2.- Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles de la vida.
ODS_3/4/5/10/11

El benestar i la qualitat de vida de les persones és l'eix comú d'un conjunt de serveis que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura, esport, serveis socials, habitatge, serveis a la gent gran,atenció a la infància, l'adolescència i les famílies, joventut, capacitats diverses... La igualtat d'oportunitats, la participació al llarg i ample de la vida,
els usos del temps i una nova visió sobre la nostra relació amb els animals són accents destacats també per assolir l'objectiu: fer de Terrassa una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats de viure millor i de progressar.

Eix 25
Centrarem la política d'habitatge com a servei d'interès general i l'impulsarem com a eina d'inclusió, sostenibilitat i resiliència

25.1.- Implementarem un Pla Local d'Habitatge
El pla local d'habitatge preveu un desplegament dels seus objectius i accions durant un període de sis anys des de la seva aprovació 2019-2024. El PLH inclou la diagnosi, el procés participatiu i 46 propostes d'actuació. És un Pla que neix amb vocació de transversalitat per executar-se coordinadament entre els serveis municipals i d'altres agents de la ciutat.

25.2.- Crearem el Consell Municipal d'Habitatge

25.3.- Enfortirem aliances amb altres administracions en matèria d'habitatge

25.4.- Augmentarem el nombre d'habitatges de Habitatges de Protecció Oficial. Impulsarem un canvi de paradigma en les polítiques d'habitatge per redistribuir i augmentar el nombre d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO).

Eix 26
Desenvoluparem estratègies per garantir la permanència a l'habitatge

26.1.- Vetllar davant les ocupacions irregulars d'habitatges
Establirem un pla estratègic de ciutat amb la policia local i serveis implicats com Servei Polítiques Socials d'Habitatge: Servei Suport Comunitats Veïnals i Equip Ocupacions, que vetlli per les ocupacions irregulars i descontrolades dels habitatges provocant greus problemes en comunitats privades, i que posen en risc la convivència.

26.2.- Protocol per a ocupacions irregulars
Millorarem el protocol de l'acord de Ple en la gestió i resposta per a les situacions d'ocupació irregulars: col·laborant amb les propietats dels habitatges (entitats financeres, fonts voltor o grans tenidors) per tal de regularitzar les situacions «d'ocupació de bona fe», canalitzant l'accés als recursos públics sense vulneració dels principis de justícia i equitat, i evitant les situacions d'infrahabitatge.

26.3.- Aturar llançaments i evitar desnonaments
Proposarem nous protocols d'actuació amb els jutjats del partit judicial de Terrassa per aturar els llançaments de les persones vulnerables, i evitar a la mesura del possible els desnonaments amb data oberta i els de les unitats de convivència amb menors que reforcin les actuacions que s'estan realitzant.

26.4.- Garantir els subministraments bàsics
Reforçarem les mesures i els protocols necessaris per garantir els subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat residencial amb les companyies de serveis. Sancionarem a les companyies que incompleixen la llei 24/2015.

26.5.- Vinculació d'ajuts a polítiques d'inserció laboral
Complementarem i vincularem els ajuts municipals al pagament del lloguer i als subministraments bàsics amb polítiques d'inserció laboral i promoció econòmica.

26.6.- Atenció a persones en situació d'exclusió residencial
Crearem una unitat d'atenció a les persones en situació d'exclusió residencial vinculada a polítiques d'inserció i a programes d'atenció psicoterapèutica amb menors en processos de desnonament .

26.7.- Atenció a les situacions d'emergència
Reforçarem el servei d'OFIMEH-LL per resoldre les situacions d'emergència relacionades amb l'habitatge i cercarem alternatives habitacionals i/o acompanyament negociador en casos de possibles pèrdues d'habitatge per raó d'execució hipotecària o d'impagament de lloguer.

26.8.- Aplicació de la llei a grans tenidors d'habitatges
Incoarem als grans tenidors d'habitatges els expedients sancionadors i d'expropiació temporal d'ús recollits en la llei 24/2015 i 4/2016.

26.9.- Prevenció de l'exclució residencial
Reforçarem els mecanismes de prevenció de l'exclusió residencial fent el seguiment de les famílies a les quals el servei de PSH ha proporcionat una solució que ha evitat la pèrdua del seu habitatge, comprovant el grau de compliment dels acord presos.

Eix 27
Una oferta cultural i de lleure adaptada i que faciliti la conciliació familiar

27.1.- Horaris d'activitats i conciliació familiar
Elaborar un estudi de necessitats d'adaptació de l'oferta cultural i el funcionament dels equipaments per establir mesures i accions que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar en els actes i activitats organitzades per l'Ajuntament, especialment per a les famílies amb infants a càrrec.

Eix 28
Implicar a tota la comunitat en la igualtat de gèneres i els valors progressistes, de respecte i progrés social

28.1.- Segell de garantia
Segell: estudiar la creació d'un segell de garantia feminista i antifeixista i determinar-ne l'àmbit d'aplicació.

28.2.- Criteris per a subvencions
Establir criteris d'obligat compliment en la contractació i concessió d'ajuts i subvencions.

28.3.- Compromís de treballar per combatre el discurs de l'odi i del feixisme
Implementar una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del discurs de l'odi i dels moviments contraris als valors democràtics, com el feixisme. Crear un espai per debatre estratègies per a la prevenció i l'abordatge del discurs de l'odi i del feixisme.

Eix 29
Impulsar activament el canvi de mentalitat social en relació a la igualtat de gèneres

29.1.- Ordenança de gènere i protocols contra la violència de gènere
Implementació de l'ordenança de gènere per a l'ocupació de la via pública i incorporar protocols contra la violència de gènere en tots els plans d'emergència d'activitats públiques i privades de caire festiu i lúdic.
El canvi de mentalitat és important en sectors com l'esport, el comerç, la cultura popular i radicional i altres, raó per la qual cal preveure una implantació graonada.
 

Eix 30
Impulsar un nou model cultural de ciutat que doni el protagonisme a les entitats i actors culturals

30.1.- Participació en la selecció de continguts culturals Impulsar la creació d'associacions, presencials i virtuals, d'espectadors en tots els llenguatges artístics per, d'entre altres, fer-los participar de la selecció de continguts.

30.2.- Fomentar l'associacionisme en la creació cultural Impulsar la creació d'associacions locals de creadors professionals en tots els llenguatges.

30.3.- Impulsar cooperatives per a serveis culturals
Impulsar la creació de cooperatives per a la gestió de contractes públics de serveis culturals.

Eix 31
Assolir nous finançaments per a la cultura

31.1.- Òpera
Incloure les produccions terrassenques en el circuït d'òpera de Catalunya.

31.2.- Pla Cultural de Barris
Defensar la necessitat d'un «pla de xoc» cultural per als projectes de descentralització i democratització cultural: un Pla Cultural de Barris.

31.3.- Centre Joana Biarnés
Establir el marc de finançament del Centre d'Art Joana Biarnés.

Eix 32
Aprovació i desenvolupament del Pla Director de l'Esport com a eix estratègic del futur de l'esport a la ciutat

32.1.- Aprovació del Pla Director de l'Esport
Portar a terme la darrera fase d'elaboració del Pla Director de l'Esport per consensuar el document final que s'elevarà al ple municipal per a la seva aprovació.

32.2.- Pla d'actuació en esports
Elaborar un pla d'acció per calendaritzar les actuacions aprovades en el Pla Director de l'Esport i facilitar el seu desenvolupament, d'acord als pressupostos i les inversions.

Eix 33
Augmentar i millorar l'oferta d'activitats i serveis per a la pràctica esportiva per millorar la salut i qualitat de vida de la ciutadania

33.1.- Esport escolar
Potenciar l'oferta d'activitats i programes de l'esport escolar.

33.2.- Hàbits de vida saludables
Concertar i desenvolupar programes i campanyes per promoure hàbits de vida saludables.

33.3.- Activitat física a espais i entorn natural
Incentivar la pràctica d'activitat física als espais i entorn natural.

33.4.- Esport per a persones amb capacitats diverses
Potenciar i facilitar l'oferta d'activitats esportives a persones amb capacitats diverses.

33.5.- Fomentar la pràctica esportiva entre les dones 
Incrementar la difusió i l'oferta d'activitats per augmentar la pràctica esportiva de les dones.

33.6.- Esport per a gent gran
Revisar i ampliar l'oferta d'activitats adreçades a la gent gran.

Eix 34
Dotar a la ciutat dels equipaments esportius que permetin el creixement i desenvolupament de l'activitat esportiva


34.1.- Pistes cobertes
Avançar en la construcció de noves pistes poliesportives cobertes a diferents barris.

