L'Ajuntament de Terrassa amplia els supòsits per demanar ajuts al pagament de l'IBI per a famílies monoparentals

El Ple ha aprovat per unanimitat una proposta del Govern en aquest sentit

Blocs de pisos a TerrassaEl Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment aquest 31 de gener, per unanimitat, una modificació de les bases per l'atorgament d'ajuts econòmics al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles adreçats a les famílies monoparentals, que amplia els supòsits per poder optar a aquests ajuts. La modificació és fruit d'una proposta del Govern municipal, que s'emmarca en la línia d'oferir d'ajuts socials i beneficis fiscals a les situacions personals i familiars que poden comportar desigualtats socials, un dels compromisos recollits pel Programa de Govern 2019-2023.

Segons la legislació vigent, es consideren família monoparental les formades per un pare o mare amb un o més fills menors de 21 anys (o de 26 si encara estudien) que convisquin amb una sola persona i depenguin econòmicament d'ella. Per poder optar als ajuts de l'Ajuntament de Terrassa al pagament de l'IBI, la persona interessada ha d'estar en possessió del títol de família monoparental, que atorga la Generalitat de Catalunya, i complir els requisits previstos a l'article 4 del decret 151/2009 de 29 de setembre.

Fins ara, les bases de la convocatòria exigien sempre que la persona que demanés els ajuts fos també la titular de l'immoble. La novetat d'enguany és que es contemplen tres excepcions: les víctimes de la violència masclista, les persones que hagin patit abandonament de la llar per part de la parella i les persones que tinguin la seva parella en situació de privació de llibertat, d'hospitalització o d'altres causes similars durant un any o més, podran demanar també presentar sol·licitud si viuen a l'habitatge pel qual es demanen els ajuts, encara que no en siguin titulars.

L'import a atorgar dependrà del nivell ingressos familiars i oscil·larà entre el 5% i el 50% de la quota de l'IBI.

Després de l'aprovació inicial, caldrà passar el termini d'exposició al públic i, després de l'aprovació definitiva, es convocaran els ajuts i s'anunciarà el termini de presentació de sol·licituds, que es preveu que comenci a mitjans del mes de març.

Recordem que el calendari fiscal i la informació relacionada es poden consultar aquí