar connexions…) els equips ubicats a l'aula.

2.18.- L'usuari ha de cancel·lar la reserva en el suposat cas que prevegi no poder assistir a la sessió reservada, en cas contrari la reserva serà cancel·lada per el propi sistema passats quinze minuts després de l'hora prevista i se li computarà a l'usuari el temps reservat, com si aquest hagués realitzat la sessió corresponent.

2.19.- L'incompliment d'alguna d'aquestes pautes d'ús comportarà una sanció de fins quinze dies, durant els quals no serà permesa l'entrada a l'aula del/la  infractor/a.

2.20.- L'entitat o col·lectiu que ho desitgi podrà fer ús del servei amb la corresponent petició anticipada als responsables del servei.