34.2.- Cobertura de piscines
Fer un calendari d'implementació de la proposta de cobrir les piscines descobertes a diferents barris i treballar per avançar en la seva execució.

34.3.- Camp polivalent de Les Fonts
Treballar per fer possible la realització del nou camp polivalent rugbi-futbol Les Fonts.

34.4.- Gespa artificial
Fer un pla de substitució-renovació gespa artificial camps municipals de futbol i camp de hoquei Martí Colomer.

34.5.- Àrea Olímpica Municipal
Remodelacions a l'Àrea Olímpica Municipal (Estadi Olímpic).

34.6.- Equipaments esportius al Parc de la República
Execució dels equipaments esportius dins les actuacions del Parc de la República (nou edifici vestidors i serveis i nou camp futbol 7 a Sant Pere Nord).

Eix 35
Millorar les condicions de manteniment dels equipaments esportius existents

35.1.- Auditoria d'estat de manteniment
Realitzar una auditoria del estat de conservació i manteniment dels equipaments per elaborar un programa prioritzat d'actuacions

35.2.- Potenciar el manteniment d'equipaments esportius
Augmentar els recursos destinats al manteniment d'equipaments esportius i a estalvi energètic.

Eix 36
Revitalitzar i posicionar definitivament el Campus Universitari de Terrassa dins de l'estratègia de ciutat, apropant la universitat a la ciutadania i la ciutadania a la universitat

36.1.- Augmentar les beques de recerca
Augmentar les beques de recerca per a estudiants universitaris, amb la convocatòria anual de beques de recerca per alumnat del Campus Terrassa (Doctorat, Fi de Grau i màsters).

36.2.- Millorar la línia de subvencions a projectes
Millorar la línia de subvencions per a projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès, amb la convocatòria anual per subvencionar projectes en les línies de Promoció de Campus i de Divulgació del Coneixement.

36.3.- Campus Ítaca-UAB i centres de secundària
Facilitar la participació dels centres de secundària al CampusÍtaca (projecte socioeducatiu organitzat per la UAB adreçat aestudiants de 3r d'ESO) amb l'objectiu de despertar el seu interèsper tal que, un cop acabada l'ESO, donin continuïtat a la seva formació post-bligatòria.

36.4.- Mostra del Coneixement
Mantenir i millorar la Mostra del Coneixement anual: programa d'activitats de divulgació del coneixement i de promoció del Campus Terrassa adreçat als centres de secundària.

36.5.- Programa d'estiu obert a la ciutadania
Campus TU (antiga "Mostra d'Estiu"): programa d'estiu amb activitats obertes a la ciutadania organitzades amb l'objectiu d'apropar el coneixement que generen a diferents sectors i fomentar els vincles entre el món universitari, la innovació, les noves tecnologies i la ciutadania, a través de la transferència de coneixement.

36.6.- Incrementar el suport a les activitats del Campus Universitari
Donar suport a les activitats del Campus: col·laboració amb els centres del Campus en les activitats que porten a terme, com ara actes d'inauguració de curs, graduacions, congressos i jornades, i activitats diverses.

36.7.- Servei d'Aules d'Estudi de reforç
Consolidar el servei d'aules d'estudi de reforç: obertura extraordinària de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i d'espais al Campus en els períodes d'exàmens.

36.8.- Punt d'Informació Terrassa Universitària
Punt d'informació Terrassa Universitària: espai ubicat a la Casa Baumann on trobar tota la informació relacionada amb les necessitats i ofertes del sector universitari a la ciutat, com ara lloguer d'habitacions, compartir pis, transports, salut, cultura, esport o aules d'estudi en època d'exàmens, entre d'altres.

36.9.- Consell Universitari
Gestionar i coordinar el Consell Universitari i el Comitè Executiu Universitari: plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics de l'entorn local amb l'objectiu principal de promocionar l'oferta universitària de Terrassa

36.10.- Projecte Catàleg de Reptes
Posar en marxa l'elaboració d'un catàleg de reptes i necessitats ciutadanes, destinat a desenvolupar solucions mitjançant els treballs de fi de grau dels estudiants universitaris. Vinculació del treball universitari amb una necessitat real.

Eix 37
Reforçar el programa "Terrassa Universitària" com a referent d'activitats amb impacte social i de projecció de la ciutat

37.1.- Participació al Saló de l'Ensenyament
Impulsar la comunicació estratègica i posicionament de Terrassa Universitària participant al Saló de l'Ensenyament amb un estand de ciutat a partir de les propostes del Consell Universitari.

37.2.- Millorar la informació de serveis a la comunitat universitària
Posar en marxa una web-app amb un recull de serveis que ofereix la ciutat a la comunitat universitària (Pla de Comunicació TU).

37.3.- Congrés «Dona, Ciència i Tecnologia» i integrar la perspectiva de gènere
Celebrar el Congrés Dona, Ciència i Tecnologia, amb l'objectiu de contribuir a visibilitzar i posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència, la tecnologia, la salut i especialment d'aquelles escoles presents al campus de Terrassa Universitària. Així mateix, fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.

37.4.- Projecte Habitatge i Universitat
Impulsar el Projecte Habitatge: agrupació de les ofertes actuals(pisos de lloguer, per  compartir, residències, protecció oficial...) en la web i l'app i desenvolupament de noves línies de compartir habitatge amb gent gran, a canvi de treball social o altres.

Eix 38
Compromisos vers les capacitats diverses

38.1.- Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat
Avaluació, revisió i actualització del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.

38.2.- Transversalitat
Treballar per incloure l'eix de la discriminació per raó de discapacitat a totes les regidories i àrees de l'Ajuntament i altres entitats i institucions.

38.4.- Malalties minoritàries
Potenciar l'eix de les malalties minoritàries, com a susceptibles de més suport per la discapacitat social que suposen i el greuge respecte altres malalties.

38.5.- Formació per a persones amb capacitats diverses
Dur a terme formació per a persones amb capacitats diverses en drets per ajudar a millorar el seu empoderament i denunciar qualsevol tipus de marginació (Programa «Que ningú parli en nom meu»).

38.6.- Discapacitats «invisibles»
Avaluar la situació de les discapacitats «invisibles». Fer un mapa de la ciutat a partir d'aquestes (com baixa visió, fibromiàlgia, dificultats auditives...) i promoure elements de sensibilització i recursos sobre com facilitar la vida a aquestes persones.

Eix 39
Compromisos amb un model educatiu de ciutat en capacitats diverses

39.1.- Acompanyament i suport a les famílies
Acompanyament i suport a les famílies amb fills/es de capacitats diverses.

39.2.- Acompanyament i suport per a l'accés a la universitat
Crear un mecanisme d'acompanyament i suport a nois i noies amb capacitats diverses que accedeixen a la universitat per tal de cursar, amb igualtat d'oportunitats, els seus estudis.

39.3.- Joves i autonomia
Acompanyament en l'etapa post obligatòria de l'alumnat amb capacitats diverses

Eix 40
Estendre l'ús del català i garantir el dret de tota la població al seu coneixement

40.1.- Difusió dels recursos existents per aprendre el català

 • Dur a terme campanyes específiques sobre els recursosexistents per aprendre el català, especialment entre aquells col·lectius que desconeixen la llengua catalana
 • Facilitar l'accés a l'aprenentatge del català a la població immigrada en col·laboració amb els agents de la ciutat i amb entitats i departaments de l'Administració: Servei de Ciutadania, Pla Educatiu d'Entorn, SOC, Creu Roja, Departament de Justícia.
 • Assegurar la continuïtat de l'oferta de formació en català per a les persones que ja l'han iniciat.
 • Oferir cursos totalment orals per a persones amb baix nivell de lectoescriptura.

40.2.- Promoure l'ús del català

 • Promoure l'ús del català a les empreses, institucions, entitats i mitjans de comunicació locals.
 • Continuar el Cicle de Cinema Infantil en català, en col·laboració amb la Societat Mpal. de Comunicació, al Cinema Catalunya
 • Presentar els resultats de l'estudi Ofercat de Terrassa
 • Desplegar els plans derivats de l'Ofercat

40.3.- Compliment de les disposicions legals
 Vetllar per l'acompliment estricte de les disposicions legals en matèria lingüística en tots els àmbits.

40.4.- Programes

 • Promoure i ampliar l'abast del programa de parelles lingüístiques.
 • Incrementar el nombre d'establiments i entitats col·laboradors del programa de VxL.

