El Ple d'aquest mes debatrà l'aprovació definitiva de l'Ordenança de la Zona de Baixes Emissions

El text que es porta a aprovació incorpora canvis respecte l'ordenança inicial, després que l'Ajuntament hagi estudiat les al·legacions rebudes

El Ple d'aquest mes de març debatrà l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), un text que ha estat modificat després que l'Ajuntament hagi fet l'estudi i valoració de les al·legacions rebudes.

Entre els canvis més rellevants, el text permet que els vehicles puguin accedir, amb independència del distintiu ambiental que tinguin, a aparcaments de rotació d'ús públic que es trobin en l'àmbit de la ZBE, siguin de titularitat pública o privada. Aquest permís es vehicularà a través de la signatura de convenis amb els titulars dels aparcaments que vulguin funcionar amb aquesta norma, i un cop instal·lin un sistema de control d'accés de vehicles al seu aparcament, per vetllar que no es produeixin situacions irregulars.

De la mateixa manera, l'Ordenança municipal facilita una autorització temporal d'accés als vehicles sense distintiu ambiental de persones propietàries, abonades o llogateres d'una plaça d'aparcament dins de la ZBE, sempre que el contracte sigui vigent abans de l'entrada en vigor de l'Ordenança.
 
D'altra banda, s'ha suprimit del text inicial de l'Ordenança la disposició transitòria que posposava fins al 2026 l'aplicació de les sancions a la zona de Ca n'Aurell inclosa a la ZBE. Aquesta moratòria es fonamentava en la manca d'estacionament fora de calçada en el perímetre de la ZBE en aquest barri; situació que queda resolta en permetre que els vehicles sense distintiu ambiental puguin estacionar en els aparcaments ubicats dins la ZBE.

En el text que es durà a aprovació al proper Ple, s'introdueix una disposició addicional que insta a, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la nova Ordenança, iniciar els treballs per ampliar l'àmbit territorial de la ZBE fins a l'avinguda d'Àngel Sallent, donant resposta així a  al·legacions rebudes que demanaven que el perímetre de la ZBE no finalitzés en una xarxa secundària de circulació i s'ampliés fins a una xarxa primària.

A més, el nou text manté que en un període de tres anys, si no s'han assolit les fites marcades, la Zona de Baixes Emissions podria veure modificades les mesures d'intervenció, els casos d'excepcionalitat i també es podria arribar a ampliar l'àmbit fins a l'avinguda de Barcelona.


Calendari d'implementació de la ZBE

La contaminació atmosfèrica és, a nivell global i també a nivell local, el tòxic ambiental més important. En aquest sentit, la ZBE suposa la limitació de l'accés dels vehicles més contaminants amb l'objectiu de protegir l'atmosfera, la salut de les persones i el medi ambient. Respecte aquesta limitació, l'any 2022 els vehicles censats a Terrassa sense distintiu suposaven un 28%, i de dins de la ZBE, un 25%.  L'estudi del parc circulant fet pel servei de mobilitat arran de la implantació dels nous parquímetres de la zona blava a la ciutat, que obliguen a introduir la matrícula, indica, però, que el parc mòbil de vehicles sense distintiu, aquells que realment es veurien afectats per l'aplicació de la normativa, és d'un 8%, tant de dins com de fora de Terrassa.

Durant aquest 2024, un cop aprovada l'ordenança, dins l'àmbit de la ZBE se sancionarà aquells vehicles més contaminants que hi circulin només en casos d'episodis de contaminació per NO2 (en els darrers 8 anys no se n'ha produït cap a Terrassa). Serà a partir de l'1 de maig de 2025 quan la seva implantació passarà a ser de forma permanent de dilluns a divendres en dies laborables i en l'horari de les 7 del matí a les 8 del vespre.


Com es valoraran els resultats de la implantació de la ZBE?

Terrassa és una ciutat que, mesurada la qualitat de l'aire, es troba molt pròxima al llindar dels nivells de contaminació que marca la normativa Europea, amb una mitjana anual de 40 micrograms per metre cúbic, i per sobre dels nivells que suposen un perill per a la salut segons l'Organització Mundial de la Salut (10 micrograms per metre cúbic). L'aplicació de la Zona de Baixes Emissions ens ha de permetre assolir els límits de contaminació atmosfèrica establerts per la Unió Europea i avançar en la millora de la qualitat de l'aire, la salut i la qualitat de vida a la ciutat.

Per tal de valorar si la implantació de la ZBE a Terrassa assoleix aquests objectius, l'Ajuntament està treballant amb una sèrie d'indicadors que permetran, en qüestió de pocs anys, disposar de més informació per avaluar l'impacte real de la mesura.

A banda de l'estació de qualitat de l'aire de la Generalitat, que es troba instal·lada la Rambleta del Pare Alegre, el consistori també mesurarà la presència de  contaminants atmosfèrics a través d'una vintena de captadors passius, que s'instal·laran en punts concrets de la ciutat. Es tracta d'un mètode indicatiu que permet conèixer els valors ambientals en els períodes concrets en què s'instal·len. També es col·locaran dotze sensors de qualitat de l'aire i de soroll a diversos edificis, així com una estació de referència al Parc de Vallparadís, que servirà per conèixer els valors ambientals de la ciutat en un espai lliure de trànsit.