Una enquesta sobre hàbits de comunicació valora amb un notable els mitjans municipals i el Cinema Catalunya

La informació local és l'aspecte més ben considerades entre les persones enquestades

Els i les terrassenques puntuen amb un notable els mitjans de comunicació municipals i el Cinema Catalunya, i destaquen la informació local com el seu actiu més destacat. Aquestes són dues de les principals conclusions de l'estudi sobre els mitjans de comunicació local a Terrassa realitzat pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, S.L. (GESOP). Del resultat de l'estudi se'n desprèn que Canal Terrassa és el segon mitjà de comunicació  local més emprat i el segon amb major record espontani entre les persones enquestades. Més de 50.000 terrassencs miren Canal Terrassa alguna vegada a la setmana, preferentment en horaris de vespre-nit. La televisió local obté una nota mitjana de 6,8. Els usuaris de Canal Terrassa tendeixen a ser persones més grans que la mitjana de la població, nascuts a terrassa i residents permanents a la ciutat.

 La Ràdio Municipal de Terrassa (95.2 FM), amb un 7 de mitjana, és citada per un quart de la població enquestada de forma espontània. Més de 30.000 terrassencs escolten l'emissora municipal almenys una vegada a la setmana. Els usuaris de la Ràdio Municipal de Terrassa segueixen les tendències de Canal Terrassa: hi ha més oients i més freqüents entre les persones grans i les que porten més temps vivint a Terrassa. Per franges horàries, la màxima audiència es dóna al matí i els programes més seguits són els esportius i el magazín matinal. 

Pel que fa al web www.terrassadigital.cat, té una menor penetració, tot i que gairebé el 40% de terrassencs diu que el coneix i un 20% s'hi connecta alguna vegada a la setmana, i la valoració que en fan és positiva. A més, gairebé el 40% dels usuaris de la web la segueixen en alguna xarxa social. La valoració mitjana que en fan és d'un 7,1. 

Finalment, el Cinema Catalunya és conegut per la majoria de la població i es valora molt positivament, amb una nota mitjana de 8. Molts dels residents del Centre hi van com a mínim un cop l'any, i la programació i la seva ubicació són els elements més ben valorats. 

Entre els continguts dels mitjans que més els agraden, les persones enquestades mencionen: les notícies municipals, la informació cultural, les festes ciutadanes i els esports (aquests dos últims, especialment entre els més joves). 

Pel que fa als aspectes a millorar, els usuaris dels mitjans citen precisament una major presència de la informació municipal, que és el contingut més demanat. També es detecta una demanda de major difusió en general de la programació i de les activitats dels mitjans. Pel que fa al Cinema Catalunya, a part de la difusió, també es mencionen aspectes relacionats amb la millora de les instal·lacions. 

L'edat, factor clau

 A part de les valoracions específiques de cada mitjà municipal, l'estudi també ofereix dades sobre els hàbits informatius generals de la població de Terrassa. En aquest sentit, es perceben unes diferències importants en l'ús dels mitjans de comunicació en funció de l'edat. Els més joves tendeixen a fer servir més els mitjans digitals per informar-se, mentre que a mesura que creix l'edat, augmenta l'ús dels mitjans tradicionals. D'altra banda, també destaca el fet que, en general, la població dels districtes de l'est de la ciutat és la que menys consulta i coneix els mitjans de comunicació municipals.  

Altres dades rellevants són que el 51,1% dels terrassencs es considera molt o bastant informat de l'actualitat local i que el 81,9% de la població (vuit de cada 10 terrassencs) fa servir internet, mentre que un 60,3% (sis de cada 10) té perfil en alguna xarxa social. 

L'enquesta, realitzada el mes de desembre de 2016, s'ha dut a terme amb un total de 807 entrevistes presencials entre població de 16 i més anys resident i empadronada a Terrassa, i a tots els districtes de la ciutat. La mostra té en compte elements com el gènere, l'edat, la llengua habitual, el temps de residència a Terrassa, i altres aspectes del perfil sociodemogràfic dels enquestats. 

Aquest estudi és fruit de la Proposta de resolució aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Terrassa, celebrat el 25 de febrer de 2016, per tal de saber el grau de coneixement i consum dels mitjans municipals i del Cinema Catalunya, amb l'objectiu d'elaborar un pla de futur econòmic i social de la Societat Municipal de Comunicació, l'empresa municipal que gestiona aquests mitjans. 

Els resultats i les conclusions que se'n desprenen d'aquest estudi i, per tant, de l'opinió dels ciutadans, es tindran en compte a l'hora de dissenyar futures accions en relació als mitjans de comunicació municipals i del Cinema Catalunya.