El Ple aprova inicialment el pressupost 2017 de l'Ajuntament amb només dos vots en contra

El pressupost consolidat és de 207 milions d'euros

L'Ajuntament de Terrassa va celebrar ahir un Ple extraordinari en què es van aprovar inicialment els pressupostos municipals pel 2017, on es proposen unes línies d'actuació centrades en l'acció social i l'atenció a les persones, la millora i el manteniment de l'espai públic i la promoció econòmica i l'ocupació. El pressupost 2017, que es va aprovar amb el vot a favor o l'abstenció de 25 dels 27 regidors/es que integren el Consistori, és de 174,6 milions d'euros. El pressupost consolidat, és a dir, el que integra les societats municipals, és de 207,4 milions d'euros. L'augment és del 1,61% en relació al 2016 en el pressupost corrent, i de 3,93% en el consolidat. Pel que fa al pressupost amb inversions, es preveu de 186'1 milions d'euros, el que suposa un augment del 4'10% respecte l'exercici anterior.

El pressupost 2017 aprovat inicialment, és fruit d'una proposta de l'Equip de Govern que ha comptat amb les aportacions de tots els grups municipals. Així, es tracta d'un pressupost social, equitatiu i de progrés, que referma el compromís del Govern municipal amb les persones donant resposta al Pla de Mandat 2015-2019.

En l'elaboració de la proposta, s'ha tingut en compte una major previsió d'ingressos i s'han previst també majors estalvis en despesa. Així, per aquest 2017, es  disposarà de prop de 10'4 milions d'euros de marge, per dotar de més recursos els projectes prioritaris que s'han estructurat en sis línies d'actuació: Desenvolupament i anàlisi estratègic (658.000 euros), reformulació del model d'organització de l'Ajuntament (1.000.000 euros), replantejament del model de descentralització territorial (70.000 euros), la garantia i prestació dels serveis bàsics (5.504.000 euros), la solvència i sostenibilitat dels comptes (2.929.000 euros) i el finançament ordinari de les inversions (223.000 euros). La línia de desenvolupament i anàlisi estratègic, que s'ha afegit respecte les prioritats de l'any 2016, ofereix una nova metodologia de treball per als processos d'elaboració de plans i programes estratègics de ciutat que es vulguin impulsar des dels diferents serveis municipals i àmbits de l'organització. Aquesta línia pretén garantir la unificació de continguts, la cohesió del conjunt de plans i programes municipals des d'una única perspectiva integradora.

Pel que fa a la distribució del pressupost per àrees, el pressupost queda de la següent manera:

· Territori i Sostenibilitat: 66.084.326 (+4,80%)

· Drets Socials i Serveis a les Persones: 47.589.556 (-2,19%)

· Serveis Generals i Govern Obert: 23.295.640 (+6,95%)

· Cultura, Innovació i Projecció: 16.754.761 (+5,50%)

· Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació: 6.045.791 (+2,75%%)

Pel que fa a inversions, el pressupost és de 12'1 milions d'euros, el que significa un 65% més respecte l'any 2016. Les principals inversions es destinaran, a més de l'esponjament de Ca n'Anglada o a la finalització del Pla de Barris de La Maurina, al projecte de Torrebonica, els talussos de la Riera del Palau, i a moltes altres actuacions destinades a la millora global de l'espai públic.

La proposta de pressupost del Govern municipal debatuda al ple extraordinari va comptar amb els vots favorables de PSC i PDeCAT (12), les abstencions de TEC, ERC i C's (13) i els vots en contra de PP i CUP (2).

Després de la seva aprovació inicial, el pressupost se sotmetrà a un període d'exposició pública i presentació d'al·legacions de 15 dies, passat el qual, si no n'hi ha, s'aprovarà definitivament de forma immediata. En cas que hi hagués al·legacions, se celebraria un nou Ple per a tractar-les.

Trobareu tota la documentació sobre el pressupost al portal de transparència de l'Ajuntament de Terrassa governobert.terrassa.cat/transparencia/pressupost2017/