3.- Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia
ODS_3/4/5/8/10/11/16

Feminisme, drets humans i socials, igualtat, respecte a la diversitat, cutadania, convivència... Aquests són els eixos d'un conjunt de polítiques orientades a preservar, enfortir i compartir els valors fonamentals que impulsen el progrés de la nostra societat.

Eix 61 Lluita contra la pobresa energètica i promoció de l'eficiència a les llars

61.1.- Promoure l'estalvi en subministraments
Promoure l'estalvi de les despeses en llum, gas i agua mitjançant actuacions d'informació general i assessorament personalitzat, incidint en els col·lectius més vulnerables mitjançant el desenvolupament de proves pilot.
61.2.- Assessorament i anàlisi energètica a les llars
Servei d'assessorament i anàlisi energètics de les llars, quan es cregui necessari, per modificar hàbits d'ús i consum, i millorar les ineficiències energètiques amb el suport de la Diputació de Barcelona.
61.3.- Magatzem Energètic Solidari
Promocionar la utilització de material d'eficiència energètica de baix cost mitjançant el Magatzem Energètic Solidari.
61.4.- Electrodomèstics més eficients i estalviadors
Millorar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant ajuts per a la compra de material que millori l'ús dels electrodomèstics i aparells electrònics, així com el confort energètic de la llar i d'electrodomèstics que contribueixin a l'estalvi en les despeses energètiques.
61.5.- Compliment de les lleis per part de les companyies subministradores
Intervenir per tal que les companyies energètiques compleixin la Llei 24/2015, mitjançant la negociació la denuncia de forma sistemàtica a la Agència Catalana de Consum i a la Comissió Nacional de Mercats
i la Competència tots aquells incompliments que es produeixin per part de les companyies.
61.6.- Seguiment de les famílies afectades
Reforçar l'equip tècnic per tal de millorar l'acompanyament i seguiment de les famílies en situació de pobresa energètica
61.7.- Canvi de prioritats en ajuts per millorar l'eficiència energètica
Reduir les despeses del ajuts econòmics destinats al pagament de les factures dels diferents subministraments, per poder ampliar els ajuts destinats a la compra de material que millori l'eficiència energètica dels habitatges de les famílies vulnerables.
61.8.- Campanyes informatives i de conscienciació
Realització de campanyes informatives mitjançant les Xarxes Socials, Punts Actius d'informació, càpsules informatives a la ràdio i TV municipals fulletons informatius, tallers d'estalvi energètic, etc.
61.9.- Proves pilot
Incidir en els col·lectius més vulnerables mitjançant el desenvolupament de proves pilot per a millorar les seves condicions contractuals i el seu confort energètic.
61.10.- Millores a les llars
Establir i reforçar convenis amb diferents entitats i gremis arribant a acords de col·laboració per tal de facilitar la millora de les diferents actuacions a realitzar a les llars (BRIES, Arranjaments, cèdules d'habitabilitat, etc) de manera que resultin econòmicament accessibles a les famílies vulnerables.
61.11.- OFIMAPE
Potenciar les accions d'OFIMAPE (Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica) a la Taula Tècnica Comarcal de Pobresa Energètica, coordinada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.
61.12.- Trencar el cicle de pobresa energètica
Promoure programes per trencar el cicle de pobresa energètica amb Serveis Socials i Promoció Econòmica i Emprenedoria i Economia Social.
61.13.- Materials d'eficiència energètica
Implantar el lliurament gratuït, en els tallers d'estalvi energètic, de material de baix cost per a
promoure la utilització de material d'eficiència energètica.
61.14.- Estalvi en despeses energètiques
Promocionar la consolidació de l'estalvi en les despeses energètiques i la consolidació dels hàbits d'eficiència.

Eix 62 Millorar l'acollida i la inclusió social de la població d'origen estranger per a la construcció d'un nou model social basat en la ciutadania, la convivència i la justícia social i en favor de la igualtat i la no discriminació en els diferents àmbits

