Terrassa tindrà un nou Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire amb l'horitzó de l'any 2025

També s'ha redactat un Protocol d'Actuació que regula les mesures a adoptar quan es declarin episodis de contaminació ambiental a la ciutat

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat avui elevar al Ple d'abril l'aprovació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (PMQA), horitzó 2025, i d'un Protocol d'Actuació d'Episodis Ambientals de contaminació per als contaminants atmosfèrics NO2, PM10 i O3, perquè s'inclogui en el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Aquest PMQA és fruit d'un actualització de l'anterior, que va estar vigent fins l'actualitat, i de la revisió del Pla Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l'Aire del Vallès Occidental, que Terrassa va aprovar en ple ara fa un any.

Els objectius del nou PMQA, centrats en l'horitzó de l'any 2025, es basen a reduir les emissions en un 15%, respecte a les registrades l'any 2019, complint així amb l'acord derivat de la tercera Cimera de l'Aire de Catalunya, celebrada ara fa un mes,  i inclou els valors guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualitzats el 2021.  Terrassa forma part de la Zona de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric, per al contaminant de diòxid de nitrogen (NO2) i també pel de partícules en suspensió inferiors a 10 micres (PM10).

El pla analitza la situació actual, recull l'inventari d'emissions i fa una diagnosi de la qualitat de l'aire, amb uns objectius de millora que cal complir, un pla d'acció i el seguiment que cal fer. El nou PMQA recull un total de 25 actuacions, que estan repartides en cinc blocs temàtics: gestió i seguiment de la qualitat de l'aire (6 accions), mesures relacionades amb el model urbà i de mobilitat (4 accions),  amb la reducció de les emissions dels serveis municipals (5 accions) i també les dels sectors productius (7 accions) i, finalment, les mesures de divulgació i sensibilització ciutadana (3 accions). Per al regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, es tracta «de posar l'atenció sobre els perjudicis que la contaminació de l'aire genera a les persones i actuar de manera decidida per mitigar-los».

Un nou Protocol

D'altra banda, el nou Protocol d'Actuació en cas d'Episodi Ambiental de Contaminació Atmosfèrica a Terrassa és el document que regula les mesures que, amb caràcter excepcional i temporal, adoptarà l'Ajuntament i la ciutadania  quan es declarin al municipi situacions d'elevada concentració de contaminants. Són mesures relatives a la informació i sensibilització ciutadana; a la mobilitat; de caràcter preventiu en obres públiques i privades i també específiques dels serveis municipals i dirigides a les activitats industrials. El protocol també recull les actuacions a realitzar, la coordinació de les mateixes i la seva comunicació Està centrat, bàsicament, en les emissions de les partícules en suspensió (PM10), de l'ozó (O3) i del diòxid de nitrogen (NO2)

Una de les prioritats de l'Ajuntament és afrontar l'emergència climàtica i reduir els nivells de contaminants atmosfèrics amb accions que permetin assolir, tant la reducció de contaminants atmosfèrics com la dels gasos d'efecte hivernacle (GEH).

Un dels objectius de la Revolució Verda és fer de Terrassa una ciutat sostenible saludable, amb una millora de la qualitat de l'aire i acústica. La contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental per a la salut i està comprovat que incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars.