El Govern Municipal porta al Ple la congelació de les ordenances fiscals pel 2021

La proposta inclou exempcions i bonificacions per mitigar l'impacte de la Covid-19 sobre l'economia local

Un moment de la roda de premsaEl Govern Municipal portarà demà al Ple per a la seva aprovació una proposta d'ordenances fiscals per l'any vinent marcada per la congelació, amb caràcter general, dels tributs i per l'aplicació de diferents exempcions i bonificacions adreçades a reduir l'impacte de la Covid-19 sobre l'activitat econòmica a la ciutat. La tinent d'alcalde de Serveis Generals, Núria Marín, i el tinent d'alcalde de Promoció econòmica i projecció de la ciutat, Isaac Albert, han presentat avui la proposta d'ordenances en roda de premsa.

Marín ha destacat que la proposta planteja "unes ordenances fiscals possibilistes, resultat d'un exercici de responsabilitat en la cerca de l'equilibri necessari entre  ingressos i les despeses previstes, tot mantenint una pressió fiscal justa, moderada i equilibrada. En definitiva, unes ordenances d'esquerres, que prioritzen la proporcionalitat i el repartiment just de l'esforç fiscal", ha dit la tinent d'alcalde.

Per la seva banda, Isaac Albert ha dit: "les ordenances fiscals són una eina de construcció de ciutat, i, encara el marge d'acció és limitat, enguany podem dir que desenvolupem bonificacions pels sectors econòmics més afectats per la pandèmia, com la restauració, i bonificacions per sectors que poden ajudar a la reactivació, com l'àmbit industrial". En aquest sentit, el tinent d'alcalde ha afegit: "no podem desaprofitar els recursos al nostre abast per la construcció d'una ciutat millor".

La proposta del Govern Municipal persegueix adaptar l'acció municipal a la situació de crisi provocada per la Covid-19. Per aquest motiu es basa, d'una banda, en no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania i el teixit productiu i d'altra, en un conjunt de mesures per ajudar els col·lectius més vulnerables i per donar suport a l'activitat econòmica, mirant de compensar els sectors més desfavorits i de fomentar la industrialització a la ciutat.

D'aquesta manera, les modificacions més rellevants en el conjunt de les ordenances fiscals, segons la proposta del Govern, són les següents:

  • Suspensió de la taxa corresponent a l'ocupació del domini públic amb terrasses, ampliant una mesura que ja s'ha aplicat aquest 2020. La mesura implica modificar la Taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública i la Taxa per l'ocupació de les zones d'estacionament amb horari limitat. D'aquesta manera el Govern Municipal vol fer costat al sector de l'hostaleria i restauració, un dels més perjudicats per la Covid-19.
  • Mesures de promoció industrial: amb l'objectiu de promoure els edificis d'ús industrial tant als polígons com a la trama urbana, es modifiquen l'Impost sobre béns immobles (IBI) i l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). En el cas de l'IBI, s'amplien les bonificacions per a la nova construcció, ampliació o millora d'edificis, i en el cas de l'ICIO, es milloren els incentius per la renovació del parc industrial reemplaçant les naus antigues per naus noves.
  • A la taxa per l'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes i reserves de la via pública per a l'aparcament exclusiu, es modifica el criteri de determinació del coeficient per amplada de vorera en carrers de plataforma única. D'aquesta manera es reduirà l'import d'aproximadament 200 rebuts.
  • Es manté la suspensió de la taxa per a l'atorgament de llicències i autoritzacions administratives d'autotaxi i d'altres vehicles de lloguer, com s'ha fet els darrers anys.
  • Preu públic pel viver d'empreses: incorporació d'una nova bonificació de fins al 10% a partir del primer any d'implantació, destinat a fomentar la responsabilitat social corporativa.
  • Preu públic per les entrades a les temporades municipals d'espectacles: s'incorpora la possibilitat d'oferir promocions especials amb un redactat més específic que l'actual.
  • Preu públic per la venda de publicacions d'arts visuals: el nou redactat utilitza una fórmula més genèrica, per donar cobertura a totes les publicacions que es puguin anar editant en el futur.
  • Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públics locals: modificació del redactat per flexibilitzar l'aplicació de mesures d'urgència, incorporant el supòsit de suspensió total o parcial d'una taxa o preu públic per situacions sobrevingudes que impedeixin a la ciutadania accedir a determinats serveis públics. També s'ha adaptat el calendari fiscal al nou any, ajustant els diferents terminis.