S'obre la consulta prèvia al projecte de l'ordenança fiscal que ha de regular la tarifa d'abastament de l'aigua a Terrassa

Fins el 19 de juny la ciutadania pot fer les seves aportacions a la futura ordenança

 

Façana de l'Ajuntament de TerrassaL'Ajuntament de Terrassa ha obert la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'ordenança fiscal que ha de regular la tarifa d'abastament de l'aigua a Terrassa. L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que "amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la qual s'ha de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa; la necessitat i oportunitat de la seva aprovació; els objectius de la norma; i les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores".

El Ple Municipal del passat 22 de març va aprovar definitivament el canvi de forma en la gestió del servei i el Reglament de Subministrament Domiciliari i Estalvi d'Aigua al municipi de Terrassa. Aquesta consulta, que es durà a terme fins el 19 de juny, ha de recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i de les entitats i agents implicats sobre com ha de ser l'instrument fiscal que ha de permetre obtenir els recursos d'aquest nou servei, el qual ha de poder entrar en vigor en el moment en què finalitzi la pròrroga de l'actual concessionària i la gestió del servei sigui assumida per la nova Entitat Pública Empresarial Local, a partir del  10 de desembre.

La ciutadania, entitats i agents interessats, poden participar enviant un correu electrònic a l'adreça ingressos@terrassa.cat. Una vegada finalitzat el procés, es posaran de manifest les aportacions rebudes i seran posades en coneixement de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert. Tota la informació i documentació relacionada amb aquesta consulta està disponible al portal de Govern Obert de l'Ajuntament de Terrassa http://governobert.terrassa.cat/participacio.