L'Ajuntament de Terrassa obre la borsa de treball d'Educació Social i Treball Social

També es posa en marxa un procès selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a 

Façana AjuntamentL'Ajuntament de Terrassa ha obert la Borsa de Treball de diplomats/ades en Treball Social i diplomats/ades en Educació Social a fi d'establir un procediment àgil per a les substitucions amb caràcter temporal que es puguin produir en els serveis municipals.

Per optar a formar part d'aquestes borses de treball, cal presentar la sol·licitud corresponent a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament  de Terrassa (https://aoberta.terrassa.cat/ocupacio/detallOferta.jsp?id=3527). Totes les persones aspirants participaran en un concurs de mèrits. Les instàncies es poden presentar fins al dia 26 de febrer de 2024. 

D'altra banda, l'Ajuntament també ha obert el procés per a la contractació urgent i temporal d'un o una tècnic/a superior geògrafa, per a l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. El sistema de selecció es farà mitjançant concurs-oposició i el nomenament com a funcionari interí temporal tindrà una durada mínima d'un any. El procés també generarà borsa de treball de tècnics/ques superiors geògrafs/es per cobrir baixes temporals. Les persones candidates poden presentar instància fins al proper 19 de febrer, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=6821.