El Ple municipal aprova l'obertura d'un nou vial entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu

Les llicències d'edificació que s'atorguin se sotmetran al nou Organisme consultiu de qualitat arquitectònica i urbanística

El Ple ordinari de febrer, celebrat avui, ha fet un pas més per transformar una part del Centre històric, amb l'obertura d'un nou vial entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu, i per ampliar l'illa de vianants. Amb aquesta aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l'àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25, es defineix l'ordenació pel que fa a qualificacions, usos i volumetries, i s'incorporen alguns ajustos derivats de les indicacions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit Metropolità de Barcelona al document d'aprovació inicial, que ja va ser aprovat al ple ordinari del passat mes de maig de 2020.

El projecte ha rebut els informes favorables de Ferrocarrils de la Generalitat; del departament de Territori i Sostenibilitat i de la Direcció General de Comerç de la Generalitat. Pel que fa a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), aquesta considera que el projecte d'urbanització estimi l'increment de la demanda d'abastament i que l'empresa subministradora certifiqui que pot assumir aquest augment.

El document d'aprovació provisional recull l'augment del sostre màxim per tot l'àmbit amb usos comercials, d'oficines i residencials, que estava fixat en 1.470 m2 i que serà de 1.823 m2, la qual cosa incrementarà el sòl urbanitzat que se cedirà gratuïtament per destinar-lo a zones verdes i a passatges pels vianants. També contempla que les llicències d'edificació que s'atorguin en aquest àmbit se sotmetran al nou Organisme consultiu de qualitat urbanística i arquitectònica, que vetllarà pels edificis i habitatges resultants.

D'altra banda, l'Equip de Govern ha fet seva la proposta ciutadana rebuda perquè el futur nou vial s'anomeni passatge del Gremi d'Artistes, ja que, a principis del segle XX, aquesta entitat tenia la seva seu en un dels edificis enderrocats. La petició será traslladada a la Comissió del Nomenclàtor.

La finca del carrer de Sant Pere, 25, que ara s'enderrocarà, és un edifici que té una alçada màxima de planta baixa+3, amb façana de 10 m i una superfície construïda de 1.360 m2. Mentre que la de Sant Pere, 23, és un immoble de planta baixa+2, amb pati interior i façana de 5 m, i una superfície construïda de 728 m2. L'àmbit d'aquesta modificació puntual, que comprèn una finca registral formada per aquestes dues edificacions, és de 949 m2.

 

Millorar la connectivitat urbana

Aquesta proposta té el seu origen en un Pla de Millora Urbana (PMU), que afectava en aquestes dues finques del carrer de Sant Pere, que contemplava una ordenació volumètrica que pretenia guanyar superfície comercial en planta baixa i major façana comercial, a més de l'obertura d'un pas entre el carrer de la Palla i el passatge de Tete Montoliu. L'Ajuntament va recuperar la idea inicial d'aquest projecte, per donar viabilitat a la proposta, adaptant els seus usos a les necessitats de la Terrassa del futur, per millorar l'objectiu d'interès públic en la nova connectivitat urbana.

 

Actuacions previstes en la modificació puntual del POUM

Aquest projecte urbanístic contempla, entre altres aspectes, incrementar la xarxa de carrers per a vianants del Centre històric: el carrer de la Palla s'ampliaria amb un nou pas de 5 m d'amplada des del carrer de Sant Pere i, de 4 m, en la connexió amb el passatge de Tete Montoliu, i modificaria la situació de carrer sense sortida que té el passatge de Tete Montoliu.

El nou vial permetrà ampliar la superfície d'edificació en planta baixa (ús d'habitatge) i crear una nova façana comercial al carrer de Sant Pere, davant el carrer de la Palla.

També contempla mantenir els usos ja previstos (d'habitatge, comercials, d'oficines...) i incrementar el sostre, derivat de la creació del nou passatge, ja que comporta una nova disposició volumètrica de l'espai de les finques afectades. La proposta de modificació puntual del POUM pretén:

  • Mantenir l'objectiu fonamental d'interès públic d'aquest Pla, donar continuïtat al carrer de la Palla, obrint el pas pel carrer de Sant Pere fins al passatge de Tete Montoliu, i generant noves mobilitats.
  • Millorar la connectivitat de la xarxa de carrers del centre històric. El passatge de Tete Montoliu comptarà amb una edificació, però no ja de planta baixa, sinó de planta baixa+1, per afavorir que l'accés dels veïns es produeixi per aquest vial. L'alçada d'aquest cos s'ha cenyit a l'amplada del passatge i s'ha previst que la primera planta reculi 2,20 m per potenciar una sensació de major amplitud.
  • Reduir l'excessiu sostre d'ús comercial previst al PMU de 2010 i augmentar el d'habitatge, que es tradueix en un increment del total sostre màxim, fixat en 1.823 m2, a diferència dels 1.470 m2 previst en el Pla de Millora i en el POUM. D'aquesta manera, es fa compatible l'ús d'habitatge en planta baixa, però salvaguardant la façana comercial del cos principal (160 m2).