El Servei d'Educació crida a la comunitat educativa a participar en les eleccions als consells escolars

L'Ajuntament renovarà el Consell Escolar Municipal al febrer, després de les eleccions als consells de centre

Els centres educatius triaran al novembre, entre els dies 20 i 24, els representants als consells escolars de centre, que són òrgans de participació de la comunitat educativa. En aquestes eleccions es renova la meitat dels representants de les famílies, el professorat, el personal d'administració i serveis i, en el cas de secundària, també de l'alumnat.

És per això que el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i d'Educació, Joan Salvador, fa una crida a la participació de tothom amb les seves propostes. Salvador insisteix en «animar al professorat, personal d'administració i serveis, famílies i, en el cas de secundària, l'alumnat, a formar part dels consells escolars dels seus centres. Tant a votar com també a presentar les seves candidatures i opinar. Els consells necessiten la participació de persones que es preocupin pel funcionament dels centres. Perquè el funcionament d'una escola ha de ser cosa de tothom».

El calendari del procés electoral dels consells escolars de centre és el següent:
    • Presentació de candidatures: fins tres dies abans de les votacions
    • Constitució de les meses electorals: abans del 13 de novembre de 2023
    • Votacions: 20-24 de novembre de 2023, segons el centre
    • Constitució dels consells: fins el 19 de desembre de 2023
Les persones interessades han de demanar informació als seus centres sobre el calendari previst en cada cas.

Cada centre té un consell escolar i, a més, hi ha un Consell Escolar Municipal (CEM) de Terrassa, que és el que representa el conjunt de la comunitat educativa de la ciutat. Un cop constituïts els consells escolars de centre, els representats del professorat, personal d'administració i serveis, famílies i alumnat podran presentar candidatura al Consell Escolar Municipal , en el procés electoral que tindrà lloc al febrer de 2024. 

El CEM és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació no universitària i representa la comunitat educativa de la ciutat. Té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. La composició i funcionament d'aquest òrgan es troben regulats al seu reglament.

Una part dels membres del consell es tria en eleccions, per a períodes de quatre anys. Cada dos anys, es renova la meitat dels membres. El curs anterior, però, es van prorrogar els mandats de les persones electes l'any 2018 a fi de sincronitzar de nou els períodes electorals després de la pandèmia, de manera que se succeeixin cada dos anys. En aquest curs que acabem d'encetar s'obre un nou període d'eleccions per renovar els consells escolars elegits el 2018.