La transformació del tram final del carrer de Baldrich, d'iniciativa privada, reactivarà aquest àmbit del barri del Segle XX

La transformació del tram final del carrer de Baldrich, d'iniciativa privada, reactivarà aquest àmbit del barri del Segle XX

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va acordar dilluns elevar al ple ordinari d'aquest mes l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) a l'àmbit del carrer de Baldrich, 240, que contempla transformar l'antic teixit industrial en desús en una nova zona residencial. La promoció correspon a la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), com a propietària majoritària. Es tracta, doncs, d'una transformació d'iniciativa privada que després d'anys d'espera pot finalment iniciar la seva tramitació administrativa.

L'àmbit, de 5.072 m² , abasta el sector delimitat pel carrer de Baldrich, 240, el carrer del Doctor Torras i Bages i la carretera de Rubí, on hi ha edificacions industrials en desús. Amb aquest PMU es pretén ordenar l'edificació, transformant els usos dels terrenys actuals en un nou teixit residencial, amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí.


Nou teixit residencial

Aquest sector proposa un sostre total de 7.701 m², dels quals més d'un 95% es destinaran a habitatge, i el 5% restant a altres usos vinculats al terciari. El nombre màxim d'habitatges previstos és de 79, dels quals, 55 lliures, 16 de protecció general i també hi haurà protegits concertats. Els habitatges se situaran amb façana al carrer de Baldrich i a la carretera de Rubí. 

Pel que fa als edificis, el PMU preveu que tinguin una alçada màxima de planta baixa més tres pisos, que es destinaran, principalment, a ús d'habitatges i, en una menor part, a ús del sector terciari (oficines i comercial). També contempla  la creació d'una nova plaça, al xamfrà dels carrers de Baldrich amb el Doctor Torras i Bages, davant  l'edifici de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i de l'Arxiu Històric de Terrassa, amb l'objectiu de què sigui un espai de trobada pel veïnat i que faciliti, també, la connexió amb el parc de Vallparadís.

El Pla de Millora permetrà donar continuïtat a l'eixamplament de la vorera del carrer de Baldrich que s'inicia a la carretera de Montcada, que continuarà en l'àmbit de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas i que, amb aquest PMU, arribarà fins el carrer del Doctor Torras i Bages. En relació amb els espais públics, es planteja una superfície de 2.076,25 m² de sòl públic, on s'inclou completar la vialitat de l'entorn i la creació d'un nou espai lliure al sud del sector, coincidint al final del carrer de Baldrich.         

Aquest Pla de Millora contribuirà a la reactivació urbanística del barri del Segle XX, avançant en un nou sector de la zona est, on ja estan en marxa altres processos de transformació com els plans de millora urbana de Navas de Tolosa, 69, i de la carretera de Rubí, 223, així com el projecte d'obres d'urbanització que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre.