Pla per millorar l'accessibilitat

Carrer de Terrassa

L'Ajuntament ha aprovat el Pla d'Accessibilitat de Terrassa.

Qué és?

Un document que identifica els obstacles que es troben les persones quan es mouen per la ciutat. 

El pla mostra el número total de barreres, les prioritats i el cost aproximat de les solucions. Això permet a l'Ajuntament planificar millor les obres d'accessibilitat. 

A qui beneficia?

L'accessibilitat millora l'autonomia i la seguretat de tothom. Per exemple, persones amb discapacitat, persones grans o persones que porten carro o cotxet.

Anàlisi de la via pública

El pla ha analitzat més de mil trams de carrer i 10 parcs i places. Tot seguit compartim algunes de les conclusions.

Voreres

  • 3 de cada 10 voreres ja són accessibles. 
  • 7 de cada 10 voreres s'han de millorar. Per exemple, cal ampliar voreres, treure obstacles o asfaltar.


Passos de vianants

  • 4 de cada 10 ja són accessibles.
  • 6 de cada 10 s'han de millorar. Per exemple, cal rebaixar voreres o senyalitzar.

Fer totes les obres de cop costaria molts diners i col·lapsaria el trànsit. Per això, el pla proposa fer les obres en moments diferents, i començar amb els trams més problemàtics. 

Transports

El pla ha analitzat més de 500 elements de transport que depenen de l'Ajuntament. Tot seguit compartim algunes de les conclusions.

Parades d'autobús

  • 6 de cada 10 ja són accessibles.
  • 4 de cada 10 s'han de millorar.  Per exemple, cal moure la parada, millorar el paviment o ampliar la vorera. 

Parades de taxi

  • 6 de cada 10 ja són accessibles.
  • 4 de cada 10 s'han de millorar. Per exemple, cal posar línies en relleu per a persones cegues o canviar els rètols informatius. 

Reserves d'aparcament per a persones amb discapacitat

  • 7 de cada 10 ja són accessibles.
  • 3 de cada 10 s'han de millorar.  Per exemple, cal repintar la plaça, treure obstacles o col·locar senyals.

Més informació