El Govern municipal proposa mantenir les tarifes de l'aigua actuals en la gestió publica del servei

La proposta del pressupost de l'empresa pública i de l'ordenança que estableix les tarifes del servei s'elevarà al Ple municipal de juliol

Canvi en la gestió de l'aigua a TerrassaEl Govern municipal proposa mantenir les tarifes actuals per a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua quan entri en funcionament l'Entitat Pública Empresarial Local Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, i es faci efectiu el canvi al model de gestió pública, el 10 de desembre del 2018. La proposta de pressupost de l'empresa i l'ordenança que regularà les tarifes s'elevarà al Ple municipal del mes de juliol.

La proposta d'ordenança manté el quadre de quotes de 2014, per aconseguir garantir el nivell d'ingressos necessaris per a la prestació del servei i alhora iniciar-lo sense canvis sobtats. Aquest fet permet garantir un trànsit entre els dos gestors sense impacte per a les persones usuàries i alhora garantir la sostenibilitat econòmica de l'EPEL. De la mateixa manera que es fa amb el quadre de quotes del servei, es manté la bonificació anomenada quota social, adreçada a famílies vulnerables que es troben per sota d'un llindar d'ingressos, amb la mateixa configuració que l'aprovada el 2013 per l'Ajuntament.

La proposta d'ordenança estableix un règim transitori pel qual no caldrà que els abonats actuals facin cap tràmit amb l'EPEL per continuar rebent el servei, donant continuïtat als contractes actuals, i als sistemes de pagament del rebut.

L'Ajuntament de Terrassa ha realitzat els darrers mesos tots els treballs per determinar les necessitats que s'han de proveir amb la posada en funcionament de l'EPEL, com els locals, la subrogació del personal, la informàtica de gestió i administració, la imatge i comunicació, les eines, els estocs, els contractes amb tercers, etc. Segons l'estudi de costos que acompanya la tarifa, els costos de la gestió del servei d'abastament de Terrassa que prestarà l'EPEL seran de 15.556.963,12 euros. Els costos indirectes que té l'Ajuntament sumen quasi 1 milió d'euros més, fins a arribar als 16.501.270,03 euros.

Per cobrir aquestes despeses, les tarifes preveuen els preus pel consum d'aigua en baixa dels diferents tipus d'usuaris (domèstics, comercials, industrials i municipals), i també els preus per connexió, serveis d'incendis, i tràmits administratius, entre altres. Així, els ingressos del servei seran de 15.803.843,03 euros anuals, import que permet cobrir les despeses de gestió del servei que prestarà l'EPEL, però que no cobreix la totalitat dels costos indirectes de l'Ajuntament abans esmentats, quedant un dèficit de 697.427 euros. En relació a aquest dèficit, no és necessari proposar cap increment de les tarifes per fer-hi front, ja que són costos indirectes que l'Ajuntament ja té consolidats en el pressupost municipal.

Aquest estudi no té en compte els costos corresponents a l'aigua que se subministrarà a les poblacions de Matadepera, Viladecavalls i Ullastrell, que es compensaran amb els ingressos per la venda d'aigua en alta a aquests Ajuntaments.

Garantir la màxima qualitat del servei

L'objectiu de Terrassa Cicle de l'Aigua, amb el suport de l'Ajuntament, és ara el de finalitzar els treballs per la preparació del nou servei, proveint totes les necessitats esmentades en temps i forma, per assolir un traspàs ordenat del mateix, de forma que la substitució de l'anterior gestor no tingui cap efecte ni incidència en la garantia del subministrament i que es doni continuïtat al seu normal funcionament en tots els seus àmbits, com la qualitat de l'aigua, del mateix servei, i en les polítiques socials i ambientals.

Els objectius de la gestió pública del servei de subministrament d'aigua estan basats en la integració d'un conjunt de mesures al llarg del seu cicle que permetin la prevenció i reducció de la contaminació, la millora de les masses d'aigua i de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics, la participació ciutadana i la transparència, la garantia permanent del subministrament suficient, de qualitat, equilibrat i equitatiu, per a un ús sostenible i, finalment, una gestió eficient i econòmicament viable d'un bé comú com és l'aigua.