Indicadors setmanals dels serveis públics essencials de la ciutat de Terrassa

Façana de l'ajuntamentDes de l'inici de l'alarma sanitària a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Terrassa ha desplegat una sèrie de recursos per a garantir la prestació dels serveis públics més essencials, prestant especial atenció a la població en situació de vulnerabilitat. Aquests en són els principals indicadors.


Atenció a persones en situació vulnerable

L'atenció social de manera presencial ha registrat 2.596 atencions des del dia 16 de març fins el 14 de maig, amb 217 atencions entre el 8 i el 14 de maig (ambdós inclosos). Aquesta atenció social també s'ha fet de manera telefònica, amb 13.167 atencions telefòniques, 1.534 del 8 al 14 de maig. La tipologia de les demandes ha estat per ajuts econòmics, d'alimentació, consultes sobre les beques de menjador, suport domiciliari i consultes diverses.

Pel que fa a l'atenció a persones sense sostre, el Centre d'Acollida Frederic Soler per a persones sense sostre, amb una capacitat de 60 places, estava ocupat a data 14 de maig per 37 homes i 13 dones. El total de pernoctacions acumulades des del 19 de març, quan es va habilitar, és de 2.772.

Des del dia 23 de març, en què es va habilitar l'espai de famílies situat a l'Alberg de Joventut, s'han acumulat 733 pernoctacions. A data 14 de maig hi havia 10 infants i 7 persones adultes.

El Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, des del 16 de març, ha fet un repartiment total de 4.823 lots d'aliments. Aquesta darrera setmana, entre el 8 i el 14 de maig, s'han lliurat 698 lots a 689 famílies (2.083 persones).

Entre el 8 i el 14 de maig s'ha fet lliurament de talons i targetes moneder per a 44 menors beneficiaris.
El Servei d'Ajut a Domicili (SAD) ha prestat entre el 8 i el 14 de maig servei a 677 domicilis de la ciutat. Des del 16 de març, aquest servei porta acumulats 23.345 serveis prestats a 1.455 domicilis.

Pel que fa al servei de Teleassistència, entre el 8 i el 14 de maig, 4.997 persones disposen del servei, entre les quals quatre són noves altes. El total acumulat des del 16 de març és de 5.057 persones.

El Servei d'Àpats a domicili, per la seva banda, ha acumulat entre el 8 i el 14 de maig un total de 1.578 menús per a 257 persones. Des del 16 de març, el total és de 12.795 menús per a 316 persones.

 


Atenció a la dona

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es pugui atendre les dones en situació de violència masclista, malgrat el tancament de Casa Galèria, on es presta l'atenció presencial. Les psicòlogues del servei fan seguiment diari de totes les dones ateses al SIAD. Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei de Polítiques de Gènere ha implementat diferents mesures, com el correu electrònic [email protected], o les dues noves línies telefòniques d'atenció (675957904 i 675296296) que funcionen de 9 a 20 h.  En aquest horari, les professionals del SIAD atenen trucades i, en el cas que la situació ho requereixi, poden desplaçar-se per fer atenció presencial a la dona i establir el circuit a seguir.

Fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o a la línia d'atenció a la violència masclista (016 o 900900120), operativa durant les 24 hores.

Pel que fa a dades del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), des del 16 de març fins al 14 de maig (ambdós inclosos), s'han realitzat 1.021 atencions de seguiment i 57 d'urgència, registrant-se 1.078 actuacions en total.

Per serveis específics:
•    Servei psicologia per a dones: 444 atencions de seguiment i 36 d'urgència
•    Servei psicologia per a menors i adolescents: 251 atencions de seguiment i 8 urgències
•    Servei jurídic: 181 atencions de seguiment i 10 urgències
•    Servei inserció sòcio-laboral: 145 atencions de seguiment i 3 urgències

 

Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere

El Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva Sexual i de Gènere (SAI DASIG) de l'Ajuntament de Terrassa continua l'atenció telefònica no presencial per garantir que es puguin atendre totes les persones que ho necessitin.  Com a alternativa a l'atenció presencial, el Servei LGTBI+ ha implementat diferents mesures d'atenció, com el correu electrònic [email protected] o el telèfon 651195182 que funciona de 8 a 15 h de dilluns a divendres. En aquest horari, les professionals del SAI DASIG atenen trucades, missatges de Whatsapp i correus electrònics.

