L'Ajuntament va obrir un total de 1.136 expedients sancionadors de residus l'any 2020

Es van aixecar 888 actes, amb un import total de les sancions de 305.811 euros

L'any 2020 es van iniciar un total de 1.136 expedients sancionadors de residus, una xifra semblant a la registrada el 2019, quan se'n van comptabilitzar un total de 1.118, tot i el període d'inactivitat pel confinament total arran de la Covid. La gran majoria dels expedients sancionadors (1.109) van ser oberts per intervenció directa de l'equip d'inspectors/es de residus i 27 a instàncies de Policia Municipal, amb qui es treballa de manera coordinada. Durant el 2020 es van fer un total de 2.996 inspeccions i 7.160 entrevistes a particulars i empreses per  esbrinar l'origen de les infraccions. Com a conseqüència d'això, es van aixecar 888 actes i 248 informes (actes que no s'han pogut aixecar, però que identifiquen els infractors) que han donat origen els expedients sancionadors.  

La tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, ha incidit en que «la majoria d'expedients han estat oberts per l'equip d'inspectors/es de residus, que hem reforçat aquests darrers mesos i que, amb la seva actuació, posa de manifest la necessitat de continuar en aquesta línia de treball que vàrem iniciar l'abril de 2020, en ple confinament, amb la campanya de ‘Tolerància Zero'. Melgares ha explicat que «és una campanya de control i inspecció per vetllar pel bon compliment de l'ordenança de residus i frenar, així, els comportaments incívics i irresponsables. En aquell moment, érem conscients que era una carrera de fons i, aquestes dades, ens demostren que, entre tots i totes, hem de continuar treballant per fer una correcta gestió dels nostres residus i incrementar la recollida selectiva per assolir, també, els objectius europeus que ens marquen en aquesta matèria».

A les dades de 2020 es detecta un augment del 176% dels expedients oberts a particulars, respecte a l'any 2019, mentre que s'ha produït un descens del 74 % dels expedients oberts a titulars d'activitats (comerços, hostaleria, serveis, transportistes, industrials…). Aquests canvis estan vinculats tant al confinament com a les restriccions de funcionament que han tingut les activitats comercials.

Motius de les sancions

El principal motiu de sanció, pel que fa a la ciutadania, va ser per abandonar els residus fora del contenidors (54%), mentre que per part d'activitats (comerços, hostaleria, serveis, transportistes, industrials…) va ser per incomplir l'ordenança pel que fa a la gestió dels residus comercials (37%). 

Altres infraccions que van motivar l'obertura d'expedients sancionadors a particulars van ser: el 15,5% per abandonar residus especials dels domicilis a la via pública o als contenidors municipals; el 9,5% per deixar voluminosos al carrer sense concertar prèviament la seva recollida; el 9% per no separar les diferents fraccions o no dipositar-les en els contenidors corresponents, i el 3,5% per no justificar la correcta gestió dels residus deixats al carrer. 

En el cas dels expedients oberts a activitats, van ser: el 17% per utilitzar els contenidors municipals per abocar els residus de recollida específica; el 13% per deixar els residus fora dels contenidors; el 11% per no separar les diferents fraccions o no dipositar-les en els contenidors adequats; i el 5% per deixar els residus especials al carrer, quan ho poden abocar als contenidors de selectiva corresponents.

Els barris on l'any 2020 es van obrir més expedients van ser el del Centre (217) i el de Ca n'Aurell (145) -dos dels més poblats de Terrassa i on es concentren més activitats comercials i de serveis-,  seguits de Sant Pere (82), les Arenes- la Grípia (56) i Sant Pere Nord (53). La suma de tots ells representen el 50% de tots els expedients sancionadors oberts a la ciutat.

L'import total de les sancions imposades l'any 2020 ha estat de 305.811 euros. Les més habituals van ser les de 200 euros (60%), seguides de les de 360 euros (17%), 600 euros (7%) i 250 euros (4%). De quantia superior a 1.000 euros es van obrir  7 expedients. Cal tenir en compte que l'import recaptat sempre serà inferior a la quantia de les sancions, pels descomptes per pagament immediat o per l'admissió d'al·legacions.


Major control dels 109 punts crítics

La consolidació del Pla d'Actuació Urgent d'Inspecció de Residus ha contribuït a enfortir un equip d'inspecció que treballa en aquells  llocs de Terrassa on es detecten més abocaments incontrolats o gestions incorrectes dels residus. L'equip d'inspectors (matí i tarda) ha continuat amb aquesta vigilància continuada i, juntament amb la implantació de la quarta línia de recollida lateral, s'ha traduït en una reducció de punts crítics ja que enguany s'han establert 109 a diferència dels 126 registrats el 2019.  

Durant el 2020 es van fer 6.103 inspeccions en aquests 109 punts i, en el 72% dels casos, es va verificar que l'àrea d'aportació presentava un estat de neteja correcte. A la resta d'inspeccions es van detectar bosses i cartons fora dels contenidors i la presència de mobles i altres voluminosos a la via pública. De les 1.514 intervencions realitzades per identificar possibles responsables, se'n van aixecar 205 actes. 

D'altra banda, i pel que fa a les peticions formulades per la ciutadania, les demandes més freqüents es van centrar en el trasllat o retirada de contenidors; les queixes sobre el servei de neteja i recollida de residus, i la instal·lació de més contenidors i papereres. Els canals habituals de recepció dels avisos han estat el portal web per comunicar incidències a l'espai públic, l'App Cuidem Terrassa i les trucades telefòniques al 010.


Antecedents

El Pla de Prevenció i de Gestió de Residus Municipals de Terrassa (2018-2030) determina i planifica les actuacions de prevenció, reutilització i recollida selectiva dels residus municipals. Entre les línies estratègiques figura reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva. El 16 d'abril de 2020 l'Ajuntament va impulsar la campanya informativa i de comunicació de ‘Tolerància zero amb l'incivisme' per reduir els comportaments incívics i irresponsables, que s'ha complementat amb un programa d'inspeccions i sancions a tots els barris de la ciutat i, el 30 d'octubre del mateix any, va adoptar un seguit de mesures urgents per reforçar i millorar la neteja i la recollida de residus a la ciutat, que s'emmarquen dins d'aquest pla. Una d'elles va ser duplicar el número d'inspectors/es que garanteixen el control de les bateries de residus i també aixequen actes quan detecten i identifiquen incompliments de la normativa.  

Pel que fa a difusió, es va fer una campanya informativa i de sensibilització adreçada a la ciutadania sobre la recollida de residus i les possibilitats, i conseqüències, de fer un bon o mal ús dels contenidors o de no seguir els canals corresponents. Es va posar en marxa una primera acció adreçada a les comunitats de veïns i veïnes, amb cartell informatius per col·locar a tots els edificis d'habitatges de la ciutat, informant de la recollida selectiva i de les fraccions. I una segona, intervenint a les bateries de contenidors, duent a terme una actuació complementària a l'acció del servei d'inspecció de residus amb un efecte dissuasiu, ja que consistirà a col·locar un adhesiu a terra en aquelles bateries on s'ha identificat a un/a infractor/a. Les sancions oscil·len entre els 200 i els 6.000 euros, tot i que la majoria són d'entre 200 i 400 euros.