L'Ajuntament impulsa la transformació del tram final del carrer de Baldrich, al barri del Segle XX

El Pla de Millora Urbana de remodelació del carrer de Baldrich, 240, d'iniciativa privada, contempla crear un nou teixit residencial

La reactivació urbanística del Segle XX avança en un nou sector de la zona est del barri, on ja estan en marxa altres processos de transformació com els plans de millora urbana de Navas de Tolosa, 69, i de la carretera de Rubí, 223, així com el projecte d'obres d'urbanització que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre. Avui divendres, la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Pla de Millora Urbana (PMU) de remodelació de Baldrich, 240, que ordena l'àmbit ja definit al Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal (POUM). 

Amb l'aprovació inicial s'obrirà el corresponent període d'informació pública i petició d'informes als organismes competents. Resolts aquests tràmits, es podran aprovar definitivament els projectes, i s'obrirà la porta a la licitació per part de la Junta de Compensació de les corresponents obres, per a les que avui encara no hi ha data d'inici. La promoció correspon a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), com a propietària majoritària. Es tracta, doncs, d'una transformació d'iniciativa privada que després d'anys d'espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa.

L'àmbit, de 5.072 m2, abasta el sector delimitat pel carrer de Baldrich, 240, el carrer del Doctor de Torras i Bages i la carretera de Rubí, on hi ha edificacions industrials en desús. Amb aquest PMU es pretén ordenar l'edificació, transformant els usos dels terrenys actuals en un nou teixit residencial, amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí.  


Nou teixit residencial

Aquest sector proposa un sostre total de 7.701 m², dels quals més d'un 95% es destinaran a habitatge, i el 5% restant a altres usos vinculats al terciari. El nombre màxim d'habitatges previstos és de 79, dels quals, 55 lliures, 16 destinats a habitatges de protecció general, i vuit a habitatges protegits concertats. Pel que fa als edificis, el PMU contempla que tinguin una alçada màxima de planta baixa i tres plantes pis, i que es destinin, principalment, a ús d'habitatges i, en una menor part, a altres usos relatius al sector terciari (oficines i comercial).

En relació als espais públics, planteja una superfície de 2.076,25 m² de sòl públic, on s'inclou completar la vialitat de l'entorn i la creació d'un nou espai lliure al sud del sector, coincidint al final del carrer Baldrich i dotant d'una plaça pública davant de l'arxiu. L'objectiu és que aquest sigui un espai de trobada pel veïnat i que faciliti també la connexió amb el Parc de Vallparadís.