Eix 41
Impulsar la millora dels serveis i equipaments sanitaris i la correcció dels dèficits actuals

41.1.- Comissió de Seguiment
Creació d'una Comissió de Seguiment entre el Servei Català de la Salut, Ajuntament i proveïdors de serveis sanitaris.  Es crearà una comissió de seguiment que es reunirà de forma periòdica per tal de:

 • Fer un seguiment de l'accessibilitat als diversos nivells d'atenció sanitària (Atenció Primària, especialitzada, intervencions, proves diagnòstiques), amb la finalitat de vetllar per la qualitat de l'atenció a tota la ciutadania i la correcció dels dèficits detectats
 • Tenir informació de la situació dels diversos recursos sanitaris de la ciutat, amb especial èmfasi en aquells que estiguin en situació de més necessitat
 • Incidir en la planificació dels recursos sanitaris de la ciutat

Eix 42
Salut comunitària

42.1.- Desenvolupament de programes de Salut Comunitària en els àmbit educatiu i comunitari
S'oferirà un programa d'accions comunitàries dirigides a promocionar els hàbits saludables, així com en campanyes de sensibilització:

 • Programa de prevenció de la obesitat infantil i la promoció d'hàbits saludables
 • Prevenció del consum de drogues a secundària
 • Promoció de la Salut Sexual i afectiva i prevenció de la Sida
 • Promoció de l'activitat física saludable en diversos col·lectius
 • Activitats de sensibilització al voltant dels Dies Mundials (de la Salut, del Tabac, de la Sida i d'altres)

42.2.- Desplegament territorial i coordinació amb la resta de recursos comunitaris, tant municipals com externs.
Es treballarà per fer un desplegament i una anàlisi de necessitats dels diversos territoris, a fi i efecte d'adaptar la proposta de programes a les necessitats específiques, i prioritzant aquells territoris amb més necessitats.

Eix 43
Salut Mental

43.1.- Taula de Salut Mental
Dinamitzarem i coordinarem la tasca de la Taula de Salut Mental, conjuntament amb l'Oficina de Capacitats Diverses.

43.2.- Contra l'estigmatització
Desenvoluparem un Pla de lluita contra l'estigma en Salut Mental a nivell de ciutat, i en el marc de la Taula de Salut Mental.
Es treballarà per a la conscienciació del suïcidi.

43.3.- Salut emocional en joves
Desenvoluparem un Pla de Ciutat de Promoció de la Salut Emocional en joves. Aquest Pla donarà continuïtat als treballs de diagnòstic fets durant l'any 2019, amb el suport de la Diputació. Es tracta d'un Pla transversal, tant amb diversos serveis municipals com d'altres comunitaris, que estan en contacte amb joves.

 

Eix 44
Cardioprotecció

44.1.- Xarxa de desfibril·ladors
Consolidarem la xarxa de DEAs (desfibril·ladors) instal·lats en equipaments municipals i vehicles de la Policia Municipal, i en garantirem el manteniment.

44.2.- Primers auxilis
Impulsarem accions de formació i de sensibilització en l'àmbitdels primers auxilis i de primeres intervencions a la comunitat.

Eix 45
Cooperació, participació i suport a les entitats de Salut

45.1.- Taula d'Entitats de Salut
Impulsarem la Taula d'Entitats de Salut.

45.2.- Suport a les entitats
Donarem suport a les entitats de Salut de la ciutat en la difusió de la seva activitat, l'organització d'actes o activitats de sensibilització, i es promourà la visibilitat de la seva tasca.

45.3.- Consell Municipal de Salut
Potenciarem el Consell Municipal de Salut.

Eix 46
Planificació Estratègica

46.1.- Pla de Salut
Elaboració d'un Pla de Salut a la ciutat amb perspectiva de Salut a totes les polítiques de la OMS, en l'àmbit de les competències municipals i incidint també en les necessitats de la ciutat envers altres administracions: equipaments, serveis, qualitat...

46.2.- Pla Local de Drogues
Treballarem en el desenvolupament del Pla Local de Drogues


Eix 47
Terrassa, ciutat educadora amb visió 360º

47.1.- Projecte de Ciutat Educadora
Elaborar un nou Projecte de Ciutat Educadora, amb visió «Educació 360º, que defineixi noves línies estratègiques, i nous reptes de l'educació a Terrassa i l'establiment d'un nou marc de governança amb la creació del Consell Municipal d'Educació.

47.2.- Educació 360º: assessorament i difusió
Impulsar a Terrassa l'aliança "Educació 360. Educació a Temps Complet", assumint un paper de lideratge del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi, impulsant la creació d'un servei centralitzat d'assessorament i difusió per la implementació d'activitats educatives fora de l'horari lectiu als centres educatius.

47.3.- Fomentar la interacció entre els agents educatius
Promoure la interacció entre tots els agents educatius de la ciutat amb jornades de formació, dinamització, reflexió i reconeixement mutu.

47.4.- Plans educatius d'entorn
Potenciar i ampliar els plans educatius d'entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l'alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.

47.5.- Diagnòstic d'activitats educatives fora d'horari lectiu
Fer un diagnòstic de l'oferta d'activitats educatives fora de l'horari lectiu que existeixen a Terrassa, i de la participació dels infants de la ciutat per poder elaborar un pla d'acció que garanteixi l'accés en condicions d'igualtat i la qualitat de les activitats de lleure educatiu.

47.6.- Activitats fora d'horari lectiu per a tots els centres
Facilitar que tots els centres escolars que ho desitgin puguin oferir activitats educatives fora de l'horari lectiu, i que els infants i joves puguin participar-hi amb equitat.

47.7.- Activitats educatives complementàries
Potenciar les activitats educatives complementàries, difoses a través de la guia d'activitats i serveis educatius, per tal de fomentar l'educació cívica i d'arrelar les escoles al territori.

47.8.- Participació en el disseny de polítiques infantils i juvenils
Reconèixer les entitats d'educació en el lleure i les esportives com a interlocutores en l'àmbit educatiu, i promoure la seva participació en el disseny de les polítiques infantils i juvenils.

47.9.- Potenciar les entitats d'esplai
Valorar i potenciar les entitats d'esplai de Terrassa per al desenvolupament d'activitats extraescolars i serveis educatius a infants i joves. Donar un suport especial a les entitats que treballen amb joves de 12 a 18 anys i que per la seva ubicació o especificitat, treballen per combatre les desigualtats socials.

47.10.- Voluntariat
Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per col·laborar educativament en activitats educatives complementàries en els entorns amb més necessitats i potenciar contractes de voluntariat als centres educatius

47.11.- Patis oberts i inclusius
Impulsar el projecte de patis oberts, millorant-lo i adaptant-lo a l'ús que en faci la ciutadania, tot situant-lo dins el marc d'Educació 360º i del concepte de patis inclusius. Ampliarem progressivament l'oferta de patis oberts.

47.12.- Ús social dels centres educatius
Impulsar l'ús social dels centres educatius públics, en el marc de l'Educació 360, mantenint la coordinació interna entre diferents serveis municipals per garantir l'ús responsable de les instal·lacions.

47.13.- Consells escolars de centre
Coordinar i dinamitzar l'actuació de les persones que representin l'ajuntament en els consells escolars de centre.

47.14.- Associacions de famílies d'alumnes
Dinamitzar la reactivació de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) dels centres  educatius on no n'hi hagi o on no desenvolupin activitat, facilitant la participació de les famílies a les AFA dels seus centres educatius i promovent la participació de les AFA en el Projecte Educatiu i a tots els espais de participació educativa de la ciutat,... impulsant la corresponsabilització de les famílies en l'educació dels seus fills.

47.15.- Espais educatius amb famílies
Afavorir la creació d'espais educatius amb famílies i ampliar la seva participació a les activitats de la Guia per a mares i pares.

47.16.- Pla d'Usos i Serveis
Promoure l'elaboració d'un Pla d'Usos i Serveis per als centres escolars de la ciutat, en col·laboració amb les AFA i altres entitats,en resposta a la necessitat d'obrir-se al seu entorn i de ser focus de serveis a la comunitat.

47.17.- Suport a les entitats
Mantenir les línies de subvenció per a les activitats de les AFA i de les entitats que promouen la innovació i la renovació pedagògica i ampliar-les a les associacions de professorat, d'alumnes i de centres, a l'organització de jornades, setmanes de l'ensenyament, escoles d'estiu, etc.

47.18.- Relació entre centres educatius i entitats del 3er sector
Facilitar la interlocució dels centres educatius amb les entitats del tercer sector que desenvolupen activitats d'acompanyament i reforç , aprofitant els recursos de les entitats de l'entorn.

47.19.- Contractes de voluntariat i foment del partenariat
Potenciar contractes de voluntariat als centres educatius a partir de la legislativa vigent i facilitar el partenariat en el servei comunitari.

47.20.- Projectes de cohesió social i difusió artística
Facilitar el desenvolupament de projectes de cohesió social i difusió artística per part de les escoles de música i art, que a més d'iniciar els infants en les seves primeres etapes de formació artística, també han d'estendre la pràctica artística en la societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida.

47.21.- Centres d'ensenyaments artístics
Potenciar la participació dels centres d'ensenyaments artístics en la vida cultural de la ciutat i millorar la visibilització de les seves actuacions.

47.22.- Estudiar un replantejament dels ensenyaments artístics i musicals
Estudiar la reorganització dels ensenyaments artístics i musicals depenent dels serveis municipals, valorant la possibilitat d'avançar cap a una Escola Municipal de les Arts que permeti potenciar l'oferta actual i eventualment incorporar altres expressions artístiques (teatre, dansa...)

47.23.- Xarxes de centres i de professionals
Potenciar les xarxes de centres o de professionals com a eina per compartir estratègies, coneixement i experiències, desenvolupant projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d'entorn.

47.24.- Combatre el risc d'absentisme i abandonament escolar
Promoure la corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos en l'atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc d'absentisme i abandonament escolar.

47.25.- Oferta formativa
Analitzar la necessitat d'increment d'oferta formativa diversificant els àmbits.

47.26.- Suport a projectes educatius d'èxit
Donar suport a projectes educatius d'èxit a la nostra ciutat, afavorint la difusió i l'intercanvi de projectes educatius de referència a les escoles de la ciutat, partint de l'avaluació d'èxit dels premis que s'atorguen actualment.

47.27.- Presència del món educatiu als mitjans decomunicació
Establir una estratègia de comunicació per assegurar que els mitjans de comunicació locals es facin ressò de la realitat educativa de la ciutat, de la seva oferta formativa i dels projectes educatius més innovadors i inclusius.

47.28.- Projecte educatiu «Terrassa city of film»
Desenvolupar i desplegar el projecte educatiu «Terrassa city of Film» amb la Taula de l'Audiovisual de Terrassa.

47.29.- Accions educatives i audiovisual
Arribar a acords amb el Consell Audiovisual de Catalunya per a referenciar a Terrassa accions educatives sortides de la Plataforma per a l'Educació Mediàtica o de l'EduCAC.

47.30.- Educació i món audiovisual
Impulsar un projecte educatiu i cultural que vinculi els centres educatius de la ciutat amb el món audiovisual (Ciutat del Cinema, Parc Audiovisual de Catalunya, Terrassa Film Office...) per treballar la creativitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.

47.31.- Pla de Llengües
Crear el Pla de Llengües de Terrassa.

Eix 48
La igualtat d'oportunitats en escolarització

48.1.- Pacte contra la Segregació Escolar
Prioritzar l'aplicació de les mesures proposades al Pacte contra la Segregació Escolar que depenguin de la gestió municipal i avaluar l'impacte de les mesures aplicades per aconseguir una escolarització equilibrada, per tal d'adaptar-les a les necessitats canviants dels moviments demogràfics i a la realitat dels centres educatius.

48.2.- Potenciar la tasca de l'Oficina Municipal d'Escolarització OME
Potenciar la tasca de l'OME, traslladant les instal·lacions a un espai on pugui millorar l'atenció a la ciutadania i dotar-la de recursos per a que, a més de gestionar els processos de preinscripció i matriculació, es pugui avançar en la detecció dels infants i joves amb necessitats educatives especials (NESE) que s'han d'escolaritzar als centres educatius de la ciutat.

48.3.- Distribució de l'alumnat entre centres educatius
Establir protocols d'actuació que millorin la coordinació entre l'OME, els serveis socials, els centres escolars, els professionals LIC, l'EAP i els altres agents educatius de manera que es pugui compartir informació per la detecció d'alumnes amb NESE per assolir una distribució adequada de l'alumnat entre els centres educatius.

48.4.- Comissions socials de centre
Crear les comissions socials de centre, per a millorar i optimitzar els processos i circuits de coordinació entre els centres educatius, els serveis socials, els Equips d'Atenció Psicopedagògica (EAP), els Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) i els CDIAP.

48.5.- Repartiment equitatiu de l'alumnat
Potenciar la tasca de la Comissió d'Escolarització de la ciutat amb l'objectiu de vetllar per l'assignació de l'alumnat amb NEE de manera equitativa, impulsant la corresponsabilitat i acompanyant els centres escolars sense tenir en compte la seva titularitat, per tal que assumeixin l'alumnat equitativament.

48.6.- Revisar el mapa de les zones escolars
Revisar el mapa de les zones escolars de l'ensenyament obligatori amb l'objectiu de reformular-les seguint criteris de proximitat, vetllant per la continuïtat dels projectes educatius entre escola bressol, primària i secundària, i assegurant una oferta suficient de places públiques en totes les zones de la ciutat, a partir de les necessitats específiques del territori i que permetin la disminució de la segregació escolar, tot vetllant per una distribució equitativa de l'alumnat.

48.7.- Centres i actuacions pendents en equipaments educatius
Arribar a acords amb la Generalitat perquè porti a terme les actuacions pendents: gimnàs de les escoles Joan Marquès Casals i Francesc Aldea; retorn del solar cedit per la ubicació provisional dels mòduls de l'Institut Can Roca en els termes establerts; dotacions econòmiques necessàries per l'adequació i modernització dels centres educatius de la ciutat, incloses actuacions de retirada de cobertes de fibrociment pendents i altres actuacions per resoldre les deficiències als espais exteriors de diferents escoles.

48.8.- Instituts-Escola a totes les zones escolars
Fer un estudi per implementar Instituts-Escola en cada una de les zones escolars de la ciutat i partint de les necessitats del territori, treballant amb el Departament d'Educació, Consells Escolars i les AFA dels centres d'infantil, primària i secundària, i amb les entitats i institucions educatives de la ciutat.

48.9.- Pla d'Inversions en equipaments educatius
Dissenyar i posar en marxa un pla d'inversions en equipaments per mantenir la dotació necessària de les escoles municipals.

48.10.- Manteniment i seguretat als centres educatius
Mantenir els estàndards de prestació del servei de manteniment, conservació i vigilància als centres educatius públics garantint així uns equipaments de qualitat per a tot l'alumnat, i vetllant especialment per l'acompliment de la normativa en termes de seguretat de les instal·lacions i prevenció de riscos laborals.

48.11.- Telegestió de les calderes: edificis «intel·ligents»
Implementació del projecte de telegestió de les calderes dels centres educatius per tal d'iniciar la transformació de les escoles públiques de la ciutat en edificis intel·ligents, amb sensors integrats en la xarxa de sistemes de recollida d'informació de la ciutat, i alhora garantir l'acompliment de la normativa de seguretat industrial i la major satisfacció i confort dels usuaris, juntament amb una millora en l'eficiència dels consums.

48.12.- Pla de climatització dels centres educatius
Avaluar la instal·lació feta d'equips de climatització a les diferents escoles per tal de dissenyar un pla global de climatització dels centres.

48.13.- Tarifació social
Avançar cap a la Tarifació Social a les escoles municipals

48.14.- Programa d'Igualtat d'Oportunitats
Mantenir i ampliar si s'escau programa d'igualtat d'oportunitats per a tot els infants en les sortides escolars i els ajuts de materials escolar, vetllant perquè tots els centres que ho necessitin en puguin disposar.

48.15.- Atenció educativa a alumnat de famílies nouvingudes
Millorar els programes d'acolliment i atenció educativa a l'alumnat de famílies nouvingudes, amb coordinació amb altres serveis educatius, i donant suport als centres que acullin aquest alumnat, ampliant els professionals, perfils i hores de mediació i traducció.

48.16.- Acompanyament a famílies amb alumnes d'altres capacitats
Oferir acompanyament a les famílies i alumnes d'altes capacitats.

48.17.- Opcions de gestió dels menjadors municipals
Valorar les diferents opcions de gestió dels menjadors escolars, incloent la possible municipalització del servei, per aconseguir que siguin un espai educatiu dins el projecte educatiu dels centres -temps educatiu de migdia- i millorin la qualitat alimentària, promovent el consum de productes de proximitat i de provisió local i garantint la reposició de l'equipament de cuina quan aquest quedi obsolet.

48.18. Projectes educatius Magnet
Promoure la implantació de projectes educatius Magnet que promouen l'escolarització equilibrada i la innovació educativa amb elevat risc de segregació.

48.19.- Nou professorat
Establir un protocol de rebuda al professorat nou que arriba a la nostra ciutat a principis de cada curs escolar per tal de donar-li la benvinguda, acompanyar-lo en l'adaptació al municipi i donant-li la informació necessària en relació als recursos educatius i als serveis de l'ajuntament.

48.20.- Escola Pilarín Bayés
Renovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Quirze per al sosteniment de l'escola Pilarín Bayés.

48.21.- Convenis de corresponsabilitat per a educació especial
Arribar a convenis de corresponsabilitat amb Ajuntaments de la comarca per al sosteniment de les Escoles d'Educació Especial Municipals.

48.22.- Detecció precoç d'alumnes NESE
Establir protocols de detecció precoç de l'alumnat NESE (amb necessitats específiques de suport educatiu), ampliant l'actual dispositiu d'aula inclusiva a més escoles bressol municipals

48.23.- Estimulació a escoles bressol
Dotar de més hores d'especialització per a l'estimulació a les escoles bressol.

48.24.- Implicació de les famílies a escoles bressol
Dinamitzar la participació i la implicació de les famílies a l'escola bressol.

48.25.- Xarxa de la petita infància
Dinamitzar l'actual xarxa de la petita infància entre escoles bressol, la resta de centres educatius i entitats ciutadanes.

48.26.- Estudiar el traspàs de les llars d'infants
Estudiar la viabilitat del traspàs de les Llars d'Infants de la Generalitat.

48.27.- Serveis socioeducatius per a infants de 0-3 anys
Potenciar els serveis socioeducatius per als infants de 0-3 anys i les seves famílies: espai familiar, espai nadó, activitats per a pares i mares.

48.28.- Oferta de casals d'estiu a escoles bressol
Mantenir l'oferta de casals d'estiu a les escoles bressol municipals, estudiant la possibilitat de municipalitzar la seva gestió

48.29.- Atenció educativa a l'alumnat
Acompanyar el Desplegament del Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu: suport a famílies de fills amb capacitats diverses; plans de formació per a persones amb NESE; treball pedagògic sobre capacitats diverses a les escoles ordinàries ; impuls de grups de famílies d'alumnes NESE

48.30.- Educació especial i sistema educatiu inclusiu
Defensar el rol de les escoles d'educació especial dins el sistema educatiu inclusiu.

48.31.- Relació entre escoles d'educació especial i ordinàries
Facilitar espais d'intercanvi entre Escoles d'Educació Especial i escola ordinària.

48.32.- Estabilitat de professionals en educació especial
Evitar canvis sobtats de professionals a escoles d'educació especial, procurant que si hi ha baixes o trasllats els alumnes tinguin referents coneguts.

48.33.- Promoure el trasllat de l'escola Crespinell
Promoure el trasllat de l'Escola d'Educació Especial Crespinell del local que ocupen actualment per tal de facilitar la realització del seu projecte educatiu.

48.34.- Qualitat i innovació en educació especial
Vetllar per la qualitat i la innovació de les escoles d'educació especial, aprofitant i potenciant l'experiència i la professionalitat acumulades pel col·lectiu de professorat d'aquests centres i garantint l'oferta d'activitats de la Guia.

48.35.- Serveis i recursos
Estudiar la possibilitat que les escoles d'educació municipals siguin centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) per als docents d'escoles i centres d'educació secundària i desenvolupar actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l'alumnat.

Eix 49
Un pacte de ciutat per la coeducació

49.1.- Pacte de Ciutat
Impulsar un Pacte de ciutat per la coeducació per tal que tots els agents educatius treballin conjuntament per la coeducació en els centres escolars.

49.2.- Formació específica en coeducació
Organitzar una formació específica per als docents de la ciutat i als responsables de les activitats dels esplais en temàtica de coeducació, oferta pels serveis educatius de l'ajuntament i amb col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics i de les entitats referencials de la ciutat com el Casal de la Dona, la Casa Galèria, el col·lectiu LGTBIQ+ i altres entitats.

49.3.- Pacte DASIG
Continuar donant suport al Pacte DASIG, tant pel que fa als serveis LGTBIQ+ de l'ajuntament com a la sensibilització del personal municipal, posant especial incidència en la formació del professorat.

49.4.- Patis coeducatius
Impulsar la reforma dels patis escolars per tal que s'hi puguin desenvolupar tota mena d'activitats no sexistes.

49.5.- Formació al voltant de la violència de gènere
Potenciar les formacions específiques a escoles entorn de la violència de gènere.

49.7.- Formació cívica i de convivència
Fer propostes de formació cívica i en la convivència.

49.8.- Visibilitat de les dones a la Guia d'Activitats
Fer més visibles les dones a través de l'oferta de la Guia d'Activitats Educatives mitjançant activitats que posen en valor el paper i la participació de la dona en la societat (mitjans de comunicació, literatura, l'esport, les arts, la història, etc.)

Eix 50
L'orientació educativa i l'impuls de la formació professional, de les noves oportunitats i de l'educació al llarg de la vida

50.1.- Absentisme escolar, desafecció i abandonament
Implementar propostes d'intervenció proactives en la lluita contra l'absentisme escolar, la desafecció i l'abandonament, millorant el model d'acció de la comissió d'absentisme.

50.2.- Lluita contra l'abandonament escolar
Intensificar els projectes i les accions en la lluita contra l'abandonament escolar prematur.

50.3.- Programes de diversificació curricular
Continuar col·laborant activament amb els centres d'educació secundària obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d'atenció a la diversitat dissenyada per a l'alumnat que presenti dificultats generalitzades d'aprenentatge a l'ESO.

50.4.- Ampliar l'oferta de programes de formació i inserció PFI
Ampliar l'oferta de l'escola La Llar com a escola de noves oportunitats per a noies i noies que han abandonat prematurament els estudis obligatoris, promovent l'ampliació de l'oferta de programes de formació i inserció (PFI).

50.5.- Programes de noves oportunitats
Continuar el procés de rehabilitació de les instal·lacions de l'escola Germans Amat per acollir programes de noves oportunitats.

50.6.- Acompanyament en l'accés a formació post-obligatòria
Enfortir els programes d'acompanyament, orientació i accés a la formació post-obligatòria a partir de l'increment dels equips i en coordinació amb els centres educatius i entitats del territori per tal de reduir el percentatge d'abandonament.

50.7.- Fases educatives per a alumnat d'educació especial
Cooperar amb l'administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l'alumnat d'educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral.

50.8.- Empreses i alumnat amb capacitats diverses
Elaborar convenis amb les empreses i centres educatius per l'alumnat amb capacitats diverses.

50.9.- Impuls a la Formació Professional
Aprofundir en l'impuls de la Formació Professional des del Consell de l'FP i facilitar la transferència de coneixement, i experiències amb els Consells de la Formació professional que formen part del Fòrum de ciutats amb consell de la FP

50.10.- Ajustar l'oferta de FP a les necessitats del món del treball
Seguir promovent des del Consell de la Formació Professional, la comunicació entre els centres, les empreses i les administracions per tal d'ajustar l'oferta de formació professional a les necessitats del mercat de treball, incrementant les diferents opcions de formació professionalitzadora.

50.11.- Potenciar l'oferta de formació professional dual
Promoure pràctiques formatives d'estudis de formació professional a empreses de la ciutat i potenciar l'oferta de FP dual.

50.12.- Mobilitat internacional per a alumnes de FP
Potenciar els programes de mobilitat internacional per a l'alumnat de FP.

50.13.- Més oportunitats laborals per a FP al sector públic
Promoure des de diferents serveis de l'Ajuntament la contractació d'alumnes de formació professional, així com incentivar en la licitació de serveis i entre el sector empresarial el compromís cap a la contractació d'aquests nois i noies.

50.14.- Formació de persones adultes
Ampliar l'oferta de formació per a persones adultes posant l'accent en les noves necessitats d'alfabetització i prioritzant l'accés de col·lectius amb risc d'exclusió social i laboral.

50.15.- Estudiar el traspàs de les escoles d'adults
Estudiar la possibilitat de transferència al municipi de la titularitat de les escoles públiques d'educació d'adults, mitjançant el traspàs de competències amb les corresponents dotacions pressupostàries i materials.

50.16.- Fira de l'Ensenyament
Establir una Fira de l'ensenyament en períodes previs a la matriculació per tal d'ajudar en l'orientació educativa, posant èmfasi específic en els estudis postobligatoris impartits a la nostra ciutat i comarca i visibilitzant els grans projectes que es fan a la ciutat.

50.17.- Fomentar el talent: beques i premis
Continuar incentivant amb beques i premis l'alumnat que finalitza l'etapa de secundària amb qualificacions més brillants, premiant els millors treballs de recerca i d'emprenedoria d'FP i facilitant les estades a l'estranger.

Eix 51
Potenciar l'emancipació i autonomia de les persones joves, acompanyant-les durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint-los informació, orientació i assessorament

51.1.- Orientació acadèmica i professional
Reforçar els programes municipals existents d'acompanyament en l'orientació acadèmica i professional de les persones joves i també de les famílies, amb major dotació econòmica i professional i desconcentrant-los pel territori, per tal de treballar contra l'absentisme i l'abandonament escolar o la reincorporació al sistema educatiu reglat i per facilitar la seva transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

51.2.- Digitalització de l'atenció i la informació
Avançar cap a la digitalització dels serveis d'atenció, assessorament, informació i orientació a les persones joves per tal de fer-los més accessibles i acostar-los a les eines que utilitzen habitualment.

51.2.- Autonomia, capacitació i creixement integral
Donar suport i complementar l'acció educativa curricular reglada als INS amb propostes que potenciïn l'autonomia i capacitació de les persones joves i que fomentin el seu creixement integral (coeducació, noves masculinitats, prevenció bulling...).

51.3.- Transició als estudis post-obligatoris i vida professional activa
Oferir suport als centres educatius en relació a l'orientació acadèmica per tal de millorar l'acompanyament dels joves i de les joves en la seva presa de decisions, amb especial èmfasi al moment de transició als estudis postobligatoris i a la vida professional activa.

51.4.- Mobilitat internacional per a persones joves
Apropar i facilitar programes de mobilitat internacional accessibles per a les persones joves.

51.5.- Pacte de Ciutat per a l'Emancipació Juvenil
Impulsar un Pacte de Ciutat per a l'Emancipació Juvenil que, des del consens entre l'Ajuntament i els agents socials implicats, es comprometi a dur a terme accions per garantir que les persones joves puguin iniciar el seu projecte de vida a la ciutat amb dignitat i llibertat, abordant temes tan importants com l'habitatge, la formació o la inserció laboral.

Eix 52
Garantir i fomentar l'equitat entre tots els i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons de procedència, gènere, sexe,etc.,vetllant especialment per garantir l'equilibri territorial entre tots els barris

52.1.- Taules Tècniques de Joves
Potenciar les Taules Tècniques de Joves (TTJ) com a punts clau d'observatori de la realitat juvenil, optimitzant els sistemes de coordinació entre professionals, serveis i entitats que hi treballen, i treballant per la transversalització de la perspectiva juvenil en tots els serveis de l'Ajuntament.
Prioritzarem accions i projectes comunitaris en relació amb la resta de serveis i agents a tots els barris, com per exemple la creació d'un protocol de violència masclista, programes de
millora de l'ocupabilitat, nous circuits de coordinació..

52.2.- Millorar les respostes a les necessitats dels/les joves
Crear sinergies amb altres serveis municipals i agents del territori per aprofitar la lectura de la realitat juvenil del Servei de Joventut i poder construir respostes més acurades a les necessitats juvenils detectades.

52.3.- Sinèrgies entre les diferents taules
Fomentar sinergies entre les diferents taules per aprofitar la informació, fer intercanvi de metodologies, de formació i propostes d'acció.

52.4.- Ús saludable i no estigmatització de l'espai públic
Fomentar l'ús saludable i la no estigmatització de l'espai públic, creant dinàmiques i accions positives. Ampliar la presència d'educadors/es de carrer de Districte Jove als diferents territoris, apostant per un apropament real a les persones joves i, de manera especial, a aquells/es que presenten dificultats d'utilització responsable del seu temps lliure i conductes individuals i grupals de risc, afavorint processos de socialització i participació ciutadana juvenil.

52.5.- Alberg Vallparadís
Implementació i posada en marxa de l'Alberg Vallparadís (a l'àmbit de la Seu d'Ègara, barri de l'antic poble de Sant Pere) per donar resposta a la demanda d'allotjament a preus econòmics disposar d'estades per a entitats, centres educatius, intercanvis...així com per disposar d'un nou espai polivalent on es puguin desenvolupar activitats diverses.

52.6.- Equipaments juvenils
Revisar i millorar els locals i equipaments juvenils de la ciutat, vetllant per la seva adequació a les necessitats reals de les persones joves i els usos a desenvolupar i treballar per ampliarne la xarxa perquè el jovent disposi d'espais per als seus usos. Donarem especial rellevància als diferents espais juvenils de la ciutat, on es desenvolupa una tasca d'acompanyament socioeducatiu amb joves (molts/es en situació de vulnerabilitat social i emocional) en la transició cap a la vida adulta.

52.7.- Potenciar el Punt Jove a l'Institut
Potenciar l'abast de Punt Jove a l'Institut, fent-lo arribar a més instituts de la ciutat i estenent així en el territori les propostes de formació, eines i recursos a treballar a partir de les necessitats i inquietuds detectades, garantint recursos especialitzats, transversals i interseccionals a l'alumnat.

52.8.- Itinerari formatiu únic
Iniciar el projecte d'Itinerari formatiu únic en l'àmbit de la salut de les persones joves i de les relacions afectivo-sexuals, i contra les violències i pel respecte per la diversitat sexual i de gèneres

Eix 53
Fomentar la participació i la cultura entre les persones joves, dotant-les d'eines i recursos perquè s'impliquin voluntàriament en la construcció de social i comunitària, ja sigui a través d'entitats, grups de persones o de manera individual

53.1.- Pla Local de Joventut

Fomentar el Pla Local de Joventut com a articulador de laparticipació en les polítiques  úbliques juvenils locals, a partir del qual es puguin generar espais de debat, d'intercanvi i de trobada entre joves, entitats juvenils i fins i tot, professionals que treballen amb joves. Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d'intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones.

53.2.- Suport a esplais i caus
Acompanyar, potenciar i donar suport als col·lectius, entitats juvenils i de lleure educatiu de cap de setmana (esplais i caus) de la ciutat, donant-los suport tècnic, formatiu, logístic i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats i atenent les seves necessitats.

53.3.- Fomentar la participació estudiantil
Afavorir la participació estudiantil i l'associacionisme juvenil en els centres educatius en defensa dels drets i deures de l'alumnat, i afavorint la transformació social, comptant amb les associacions i sindicats d'estudiants i les entitats i col·lectius juvenils.

53.4.- Participació a entitats de lleure educatiu
Promoure la participació a les entitats de lleure educatiu d'infants,adolescents i joves, fent especial èmfasi als col·lectius menys associats, donant a conèixer el voluntariat en el lleure fent difusió en els centres de secundària.

53.5.- Gestió d'espais i activitats juvenils
Articular espais juvenils a la ciutat on siguin els i les joves qui gestionin les activitats que s'hi portin a terme i que siguin espais de referència de participació, oci i cultura per al jovent de la ciutat.

53.6.- Fomentar la creació artística
Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure espais a la ciutat per a la pràctica artística que ofereixin formació i recursos per a la creació i producció artística dirigides a joves.

53.7.- Intercanvi artístic i cultural
Potenciar espais de trobades culturals per a joves que generin xarxa i facilitin l'intercanvi artístic i cultural entre el jovent. 

53.8.- Joventut, infància i arts
Incentivar projectes on es desenvolupin pràctiques artístiques als centres educatius i que relacionin joventut i/o infància i arts.

53.9.- Apropar la cultura terrassenca al públic jove
Estudiar i impulsar mesures que facilitin el consum de la cultura locals als i les joves.

53.10.- Consell de Joves de Terrassa
Empoderar el Consell de Joves de Terrassa com el màxim òrgan de representació del jovent de la ciutat davant l'Ajuntament i, alhora, com a l'espai de participació juvenil de referència a la ciutat, que dinamitzi les activitats d'oci juvenil, culturals i participatives.

53.11.- El «Jove», a la Festa Major
Redefinirem el «Jove» per donar-li centralitat i protagonisme dins el conjunt de la Festa Major.

Eix 54
Establir un programa de treball que condueixi a la creació d'un servei local d'infància, adolescència i famílies

54.1.- Pla Local d'Infància i Adolescència
A partir de la diagnosi de la situació de la Infància i l'Adolescència a la ciutat, establir línies polítiques i accions transversals que serveixin per construir una veritable ciutat amiga de la infància per lluitar contra les desigualtats i l'absentisme i en garanteixi els drets que promocionin el benestar físic i emocional, i fomentin la participació i la convivència.

