Els Consells Municipals de Districte reben el retorn de les propostes aprovades del procés participatiu «Amb tu, millorem la vida del barri»

La Junta de Govern Local va aprovar al juny 28 propostes

Amb tu, millorem la vida del barriAvui dilluns comença una ronda de sessions als Consells Municipals de Districte en què s'informarà de les propostes aprovades per la Junta de Govern Local dins del procés participatiu «Amb tu, millorem la vida del barri». Les primeres sessions tindran lloc aquesta tarda als Consells Municipals dels districtes 1, 5 i 6. Fins al proper dia 21, a la resta de districtes hi haurà també sessions en què es presentaran les decisions adoptades per la Junta de Govern Local el passat 10 de juny.

El calendari complet de sessions serà el següent:

CMD 1: dilluns, 11 de juliol, 18.30 h. Casal Cívic Vapor Gran.
CMD 2: dijous, 21 de juliol, 18.30 h. Centre Cívic Montserrat Roig.
CMD 3: dilluns, 18 de juliol, 18 h. Centre Cívic Alcalde Morera.
CMD 4: dimarts, 12 de juliol, 18.30 h. Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany.
CMD 5: dilluns, 11 de juliol, 18 h. Centre Cívic Avel·lí Estrenjer.
CMD 6: dilluns, 11 de juliol, 18 h. Centre Cívic President Macià.
CMD 7: dijous, 14 juliol, 18 h. Casal Cívic Can Parellada.

El procés participatiu «Amb tu, millorem la vida del barri» va arrencar el passat octubre com a aposta municipal per un nou format en els processos participatius, passant de la perspectiva individual a una mirada col·lectiva, generant un espai de participació on la ciutadania proposi idees noves que després són compartides en el marc dels Consells Municipals de Districte. A la fase inicial  es van recollir les idees aportades per persones a títol individual, entitats i col·lectius de la ciutat. Una comissió tècnica va comprovar el compliment dels requisits demanats i, un cop validada per la comissió de seguiment, va traslladar la llista de les 92 idees que els complien als CMD. Al març va començar la fase de construcció col·lectiva i de priorització de propostes als mateixos consells. Els resultats d'aquesta fase es poden consultar a https://participa.terrassa.cat/processes/barris-saludables/f/487/.

L'Ajuntament de Terrassa valora i agraeix la tasca de les entitats i les persones membres dels CMD per les seves aportacions al procés, tot fent propostes de millora durant la fase de construcció col·lectiva per tal d'elaborar un llistat coherent i prioritzat i elevar-lo al Govern Municipal. 

Finalment, la Junta de Govern, a partir de l'anàlisi i valoració de les propostes prioritzades per part dels Consells Municipals de Districte, va acordar el passat 10 de juny que es portin a terme les quatre propostes amb més suports del consell a cada districte, és a dir, un total de 28 propostes. Podeu consultar el llistat a:

https://terrassa-decidim-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/fbrcainwcaep6pb2vdsj06sejh47?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Llistat_propostes_plataforma_vd.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Llistat_propostes_plataforma_vd.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA5O6AZLTO6TUIYA6I%2F20220711%2Feu-west-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220711T123731Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=484e006d5e432211e83302fccb3ce3fa94bc6244259911432b7dc37171f65dc5

A les sessions dels CMD que tindran lloc durant els propers dies es farà retorn de les propostes escollides per la Junta de Govern, però també es generaran espais de diàleg entre els membres dels consells i els serveis municipals al voltant de com està previst executar aquestes propostes, el calendari previst, la metodologia, etc. amb l'objectiu d'aconseguir el major impacte possible de les propostes en els respectius territoris.

En aquesta darrera fase del procés també està previst fer retorn sobre els resultats a les persones que hi han participat i en general a tota la ciutadania, a través de la plataforma Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat). A més, es recollirà la valoració de les persones participants i dels òrgans del procés.

Per tal de facilitar el coneixement de l'estat d'execució de les propostes que els serveis municipals portaran a terme, es publicarà al mòdul de seguiment de la plataforma Participa a Terrassa la informació necessària fins a la seva finalització.