Taigua compleix un any de gestió pública i directa de l'aigua a Terrassa, amb el compromís d'oferir un servei eficient i de qualitat a la ciutadania

La qualitat de l'aigua; noves infraestructures i sistemes informàtics que millorin el servei; o el manteniment i ampliació de les ajudes socials; centren els projectes de futur de l'empresa per als propers anys

El dimarts, 10 de desembre de 2019, es compleix un any des que l'Ajuntament de Terrassa es va fer càrrec plenament de gestionar el servei d'abastament d'aigua a la ciutat, a través de l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) Taigua, 100% municipal. En aquest primer any de funcionament, l'objectiu es va centrar inicialment en garantir que els 100.000 abonats i abonades no només no notessin cap canvi substancial en el servei, sinó que es posessin les bases per a consolidar un servei públic de qualitat, eficient, transparent, participatiu i social. Amb aquestes premisses ha funcionat durant aquest primer any Taigua, concretats en 8 compromisos amb la ciutadania de Terrassa que representaven els valors principals de la missió de la nova empresa pública de gestió d'abastament d'aigua de la ciutat.

 • Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d'aigua
 • Posar en valor la qualitat de l'aigua de l'aixeta i continuar millorant la seva acceptació com aigua de boca
 • Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l'estalvi d'aigua i d'energia
 • Mantenir estables els preus de l'aigua i ampliar les polítiques socials
 • Assegurar la qualitat del servei i l'atenció als usuaris i usuàries
 • Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei
 • Posar a disposició d'usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència
 • Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l'Observatori de l'Aigua de Terrassa

1. Inversions i millora d'instal·lacions

La posada en marxa d'un nou servei públic i la necessitat d'adaptació a la Llei de Contractes del sector, ha complicat les inversions en aquest primer any, centrant la majoria d'intervencions en la xarxa de distribució. Durant el 2019, s'espera haver pogut realitzar una inversió de 1,125 milions d'euros.

En les intervencions, destaca la substitució de 1.512 metres de canonades. De cara al futur, ja s'han iniciat els estudis per a realitzar inversions que han de contribuir a millorar la qualitat de l'aigua, l'eficiència energètica i la implantació de nous sistemes informàtics. Pel que fa a les avaries, durant el 2019, se n'han resolt 308, de les que 168 corresponien a la xarxa i 140 a les escomeses.

De cara al proper any 2020, les inversions aniran encaminades a millorar l'eficiència i l'eficàcia del servei, continuant amb la substitució progressiva de canonades i una millora general del funcionament del servei d'abastament de la ciutat.

2. Qualitat de l'aigua

S'ha iniciat un estudi per disminuir la concentració de sals en l'aigua, amb l'objectiu de millorar-ne el sabor, així com altres propostes en la línia de millora de la seva qualitat. Un objectiu prioritari és millorar el sabor de l'aigua, i per tal de poder dur a terme aquest objectiu cal determinar de forma precisa les opcions tecnològiques, viabilitat tècnica i repercussió en els cost del servei de cada una de les opcions analitzades.

Pel que fa a les normatives, des de Taigua s'està desenvolupant un nou Sistema Integral de Gestió, que permeti integrar el control de diferents activitats i el seu efecte en matèria de qualitat de servei, ambiental, de seguretat i higiene en el treball, i de seguretat alimentària. Aquest control permetrà obtenir les certificacions adients conforme a que l'empresa duu a terme la seva activitat dins els paràmetres de garantia de bon servei i millora continua previstos. La documentació dels sistemes de gestió va quedar en propietat de l'antic operador i cal implantar-los de nou i passar les auditories corresponents.

Aquest nou sistema permetrà integrar les certificacions mediambientals, de seguretat, de qualitat i d'innocuïtat:

 • ISO 9001:2015 - QUALITAT
 • ISO 14.001:2015 - MEDI AMBIENT
 • ISO 45.001:2018 - SEGURETAT I SALUT
 • ISO 22.000:2018 - SEGURETAT ALIMENTÀRIA

3. Estalvi d'Aigua i Energia

Es treballa per donar compliment als objectius de sostenibilitat del servei, tal com consta en el Programa de Govern, d'acord amb un dels principals objectius plantejats en aquest mandat: la Revolució Verda; un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica. L'abastament d'aigua a les ciutats és un dels principals afectats per les conseqüències del canvi climàtic, en casos com els períodes de sequera, els aiguats i en general per l'increment de fenòmens meteorològics extrems.