Per emergències en cas d'LGTB-fòbia, fora d'aquest horari es pot trucar al telèfon d'emergències de Catalunya (112) o enviar un correu a [email protected]

Des del 16 de març fins el 14 de maig, el Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) ha atès un total de 54 persones (50 de seguiment i quatre de noves), registrant-se 217 atencions en total. De les persones ateses, 38 han estat persones del col·lectiu LGTBI+ i la resta, 16 familiars. Desglossades, la tipologia d'atencions ha estat:
•    Atencions psicològiques: 31
•    Atenció i derivació d'emergències econòmiques: 24
•    Recollida i derivació d'incidències per LGTBI-fòbia: 10
•    Tràmits de documentació (DNI i Targeta Sanitària): 8
•    Intervencions per LGTBI-fòbia a la llar: 3
•    Intervencions de seguiment socioeducatiu i emocional no terapèutic: 115
•    Seguiment grup de famílies: 26

 


Transport públic i mobilitat

Des del passat 20 de març, les persones usuàries del transport públic s'han reduït progressivament a Terrassa, arribant a un pic de reducció del 96% a principis d'abril. Posteriorment la xifra ha pujat paulatinament però encara està molt per sota de la normalitat. El 13 de maig es comptaven 8.000 persones usuàries dels autobusos urbans al llarg de tota la jornada laborable. Aquesta dada significa que actualment el servei recull una demanda del 15% respecte el nombre de viatgers/es habitual en aquestes dates. Pel que fa a autobusos en servei, des del 27 d'abril n'hi ha 37 (abans de l'alarma n'eren 56).

Pel que fa al trànsit a la ciutat, des de l'activació de l'estat d'alarma, la circulació a les principals avingudes ha anat registrant davallades força destacables. Així les primeres setmanes el trànsit rodat a les principals avingudes va ser un 75% inferior i va arribar a pics dels 80%. La setmana passada, la mitjana de trànsit registrada s'havia reduït un 58% i aquests darrers dies la reducció s'ha situat en un 52%. S'observa, doncs, un cert augment progressiu de la mobilitat a la ciutat.

 


Nivell de qualitat de l'aire a la ciutat

Els nivells de contaminació atmosfèrica a Terrassa han baixat dràsticament, situant-se la qualitat de l'aire a uns nivells excel·lents. Ara, amb la represa progressiva de l'activitat, durant la setmana del 4 al 10 de maig, s'ha detectat un augment en els valors, semblants als registrats la primera setmana de confinament, del 14 al 22 de març. La concentració en òxids de nitrogen i les partícules en suspensió ha disminuït un 45,99 % i un 40,59 %, entre el 4 i el 10 de maig, respecte la setmana de l'1 al 13 de març. La setmana passada era de 67,25% i 49,91% respectivament, si comparem amb el mateix període inicial abans de l'inici de l'estat d'alarma.

 


Nivell de qualitat del so a la ciutat

El trànsit és el principal factor de contaminació acústica i és un dels elements que ha incidit en una dràstica reducció del soroll ambiental. L'anàlisi de les dades a data 14 de maig indica que:
•    El valor global representatiu de la caiguda del soroll, en el conjunt de la ciutat, durant les vuit primeres setmanes de confinament és de 4,9 dB(A) (3,5 de dilluns a dijous i 6,8 de divendres a diumenge), la qual cosa representa només un petit augment de soroll respecte a les dades corresponents a les cinc primeres setmanes, quan es van enregistrar una caiguda mitjana de 5,2 dB(A) (3,9 de dilluns a dijous i 7 de divendres a diumenge).
•    La caiguda més important es registra en horari de vespre.
•    La caiguda major es produeix a la Plaça Vella, perquè és el cor de la ciutat, el lloc on es fa més vida social al carrer i terrasses de bars.  
•    La menor caiguda es produeix a plaça del Rector Homs, perquè és una zona tranquil·la, de baix nivell sonor, amb  zona de vianants i poca activitat social al carrer.

Els nivells més baixos del soroll es van enregistrar durant la quarta setmana de confinament, per Setmana Santa, quan l'aturada de l'activitat no essencial va ser total. A partir de Setmana Santa es produeix un canvi de tendència i els nivells sonors, després d'haver tocat fons, comencen a remuntar de manera lleugera. Els nivells sonors actuals es troben encara molt per sota del que era habitual abans de la crisi sanitària.

L'anàlisi es fa comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de confinament, amb un patró calculat a partir d'una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s'ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat, que permeten analitzar l'evolució dels nivells sonors.

 


Servei d'abastament d'aigua

El consum global d'aigua a la ciutat en les sis setmanes posteriors al decret d'alarma del 14 de març ha mostrat una davallada lleugera, però continuada, d'un 3% en el primer període (fins al 6 d'abril) i d'un 5% en el segon (del 6 al 29 d'abril), respecte al període de normalitat anterior.