54.2.- Consell Municipal d'Infància i Adolescència
Consolidar el Consell Municipal d'Infància i Adolescència (CMIAT) com a òrgan de participació de la infància i l'adolescència de la ciutat, potenciar-lo com a referent dins de l'Ajuntament en totes aquelles accions i polítiques que afectin d'una manera o altra la infància i l'adolescència i garantir-ne la dinamització i el correcte funcionament a través de les reunions de les persones membres i del desenvolupament dels Plenaris de consellers i conselleres del CMIAT.

54.3.- Drets i deures de l'alumnat
Afavorir la participació estudiantil i l'associacionisme en els centres educatius en defensa dels drets i deures de l'alumnat, a través de la persona representant del CMIAT al centre i afavorint la transformació social.

54.4.- Objectiu: Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF)
Fer de Terrassa una ciutat amb el certificat de Ciutat Amiga de la Infància atorgat per la UNICEF. Una ciutat que incorpori la perspectiva de la infància de manera transversal en totes les polítiques públiques.

54.5.- Espai públic, infants i joves
Revisar l'espai públic per tal d'adequar-lo a les necessitats de lainfància i l'adolescència de Terrassa (mobilitat, joc al carrer, seguretat, socialització...), construint una veritable ciutat amable amb la infància.

54.6.- Terrassa, una ciutat «jugable»
Fer de Terrassa una «ciutat jugable», que recuperi els carrers, les places i els patis de la ciutat per al joc d'infants i adolescents i que potenciï el joc relacional, comunitari i no sexista.

54.7.- Inventari de serveis i recursos infantils i de lleure educatiu
Realitzar un recull de serveis, recursos infantils i de lleure educatiu existents a Terrassa i difondre'ls.

54.8.- Difondre l'educació en el lleure
Difondre l'educació en el lleure entre la infància, l'adolescència i les famílies i atorgar-li el valor que li correspon com un element clau de l'educació, treballant des de la perspectiva de l'Educació360.

54.10.- Programes d'habilitats parentals
Impulsar programes d'habilitats parentals i crear espais familiars de suport i ajuda mútua a les famílies amb infants entre 0 i 3 anys.

Eix 55
Fomentar la salut i el benestar en la vellesa per afavorir l'envelliment actiu i saludable, el respecte i la inclusió de la gent gran

55.1.- Pla Estratègic de la Gent Gran
Finalitzar el disseny i la implantació del Pla Estratègic de la Gent Gran 2019/2027, ajustant-lo als canvis sociodemogràfics de la ciutat i que vetlli pels drets de les persones grans

55.2.- Envelliment actiu i saludable
Fomentar l'envelliment actiu i saludable (Activa +60, Bicicleta Sense Edat, Casal Anna Murià, Tallers diversos, Art 65, Universitat sènior, ajudes per a assistència a espectacles…

55.3.- Atenció a les necessitats de la gent gran
Detecció de necessitats i impuls de la provisió serveis socials i salut a la gent gran, especialment residències, centres de dia, dependència i cures i reforma del servei d'ajuda a domicili (SAD) perquè s'adapti millor a les necessitats de la gent gran i les seves famílies.

55.4.- Programes de prevenció i suport
Desenvolupament i suport de programes de prevenció i suport a les persones grans (Guia i protocol de maltractament a les persones grans, Sempre Acompanyats, Programa Radars, Comerç Amic de la Gent Gran….)

Eix 56
Reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans, i l'impuls de la participació, fent de Terrassa una ciutat amigable que vetlli per la bona convivència intergeneracional i l'atenció a la diversitat

 

56.1.- Oficina d'Informació a la Gent Gran
Creació d'una oficina d'informació a la gent gran

56.2.- Taules de Gent Gran als districtes
Impulsar les Taules de gent gran als districtes per conèixer les inquietuds i necessitats de la gent gran.

56.3.- Fomentar la participació de la gent gran
Promoció de les entitats de gent gran de la ciutat i fomentar la participació individual i col.lectiva de les persones grans.

56.4.- Intergeneracionalitat i diversitat
Foment de la intergeneracionalitat i atenció a la diversitat.

56.5.- Drets de les persones grans
Garantir els drets de les persones grans (polítiques de gènere, LGTBI+, orígens, creences…)

56.6.- Transport accessible
Vetllar per un transport accessible per a les persones grans.

56.7.- Alternatives d'habitatge per a gent gran
Explorar i impulsar noves alternatives d'habitatge per a gent gran.

56.8.- Persones grans i espais relacionals
Vetllar per espais relacionals i vivencials de ciutat, amables i accessibles, per a les persones grans.

56.9.- Congrés de la Gent Gran
Realització del Congrés de la Gent Gran.

56.10.- Residències i centres de dia
Treballarem amb la Generalitat la construcció de la residència de Gent Gran de Sant Pere Nord i centres de dia, així com per posar en funcionament les dues plantes tancades a la residència de Mossèn Homs.


Eix 57
Donar suport i reconeixement al teixit associatiu i posar a l'abast eines per potenciar la seva gestió, projecció i retorn social a la ciutat, i desenvolupar una política de foment del voluntariat

57.1.- Obrir l'Espai de les Entitats
Obrir l'Espai de les Entitats, un espai de referència a la ciutat on les entitats puguin ser informades, assessorades i acompanyades en relació als recursos i tràmits que necessitin per a la millora de la seva gestió, autonomia i relació amb l'administració. Un espai que permetrà conviure i compartir projectes per facilitar la interrelació i cooperació entre entitats i entre aquestes i l'Ajuntament.

57.2.- Eines digitals i formació
Desenvolupar un espai virtual d'eines i una programació estable de formació presencial d'acord amb les necessitats reals de les entitats.

57.3.- Cooperació entre entitats: Banc de Recursos
Promoure la cooperació entre entitats, tant des del punt de vista material -cessió o aprofitament d'espais i infraestructures- com des del punt de vista de l'oferta d'activitats i serveis, a través de la creació d'un banc de recursos.

57.4.- Millorar el servei d'infraestructures
Millorar el servei d'insfraestructures amb la reposició i incorporació de nous materials que identifiquin les pròpies entitats.

57.5.- Relació entre centres educatius i 3er sector, voluntariat i servei comunitari
Promoure la relació entre els centres educatius i les entitats del tercer sector per dur a terme projectes de voluntariat i el desenvolupament del servei comunitari.

57.6.- Espais i processos de participació
Augmentar i garantir la presencia de la xarxa associativa de la ciutat en els diversos espais i processos de participació.

57.7.- Punt del Voluntariat
Consolidar i promoure el Punt del Voluntariat com a espai de referència a la ciutat que serveixi per a donar suport i reconèixer la tasca i els valors del voluntariat.

57.8.- Taula d'Entitats del Voluntariat
Treballar de manera coresponsable amb la Taula d'entitats del Voluntariat per crear projectes i estratègies comunes.

Eix 58
Millorar la participació de la ciutadania en la governança de la ciutat, informant de les possibilitats d'influir i en els afers de la vida pública local, així com potenciar la cultura participativa de l'Ajuntament per avançar cap a la cogestió, la codecisió i la coavaluació

58.1.- Revisar el Reglament de Participació Ciutadana
Modificar el Reglament de Participació Ciutadana per tal d'adaptar-lo a les noves necessitats de la governança local.

58.2.- Agenda Participativa per al mandat 2019-2023
Elaborar una "Agenda Participativa de Mandat" on s'acordaran i especificaran els temes a treballar de forma participativa i col·laborativa amb la ciutadania i els mecanismes que s'utilitzaran.

58.3.- Obrir la participació a sectors socials poc participatius
Promoure i facilitar la participació d'aquells grups socials que no acostumen a participar, participen en menor mesura o desconeixen les possibilitats de participació, com per exemple les persones nouvingudes, les dones, la gent jove o la ciutadania no organitzada.

58.4.- Potenciar el Registre Municipal de la Ciutadania
Potenciar el Registre Municipal de la Ciutadania i dotar-lo de competències clares com a element clau perquè els ciutadans i ciutadanes no organitzats puguin participar i rebre informació dels diferents òrgans i processos participatius, buscant la màxima diversitat pel que fa als diferents sectors de la població (edat, sexe, origen, territori, etc.).

58.5.- Plataforma digital «Participa Terrassa»
Promocionar la Plataforma digital "Participa Terrassa" com el portal de participació de la ciutat on s'articulin tots els espais, processos i mecanismes de participació, amb l'objectiu de facilitar i ampliar l'accés a la participació, obrir nous espais per la deliberació i la col·laboració en el disseny de les polítiques públiques.

