L'Ajuntament cedirà a Minyons de Terrassa l'ús i gestió de la nau Cal Reig

La colla castellera s'haurà de fer càrrec de la rehabilitació de l'espai després de guanyar el procediment licitador de cessió d'ús gratuït durant 50 anys

Nau DivorraL'Ajuntament de Terrassa adjudicarà el contracte de cessió d'ús gratuït de la nau situada al carrer Mare de Déu dels Àngels, la nau Cal Reig, a la Colla Castellera Minyons de Terrassa per un termini de 50 anys. La proposta s'elevarà al pròxim Ple municipal d'aquest mes d'octubre.

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar al juliol l'expedient de cessió d'ús gratuït d'aquesta nau, que va funcionar com a foneria durant el segle XX i està situada al carrer Mare de Déu dels Àngels 21, mitjançant procediment obert per a un ús destinat a la realització d'activitats culturals. El plec de clàusules del concurs es va publicar al perfil del contractant de l'Ajuntament i es va habilitar a la seu electrònica un canal on les entitats interessades tramitessin el conjunt de documentació requerida per optar al contracte de cessió. El passat 15 de setembre va finalitzar el termini de presentació d'ofertes i el dia 27 del mateix la Mesa de contractació va obrir i valorar les ofertes. Es va proposar com a entitat adjudicatària la Colla Castellera Minyons de Terrassa, única entitat que va concórrer al procediment i que complia amb els requeriments fixats en el procés.

Pel tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, "el projecte presentat ens permet la recuperació patrimonial d'un espai per obrir-lo a la ciutat. Una passa més, en definitiva, per avançar en la dinamització social i cultural de l'entorn on s'ubiquen les naus i que lliga amb el projecte de Vapor.0 que l'Ajuntament ha presentat als Next Generation".

Rehabilitació de l'espai

Entre les clàusules requerides, l'entitat s'haurà de fer càrrec de l'adequació de la nau per al seu ús. La inversió prevista que la colla haurà de realitzar en el transcurs de la cessió d'ús és aproximadament de 700.000 €, destinats principalment a rehabilitar façanes i cobertes de l'edifici. Els treballs d'adequació, comprendran l'enderroc de part de l'estructura per adaptar-la als usos interiors i exteriors de l'espai, la rehabilitació de la coberta, la façana i paviments i la consolidació de la nau.

L'enderroc de part de l'estructura donarà pas a dos espais exteriors oberts a la ciutadania, per promocionar la cultura, l'esbarjo i la cohesió social de l'entorn. Hi haurà un pati exterior amb possible servei de cafeteria i accés des del carrer Mare de Déu dels Àngels, amb una superfície d'entre 500 i 600 m2, i un espai destinat a la visita dels dipòsits d'Aigua del Vapor Aymerich (actualment en fase d'estudi a càrrec del Mnactec). L'espai exterior haurà d'incloure espais verds i serà definit i executat per l'entitat i per l'Ajuntament de Terrassa.

La cessió d'aquest bé patrimonial és una de les accions en concordança amb el Pla de Govern 2019-2023 en què es proposa la recuperació de conjunts fabrils que formen part del patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, transformant-los en espais innovadors i potenciant la cultura al territori.