Les obres de millora i urbanització del polígon industrial de Can Guitard, d'iniciativa privada, s'inicien aquesta setmana

Duraran 14 mesos i s'afectarà el tram de la carretera de Rubí que va des de la rotonda de les Fonts fins al pont de la C-58

La finalitat de la transformació urbanística del polígon industrial de Palau Sud - Can Guitard és adequar les infraestructures viàries a les necessitats actuals de les empreses que existents i que, actualment, accedeixen per la carretera BP 1503 de Gràcia a Manresa (ctra. de Rubí) i, algunes d'elles, per camins que són provisionals. El projecte d'urbanització és d'iniciativa privada, ja que està impulsat per al Junta de Compensació, que està formada majoritàriament per les empreses implantades en aquest polígon. La inversió prevista és de 2.465.563,43 euros.

Els treballs que s'inicien aquesta setmana afectaran el tram de la carretera de Rubí comprés entre el pont de l'autopista C-58 i la rotonda de les Fonts, d'1,2 km, i coincidiran en el temps amb les obres d'urbanització d'un altre sector de la carretera de Rubí, en aquest cas situat al barri del Segle XX, i que afecta els terrenys compresos entre l'avinguda de Santa Eulàlia i els carrers de Galícia, del Mestre Trias i del Pare Font.

Les obres que afectaran el polígon industrial de Palau Sud - Can Guitard tenen un termini d'execució de 14 mesos i consistiràn en:

redefinir aquest vial, eliminant els girs a l'esquerra

millorar l'accessibilitat a la deixalleria municipal de Can Casanovas

eixamplar el carrer dels Horts, per connectar-ho amb la carretera amb una nova rotonda, ja que aquest vial serà un dels futurs eixos que enllaçarà el sector urbanístic de Palau Sud - Can Guitard, amb tot el seu entorn.

renovar el paviment; el clavegueram, amb una xarxa separativa d'aigües pluvials i residuals; l'enllumenat, que serà igual en tots els vials i, també, les xarxes de serveis (aigua potable, electricitat i telecomunicacions).

Actualment, la carretera té dos carrils de circulació i una zona central que serveix com a zona d'espera que permet els girs a l'esquerra, tant d'accés com de sortida de les naus industrials. El projecte d'urbanització eliminarà tots aquests girs, excepte el de la sortida del polígon sud, que se substituirà per una calçada lateral que finalitzarà en una rotonda central, per millorar la seguretat vial.

La finalitat d'aquest projecte d'urbanització és demilitar un àmbit conjunt, que ha de servir per definir la transformació de la carretera de Rubí en una via urbana; regularitzar un nou front d'aquesta carretera i obrir un carrer que connecti l'actual carretera amb una rotonda i amb el futur eix del sector urbanitzable del Palau Sud.

L'execució d'aquests treballs no comportarà afectacions significatives en el trànsit actual, ja que el traçat de la carretera afectat s'anirà adaptant a les fases d'execució. La construcció de la nova rotonda d'accés al carrer dels Horts es farà per fases, de manera que no comportarà interrupcions del trànsit i facilitant, així, l'accés dels vehicles pesants. Pel que fa a la mobilitat, es mantindrà el trànsit en els dos sentits de la marxa, així com els accessos a les empreses.


Un polígon de 17 hectàrees

El Projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació PA-CG001 Can Guitard va ser aprovat inicialment per la Junta del Govern Local el 21 de febrer de 2014 i l'àmbit del Polígon d'Actuació PA-CG001 Can Guitard, que està qualificat com a sòl urbà no consolidat d'ús preferentment industrial aïllat, va ser aprovat definitivament en data 7 de juliol de 2015.

El polígon industrial de Can Guitard està situat al sud de la ciutat i té unes 17 hectàrees de terreny, de les quals 14,5 ha corresponen a zones industrials i 2,5 ha a sistema viari. L'actual Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica municipal el considera com a una zona de creixement econòmic pendent de consolidar i un dels que té més potencial de creixement si es reconfigura el seu parc de naus i d'espais destinats a la implantació de noves activitats econòmiques. Actualment, Terrassa compta amb 16 polígons repartits per tota la ciutat, que van ser urbanitzats entre els anys 60 i 90 del segle XX.