L'Ajuntament obre el termini per a demanar ajuts per a activitats extraescolars per al curs 2022-2023 i per a les activitats d'estiu 2023

Per primera vegada, les dues prestacions es podran demanar en un sol tràmit a través de la Seu Electrònica

L'Ajuntament de Terrassa, a través de Serveis Socials, ha obert la convocatòria de sol·licitud de prestacions econòmiques per a activitats culturals, esportives i altres extraescolars per al curs 2022-2023 i d'activitats d'estiu 2023. Aquestes prestacions tenen la finalitat d'afavorir i fomentar l'accés i l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats socioeducatives que s'organitzen a la ciutat de Terrassa, contribuint en el finançament de les despeses que les famílies han d'afrontar en concepte d'inscripció i de menjador, en el cas de les activitats d'estiu. Aquesta mesura, a més, també pretén millorar la seva socialització i integració, contribuir de forma preventiva en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos de l'exclusió social.

Podran ser persones beneficiàries de les prestacions els infants, adolescents i joves de fins a 18 anys, sempre i quan tinguin padró al municipi de Terrassa. De forma excepcional, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins als 22 anys.

Per al tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque: «Un any més tornem a oferir la possibilitat a tots els infants i joves de la ciutat de poder participar de les activitats socieducatives extraescolars i d'estiu que s'organitzen a la ciutat, sense que això suposi un perjudici per a les seves famílies. Donem continuïtat a la ferma aposta de l'equip de govern per la igualtat d'oportunitats a Terrassa».

En el cas de l'ajut per a la realització d'activitats extraescolars en període lectiu el curs 2022-2023, cada infant o jove podrà gaudir d'una o més activitats durant el curs escolar, amb un import màxim de prestació que no podrà excedir de 300 euros per infant o jove, mentre que l'import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

Pel que fa a la prestació per a la realització d'activitats d'estiu l'any 2023, l'import màxim de la prestació destinada a la despesa d'inscripció de cada jove o infant a aquestes activitats serà de 57 euros per setmana. En el cas que també es sol·liciti, l'import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l'activitat serà de 6,5 euros per dia. El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció a l'activitat.

La sol·licitud s'ha de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa des d'avui i fins al proper 6 de març. Per a presentar-la, és imprescindible disposar d'identificació digital. Aquest any, per primera vegada, s'han unificat els dos tràmits i s'ha reduït la documentació que ha de presentar la ciutadania per tal d'agilitzar el tràmit telemàtic i reduir el temps de tramitació. Aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social.

Aquestes prestacions podran sol·licitar-les les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants i adolescents que s'inscriguin a activitats extraescolars i/o d'estiu organitzades a la ciutat de Terrassa i que compleixin els següents requisits:

  • Estar empadronades en el terme municipal de Terrassa, malgrat que es valoraran aquelles situacions excepcionals que dificultin l'empadronament, afavorint així la igualtat d'oportunitats entre infants i joves.
  • Que la unitat familiar de convivència de la persona sol∙licitant reuneixi els requisits econòmics establerts. Per exemple, per a l'any 2023, els ingressos mensuals nets de la unitat familiar de convivència per tenir dret a ajuda seran: unitat de dos membres, 1.115,48 € mensuals; tres membres, 1.434,18 € mensuals; quatre membres, 1.752,89 € mensuals; cinc membres, 2.071,60 € mensuals.
  • No disposar de béns immobles diferents a l'habitatge habitual o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol∙licita l'ajut econòmic.