L'Ajuntament adopta per primera vegada una nova fórmula per ampliar la bossa d'habitatge assequible a la ciutat

La legislació urbanística contempla aquesta mesura que afavoreix les polítiques de sòl i habitatges municipals

La comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha acordat elevar al ple de maig la proposta per cedir gratuïtament a la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa tres habitatges, que formen part del Patrimoni Municipal del Sòl i d'Habitatge. Aquesta proposta fa efectiva la cessió del 10% de sòl d'aprofitament urbanístic que l'Ajuntament rep del polígon d'actuació en sòl urbà no consolidat PA-TAL003, de la carretera de Talamanca, 17, que està situat al nord del Pla del Bon Aire, a prop del Parc Audiovisual. L'Ajuntament s'acull, així, a la possibilitat que contempla la legislació urbanística per afavorir les polítiques de sòl i habitatge municipals. Una alternativa d'adjudicació que és possible des de l'any 2020, però que està subjecte al compliment de tot un seguit de requisits.

És, doncs, la primera vegada que la cessió de l'aprofitament es fa en sostre edificat fora de l'àmbit i no amb finques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). D'aquesta manera, l'Ajuntament disposarà, de manera immediata, d'habitatge assequible per destinar-lo a lloguer social. Aquesta actuació permetrà que la Societat Municipal d'Habitatge disposi de tres pisos buits, lliures de càrregues i amb les corresponents cèdules d'habitabilitats; que tenen una superfície útil d'entre els 41 m² i els 45 m² i que estan situats al barri de Can Palet.

L'Ajuntament s'acull, així, a la possibilitat que contempla la legislació urbanística per afavorir les polítiques de sòl i habitatge municipals, ja que s'emmarca dins l'article 46.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, que preveu la possibilitat que, en el marc d'una actuació urbanística i en determinats supòsits, el percentatge de cessió a l'administració es pugui substituir pel seu equivalent en sostre edificat o pel seu equivalent econòmic.

Actualment, la Societat Municipal d'Habitatge disposa de més d'un miler d'habitatges destinats a lloguer social.

Pla Local de l'Habitatge 2019-2025

El Pla Local de l'Habitatge 2019-2025 és el document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d'habitatge, que conté els objectius, les estratègies i les actuacions a desenvolupar per tal d'ampliar el parc d'habitatge de protecció pública a la ciutat. Pel que fa a les tipologies d'habitatge protegit destinades a lloguer, el Pla contempla:

  • Promocions sobre sòls qualificats de sistema d'equipaments d'allotjament dotacional.
  • Promocions a les quals preveuen construir en sòls procedents de les reserves urbanístiques d'habitatge protegit, que formen part del Patrimoni municipal de sòl i habitatge, provinents de cessió obligatòria i gratuïta i que hagin de ser destinats a règim de lloguer.
  • Promocions previstes en altres zones d'habitatge protegit que tinguin qualificacions urbanístiques que n'impedeixin la divisió horitzontal o que les vinculin al règim de lloguer, cessió d'ús o altres règims de tinença que impedeixin la venda individual dels habitatges.