Per segments, el comportament de segments, del 6 al 29 d'abril, és el següent:
•    Consum domèstic: ha augmentat al voltant d'un 10%  
•    Consum industrial: ha baixat entre un 10% i un 20%
•    Consum comercial: ha disminuït, probablement al conjunt de la ciutat, al voltant d'un 70%-80%
•    Consums d'aigua de l'ajuntament i empreses municipals: han disminuït sobre un 70%

Taigua està aplicant amb normalitat els serveis mínims determinats per l'abastament d'aigua potable de Terrassa. Es recorda que l'atenció al públic presencial està suspesa, però es poden realitzar consultes i gestions usuals a través del web https://www.taigua.cat (a Tràmits i Gestions i també a la Zona Privada),  per correu electrònic a [email protected], o per telèfon al 937362820  (de 7.30 a 15.30 h)   Avaries 24 h: 937362828.

 


Campanya inspecció residus - Tolerància zero

En el marc de la campanya de tolerància zero en actituds incíviques pel que fa a escombraries domèstiques i comercials a la ciutat, iniciada el passat 13 d'abril, s'han realitzat, fins el 14 de maig, 161 inspeccions. També s'han realitzat 330 entrevistes i aixecades 51 actes, amb més del 80% per infraccions de particulars. Des de l'inici de la campanya, l'equip d'inspectors de residus ha de posat sancions per un import de 20.899 euros.

 


Campanya d'inspecció urbanística d'obres i serveis

El nou equip d'inspecció d'obres privades i de companyies de serveis, que va entrar en funcionament el 6 de maig, vetlla pel compliment de la normativa vigent sobre els treballs de reforma i construcció que es poden executar en cada moment. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de donar una resposta a la preocupació i dubtes de la ciutadania, com també dels professionals (tècnics, constructors i promotors d'obres) sobre l'execució dels treballs de reforma i construcció durant l'estat d'alarma.

Entre el 6 i el 13 de maig s'han realitzat un total de 119 inspeccions relacionades amb l'execució d'obres de caràcter privat i la protecció de la legalitat urbanística. Fruit d'aquestes actuacions s'han constatat 10 obres sense llicència i incompliments de la normativa que motivaran la incoació de 13 expedients disciplinaris. S'ha verificat l'estat de 58 obres autoritzades que estan en execució i s'han realitzat 34 inspeccions per comprovar si s'han atès els requeriments legals.

 


Neteja i recollida de residus

Des del passat dilluns 4 de maig i fins el dimecres 13 maig, la deixalleria de Can Casanovas ha acollit un total de 849 persones usuàries. Comparant les xifres amb l'abril de 2019, ens trobem en unes dades similars ja que en el mateix període de l'any anterior es van registrar 827 entrades.

Pel que fa a la recollida de residus, a continuació adjuntem la relació de les diferents fraccions comparant les dades de l'abril d'enguany amb les de l'abril de 2019:

quadre estadístic

Els serveis de recollida mantenen les freqüències habituals excepte en el cas de la recollida de mobles i voluminosos, perquè continua suspès el servei amb trucada prèvia. Mentre l'abril del 2019 se'n van emetre 334 tones, aquest abril han estat 191, el que suposa una reducció del 42,8%. També destaca un augment significatiu de la recollida selectiva de plàstics, que creix un 34,8% respecte l'abril de 2019.

 


Servei 010

Des dels primers dies de l'estat d'alarma, es va ampliar l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Des del dia 13 de març fins ahir dia 14 de maig, s'han registrat un total de 24.956 trucades.

L'horari actual del servei  és de dilluns a divendres, de 9 h a 20h, ininterrompudament. Els caps de setmana, l'horari és de 10h a 14h i de 16h a 19h

 


Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD)

El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD) de Terrassa està cobrint, des que es va decretar l'estat d'alarma, tots els serveis amb la neteja dels espais que ocupen els animals, l'alimentació d'aquests i el passeig de gossos, així com l'acompanyament, en el cas dels gats, perquè estiguin socialitzats. A més, s'està realitzant, de forma temporal, el manteniment d'algunes de les colònies de gats que hi ha localitzades a Terrassa.

A dia d'avui, el CAAD acull a les seves instal·lacions un total de 76 gossos i 38 gats. Aquesta setmana s'ha tramitat l'adopció de tres gossos i un gat.

