L'Ajuntament avança en la tramitació per ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de la ciutat

La consulta pública oberta a finals de 2021 va recollir 283 propostes ciutadanes

El Ple d'aquest mes de juny debatrà l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (POUM) per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa, un cop la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, celebrada avui, ha votat  a favor de la seva elevació al Ple. Amb aquesta modificació puntual es regularan les actuacions que es podran autoritzar en aquells elements que, a hores d'ara, no estan protegits per evitar, d'aquesta manera, que puguin desaparèixer. Aquest document és el pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals.

Degut a l'abast i la complexitat d'aquesta modificació puntual, es va iniciar la  tramitació amb un document d'Avanç, que va ser aprovat el ple de juliol de 2021, per tal d'obrir-lo a la ciutadania i recollir les seves propostes. Arran d'aquesta aprovació, el novembre de 2021 es va obrir un procés participatiu a la plataforma municipal Participa Terrassa i, paral·lelament, es van celebrar quatre sessions informatives de caràcter presencial per explicar aquest document a la ciutadania. Fruit d'aquests debats, es van recollir un total de 283 propostes, moltes de les quals han estat incorporades al document que es portarà a aprovació al ple ordinari d'aquest mes.

                         
Un total de 317 elements

En base a aquesta informació, s'ha fet una nova revisió i el document que es portarà aquest més aprovació inicial  incorpora un total de 317 elements situats en sòl urbà, a diferència dels 364 amb els quals comptava l'Avanç. Aquesta reducció respon la nova reorganització realitzada en l'inventari, arran l'admissió de suggeriments fets durant el procès de participació ciutadana i a una nova catalogació dels criteris generals de protecció. 

Els 317 elements inventariats queden distribuïts i classificats de la següent manera: 28 corresponen a conjunts edificats d'interès, 233 a edificis d'interès, 16 a elements arquitectònics singulars d'un edifici, 28 a elements artístics complementaris d'un edifici, 5 a elements del patrimoni natural i, finalment, 7 que corresponen els jaciments arqueològics i/o paleontològics.

En aquesta relació s'inclouen, per exemple,  conjunts i edificis fabrils,  nombroses cases de rengle o d'estiueig, mostres d'arquitectura contemporània, així com elements i monuments artístics de l'espai urbà, com són les torres de la mina pública d'aigua o els dissenys murals als laterals d'edificis. No recull  els elements situats en sòl no urbanitzable, ja que estan preservats per la recent modificació puntual del POUM de l'Anella Verda i pel Pla especial i catàleg de masies de l'Anella Verda.

Un cop sigui vigent aquesta modificació puntual i, pel que fa a la regulació de les actuacions que es podran autoritzar en aquests elements, cal assenyalar que: 
              
    1. Se subjectaran al règim de llicència urbanística prèvia totes les obres de reparació, manteniment i conservació de cobertes i façanes, com també les de consolidació de l'estructura,  sempre que no afectin la configuració de les façanes i/o cobertes;  els treballs que es facin a l'interior dels edificis i també la instal·lació de captadors solars, sempre i quan no siguin visibles des de la via pública, i també de rètols a les façanes.

    2.  Per a la resta d'actuacions que tenen una afectació sobre els elements que són objecte de protecció, caldrà redactar prèviament un pla especial urbanístic per a cadascú d'ells. En aquest cas, haurà de ser informat per la Comissió Territorial de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

    3. Qualsevol proposta d'intervenció sobre qualsevol dels elements que conformen l'inventari podrà ser sotmesa a avaluació per part de l'Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística de Terrassa.

Per tal de garantir  la protecció d'aquests béns i elements es manté, amb caràcter general, la suspensió d'atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables,  amb caràcter general, fins l'aprovació definitiva del document. Ara bé, si les actuacions a realitzar s'adapten a les directrius que ja estan contemplades a l'aprovació inicial i al POUM, aquestes peticions es tramiten i no queden suspeses.

                                                                                   
Vetllar pels elements inventariats

L'Avanç de la Modificació puntual del POUM es va redactar gràcies a uns treballs precedents, com els llistats d'elements que podrien ser incorporats en el catàleg pels seus valors en matèria de patrimoni cultural. Aquests informes, que es van fer els anys 2007 i 2020, van ser redactats per una empresa externa especialitzada en gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric. D'aquesta manera, es donava compliment a una de les propostes del Programa de Govern, que és revisar i actualitzar el catàleg d'edificis d'interès històric artístic de Terrassa i adequar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric, artístic i ambiental de la ciutat (PEPP-1986), vigents des de 1986. De fet, l'actual regulació permet l'enderroc d'elements inventariats i això ha provocat la desaparició d'alguns béns que figuraven al llistat del 2007.  

Per fer efectiva la protecció d'aquests béns i elements, el ple ordinari de juliol de 2021 va aprovar també la proposta de suspensió preventiva d'atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables. La voluntat d'aquesta proposta és, mantenir els valors patrimonials dels elements inventariats, i evitar la destrucció del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat mentre es tramita la Modificació Puntual del POUM per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa.