L'Ajuntament avança en la tramitació de la modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari del Patrimoni Cultural

El document, que ha arribat a la seva aprovació provisional, incorpora 312 elements a protegir en sòl urbà, un cop estudiades les 31 al·legacions presentades després de la seva aprovació inicial

El Ple de gener ha aprovat provisionalment avui per unanimitat la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa. L'objectiu és regular les actuacions que es podran autoritzar en aquells elements amb valors patrimonials que, a hores d'ara, no estan protegits per evitar, d'aquesta manera, que puguin desaparèixer. El document debatut en sessió plenària incorpora 312 elements, a diferència dels 317 que figuraven en el document que es va aprovar inicialment en el Ple de juny de 2022. Aquesta reducció d'elements s'ha fet un cop estudiades les 31 al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. D'aquestes, 13 s'han estimat de manera parcial; 2 de manera total i 16 s'han desestimat, ja que la majoria no acreditava la informació necessària perquè no fos inclòs com a element inventariat.  

Pel que fa a les normes urbanístiques, se n'ha modificat el redactat per clarificar que les actuacions sobre aquests elements estaran subjectes al règim general de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, d'acord amb la legislació urbanística i sectorial vigent i, també, amb les ordenances municipals. En cas que la intervenció proposada representi una gran transformació de l'element a protegir, es requerirà la prèvia tramitació i aprovació d'un Pla especial urbanístic.


Un total de 312 elements

Dels 312 elements que recull ara la proposta han variat els epígrafs que fan referència al nombre de conjunts d'interès (que passa de 28 a 30); al d'edificis d'interès (de 223 a 225) i al d'elements arquitectònics singulars (de 16 a 17). La nova distribució i classificació queda, doncs, de la següent manera: conjunts edificats d'interès (28); edificis d'interès (225); elements arquitectònics singulars d'un edifici (17); elements artístics complementaris d'un edifici (30); elements del patrimoni natural (5) i jaciments arqueològics i/o paleontològics (7). 

En aquesta relació s'inclouen, per exemple, conjunts i edificis fabrils, nombroses cases de rengle o d'estiueig, mostres d'arquitectura contemporània, així com elements i monuments artístics de l'espai urbà, com són les torres de la mina pública d'aigua o els dissenys murals als laterals d'edificis. No recull els elements situats en sòl no urbanitzable, ja que estan preservats per la recent modificació puntual del POUM de l'Anella Verda i pel Pla especial i catàleg de masies de l'Anella Verda. 


Suspensió de llicències

El 28 de juliol de 2021 va entrar en vigor la suspensió de llicències per tal de garantir la protecció d'aquests béns i elements. Es manté, amb caràcter general, la suspensió d'atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables, amb caràcter general, fins al 27 de juliol de 2023, un cop transcorreguts els dos anys des de la seva entrada en vigor. Ara bé, si les actuacions a realitzar s'adapten a les directrius que ja estan contemplades al document de Modificació, aquestes peticions es tramiten i no queden suspeses.