62.1.- Processos d'acollida
Realitzar accions i projectes que possibilitin la millora dels processos d'acollida i inclusió de les persones d'origen estranger, amb la participació activa dels agents socials i les entitats de referència.
62.2.- Llengua
Promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre les persones d'origen estranger.
62.3.- Projectes comunitaris
Desenvolupar accions de suport específiques adreçades a població nouvinguda d'origen estranger per fomentar la seva inclusió en les dinàmiques de ciutat, tenint presents les principals necessitats: assessorament jurídic, coneixement lingüístic, àmbit de la salut, l'educació, el treball, el lleure, entre d'altres.
62.4.- Adaptació a l'evolució demogràfica
Fer seguiment de les dades de població per adequar les polítiques municipals a l'evolució demogràfica de la ciutat.
62.5.- Incorporació al món laboral
Impulsar iniciatives específiques per afavorir la incorporació laboral dels col·lectius de persones d'origen estranger amb més dificultats d'ocupabilitat, com són les persones reagrupades, persones amb possibilitat d'iniciar un procés d'arrelament social, el jovent i les dones.
62.6.- Situacions administratives complexes
Prendre mesures actives per garantir l'empadronament de les persones amb situacions
administratives i habitacionals complexes.
62.7.- Tràmits estrangeria NOVA
Elaborar les propostes dels informes d'estrangeria i fer acompanyament i assessorament a les persones interessades.
62.8.- Assessorament en matèria d'estrangeria NOVA
Oferir el servei d'informació i assessorament jurídic d'estrangeria adreçat a persones estrangeres del municipi per facilitar l'autonomia, l'acollida i la integració a Terrassa.

Eix 63 Des del Servei de Ciutadania s'implementarà una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del racisme a la ciutat en col·laboració amb altres serveis municipals i agents de la ciutat per lluitar contra la discriminació per motius d'origen nacional, ètnic, cultural i/o de creences religioses en diferents àmbits

63.1.- Combatre les situacions de racisme
Treballar per la consolidació i la millora del Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme.
63.2.- Prevenció del racisme
Desenvolupar eines de prevenció i abordatge de racisme relacionat amb drets socials o serveis bàsics (educació, seguretat, habitatge, salut...).
63.3.- Exercici del dret de llibertat religiosa i consciència
Vetllarem per garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència en l'accés als serveis públics municipals i lluitar contra la discriminació.
63.4- Discriminació laboral
Desenvolupar actuacions específiques per detectar situacions de discriminació per raó d'origen en l'àmbit laboral i impulsar polítiques per donar-hi resposta en favor de la igualtat d'oportunitats en el sector públic i privat amb la col·laboració d'agents socials i/o altres institucions i entitats. Posar especial atenció a les empreses col·laboradores que contracten personal mitjançant programes d'ocupació municipal.
63.5.- Equitat i igualtat d'oportunitats
Impulsar polítiques d'equitat en l'accés laboral, garantir la igualtat d'oportunitats al sector públic i vetllar per aquesta al sector privat, en tota l'escala de llocs de treball, al mateix temps que vetllar per introduir aquests valors a tota l'organització i en els criteris de contractació.
63.6.- Inserció i millora laboral
Fomentar l'accés, en igualtat de condicions, a l'oferta formativa per a la inserció i millora laboral per a totes les persones amb independència del seu origen.
63.7.- Sensibilització sobre la diversitat NOVA
Realitzar accions de sensibilització a la ciutadania per fer conèixer i reconèixer la diversitat d'origen, nacional, ètnica, religiosa i cultural de la nostra ciutat.
63.8.- Sensibilitzar la infància i l'adolescència sobre la diversitat NOVA
Realitzar accions formatives i de sensibilització en els centres educatius en favor de la igualtat d'oportunitats i per conscienciar sobre la igualtat i la no discriminació per motius d'origen nacional, ètnica, religiosa i cultural de la nostra ciutat.
63.9.- Campanya antiracista NOVA
Desenvolupar una estratègia comunicativa per fer difusió del principi d'igualtat i no discriminació amb especial atenció a motivacions racistes.

Eix 64 Consolidar la transversalitat de la interculturalitat i l'antiracisme en les polítiques municipals per garantir els drets socials i evitar que l'origen nacional, ètnic, cultural i/o les creences religioses no suposin un motiu de discriminació

64.1.- Formació
Oferir formació als equips municipals sobre interculturalitat i antiracisme per dotar-los d'eines de gestió de la diversitat d'origen i de prevenció i abordatge del racisme.
64.2.- Perspectiva intercultural i antiracista
Fer assessorament i acompanyament als equips tècnics per incorporar la perspectiva intercultural i antiracista en els projectes i programes municipals per reduir les desigualtats per motiu d'origen nacional, ètnic, cultural i de creences religioses.

Eix 65 Des dels serveis dels eixos de desigualtat (Ciutadania, Polítiques de
Gènere, LGTBI+, Capacitats diverses, Joventut, Gent Gran) es vetllarà per la protecció i la garantia dels drets de les persones amb una perspectiva interseccional en favor de la igualtat i la no discriminació

65.1.- Perspectiva interseccional
Sistematitzar els processos de planificació estratègica amb una perspectiva interseccional per tal d'abordar les desigualtats des d'un punt de vista transversal i de manera holística.
65.2.- Taula tècnica
Consolidar el treball transversal amb perspectiva interseccional a través d'una taula tècnica i comptant amb altres agents de la ciutat per analitzar i proposar mesures integrals en els plans estratègics i problemàtiques de ciutat des de la corresponsabilitat i en favor de la igualtat de tracte i la no discriminació. Promoure espais de participació amb el conjunt de la societat per abordar problemàtiques de manera compatida i cercar complicitats en la lluita contra les desigualtats.
65.3.- Reducció de desigualtats
Implementar la perspectiva interseccional en la planificació, la intervenció i l'atenció municipals per garantir els drets socials i l'accés als serveis bàsics i reduir així les desigualtats.
65.4.- Formació
Formar i acompanyar els equips tècnics en l'aplicació de la interseccionalitat en els programes i projectes municipals per donar respostes més adequades i eficients a les necessitats de la ciutadania diversa i plural.

Eix 66 Atendre a les persones i el seu entorn a través del SAI DASIG en compliment del desplegament de la Llei 11/2014 de la Generalitat de Catalunya en respecte a la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar, per protegir les violències LGTBI-fòbiques, garantint drets bàsics i fonamentals d'igualtat i no discriminació

66.1.- Prevenció de les violències LGTBI-fòbiques
Prestar el Servei d'Atenció Integral a la diversitat afectiva, sexual i de gènere oferint atenció a les persones LGTBI+, famílies i el seu entorn, alhora que es promou el coneixement del servei realitzant presentacions, fent difusió en els mitjans requerits i definint el mapatge de circuits del SAI DASIG en el marc de l'elaboració del Pla DASIG 2022-2025.

Eix 67 Transversalitzar la diversitat Afectiva, Sexual, de Gènere i familiar, amb perspectiva interseccional per protegir el dret a la igualtat i a la no discriminació de les persones i famílies LGTBI+

67.1.- Espai per a atenció a menors i famílies, obert a la ciutadania
Recerca d'un espai adequat, especialment pensat per a l'atenció a menors i famílies, que permeti ampliar el nombre de serveis actuals d'atenció del SAI DASIG i l'horari dels mateixos, així com disposar d'un espai polivalent obert a la ciutadania i a les entitats transfeministes i LGTBI+ per a la realització d'activitats formatives, informatives...
67.2.- Reforçar els mecanismes d'integració de la perspectiva transfeminista interseccional
en les polítiques municipals, de manera transversal a tots els àmbits i serveis de
l'administració.
Elaboració i desplegament del Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (Pla DASIG), que actualitzi el Pacte DASIG.
67.3.- Reforçar els principis d'actuació general vinculats al Reglament d'Igualtat de Gèneres
Reforçar els principis d'actuació general vinculats al Reglament d'Igualtat de Gèneres relacionats a la diversitat afectiva, sexual i de gènere integrant la perspectiva transfeminista interseccional en les polítiques municipals, de manera transversal oferint col·laboració, revisió i assessorament en tots aquells processos, programes o plans de l'Ajuntament de Terrassa que s'escaigui.

Eix 68 Conscienciar dels drets LGTBI+ per conviure en la diversitat d'orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i familiar per protegir el dret a la igualtat i a la no discriminació del col·lectiu

68.1.- Formació especialitzada per prevenir la lgtbi-fòbia
Reforçar la tasca de prevenció a la LGTBI-fòbia mitjançant la formació especialitzada, tant del personal municipal d'atenció a les persones, com de les entitats de la ciutat, per protegir la igualtat i la no discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.
68.2.- Eines a l'àmbit educatiu
Donar eines a l'àmbit educatiu sobre la realitat LGTBI+, com el programa d'itineraris formatius, per teixir aliances a l'hora de conviure amb la diversitat a les aules, per protegir la igualtat i la no discriminació per motiu d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Eix 69 Visibilitzar i celebrar la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar per part del Servei LGTBI+, per protegir el dret a la igualtat i la discriminació de les persones i famílies LGTBI+

69.1.- Celebrar la diversitat a l'espai públic
Visibilitzar i celebrar la diversitat LGTBI+ a l'espai públic en el marc del Pacte DASIG, per protegir el dret a la igualtat i la discriminació de les persones i famílies LGTBI, promovent activitats, campanyes, espectacles, entre d'altres, que visibilitzin la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar i en especial la commemoració dels dies 17/5 (Dia contra la LGTBIfòbia), 28/06 (Dia de l'Orgull LGTBI+).

