La transformació urbanística del barri del Segle XX avança amb l'inici de les obres al sector del carrer de Navas de Tolosa

L'Ajuntament iniciarà demà divendres els treballs, que afecten el tram comprés entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria

Els processos de transformació urbana i la reconversió industrial han potenciat la possibilitat de convertir àmplies zones industrials en llocs residencials, comercials o d'equipaments. És el cas de la reactivació urbanística del barri del Segle XX i un dels objectius del Pla de Millora Urbana (PMU) de Navas de Tolosa, 69, que afecta el tram comprès entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria. Aprovat definitivament l'any 2009, aquest PMU desenvolupa els criteris definits en el «Projecte d'ordenació dels eixos urbans definits pels carrers de Baldrich i de Navas de Tolosa, en el barri del Segle XX». El Pla contempla crear un àmbit d'espai lliure, amb ampliació de voreres, nous habitatges i activitats situades entre la carretera de Rubí i el carrer de Roger de Llúria. 

Els treballs d'urbanització, que començaran demà divendres, afecten el carrer de Navas de Tolosa, en el tram comprés entre els carrers del Pare Font i de Roger de Llúria. També inclou la construcció d'un nou passatge  entre els carrers de Navas de Tolosa i de Lepanto, i la urbanització de petits trams dels carrers de Lepanto i del Pare Font, en els punts de contacte amb el passatge i amb el carrer de Navas de Tolosa, respectivament. Les obres van a càrrec de l'empresa d'Árqura Homes, amb un pressupost estimat pel projecte de 920.417,48 euros. El termini de treball previst és de sis mesos.

En aquest sector es preveu la construcció de 124 habitatges, dels quals 30 són habitatges de protecció oficial (HPO), que s'ubicarien a la finca municipal situada al carrer de Lepant (entre els carrers de Roger de Llúria i del Pare Font), i 12 són habitatges concertats, de promoció privada. També es preveu 2.100 m2 de nous espais lliures, on s'inclou l'eixamplament de la vorera del costat nord de Navas de Tolosa, com ja s'ha fet en el tram comprés entre el carrer de Baldrich i la carretera de Rubí.


Projecte d'urbanització

Pel que fa a l'ordenació de la xarxa viària, fins al carrer de Roger de Llúria el projecte contempla la construcció de dues voreres (de 3,50 m i 3 m d'amplada, respectivament) i una calçada de 3,5 d'amplada. I, fins arribar al carrer del Pare Font, es preveu construir la vorera nord amb una amplada d'11 m i la vorera sud de 3 m, una calçada de 3,5 m i una zona d'aparcament. Pel que fa al passatge per a vianants, el projecte inclou una zona àmplia enjardinada amb bancs i arbrat.  L'enllumenat públic a calçades i voreres serà de punts led i es construirà una nova xarxa de clavegueram. La xarxa de telefonia serà soterrada i es traslladarà l'actual estació elèctrica transformadora. El projecte també contempla la plantació d'arbres. 


Transformació del barri del Segle XX

La reactivació urbanística del barri del Segle XX pretén revitalitzar i millorar les connexions entre els diferents barris. Així, el juny de 2020 la Junta de Govern va aprovar definitivament el projecte d'obres d'urbanització que desenvolupa l'espai públic del Pla de Millora Urbana de la Rambleta del Pare Alegre, per avançar en la transformació del sector oest del barri. Dignificar l'entrada Sud de Terrassa, amb una imatge més atractiva i moderna, és un dels objectius d'aquest Pla de Millora, que preveu la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, en el tram comprès entre el carrer de Navas de Tolosa i la plaça del Doré.

Més tard, la Junta de Govern de novembre de 2020, va avançar en el sector est amb l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació i d'urbanització del Pla de Millora Urbana de l'àmbit de la carretera de Rubí. L'àmbit dels projectes abasta el sector delimitat pels terrenys situats entre l'avinguda de Santa Eulàlia, la carretera de Rubí, el carrer del Mestre Tries i l'ampliació sud del Parc de Vallparadís. Aquest espai tindrà una zona residencial, comercial i de serveis que s'ubicarà en un entorn urbà que prioritzarà els espais verds i que comptarà amb una nova vialitat, que contribuirà a una mobilitat més sostenible.