La millora de l'eficiència de la xarxa, i per tant, reducció de pèrdues d'aigua, és un dels objectius prioritaris i que es va duent a terme de forma continuada mitjançant els pla de substitució de canonades. També és molt important la reducció de la petjada de carboni del servei d'abastament i es preveu seguir treballant en la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'elevació i tractament. Es pretén treballar en la reducció del consumi la compra d'energia verda, amb l'objectiu de reduir l'impacte i la contribució en l'emissió de gasos efecte hivernacle.

De cara als propers anys, Taigua ja ha començat a determinar els objectius de sostenibilitat del servei, entre els que es troben assolir un rendiment mínim de la xarxa del 80%, comprar energia 100% verda i assolir un ritme inversor de 3 milions d'euros l'any.

Pel que fa a les inversions per millorar l'eficàcia del servei i l'estalvi d'aigua i energètic, durant l'any 2019 s'ha executat la primera fase per renovar les bateries de condensadors de part del bombament principal a la planta d'Abrera. Els condensadors són elements elèctrics que contribueixen de manera decisiva a rectificar el consum d'energia alterna. La segona fase es preveu per a l'any 2020.

A més, s'està estudiant substituir el conjunt de bombes que impulsen l'aigua d'aquesta planta que permetria millorar la garantia del servei, així com adquirir nous variadors de velocitat al bombament a Els Bellots, que ajudaria a reduir els requeriments energètics.

De cara als propers anys, es preveuen noves inversions per a millorar l'eficiència del servei (nou sistema de telelectura; nous sistemes informàtics, millores a les instal·lacions, sistemes de manteniment preventiu, detecció del frau). A més, es preveu la formació en sostenibilitat per reforçar les campanyes informatives que ja ha realitzat l'OFIMAPE, en les que hi ha participat gairebé 700 persones durant el 2018, amb nous recursos educatius oferts a les escoles dins el Programa d'Educació per a la Sostenibilitat (PEST).

4. Polítiques socials

Es mantenen un any més les tarifes congelades, en consonància amb la voluntat del Govern Municipal de garantir el dret a l'aigua a totes les persones i unitats familiars de la ciutat, especialment a les més vulnerables i amb risc d'exclusió residencial. Terrassa va ser pionera, l'any 2013, en la creació de la tarifa social que actualment beneficia 2.528 famílies. En els 6 anys d'existència de la tarifa social, les bonificacions han estat de gairebé mig milió d'euros.

A l'ordenança de la tarifa de l'aigua, aprovada per a l'any 2020, s'han incorporat noves mesures dirigides a les persones més vulnerables com l' ampliació fins el 100% de la bonificació de la quota de servei; l'aplicació de la tarifa social de forma automàtica a les llars amb risc d'exclusió residencial (RER); i el canvi de nom gratuït per als RER. El nombre d'abonats amb informe de risc d'exclusió residencial actualment són 382.

5. Qualitat del servei

Durant el 2019, Taigua ha adaptat seu funcionament i procediments interns a la normativa del sector públic; ha posat en marxa la facturació electrònica a proveïdors; la selecció de personal s'ha realitzat d'acord amb la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; i la contractació d'obres, serveis i subministraments s'ha dut a terme d'acord amb la Llei de contractes del sector públic. Per al futur es vol treballar en la millora de l'atenció a l'usuari i en el projecte de trasllat de dependències de l'empresa, previst per a l'any 2023.

6. Tecnologia i modernització de la gestió

En el proper any es treballarà per a implementar nous aplicatius informàtics que permetin millora tecnològicament el servei, disposar de dades a temps reals i oferir nous canals de transparència a la ciutadania. La previsió es implementar aquest nou programari durant l'any 2020.

7. Informació i transparència

Des del mes de desembre de 2018 funciona el web www.taigua.cat, des d'on es poden realitzar tot tipus de tràmits i gestions, sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l'empresa. Des del web es pot contractar el subministrament, realitzar canvis de nom, pagar la factura o sol·licitar la factura electrònica, i informar-se sobre avisos i incidències en el servei. També està habilitada una zona privada des d'on es els abonats i abonades poden consultar les factures anteriors i veure l'evolució dels seus consums. A més hi ha un apartat de transparència on es publiquen els acords municipals relatius al servei d'abastament. A més, es disposa de zona privada per a consultar factures i consums particulars.

8. Participació ciutadana; l'Observatori de l'Aigua

L'Observatori de l'Aigua és l'òrgan que articula la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei d'abastament d'aigua municipal. És un organisme autònom, adscrit a l'Ajuntament, que té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu. Té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal amb l'objectiu d'incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

D'acord amb el seu Reglament, l'Observatori està format per una representació àmplia de la ciutadania, de les entitats, dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del Govern de la ciutat i dels sectors consumidors d'aigua.