Entra en vigor la nova ordenança d'ús públic de l'Anella Verda

Aquesta normativa municipal regula els usos i l'exercici de les activitats que es fan com són l'esport, el turisme, l'educació i el lleure

L'Anella Verda compta, des d'avui, amb una normativa municipal pròpia que ordena la freqüentació, els usos i l'exercici de les activitats que fa la ciutadania pel que fa a l'esport, el turisme, l'educació i el lleure, entre d'altres. La nova ordenança d'ús públic afecta a tot el sòl no urbanitzable i, transitòriament, també els sectors perimetrals pendents de desenvolupament, i s'alinea amb la normativa actual del Parc Natural de Sant Llorenç, que ja compta amb un pla d'usos propi de la Diputació de Barcelona.

Consta d'un total de 51 articles, distribuïts en 8 capítols diferents, que recullen els diferents àmbits com són les disposicions generals de la normativa; la protecció del patrimoni natural i rural; la regulació de les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic i de la mobilitat dins aquest entorn natural, com també vetllar perquè els comportaments no siguin incívics, de la celebració d'activitats esportives o de lleure (curses, caminades...) i del control i vigilància de la seva aplicació. El personal de medi ambient que faci la funció inspectora, supervisarà que les conductes s'ajustin a la norma i podrà demanar a la policia que exerceixi les funcions d'autoritat.

La nova ordenança regula, entre altres, aquests aspectes:

 • Fauna i flora: l'Anella Verda és l'hàbitat de diferents espècies de fauna silvestre, algunes d'elles protegides, i també és l'entorn natural on es desenvolupen activitats agrícoles, ramaderes, com pot ser el pasturatge i el pas de ramats, el trànsit i treball de la maquinària agrícola. Les persones usuàries han de mantenir un comportament respectuós per preservar aquest entorn.
 • Camins: Per protegir-los i preservar-los cal evitar que els vehicles estacionin en llocs no habilitats impedint el pas a la resta d'usuaris, o que es facin usos que puguin afectar o malmetre el domini públic.
 • Anar a peu: s'ha de fer pels camins o senders existents. Està prohibit obrir-ne nous vials i, també creuar i trepitjar els camps de conreu i els seus marges.
 • Desplaçar-se en bicicleta: cal circular pels camins que tinguin una amplada igual o superior als tres metres, evitant les derrapades, no superant els 30 km/h i respectant sempre la preferència dels vianants. Els ciclistes no poden anar per corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents.
 • Circular amb vehicles de motor pels vials d'amplada igual o superior a 4 metres, excepte en els trams tancats o prohibits, fora dels camins pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta, llit sec i torrents i rieres. La velocitat màxima és de 30 km i és aconsellable conduir de manera eficient (apagant el motor quan el vehicle estigui aturat, engegar-lo amb una arrencada suau, utilitzant el fre motor per reduir velocitat i no fer frenades brusques...)
 • Passejar amb gossos. Els animals de companyia han d'anar lligats per evitar problemes amb altres persones usuàries, per no destorbar als ramats i per evitar que envaeixin els camps de conreu. A més, les persones propietàries han de recollir les deposicions dels seus animals del camí i, també, de les àrees d'estada. Només poden anar deslligats en els llocs habilitats, o que siguin privats i tancats, i si són gossos de caça, pastors i de policia que participen en activitats autoritzades.
 • Residus: Les persones usuàries de l'Anella Verda s'han d'emportar les deixalles que generin i deixar-les amb els contenidors corresponents, un cop arribin a la ciutat.
 • Sorolls: Cal evitar sorolls innecessaris i els comportaments o conductes que siguin sorollosos, que pertorbin l'equilibri del medi natural i que molesti les persones.
 • Restes vegetals. La seva crema està prohibida, tot i que de manera excepcional es pot autoritzar si és per motius fitosanitaris en arbres i per eliminar restes d'esporga.

També recull les prohibicions de:

 • Llençar coets, focs d'artifici i objectes que puguin originar un foc. Els focs d'esbarjo han de ser autoritzats per l'administració competent i complint sempre amb les mesures de prevenció d'incendis forestals.
 • Les curses amb vehicles de motor
 • L'alliberament aeri d'objectes, tipus globus o fanalets.
 • L'acampada lliure, la instal·lació de tendes de campanya, l'aparcament i pernoctar en vehicles, furgonetes, autocaravanes o caravanes, fora de les zones habilitades a aquest efecte.
 • La construcció i ocupació de cabanes o d'altres estructures

L'incompliment de la normativa comporta unes sancions, qualificades de molt greus, greus i lleus, que poden arribar als 3.000 euros. Per compensar-ho, l'ordenança planteja fer hores de compromís social substitutori per fer determinades activitats dins l'àmbit del medi ambient, esports, neteja de la via pública, parcs, jardins i boscos, entre altres. És de caràcter voluntari, gratuït i només es contempla per les infraccions greus i lleus.

 

Un entorn natural de 4.400 hectàrees

L'Anella Verda és tot l'espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que representa el 65% de tot el terme municipal, amb el qual l'Ajuntament vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen la ciutat, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l'activitat de les masies i del sector primari i fomentant un ús social i responsable de tot l'entorn natural.

Un dels elements més singulars és el camí circular de 35 km que dona la volta sencera al terme municipal i que transita per llocs d'elevat interès paisatgístic i patrimonial. Des de la ciutat s'hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l'Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari.