L'Ajuntament finalitza la tramitació de l'àmbit del Vapor Ros que permetrà transformar aquest antic espai fabril

L'aprovació definitiva correspon ara a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità

El Ple d'aquest mes de juliol debatrà l'aprovació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l'àmbit del Vapor Ros, amb la qual conclou la tramitació municipal que permetrà transformar els usos d'aquest antic complex fabril, situat al barri del Centre. La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat avui elevar aquest punt al Ple. La voluntat és revitalitzar la nau principal i les edificacions auxiliars, que estan situades al número 15 del carrer del Racó, a més de les altres finques properes com són les construccions del carrer del Portal Nou (números 11 i 13); l'immoble del carrer de l'Església, número 15, i la Casa Mariano Ros, situada al número 17 del mateix carrer. La superfície total d'aquestes cinc parcel·les és de 6.321 m².

Ara fa dos anys, el Ple va aprovar la modificació puntual del POUM d'aquest àmbit, que el qualificava majoritàriament d'equipament, a excepció de les plantes baixes de la casa de Mariano Ros i de l'edificació veïna. A partir d'aquell moment, l'aprovació definitiva corresponia a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de la Generalitat, qui va instar l'Ajuntament a introduir uns canvis al document a través d'un text refós, que és el que es porta ara a aprovació. Aquest organisme demana que s'incorporin dos estudis: un de sostenibilitat econòmica i financera i un altre d'avaluació econòmica i financera, que incorpori, a més, un pla d'etapes sobre les actuacions a realitzar.  

El text refós incorpora aquestes peticions i possibilita, a més, a l'Ajuntament a expropiar tres finques qualificades d'equipaments (la del carrer del Portal Nou, 11 i 13, i la del carrer del Racó, 15) en un termini màxim de sis anys. Aquesta adquisició es faria per mitjà del pagament amb dues finques, via expropiació, que figuren dins el Pla de Millora Urbana (PMU) de l'àmbit de l'AEG i que són, en concret, les finques 5 i 6 que estan destinades a habitatge de protecció pública, perquè tenen un valor econòmic semblant. A partir d'ara, i un cop aquesta Comissió hagi estudiat el text refós i aprovat  definitivament la modificació puntual del POUM, s'iniciarà la seva vigència.


Principals aspectes de la modificació puntual

La modificació puntual del POUM planteja transformar els usos del Vapor Ros per convertir-lo en un gran equipament cultural i cívic del centre de la ciutat, que contribueixi a preservar els seus valors històrics i arquitectònics. També contempla un altre objectiu, que és el d'ampliar els usos terciaris i comercials de la planta baixa de la Casa Mariano Ros, que està situada a la cantonada dels carrers de Portal Nou i de l'Església.

Aquest document preveu que la nau principal i les naus industrials del Vapor Ros, les edificacions del carrer del Portal Nou, 11 i 13, les plantes pis de la Casa Mariano Ros i l'edificació del carrer de l'Església, 15, es defineixin com d'altres equipaments (administratius, educatius, serveis socials i cívics, entre d'altres). Mentre, les plantes baixes de la Casa Mariano Ros i de la finca del carrer de l'Església, 15, s'amplien a usos terciaris (oficines, comerç i restauració, entre d'altres), exceptuant els corresponents a comerç gran i mitjà, industrial i magatzem. El sostre existent d'equipament per a la nau del Vapor Ros, els edificis annexos i les dues plantes de la casa de Mariano Ros serà d'11.415 m². En canvi, per la planta baixa d'aquesta casa és de 437,33 m².     

Amb aquesta  modificació puntual, s'estableixen les condicions i els paràmetres per protegir les edificacions que hi ha dins l'àmbit del Vapor Ros, preservant tant les principals construccions com el passatge existent. 
 

Situació patrimonial del Vapor Ros 

La nau i les edificacions auxiliars del Vapor Ros, a més dels edificis del carrer del Portal Nou, 11 i 13, eren propietat d'un particular, que va llegar en el seu testament com a hereva universal a la Generalitat el 2016. Aquesta situació va influir perquè el novembre de 2018 es creés la Plataforma en Defensa del Vapor Ros, per defensar i conservar aquest patrimoni històric, social i cultural. La transformació urbanística del Vapor Ros i del seu entorn més immediat plantejat per l'Ajuntament s'alineava amb aquestes peticions. Pel que fa a la propietat, la Generalitat va tramitar l'any 2020 l'acceptació de l'herència i es va convertir en la propietària majoritària de l'àmbit (nau principal i edificacions auxiliars del Vapor Ros). D'aquesta manera, en ser de titularitat pública, es va protegir l'espai de qualsevol iniciativa especulativa per garantir l'interès públic i social de tot aquest sector. La Casa Mariano Ros, també afectada per aquest àmbit, és propietat de la  Fundació Sant Llàtzer.

Els darrers anys, l'àmbit del Vapor Ros no ha sofert cap transformació urbanística, amb la consegüent degeneració de les edificacions existents, amb més d'un 80% del seu sostre avui sense activitat. A principis d'aquest any, la Generalitat, a requeriment de l'Ajuntament, ha fet obres de millora per sanejar l'antic complex industrial. 
                                                                                       

Un àmbit de 6.000 m² ple d'història

El Vapor Ros és una antiga nau industrial, restaurada per l'arquitecte Lluís Muncunill l'any 1907, que està inclosa dins del Catàleg Municipal de Béns Protegits. Aquest conjunt fabril, format per una gran nau i unes construccions auxiliars, està ubicat a la part sud de l'interior de l'illa delimitada pels carrers de la Font Vella, del Puig Novell, del Racó, de l'Església i la plaça Vella. 

D'altra banda, la Casa Mariano Ros és una finca catalogada dins el Pla Especial de Patrimoni Històric Artístic Ambiental de Terrassa, dissenyada per l'arquitecte Miquel Curet l'any 1874, de planta baixa i dos pisos, que el juny de 1974 el seu propietari va llegar a la Fundació Sant Llàtzer de Terrassa. La finca, doncs, va ser residència del propietari de l'antiga fàbrica i també, durant uns anys -fins a l'abril de 2010-, va acollir el Casal de Gent Gran Anna Murià.