Tots els tràmits per realitzar adopcions s'han de fer a través del correu electrònic [email protected] o per telèfon, trucant al 937275059 o al 937276841. En cap cas, l'adopció consistirà en una visita al centre, sinó que tot el procés es farà de forma telemàtica. Un cop culmini l'adopció, el personal del centre portarà l'animal a casa de la persona adoptant. En aquest sentit, es fa una crida a la ciutadania perquè no vagi presencialment a les instal·lacions del CAAD, ja que estaria incomplint el decret de l'estat d'alarma.

 

Servei d'Ocupació – Foment de Terrassa SA

Des de l'inici de la crisi s'han realitat un total de 3.170 atencions a persones de la ciutat:
•    966 tutories telefòniques de persones que ja són usuàries del servei i requereixen el seguiment del personal tècnic
•    1.457 entrevistes telefòniques per gestions de la borsa de treball
•    747 assessoraments via mail.

Atenció a empreses:
•    824 assessoraments telefònics
•    4.419 assessoraments i comunicacions per correu electrònic.

Borsa de treball
•    118 contractacions laborals
•    2.572 candidatures rebudes
•    Tramesa de 1.094 CV per a cobrir-les
•    804 altes a la Borsa.

Els sectors de les ofertes obertes a data 15 de maig són: Sanitat (5); Administració i Oficines (2); Indústria farmacèutica (3), Tèxtil (2), Serveis a la Comunitat (2); Comerç (1); Metall (5), Logística (1); Industria Pesada (1).

Totes les ofertes de treball es poden consultar a www.terrassaocupacio.cat

Altres indicadors del servei:
•    1.409 trucades
•    Mailings a 25.514 adreces
•    880 noves altes al web del servei
•    4.275 actualitzacions de perfils via web.

 


Oficina d'Atenció a l'Empresa

Des del decret d'alarma, s'han realitzat un total de 533 atencions telemàtiques a empreses, 147 de les quals han estat relacionades amb les ajudes per superar la crisi del Coronavirus/COVID-19. La resta ha estat relacionades amb la gestió de pròpia del servei.

 

 

Servei de Consum

Des del 13 de març aquest servei ha realitzat 439 gestions i atencions telemàtiques, 85 han estat mediacions i 236 han estat relacionades amb la crisi del Coronavirus/COVID-19, de temàtiques com anul·lacions de viatges, vacances, quotes de gimnàs, d'escoles, moratòries de lloguer, mascaretes, entre d'altres.

 

 

Servei de Comerç

S'han realitzat un total de 1.143 gestions i atencions als comerços, eixos i entitats de l'àmbit competent relacionades amb l'actual situació de la crisi del Coronavirus/COVID-19, principalment per donar suport en les tasques d'informació i assessorament a comerços i mercats, perquè aquests puguin comunicar a la ciutadania les mesures higièniques i de distància social. També s'ha creat un equip específic per a fer la distribució de les mascaretes pels comerços de la ciutat i continua la campanya a través de les xarxes socials i del web municipal per aconseguir les dades de contacte de tots els comerços de la ciutat per mantenir-los informats, i poder informar de quins estan oberts al nou web www.botiguesobertes.terrassa.cat.

 


Servei d'Innovació

Al MarketPlace Terrassa Covid-19, que gestiona el Servei d'Innovació, ja s'han donat d'alta 117 empreses que ofereixen solucions, coneixements i demanda, al teixit productiu de la nostra ciutat per establir sinèrgies i aliances per enfortir la seva capacitat de resiliència en aquests moments de crisi. Si una empresa en vol formar part ha de respondre el següent formulari: https://forms.gle/xn9LC8BF9s2q9t7c9.

El MarketPlace Terrassa Covid-19 és col·laborador del MarketPlace d'Acció de la Generalitat de Catalunya.

 


Servei d'Emprenedoria i Economia Social

Des de l'inici de la crisi, el Servei d'Emprenedoria Economia Social ha realitzat 146 atencions individuals:
•    43 assessoraments en l'àmbit de l'economia social
•    53 consultes sobre la reactivació de l'activitat
•    4 consultes sobre plans d'empresa
•    28 tutories telefòniques a persones emprenedores usuàries del Servei.

Altres accions del servei:
•    362 mailings a les entitats de l'ESS amb informació sobre programes d'orientació en aquest àmbit i en aquests moments d'emergència sanitària
•    Mailing a 1.133 persones emprenedores i pimes per conèixer el seu impacte de la Covid.19, i informar-les sobre els ajuts.
•    Difusió a 3.500 persones de les formacions gratuïtes que ofereix el servei.