Obert el termini per demanar ajuts al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals

Es poden tramitar fins el 31 de març

L'Ajuntament de Terrassa ha obert el termini de presentació de sol·licituds pels ajuts al pagament de l'IBI que es concedeixen a les famílies monoparentals. Aquesta convocatòria forma part de la línia d'oferir d'ajuts socials i beneficis fiscals a les situacions personals i familiars que poden comportar desigualtats socials.

Fins el 31 de març, les persones interessades podran presentar la sol·licitud telemàticament, a través de la Seu Electrònica, concretament a https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=2981 o presencialment, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana. Finalitzat el termini, una comissió d'avaluació valorarà cada sol·licitud, segons els criteris d'atorgament generals i els requeriments i criteris establerts. L'import dels ajuts econòmics dependrà del nivell ingressos familiars i oscil·larà entre el 5% i el 50% de la quota de l'IBI.

Es consideren família monoparental les formades per un pare o mare amb un o més fills menors de 21 anys (o de 26 si estudien) que convisquin amb una sola persona i depenguin econòmicament d'ella.

Els altres requisits que s'han de reunir per optar a aquests ajuts són:

  • Que no s'estigui convivint maritalment amb una altra persona i, en cas de separació o divorci, que no s'estiguin percebent rendes de l'anterior cònjuge.
  • Que l'immoble gravat per l'IBI sigui de titularitat del pare o la mare.
  • Que l'immoble sigui la residència habitual de la família.
  • Que la liquidació de l'IBI de l'exercici 2018 estigui pagada o domiciliada, en aquest cas, l'ajut s'aplicarà un cop l'Ajuntament tingui constància del pagament de tots els terminis de la domiciliació.
  • Que s'estigui en possessió del títol oficial de família monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya.

Les bases específiques d'aquesta convocatòria d'ajuts i tota la informació sobre el calendari fiscal i els beneficis fiscals es poden consultar a https://seuelectronica.terrassa.cat/.