L'Ajuntament revisa la situació de 79 famílies que no han pagat menjadors escolars per garantir que cap infant en situació de vulnerabilitat es quedi sense àpat

Serveis Socials haurà acabat aquest procés a mitjans de la setmana vinent

cuina d'un menjador escolarL'Ajuntament de Terrassa està revisant la situació de 79 famílies que no han fet el pagament del servei de menjador escolar dels seus infants, amb l'objectiu de comprovar si la situació econòmica familiar ha entrat en grau de vulnerabilitat, i per garantir a aquestes famílies que els seus fills i filles puguin tenir l'àpat al menjador de l'escola.

Per garantir la correcta gestió dels aproximadament 5.800 serveis de menjador i el sistema de beques complementàries, l'Ajuntament i l'empresa concessionària disposen d'un protocol que estableix que la segona setmana de mes es domicilien els rebuts del mes en curs (o s'envien cartes de pagament si la família no ha facilitat un número de compte corrent). La tercera setmana de mes s'avisa els impagats de la data límit de pagament mitjançant tres mecanismes: nova carta de pagament, trucada d'avís des de l'empresa, i trucada de la coordinadora del servei de menjador de cada escola si arriba el divendres i la família no ha satisfet el deute. La quarta setmana, si el deute encara no ha estat satisfet, es procedeix a deixar de prestar el servei. Paral·lelament a aquest procés, els Serveis Socials de l'Ajuntament són informats dels usuaris becats amb deute i es revisa si la situació d'algun d'ells ha canviat i cal una actuació d'urgència per incrementar el complement de la beca i, si és el cas, concedir un ajut econòmic per pagar el deute.

Aquest mes d'octubre es van registrar 1.200 impagats en finalitzar la segona setmana. Dels 1.200, la majoria han anat regularitzant la situació al llarg de la tercera setmana. Aquest dilluns 29 d'octubre, 158 usuaris que no havien pagat el deute han deixat de rebre el servei (tot i que van menjar a l'escola igualment aquells nens i nenes a qui la família no havia passat a recollir-los). Ahir dimarts, la meitat d'aquests 158 ja havien pagat els rebuts, i la xifra ha quedat en 79 (el que suposa un 1,3% del total d'usuaris, tot i que s'estima que aquesta xifra pugui baixar més en les pròximes hores). En tots aquests casos, que corresponen a infants que reben beca de menjador, els Serveis Socials de l'Ajuntament estan revisant la situació econòmica de cada una de les famílies, per comprovar que cap infant es trobi en situació de vulnerabilitat. Aquest procés de revisió haurà acabat la setmana vinent. En cas que es detectin situacions de vulnerabilitat, des de l'Ajuntament es prendran les mesures oportunes per garantir que aquests infants no es quedin sense l'àpat a l'escola.

Des de l'Ajuntament i l'empresa concessionària es valora el bon funcionament d'aquest protocol, atesa l'alta complexitat de la gestió de les beques i els seus complements. Uns ajuts que són competència de la Generalitat, però que atorga el Consell Comarcal i que l'Ajuntament de Terrassa complementa en diferents percentatges en els casos on es considera necessari, atenent cas per cas a una gran diversitat de realitats familiars. Així, aquest curs 2018-2019, l'Ajuntament complementa al 100% un total de 332 beques, al 75% un total de 525, i al 50% un total al 166 beques. A més, concedeix un total de 1.158 beques del 50% o del 100%. Tot plegat fa imprescindible una gran coordinació entre els serveis municipals i l'empresa concessionària del servei de menjadors, coordinació que el protocol facilita i agilitza.

Els impagaments detectats poden donar-se per diferents causes i circumstàncies familiars. En tot cas, l'Ajuntament vetlla especialment per aquells casos de famílies que reben beques, per fer-ne seguiment i evitar que aquests nens i nenes es quedin sense servei de menjador. El protocol estableix que en cas d'impagament i que l'infant s'hagi quedat igualment a l'escola en hora de dinar, la direcció del centre vetlli per aquest alumne i li garanteixi el dinar. En aquest sentit, l'Ajuntament desmenteix que s'hagi deixat desenes d'escolars sense menjar, i que des de Serveis Socials s'hagi fet responsable les direccions dels centres d'aquesta situació.

Tot i la valoració positiva que es fa de l'aplicació del protocol, des de l'Ajuntament i l'empresa concessionària es va fent seguiment dels procediments seguits, per garantir la seva eficàcia i detectar possibles disfuncions o errors i subsanar-los.