L'Ajuntament obre per primera vegada una línia d'ajuts per a activitats extraescolars adreçada a infants i joves de la ciutat

L'objectiu és contribuir de forma preventiva en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos de l'exclusió social

L'Ajuntament de Terrassa obre una nova convocatòria d'ajuts per a activitats culturals, esportives i altres extraescolars, amb l'objectiu de contribuir en el finançament de les despeses que les famílies afronten en concepte de les activitats realitzades fora d'horari escolar i en període lectiu. Aquesta mesura pretén millorar la seva socialització i integració, contribuir de forma preventiva en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos de l'exclusió social.

Podran ser persones beneficiàries de les prestacions els infants, adolescents i joves amb edat compresa entre els 3 anys (complerts com a màxim el 31-12-2021) i els 18 anys, sempre i quan tinguin padró al municipi de Terrassa. De forma excepcional, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins els 22 anys. Cada infant o jove podrà gaudir d'una o més activitats durant el curs escolar, amb un import màxim de prestació que no podrà excedir de 300 euros per infant o jove, mentre que l'import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros. El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció a l'activitat.

Aquestes prestacions podran sol·licitar-les les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants i adolescents que s'inscriguin a activitats extraescolars organitzades a la ciutat de Terrassa i que compleixin els següents requisits:

    • Estar empadronades en el terme municipal de Terrassa, malgrat que es valoraran aquelles situacions excepcionals que dificultin l'empadronament, afavorint així la igualtat d'oportunitats entre infants i joves.

    • Que la unitat familiar de convivència de la persona sol∙licitant reuneixi els requisits econòmics establerts. Per exemple, per a l'any 2021, els ingressos mensuals nets de la unitat familiar de convivència per a tenir dret a ajuda seran: unitat de dos membres, 1.115,48 € mensuals; tres membres, 1.434,18 € mensuals; quatre membres, 1.752,89 € mensuals; cinc membres, 2.071,60 € mensuals.

    • No disposar de béns immobles diferents a l'habitatge habitual o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol∙licita l'ajut econòmic.

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, i per a aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social.

El tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque, ha expressat satisfacció amb aquesta mesura, ja que «per primera vegada a Terrassa tots els nens i nenes i adolescents de la ciutat tindran les mateixes oportunitats de gaudir de les activitats extraescolars, sigui quina sigui la situació econòmica familiar».