Comença l'enderroc de dos dels quatre blocs inclosos en l'última fase del Projecte d'Esponjament de Ca n'Anglada

Els treballs, que s'inicien demà, afecten els edificis situats als números 1 i 3 del passatge de a Concòrdia 

Amb l'enderroc dels dos edificis situats al passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, ubicats a l'illa delimitada pels carrers de Jacint Elias, de Sant Crispí, Sant Damià i passeig del Vint-i-dos de Juliol, Terrassa fa un pas més en la transformació urbanística de la part nord del barri de Ca n'Anglada.  Els dos blocs formen part de l'última fase del Projecte d'Esponjament, iniciada el 2012 amb el conveni signat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l'Ajuntament, i que ha estat dividida en dues subfases: la 3A, que contempla els edificis que s'enderroquen demà dimarts i dimecres; i la 3B, que afecta els altres dos blocs situats a l'illa formada pels passatges de Previsió i Constància. En aquest cas, els edificis possiblement es podran enderrocar l'any vinent, ja que en aquests moments s'estan fent els tràmits per expropiar els habitatges afectats.

Els treballs preparatoris per l'enderrocament dels blocs de la Fase 3a es va iniciar el setembre de 2020. En aquests mesos, s'han procedit  a destapiar, delimitar i tancar l'espai necessari per fer les obres, retirar la teulada de fibrociment, a descarregar tots els elements estructurals, entre altres, i també a garantir l'anul·lació dels subministres d'aigua, gas, telèfon i altres companyies de serveis.

Aquests treballs, continguts en el ‘Projecte d'enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada, corresponent a l'edifici del passatge Concòrdia número 1 i 3, van a càrrec de l'empresa Hercal Diggers S.L, amb un pressupost d'adjudicació de 168.148,55 euros, que també inclou la urbanització provisional dels espais alliberats.


Com es farà l'enderroc

L'enderroc dels dos edificis de la Fase 3A es realitzarà amb una pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 tn a 20 tn. Per evitar la pols, ja que els edificis més propers es troben a una distància màxima de 12 metres, es procedirà a ruixar contínuament d'aigua tota l'obra. Primer s'enderrocarà l'entrebigat, sense debilitar les biguetes, i les parets de tancament es tiraran a terra un cop fet l'enderroc del cobert.

Els dos edificis tenen una superfície en planta de 564,68m2 i una superfície total d'uns 2.825 m2, i formen un conjunt edificat amb planta rectangular de dimensions aproximades de 14,80 m per 38,16 m, format per planta baixa, quatre plantes, i sotacoberta. Cada bloc està format per 20 habitatges (quatre per planta), distribuïts entorn d'un nucli d'escales i sense ascensor.

Un cop amb el solar alliberat, es farà la urbanització provisional amb paviments, enllumenat i evacuació d'aigües de pluja. S'instal·laran columnes de llum, en substitució de les llumeneres de les façanes; dos nous embornals, a la part baixa, per recollir les aigües de pluja, que es connectaran a la xarxa de sanejament; i es reposaran totes les zones afectades per l'actuació, així com els escocells trencats.

 

La tercera i última fase 

Per executar aquesta tercera i última fase, l'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, van signar l'abril de 2017 un conveni urbanístic, que s'està portant a terme en dues subfases. Inicialment, s'havia previst enderrocar aquests blocs del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l'any 2019, però es va demorar per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la Covid-19.

En aquests vuit anys en què s'haurà executat el Projecte d'Esponjament del barri de Ca n'Anglada, s'hauran enderrocat nou blocs amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 127 famílies, una tasca gestionada directament des de l'Oficina de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al Centre Cívic Montserrat Roig, integrada per l'Ajuntament i l'Institut Català del Sòl, INCASÒL, per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven les persones propietàries i també les residents. 

La inversió total realitzada a Ca n'Anglada arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre la Generalitat i l'Ajuntament.

 

Un projecte en marxa des de 2012 

Els problemes en els habitatges del barri van conduir a una degradació social que va fer necessària l'actuació de l'Ajuntament i de la Generalitat. L'objectiu final del projecte d'esponjament de Ca n'Anglada és reduir la densificació d'habitants per millorar les condicions de vida, ambientals i socials. Inicialment, el projecte preveia la construcció de nous edificis a l'avinguda del Vallès per fer els reallotjaments, però la crisi econòmica ho va fer inviable i es van acollir les famílies en habitatges existents i disponibles del terme municipal de Terrassa, tan nous (a través de la Societat Municipal d'Habitatge) com de segona mà. 

El projecte es va posar en marxa l'any 2012, amb la signatura d'un primer conveni urbanístic entre ambdues administracions per avançar en els reallotjaments, permetre l'enderroc de nou edificis situats a la zona nord-est afectats per diverses tipologies, i determinar els recursos econòmics necessaris per executar la primera fase del projecte.

Els nou blocs afectats estaven ubicats al carrer de Sant Damià 255 bis i 257 bis, Sant Cosme 198 bis (Fase 1, actual plaça del Pagès), Passatge de la Prudència 2-4 (Fase 2), Passatge de la Concòrdia 1-3 (Fase 3A), Passatge de la Previsió 1 i Passatge de la Constància 2 (Fase 3B). 

 

Execució de les fases 

Primera fase (2013-2015): Es van enderrocar 3 blocs ubicats als carrers Sant  Damià 255 Bis (febrer 2014), Sant Damià 257 Bis (desembre 2014) i Sant Cosme 198 Bis (maig 2015), amb un total de 72 habitatges. Ajuntament i Generalitat van aportar sis milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. 

Segona fase (2015-2017): Enderroc de 2 blocs situats al passatge de la Prudència números 2 i 4 (Maig 2017), amb un total de 32 habitatges, així com el local comercial de l'antic mercat. Un segon conveni firmat l'any 2014 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa va ampliar les aportacions econòmiques. Es van preveure pels anys 2015 i 2016 una inversió de tres milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. Aquesta dotació va permetre culminar les inversions pendents de la primera fase i executar la segona. 

Tercera i última fase (2017-2021/22): Enderroc de quatre blocs. Dins la Fase 3A són els dos emplaçats al Passatge Concòrdia 1 i 3 (setembre 2020) i, dins la Fase 3B són els ubicats al passatge de la Previsió 1 i passatge de la Constància 2, amb un total de 40 habitatges (previst pel 2021-22). Un tercer conveni signat el 2017 recollia una inversió de 7.500.000 euros, per aquesta fase i també al 50% entre les dues administracions. 

Amb l'enderroc dels dos darrers blocs corresponents a la Fase 3B, prevista per al 2021-2022, es completaran totalment les actuacions acordades al primer conveni, signat l'any 2012. 

No obstant això, quedarà pendent d'executar els projectes d'urbanització definitiva dels quatre espais alliberats, pels quals caldria establir un nou conveni urbanístic entre ambdues administracions.