58.6.- Revisar els òrgans estables de participació existents
Revisar i analitzar els òrgans estables de participació existents amb l'objectiu d'interrelacionar-los, racionalitzar la participació i avançar en la recerca de nous mètodes de participació més àgils i propers.

58.7.- Sessions anuals conjuntes dels consells de participació
Impulsar sessions anuals conjuntes dels consells de participació per valorar el seu funcionament i la consecució d'objectius. 

58.8.- Audiències Públiques
Potenciar i millorar les audiències públiques com a espai indispensable per al rendiment de comptes i la cooperació amb la ciutadania.

58.9.- Fomentar la cultura participativa
Fomentar la cultura participativa a l'Ajuntament, vetllant perquè les diferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives entre si i en la seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.

Eix 59
Reivindicar la Memòria Històrica i la seva difusió per elaborar un relat històric de progrés de la ciutat i per difondre els valors democràtics enfront l'auge del feixisme, així com recordar i honorar les seves víctimes

59.1.- Calendari de commemoracions històriques i de valors democràtics
Elaborar i mantenir un calendari institucional de commemoracions històriques i de valors democràtics.

59.2.- Difusió de la lluita antifeixista terrassenca i honorar les víctimes
Donar a conèixer la lluita antifeixista terrassenca. Recordar i honorar a totes les víctimes de la Guerra Civil espanyola, de la dictadura franquista i del nazisme.

59.3.- Lluita obrera i antifranquista
Reconèixer i difondre la lluita i la memòria dels moviments obrers i de resistència antifranquista.

59.4.- Posar en valor el paper de les dones a la història local
Reivindicar i difondre el paper de les dones en la història terrassenca.

59.5.- Espai públic i memòria històrica
Vetllar per la presència a l'espai públic de les polítiques de Memòria Històrica a través de diferents actuacions (monumentalització, senyalització de rutes, plaques commemoratives, nomenclàtor, denominació centres públics, etc.) així com el control i eliminació dels elements franquistes residuals a la ciutat.

59.6.- Difusió i promoció dels valors democràtics
Promoure la utilització de noves plataformes i diferents disciplines artístiques i educatives (arts plàstiques i escèniques, literatura, música, etc..) per la tasca de difusió i promoció dels valors democràtics i de revalorització del període històric comprés al programa.

59.7.- Ciutat referent en memòria històrica
Fomentar la presència de l'Ajuntament en les xarxes supralocals i en la projecció externa, fent de Terrassa una ciutat capdavantera en la tasca de difusió dels valors democràtics i de recuperació de la memòria històrica.

59.8.- Treball en xarxa
Enfortir la relació de l'Ajuntament amb les entitats i associacions de memòria a nivell local, tot reconeixent la seva tasca, i amb la resta d'administracions.

59.9.- Memòria històrica i educació
Enfortir i potenciar el circuït educatiu entorn de la recuperació de la memòria històrica de la ciutat, com a element essencial d'aprenentatge per la construcció del futur.

Eix 60
Avançar cap a una ciutat que s'adapti a la reforma horària, considerant el temps com a variable rellevant en la recerca de la igualtat i el benestar de les persones i impulsant una política pública que ens permeti la redistribució dels usos del temps, començant i donant exemple des de l'Ajuntament

60.1.- Horaris i qualitat de vida
Promoure i establir les mesures per aconseguir uns horaris més humans i més cívics, que venen també per assegurar i fer compatibles la qualitat de vida laboral i personal i la distribució de tasques domèstiques i de cura de manera equitativa entre dones i homes, i que procurin una vida més saludable per a tothom.

60.2.- Nova cultura del temps
Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.

60.3.- Bones pràctiques
Posar en valor i implementar les bones pràctiques dutes a terme en els diversos àmbits d'acceleració (treball, administració, cultura i oci, ensenyament, comerç i consum, mobilitat), així com les dades que mostren els beneficis econòmics, socials i de salut d'una millor organització horària.

60.4.- Pacte del temps
Concreció de la reforma horària per mitjà d'un "pacte del temps", amb la implicació de les organitzacions socials, econòmiques i ciutadania.

60.5.- Adaptar els horaris d'activitats i reunions municipals
Promoure nous horaris dels plens, les reunions i les activitats, cercant sempre l'equilibri per a la conciliació dels i les professionals i la participació de la ciutadania i la xarxa d'entitats.
Adaptar els horaris i l'agenda de les persones en càrrecs electes o llocs directius de l'Ajuntament a la reforma horària.

Eix 61
Els animals domèstics: per la millora de la tinença responsable i el benestar animal

61.1.- Protecció dels animals

 • Creació de la Regidoria de Benestar Animal amb identitat i estructura pròpia.
 • Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc.
 • Canviarem o transformarem les activitats realitzades al municipi que comportin el menyspreu per la vida animal, per unes d'altres que siguin més ètiques.
 • No permetrem la donació d'animals a fires o altres esdeveniments festius.
 • Revisió de les taxes vinculades a la cura i guarda d'animals de companyia per garantir el compliment de les obligacions de la ciutadania envers aquests.
 • Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts.
 • Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació sobre malalties...).
 • Implementar sistemes anticonceptius i d'immunocontracepció pel control de coloms i porcs senglars, instant a la Diputació de Barcelona a eliminar les batudes.

61.2.- Campanyes de sensibilització

 • Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades de la presència d'un animal casa amb informació contrastada i campanyes de sensibilització pel benestar animal.
 • Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l'ús respectuós de l'espai públic.
 • Promourem tallers de sensibilització pel benestar animal a centres educatius i entitats.

61.3.- Animals domèstics i espai públic

 • Permetre l'accés de gossos a la Piscina de Vallparadís el cap de setmana després que finalitzi la temporada d'estiu per les persones.
 • Establir zones i hores de lliure circulació de gossos en tots aquells espais de la ciutat on sigui necessari
 • Definir espais especialment bruts pels gossos i fer una neteja especial.
 • Protegir elements dels orins
 • Repensar els pipican com a espais pensats per a tot tipus de gossos.
 • Habilitar fonts d'aigua per a animals en diferents punts de la ciutat.
 • Revisar la xarxa de pipicans existents i plantejar-ne la creació en zones o barris on es precisi i no n'hi hagi.
 • Implementar zones públiques d'agility a la ciutat.
 • Organitzar una "Canicross" anual a la ciutat.

61.4.- Relació amb entitats i associacions

 • Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi coordinarem
 • Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s'exposin els avantatges i beneficis que se n'obtenen.
 • Cal socialitzar la necessitat de l'adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.
 • Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions. Organitzarem projectes d'educació i de difusió i mantindrem un diàleg constant i constructiu entre institucions i associacions locals o persones animalistes.

61.5.- CAAD

 • Millorarem la gestió del «Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de companyia Terrassa» (CAAD), especialment pel que fa a l'establiment d'acords de cofinançament amb els municipis de l'entorn de la ciutat beneficiaris de l'equipament
 • Revisió de la gestió i els protocols de funcionament vinculats al Centre d'atenció d'animals domèstics de Terrassa per garantir el benestar animal, promoure un canal efectiu d'atenció als animals abandonats i promoure l'adopció.
 • Habilitar un servei gratuït depenent del CAAD que s'encarregui temporalment de les mascotes en cas d'accident o hospitalització dels seus familiars humans
 • Promoure una campanya d'acollida en situacions de temporalitat 
 • Treballar per millorar el CAAD, fent particeps a les entitats animalistes en la definició del model d'atenció als animals
 • Inclusió d'educadors a la plantilla de l'equipament
 • Promoure una campanya de voluntariat al CAAD oberta a tothom
 • Implementar millores en la infraestructura i equipament del CAAD per a garantir unes bones condicions de vida dels animals que hi ha
 • Considerarem com a prioritari les bones pràctiques i el benestar dels animals en les resolucions dels concursos per a la recollida i gestió dels animals abandonats
 • Creació d'un banc d'aliments de pinso i medicació veterinària per a persones amb recursos limitats i que convisquin amb animals
 • Implementar el mètode CER (captura, esterilització i retorn) a totes les colònies de gats de la ciutat

61.6.- Coordinació amb Policia Local

 • Habilitar un telèfon de denúncia ciutadana
 • Disposarem d'un protocol d'actuació en casos d'accidents de trànsit quan hi hagi un animal involucrat
 • Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s'escau dels gossos que viuen en situació inadequada, d'insalubritat i/o maltractament
 • Prohibirem la mendicitat amb animals, inclòs l'ús d'aquest com a reclam per a turistes, nens, etc.
 • Formarem els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments.