L'Ajuntament proposa ampliar l'inventari del patrimoni cultural fins a un total de 364 elements

El Ple ordinari de juliol va aprovar l'avanç de modificació puntual del POUM

El Ple ordinari de juliol va aprovar divendres, dia 24, el document d'Avanç de la Modificació puntual del POUM per ampliar l'inventari del patrimoni cultural de Terrassa, amb l'objectiu de garantir la preservació del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat, com a pas previ a la redacció del futur Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals, de gran complexitat tècnica i jurídica. Aquest Avanç de la Modificació puntual del POUM s'ha pogut elaborar gràcies a uns treballs precedents, com els llistats d'elements que podrien ser incorporats en el catàleg pels seus valors en matèria de patrimoni cultural. Aquests informes, que es van fer els anys 2007 i 2020, van ser redactats per una empresa externa especialitzada en gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric. D'aquesta manera es dona compliment a una de les propostes del Programa de Govern, que és revisar i actualitzar el catàleg d'edificis d'interès històric artístic de Terrassa i adequar el Pla Especial de Proteció del Patrimoni històric, artístic i ambiental de la ciutat (PEPP-1986), vigents des de 1986.

El nou inventari incorpora un total de 364 elements situats en sòl urbà, amb l'objectiu de preservar-los, de regularitzar les actuacions que s'hi poden autoritzar, com també la tramitació que cal seguir en cada cas. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament ha fet una actualització dels elements i béns que ja estan protegits, la majoria datats al segle XX, i n'ha incorporat de nous per evitar que puguin desaparèixer. Es el cas, per exemple, d'un nombre considerable de conjunts i edificis fabrils, de nombroses cases de rengle o d'estiueig o de mostres d'arquitectura contemporània; però també de ceràmiques i altres elements arquitectònics, així com d'elements i monuments artístics de l'espai urbà, com són les torres de la mina pública d'aigua o els dissenys murals als laterals d'edificis.
 
L'abast i complexitat d'aquesta modificació puntual, i la voluntat de fer-ne difusió i donar-lo a conèixer als agents del territori, han portat a iniciar la seva tramitació amb un document d'Avanç per poder, així, recollir les observacions i suggeriments a incorporar al document que es proposi sotmetre a aprovació inicial. Es tracta, doncs, d'un document viu, encara en fase embrionària, sobre el qual continuar avançant i treballant.


Classificació dels elements del nou inventari

Tots els elements d'aquest nou inventari estan classificats en cinc grans grups, com a conjunts o àmbits urbans d'interès (22); edificis (189); elements arquitectònics d'un edifici (28); monuments i elements artístics de l'espai urbà (80); zones o jaciments arqueològics (26); zones o jaciment paleontològics (1) i patrimoni natural (20). No inclou els elements situats en sòl no urbanitzable ja que estan preservats per la recent modificació puntual del POUM de l'Anella Verda i pel Pla especial i catàleg de masies de l'Anella Verda.

Un cop sigui vigent aquesta modificació puntual i, pel que fa a la regulació de les actuacions que es podran autoritzar en aquests elements, cal assenyalar diversos aspectes. Primer, que el règim d'obres admissibles serà de manteniment, conservació i millora de les condicions actuals i de canvi d'ús, sempre que no alterin ni els valors ni les característiques definides en la descripció del bé ni tampoc afectin els valors patrimonials indicats per a cada element. Segon, que, per a la resta d'actuacions, caldrà redactar prèviament un pla especial urbanístic per a cada element o àmbit inventariat, i que haurà de ser informat per la Comissió Territorial de Patrimoni de  la Generalitat de Catalunya. I, tercer, que quan les actuacions comportin  alterar la volumetria dels edificis o conjunts inventariats i, prèviament a la tramitació del pla especial, caldrà que l'actuació sigui avaluada per Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística. Assenyalar, finalment, que  els propietaris de béns mobles i inmobles que no hagin estat inventariats, i siguin susceptibles de ser-ho, hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament.


Suspensió de llicències

Per tal de fer efectiva de forma immediata la protecció d'aquests béns i elements, el Ple ordinari de juliol ha aprovat també la proposta de suspensió preventiva d'atorgament de llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables,  amb la finalitat d'estudiar, dins del període de suspensió, els valors patrimonials dels elements inventariats, i evitar la destrucció del patrimoni cultural i arquitectònic de la ciutat mentre es tramita i entra en vigor la Modificació Puntual del POUM per a ampliar l'Inventari del Patrimoni Cultural de Terrassa.

Mentrestant, només s'admetran les actuacions de salubritat pública, seguretat de les persones o bona conservació de les construccions i instal·lacions, com també les obres que permetin millorar l'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques, sempre que no afectin ni els valors del bé protegit ni tampoc els valors patrimonials que distingeixen a cada element.