L'Ajuntament obre la consulta pública sobre l'avanç de l'inventari de patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa

Les opinions es canalitzen a través de la plataforma municipal de participació, de les sessions informatives i d'un mapa interactiu

L'Ajuntament està impulsant la redacció del futur nou inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat i convida la ciutadania, entitats i associacions a opinar a través d'una consulta pública fins el dia 15 de gener del 2022. El punt de partida és recaptar opinions per compartir visions i idees sobre els béns i elements que han de formar part de l'inventari del patrimoni cultural i arquitectònic de Terrassa, i evitar que tots aquells que tinguin algun valor, desapareguin. Es pot fer a través de la plataforma municipal, assistint a les sessions informatives programades als districtes i a través del mapa interactiu creat per a aquesta consulta.

Els objectius d'aquest procés participatiu són:

    • Divulgar els treballs tècnics relacionats amb la protecció del patrimoni de Terrassa
    • Facilitar el recull d'aportacions ciutadanes que complementin els treballs tècnics realitzats els últims mesos i promoure un debat ciutadà
    • Facilitar el seguiment del procés i de la tramitació d'aquest document urbanístic un cop finalitzat el procés participatiu

Poden participar en aquest procés totes les persones majors de 16 anys, les entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) i els col·lectius inscrits en el Registre Municipal de Participació Ciutadana (RMPC).

Per facilitar la consulta, l'Ajuntament ha elaborat un mapa interactiu vinculat a la modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari de béns patrimonials a Terrassa. A banda de ser una eina informativa, la ciutadania també pot fer les seves aportacions. L'enllaç per accedir-hi és  https://emap.terrassa.cat/mapGIS/?modul=avncat
Les opinions també es recolliran a través de la plataforma digital de participació ciutadana Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat/processes/patrimoni-proces) i de les sessions informatives, que se celebraran les properes setmanes els set districtes de la ciutat:

Dia: 29 de novembre. Districtes 5 i 6
Hora: 18.30 h - 20 h
Lloc: Centre Cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189).

Dia: 1 de desembre. Districtes 1 i 4
Hora: 18.30 h - 20 h
Lloc: Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (avinguda d'Àngel Sallent, 55)

Dia: 13 de desembre. Districte7
Hora: 18.30 h - 20 h
Lloc: Casal Cívic de Can Parellada (carrer d'Amèrica, 33) 

Dia: 14 de desembre. Districtes 2 i 3
Hora: 18.30 h - 20 h
Lloc: Centre Cívic Alcalde Morera (plaça de Can Palet,1)

Totes les propostes seran estudiades i revisades per comprovar la seva adequació i possibilitat que siguin incorporades en el text normatiu que s'està elaborant, si són tècnicament i legalment viables. Amb aquest procés participatiu, que dona compliment a l'article 133 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es  recullen noves aportacions i possibles solucions entorn la qüestió que es planteja.


Ampliar l'inventari fins a un total de 364 elements

El Ple ordinari de juliol va aprovar el document d'avanç de la modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa, per garantir la preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat. Va ser el pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica.  

L'abast i complexitat d'aquesta modificació puntual i la voluntat de fer-ne difusió i donar-lo a conèixer als agents del territori, van portar a iniciar la seva tramitació amb un document d'Avanç per poder, així, recollir les observacions i suggeriments a incorporar al document que es proposi sotmetre a aprovació inicial.
L'inventari, que ara se sotmet al procés de participació ciutadana, incorpora un total de 364 elements situats en sòl urbà, amb l'objectiu de preservar-los, de regularitzar les actuacions que s'hi poden autoritzar, com també la tramitació que cal seguir en cada cas. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament ha fet una actualització dels elements i béns que ja estan protegits, la majoria datats al segle XX, i n'ha incorporat de nous per evitar que puguin desaparèixer.

És el cas, per exemple, d'un nombre considerable de conjunts i edificis fabrils, de nombroses cases de rengle o d'estiueig o de mostres d'arquitectura contemporània; però també de ceràmiques i altres elements arquitectònics, així com d'elements i monuments artístics de l'espai urbà, com són les torres de la Mina Pública d'Aigua o els dissenys murals als laterals d'edificis.

Tots els elements d'aquest nou inventari estan classificats en set grans grups, com a conjunts o àmbits urbans d'interès (22), edificis (189), elements arquitectònics d'un edifici (28), monuments i elements artístics de l'espai urbà (80), zones o jaciments arqueològics (26), zones o jaciment paleontològics (1) i patrimoni natural (20). No inclou els elements situats en sòl no urbanitzable, ja que estan preservats per la recent modificació puntual del POUM de l'Anella Verda i pel Pla especial i catàleg de masies de l'Anella Verda.