Terrassa tindrà una nova zona residencial al sud de la ciutat, entre la C-58 i la carretera de Rubí

La modificació del POUM comportarà l'ampliació del Parc de Vallparadís i de l'Anella Verda, així com la renaturalització d'un tram de la riera del Palau

La Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat va aprovar ahir elevar al Ple ordinari de març la proposta d'Avanç de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del sector Palau Nord, amb la voluntat de transformar aquests terrenys situats al sud de la ciutat, entre el barri de Can Jofresa i l'autopista C-58, per on discorre també la riera del Palau. Es tracta d'un àmbit que, fins ara classificat com a urbanitzable i on, actualment, conviuen infraestructures viàries i hidràuliques amb alguna activitat econòmica provisional i zones de barraquisme.

Per a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, l'avanç de modificació del POUM, "permet dibuixar i projectar la Terrassa del futur i transformar un sector de més de 400 mil metres quadrats que millori de forma destacada la porta sud de Terrassa". En aquest sentit, l'alcalde considera que aquesta "és una de les grans oportunitats de la ciutat per al seu creixement, per a la seva millora, així com per a la seva projecció i millora de la qualitat de vida dels i les terrassenques". Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Carles Caballero, ha volgut posar en valor "el nou sud que s'obre amb aquest projecte a la ciutat, més digne, amb més verd i amb un 50% d'habitatge protegit". A més, el regidor ha volgut posar en valor "la possibilitat de perllongament del Parc de Vallparadis cap al sud, possibilitant la seva connexió amb el futur parc de Can Casanovas, escurçant la distància amb Can Parellada i les Fonts a través d'una via verda i ciclable, a més de la transformació de tota la carretera de Rubí".

Aquesta és una oportunitat que dibuixi el nou futur a la ciutat pel sud, que contribueixi a convertir Terrassa en la ciutat que totes i tots volem. Amb serveis, equipaments, infraestructures de qualitat, amb transport públic... amb tots aquells recursos que cobreixin les necessitats de la població.

L'àmbit del Sector de Palau Nord previst pel POUM de 2003 es redueix de forma substancial, ja que passa de 407.044 m2 a 290.771 m2, els 117.000 m2 restants s'integraran a l'Anella verda com a sòl no urbanitzable. I, d'altra banda, s'incrementa el percentatge per zones verdes del nou Sector, que representa la incorporació de 80.000 m2 més de zona de parc (zones verdes). Es modifiquen els percentatges reservats per a habitatge i terciari, que seran del 90% i del 10%, respectivament, i es disminueix l'edificabilitat del sector. Una primera proposta, no vinculant, situaria dues zones d'habitatges, la primera als terrenys compresos entre la carretera de Rubí i l'avinguda de Santa Eulàlia i, l'altra, a la banda sud de la carretera de Rubí. Un altre aspecte important és que incrementa la reserva per a habitatges de protecció oficial (HPO) fins el 50%, en comptes del 30% actual, el que suposarà gairebé 1.150 nous habitatges a preu limitat.

L'Avanç proposa una transformació total d'aquest sector, amb una concepció més sostenible per la naturalització de la llera de la riera del Palau i l'increment del verd urbà, amb la voluntat de millora de la connectivitat urbana, tant per l'ampliació del Parc de Vallparadís com per la reconversió de la carretera de Rubí en una travessia urbana, el que aproparà els barris de Can Jofresa, Can Parellada i les Fonts. Amb la tramitació del document d'Avanç s'aconseguirà:

  • Ordenar el sector que hi ha a l'est de la riera de Palau i el seu entorn, amb usos residencials d'habitatge i, de manera complementària, d'activitat terciària.
  • Augmentar els valors naturals, agrícoles i ecològics de la zona i preservar la vinculació entre l'Anella Verda i la ciutat compacta. D'aquesta manera, es millorarà la connectivitat ecològica i, en conseqüència, contribuirà a millorar la qualitat de l'aire.
  • Establir, juntament amb el sector de Palau Sud, un sistema hidràulic i d'espais lliures integrat amb la ciutat i un eix viari que garanteixi la connectivitat amb la trama urbana de la ciutat.
  • Millorar la qualitat natural de la llera de la riera del Palau i la dels terrenys situats als seus costats potenciant, així, la seva biodiversitat.
  • Augmentar els espais lliures del sector destinats a zones verdes, vialitat i equipaments, que representaran un 28% de l'àmbit.
  • Determinar una nova zona residencial d'habitatges al sud i oest del polígon de Can Jofresa, a més de la cessió de dues àrees d'equipaments, una situada al nord i la segona a l'est, coincidint amb la zona esportiva de Can Jofresa.
  • Prolongar el Parc de Vallparadís cap el sud de la ciutat, ampliant-lo entorn el 20%, per afavorir la creació d'itineraris saludables i espais de lleure que fomentin la cohesió social i la pràctica de l'esport.

El document d'Avanç de la modificació puntual del POUM del sector Palau Nord es planteja com una nova oportunitat per reformular i estructurar aquest sector, convertint el traçat de la riera del Palau en un connector ecològic i l'eix vertebrador de nous espais lliures que contribueixin a l'ampliació de la superfície del Parc de Vallparadís. Una nova ordenació coherent amb el que recull el Pla director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí, redactat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que, per al tram sud de la riera del Palau, preveu la renaturalització i la integració ambiental a cel obert, en comptes del cobriment.

Un cop aprovat l'Avanç s'obrirà el termini d'exposició pública abans de continuar amb la seva tramitació, que podria allargar-se fins a dos anys.