El Ple aprova les Ordenances Fiscals i el Pressupost municipal per al 2019

El pressupost consolidat és de 244,3 milions d'euros, un 11,55% més en relació a l'any anterior

L'Ajuntament de Terrassa ha celebrat avui un Ple extraordinari en què s'han aprovat, provisionalment i inicialment, les Ordenances Fiscals i el Pressupost General de l'Ajuntament de Terrassa per a l'any 2019, respectivament. La proposta d'ordenances fiscals s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC i ERC-MES (13), les abstencions de PDeCAT (3), i els vots en contra de TeC, C's, PP i CUP (11). Pel que fa al Pressupost, l'aprovació ha vingut donada pels vots a favor del PSC (9) com a Equip de Govern, i per les abstencions de TeC, ERC-MES, i PDeCAT (13), i pels vots en contra de C's, PP i CUP (5). L'alcalde Terrassa, Alfredo Vega, ha manifestat la seva satisfacció per les decisions del Ple: "Després d'un període de treball molt intens per part de l'Equip de Govern, dels tècnics municipals, així com dels grups de l'oposició, hem pogut presentar les propostes que permetran disposar a finals d'any d'uns comptes per continuar avançant en la construcció de la ciutat". Vega ha destaca "el gran tarannà de diàleg que hi ha al Ple municipal, per tal de treballar plegats pel bé de la ciutat".

Per a l'alcalde, amb aquestes ordenances fiscals i amb aquest pressupost, "ens proposem de manera prioritària consolidar els avenços en la millora de l'espai públic, en l'acció social i la ocupabilitat, en innovació i projecció de la ciutat, i també en millora de l'organització municipal. Ens definitiva, avancem cap a l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels terrassencs i les terrassenques".

La proposta d'Ordenances Fiscals pel proper any es caracteritza per "una clara aposta per l'equitat, la progressivitat i la solidaritat; amb una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada, i amb la cohesió social com a gran valor de rerefons", tal com ha remarcat l'alcalde en la seva exposició. Amb l'aprovació d'avui, es generaran prop de 3 milions d'euros addicionals d'ingressos, que haurien de garantir que les necessitats més urgents de la ciutat quedin cobertes. Amb aquest increment, però, no s'incrementa més la pressió fiscal a la ciutadania de Terrassa, que es manté en nivell moderats, per sota de la mitjana catalana, i garantint el sistema de bonificacions i ajuts socials.

Els trets principals del projecte d'ordenances fiscals són el replantejament de la taxa de guals, per adaptar-la a la revisió cadastral; l'augment de l'IAE un 5%;  increments del 5% per residents i del 3% al comerç en la Taxa de Residus; l'augment del tipus impositiu de la plusvàlua fins situar-se al 30%; el tipus impositiu en l'Impost de construcció torna a ser del 4%, el de 2009; i la congelació de l'IBI, en què desapareixeran els topalls per evitar increments en el rebut de més del 5% després de la revisió cadastral de 2017, el que a la pràctica podrà comportar increments de més del 5% només pel 10% dels immobles.

Una de les novetats més destacables en les Ordenances Fiscals 2019 és l'aposta per promoure les energies renovables i l'ús de vehicles menys contaminants. Així, es proposa la rebaixa a la meitat de l'IBI, l'ICIO i l'IAE per instal·lació d'energies renovables, a més que els vehicles de zero emissions no pagaran IVTM, ni zona blava, així com els ECO, la meitat. Per a l'alcalde, aquestes mesures, posen de manifest "l'aposta clara de futur del Govern municipal per promoure les energies renovables i l'ús de vehicles menys contaminants a la ciutat".

Priorització de recursos

Pel que fa al Pressupost, l'aprovació inicial d'avui és el resultat d'un llarg i complex procés de debat polític, entre l'Equip de Govern i els diferents grups municipals. Per a l'alcalde, la proposta que avui ha estat aprovada, és "rigorosa, responsable, realista, ajustada a la incertesa del moment, i que permetrà encarar el final de mandat amb el convenciment que estem prioritzant els recursos de la manera més equilibrada i justa possible". Per a Vega, "hem treballat amb l'objectiu de continuar consolidant la ciutat cohesionada, amb benestar i bona convivència, amb serveis de qualitat, amb un Ajuntament solvent i amb una administració modernitzada".

A grans xifres, la proposta de pressupostos municipals per aquest any presenta un pressupost general consolidat (el que incorpora les societats dependents) de 244,3 milions d'euros, un increment de l'11,55 % en relació al 2018. El pressupost ordinari de l'Ajuntament serà de 198 milions d'euros (un 8,2% més que el 2018), i el total, un cop valorades i incorporades totes les inversions de 207,6 milions d'euros, el que significa un augment del 6,25% respecte el 2018.

Aquesta és una proposta que reprioritza els recursos disponibles de l'Ajuntament de Terrassa per al proper any, que posa l'accent en la millora de la qualitat de l'espai públic; en l'acció i la dinamització social i la millora de l'ocupabilitat; la Innovació i la projecció de la ciutat; l'educació, la cultura i l'esport com a factors de cohesió social; i la innovació i la millora de l'organització municipal.

En el pressupost 2019 es preveu disposar de més recursos gràcies a la gestió tributària, a la participació en els ingressos de l'Estat, a una menor càrrega financera, així com a l'anàlisi del pressupost 2018, que ha permès alliberar més de 5 milions d'euros més. Així, el proper any es disposaran de 21,76 milions d'euros que permetran dotar de més recursos els projectes que s'han establert com a prioritaris. Una repriorització de recursos que posa l'accent en el manteniment de l'espai públic, la mobilitat, el transport, la neteja, els residus, les polítiques de cohesió social, l'ocupació i l'educació. Aquestes  actuacions prioritàries s'estructuren en disposar 11,4 milions d'euros (el 54%) a Espai públic, neteja, residus, mobilitat, transport, seguretat i civisme; 2,9 milions a l'Atenció a les persones, lluita contra les desigualtats, cohesió social; 1,3 milions a Educació, cultura, esports i projecció de la ciutat; i 5,2 milions a Innovació i millora en l'organització municipal.

La despesa corrent, distribuïda per àmbits de gestió per al 2019, quedaria de la següent manera:

  • Territori i Sostenibilitat: 77.238.099 euros
  • Drets socials i Serveis a les Persones:  29.207.090 euros
  • Desenvolupament econòmic, Indústria i Ocupació: 5.854.027 euros
  • Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat: 41.580.032 euros
  • Serveis Generals i Govern Obert: 27.730.546 euros

Pel que fa a inversions, per aquest 2019 es compta amb 11,48 milions d'euros, amb els que el Govern pretén continuar impulsant projectes estratègics per a la ciutat. La principal actuació prevista en la partida d'inversions, de 5,29 milions d'euros, es destinarà a obrir les obligacions legals i contractuals; 2,34 milions es destinaran a projectes per al manteniment i millora de l'espai públic; 1,82 milions d'euros seran per garantir l'execució dels projectes que provenen de processos participatius anteriors, com el PAM 2016 i 2017; el manteniment dels equipaments i el patrimoni municipal comptaran amb una inversió de 0,7 milions d'euros; i els projectes SMART i el desenvolupament tecnològic comptaran amb una partida d'inversions de 0,55 milions més.

Solvència i sostenibilitat

En l'elaboració de la proposta 2019 s'ha hagut de tenir en compte també la necessitat de garantir la solvència econòmica, la sostenibilitat i l'estabilitat de les finances municipals. Aquests condicionants, relatius al compliment de les normes d'estabilitat pressupostària o de la regla de la despesa, així com al desconeixement de les partides provinents dels tributs de l'Estat, obliguen al Govern Municipal a realitzar una retenció preventiva de 8,9 milions d'euros. En aquest sentit, el Govern municipal ha tingut present no incloure entre les retencions cap dotació relacionada amb les obligacions contractuals i legals, i que afecti el mínim possible a les línies de despesa prioritàries previstes.

Exposicions públiques

Després de les dues aprovacions d'avui, s'obren els diferents períodes d'exposició pública i presentació d'al·legacions, de 30 dies hàbils per a la proposta d'Ordenances Fiscals 2019 i de 15 dies per al Pressupost Municipal, per a les corresponents aprovacions definitives.