Terrassa comptarà amb un Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística

El seu objectiu és vetllar per la protecció dels valors que marca la Llei d'Arquitectura

El Ple de setembre va aprovar ahir la creació d'un Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, donant compliment així a una de les propostes del Programa de Govern. Un dels principals objectius del nou organisme serà vetllar per la protecció dels valors de qualitat de l'arquitectura, definits a la Llei 12/2017, del 6 de juliol, i assessorar al Govern municipal sobre aquesta matèria. Entre els aspectes que hi tindrà en compte figuren contribuir a la sostenibilitat urbana i millorar la cohesió social i la qualitat de vida de les persones, a més de supervisar la qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos previstos i adequar-se a l'entorn. De les esmenes presentades al text, finalment va ser aprovada la que plantejava incloure l'arquitectura pública a la proposta.

El nou Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística estarà integrat per 10 persones, procedents de diferents organismes, respectarà la paritat de gènere i garantirà que un mínim de quatre membres siguin menors de 40 anys. La presidència correspondrà al regidor/a d'Urbanisme; i la secretaria, al director/a dels serveis d'Urbanisme. Pel que fa a la resta de membres, quatre seran representants de l'Ajuntament de Terrassa (dos/dues arquitectes, un/a arquitecte/a tècnic/a i un/a tècnic/a expert/a en patrimoni); dos del Col·legi d'Arquitectes del Vallès i dos del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics del Vallès.

 

Funcions

Entre les funcions que li són assignades, destaquen les d'emetre informes en aquells sectors que siguin d'especial interès pel seu valor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental, i proposar criteris tècnics a tenir en compte quan es faci la gestió i contractació administrativa dels projectes. Segons contempla l'article 9 d'aquesta Llei, aquests organismes "han d'emetre, amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència urbanística, un informe preceptiu amb relació a les mesures concretes que s'hi determinen relatives a la qualitat arquitectònica per a l'execució d'obres de nova construcció d'edificis, de rehabilitació o reforma que n'alteri la configuració arquitectònica, i que requereixin un projecte tècnic de conformitat amb la legislació en aquesta matèria. Aquest informe s'ha de sol·licitar i s'ha d'emetre simultàniament als informes tècnics municipals. Si aquest informe no s'emet en el termini previst, es poden continuar les actuacions per a l'atorgament de la llicència".

 

Nous àmbits

L'Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística incidirà en aquells nous àmbits on es contempla una transformació urbanística, tant residencial com d'activitat, i actuarà tenint en compte criteris d'ordenació, arquitectònics i mediambientals. Entre aquests àmbits s'inclourien, per exemple, el projecte de la Porta Sud, el centre històric (per preservar, per exemple, el patrimoni de l'antic teixit industrial) o les actuacions previstes en el sector rural, on el plantejament derivat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu una nova arquitectura.

Actualment, l'arquitectura privada s'ha desenvolupat lliurement a Terrassa perquè no existia cap eina de control que vetllés sobre la qualitat arquitectònica, més enllà del control reglamentari de les llicències d'obres.