El projecte de Pressupost prioritza la neteja, la mobilitat, l'economia, l'espai públic i l'atenció a les persones

El Govern té la voluntat d'elevar la proposta d'ordenances fiscals i pressupost 2020 a un únic ple, el 30 d'octubre

La proposta de Pressupost per al 2020 que ultima el Govern municipal dibuixa com a principals prioritats per al pròxim exercici la neteja, la mobilitat, la promoció econòmica i l'espai públic, així com a les polítiques socials, la cultura i l'educació. Així es desprèn del projecte de Pressupost i Ordenances Fiscals que el Govern ha exposat avui als grups municipals, en la Comissió Informativa extraordinària de Serveis Generals i Govern Obert presidida per la tinenta d'alcalde Núria Marín, que ha tingut lloc aquest matí a l'Ajuntament.

Segons la proposta, el Pressupost ordinari de l'Ajuntament per al 2020 seria de 208,2 milions d'euros, una xifra que suposa el 5% d'increment respecte l'ordinari de 2019 (que és de 198 milions d'euros). Així mateix, el pressupost d'inversions seria de 9 milions d'euros. Atenent les prioritats polítiques del Govern municipal marcades en el Programa de Govern 2019-2023, aquests recursos del pressupost ordinari i les inversions es destinaran, de manera prioritària, a la millora de la neteja i la gestió de residus (amb una partida de 1'8 milions d'euros d'ordinari -dels quals 793.000 estan limitats- més un milió d'inversions), però també a les polítiques socials i d'atenció a les persones vulnerables, al manteniment i millora de l'espai públic i dels equipaments cívics, esportius i educatius, a la implantació del Pla de Mobilitat i altres accions de millora de la mobilitat i del transport públic, a l'educació, al suport i foment de la cultura i la implantació de nous programes culturals, a l'economia -amb inversions en polígons i amb partides d'ordinari adreçades a la promoció econòmica-, i a habitatge, que comptarà amb una partida de 500.000 euros per a inversions.

Tot i que hi ha una previsió de majors recursos (entre ingressos i reprioritzacions de despesa) quantificada en 20.175.000 euros, aquest any persisteixen les limitacions quant a l'aplicació d'aquests recursos, fonamentades en la Llei d'Estabilitat Pressupostària i la Participació en els Ingressos de l'Estat, dades que no es coneixeran fins que no s'aprovin els Pressupostos Generals de l'Estat. Aquestes limitacions afecten un total de 8,7 milions d'euros, raó per la qual queden 11'5 milions d'euros sense afectació. D'aquests, la major part (uns 9'5 milions) es destinaran a cobrir obligacions contractuals i similars (recursos humans, licitacions en curs, augment del cànon i altres costos de residus, etc). Així doncs, els recursos sense limitacions no compromesos seran de 2 milions d'euros. L'equip de Govern manté aquests recursos afectats per limitacions en el pressupost, pel cas que durant l'any variïn les circumstàncies que originen la limitació o per possibles canvis normatius relatius a la regla de la despesa que podrien reduir les limitacions.

Ordenances fiscals

La proposta d'Ordenances Fiscals per al 2020 té per objectiu cercar l'equilibri entre els ingressos i les despeses previstes. Així, es vol complementar els recursos per cobrir les obligacions contractuals i legats, però també per a la millora dels serveis públics i per augmentar les dotacions en aspectes prioritaris per al Govern municipal com neteja i residus, manteniment de la ciutat, mobilitat i educació, entre d'altres.

Per tant, es proposa l'augment del 5% de l'Impost de Béns Immobles i de la Taxa de Residus, i d'un 2% en l'Impost d'Activitats Econòmiques, Plusvàlua i Guals. Pel que fa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es proposa una actualització dels mòduls, que no implica un augment dels tipus impositius. Així mateix, es proposa una actualització general del 2% de les taxes i preus públics, excepte les taxes sobre la prestació de serveis en centres docents de titularitat municipal i les taxes relatives a Serveis Socials. La pressió fiscal a Terrassa es manté en nivells moderats i la ciutat continua per sota de la mitjana catalana.

L'import estimat d'augment d'ingressos per al 2020 per variació de les ordenances fiscals seria de 3.996.000 euros. La proposta garanteix el sistema de bonificacions i ajuts socials, que enguany incorpora algunes modificacions (es proposa introduir una nova bonificació en l'ICIO per la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en edificis d'habitatges plurifamiliars i unifamiliars).

Calendari

Segons el calendari plantejat, divendres 25 d'octubre hi haurà una nova comissió informativa perquè els grups municipals analitzin i debatin la proposta de Pressupost i Ordenances Fiscals 2020. La voluntat del Govern municipal és elevar les dues propostes a la mateixa sessió plenària, un Ple extraordinari previst per al dimecres 30 d'octubre. Si la proposta s'aprova, el nou Govern municipal disposarà de Programa de Govern, d'Ordenances Fiscals i de Pressupost als poc més de 130 dies des de l'inici de mandat.