L'Ajuntament inicia els tràmits per a la concessió del servei municipal de transport públic

L'expedient de contractació s'elevarà al pròxim Ple municipal

L'Ajuntament de Terrassa elevarà al pròxim ple municipal del mes de novembre l'expedient de contractació de la concessió del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers de Terrassa, així com la seva publicació al Perfil del Contractant. Així s'ha acordat avui a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat. 

D'aquesta manera, es fa el primer pas cap a la nova modalitat de gestió del transport, que passarà d'un model de societat d'economia mixta, a ser gestionat en la modalitat de concessió. En aquest sentit, l'inici de l'expedient comportarà haver de donar continuïtat al servei mitjançant contracte amb TMESA durant el període de temps que resulti necessari, fins que finalitzi el procés del nou expedient de contractació.

Actualment, l'Ajuntament és titular del servei de transport de viatgers en autobús urbà, que es gestiona de manera indirecta, mitjançant contracte, sota la modalitat d'una societat d'economia mixta, per part de Transports Municipals d'Ègara (TMESA). El capital d'aquesta està constituït en el seu 80% per la societat Corporación Espanyola del Transporte SA, integrada en el grup Avanza, i en un 20% per l'Ajuntament de Terrassa.

Amb la nova modalitat de concessió, el servei es prestarà a través d'un operador privat, al qual se li transfereixen els riscos d'oferta i demanda. Aquesta opció suposa diversos avantatges:

    • Menors fluctuacions en l'aportació municipal, ja que la concessió fixa un preu de sortida i s'adjudica per un període de 10 anys. En aquest sentit, només es podran realitzar les modificacions que puguin encabir-se en el 20% de marge que permet la Llei de Contractes del Sector Públic. 
      
    • L'operador privat aporta un plus d'experiència i solucions tecnològicament més avançades en la gestió de serveis de transports urbans.
      
    • Menys limitacions legals en la contractació de recursos humans i materials per cobrir necessitats variables o sobrevingudes en la gestió del servei, respectant en tot cas els drets dels treballadors de l'actual empresa mixta. 


Històric

TMESA està prestant el servei urbà de transport de viatgers d'acord amb la fórmula de gestió que es va establir l'any 1989, empresa mixta, i mitjançant el contracte per a la gestió i explotació del servei que tenia una durada inicial prevista de 20 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a 10 anys més.

L'any 2013, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el canvi en la forma de gestió del servei per passar de la modalitat de societat d'economia mixta a la modalitat de concessió, validant al desembre del mateix any l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació per adjudicar el contracte de gestió del servei de transport.

En sessió de 23 de maig de 2014, el Ple va aprovar l'acord d'adjudicació del contracte, que va ser anul·lat després que l'empresa licitadora Corporación Española del Transporte SA interposés un recurs que va obligar a retrotreure el procediment.

En data 8 de juny de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència favorable a les reclamacions municipals, permetent tornar a iniciar els treballs per a la licitació del nou contracte de gestió, aprovant-se l'inici de l'expedient el 21 de gener de 2019. No obstant, l'estat d'alarma decretat al març de 2019 arrel de la crisi sanitària de la Covid-19 així com la crisi socioeconòmica que se'n va derivar, va forçar que el procediment s'hagués de tornar a aturar i que fos necessari un nou estudi, encarregat a l'AMTU, per estimar la demanda de viatgers d'autobús pels propers 10 anys i actualitzar l'estudi economicofinancer. Un cop rebut i valorat aquest estudi, amb l'aprovació d'avui a la comissió informativa s'inicia la tramitació de l'expedient de contractació per a la concessió del servei.


Aprovat el finançament de 2 nous microbusos

En la comissió informativa d'aquesta tarda també s'ha aprovat el finançament de dos nous microbusos de la casa Mercedes-Benz mitjançant leasing per un import total de 354.000 euros. La previsió és que aquests dos vehicles entrin en funcionament a principis de desembre, un d'ells per renovar l'actual microbús que dona servei a la L15 que uneix Can Parellada i Les Fonts. L'altre vehicle servirà per substituir l'autobús que dona servei a la L13 i que enllaça la Rambla d'Ègara amb Can Gonteres.