Eix 70  Ciutadania activa en la governança de les polítiques LGTBI+ per garantir el dret a la igualtat, a la no discriminació i a la participació en assumptes públics de les persones i famílies LGTBI+

70.1.- Taula del Pacte DASIG
Consolidar la Taula del Pacte DASIG com a espai deliberatiu i participatiu de les polítiques municipals LGTBI+ i contra les violències LGTBI-fòbiques, per garantir el dret a la igualtat, a la no discriminació i a la participació en assumptes públics de les persones i famílies LGTBI+.
70.2.- Suport a les entitats
Suport a les entitats del col·lectiu LGTBI+ i a les que treballen a favor de la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar i contra la LGTBI-fòbia per garantir el dret a la igualtat, a la no discriminació i a la participació en assumptes públics de les persones i famílies LGTBI+.

71 Drets Humans NOU

Defensar i promoure els drets humans en l'àmbit municipal, amb la voluntat de garantir i protegir l'exercici de les llibertats, dels drets i dels deures de la ciutadania.

71.1.- Drets humans a l'acció municipal NOVA
L'Ajuntament de Terrassa treballarà per incorporar la centralitat dels drets humans en el desplegament de les seves polítiques públiques i el seu Programa de Govern, per avançar en la garantia i la protecció de l'exercici de les llibertats, dels drets i dels deures de la ciutadania.
71.2.- Formació NOVA
Oferir formació als equips tècnics municipals en matèria de drets humans, per dotar-los d'eines de gestió per la garantia i promoció dels drets humans en l'àmbit municipal.
71.3.- Sensibilització i conscienciació a la ciutadania sobre els drets humans NOVA
En col·laboració amb les entitats i plataformes defensores dels drets humans de la ciutat, realitzar accions de sensibilització i conscienciació adreçades a la ciutadania per fer conèixer la importància dels drets humans en l'exercici de les seves llibertats, drets i deures, i de difusió de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.
71.4.- Compromís de treballar per combatre el discurs de l'odi i del feixisme NOVA
Implementar una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del discurs de l'odi i dels moviments contraris als valors democràtics, com el feixisme.

Eix 72 Transversalitat de gènere

Integrar la perspectiva de gènere en la política municipal, tenint en compte les situacions de desigualtat entre dones i homes en tots els àmbits, i dissenyar actuacions que contribueixin a reduirles, reforçant així el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe.

72.1.- Reforçar els mecanismes d'integració de la perspectiva de gènere en les polítiques
municipals.
72.2.- Reforçar els principis d'actuació general vinculats al Reglament Municipal per a la
Igualtat de Gènere. Especialment pel que fa a la dotació d'eines i recursos tècnics, la capacitació i la formació de tot el personal.
72.3.- Estadístiques i estudis NOVA
Adequació de les estadístiques i estudis municipals a la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.

Eix 73 Abordatge de les violències masclistes

Reforçar el dret de les dones i infants a viure sense violències basades en el gènere –violències masclistes i lgtbifòbiques- tot millorant les estratègies de prevenció i detecció i enfortint la xarxa de recursos per a prestar una atenció integral que faciliti els processos de recuperació i reparació.

73.1.- Creació de la Taula de Violències
Com a marc de referència de l'abordatge integral de les violències basades en el gènere violències masclistes i lgtbifòbiques- formades per diferents comissions de treball especialitzades, on es coordinin els serveis de les diferents administracions que hi hagin d'intervenir en cada cas
73.2.- Prevenció o detecció de violències masclistes i atenció a les víctimes NOVA
Reforçar la tasca de prevenció i detecció de les violències masclistes i lgtbifòbiques- en col·laboració amb les entitats de la ciutat- així com la formació especialitzada del personal de l'Ajuntament de Terrassa que treballa en l'àmbit de la sensibilització, la prevenció, la detecció i/o l'atenció a les persones que les pateixen.
73.3.- Comunicació i difusió serveis de Prevenció de violències masclistes i atenció a les
víctimes NOVA
Millorar la comunicació amb la ciutadania, tenint en compte l'especificitat per raó d'edat, origen i capacitats diverses, i incrementar la difusió dels serveis específics d'atenció a les situacions de violència masclista i lgtbifòbica, per arribar a tot el territori i a totes les dones.

Eix 74 Fer de Terrassa una ciutat feminista que defensa activament els drets de les dones

74.1.- Infraestructures i recursos
Crear un espai polivalent obert a la ciutadania i a les entitats que treballen per la igualtat de gèneres ion s'ubiquin els serveis de Polítiques de Gènere i LGTBI+.

74.2.- Consell Municipal d'Igualtat
Constitució del nou Consell Municipal d'Igualtat – òrgan per promoure la participació plena i efectiva de les dones, i per assessorar el govern municipal en matèria de gènere- d'acord amb el Reglament Municipal de Participació.
74.3.- Suport a entitats i grups feministes
Suport als grups feministes, entitats de dones i altres entitats que treballen a favor de la igualtat de gèneres.
74.4.- Drets a tots els àmbits
Reivindicar activament els drets de les dones, a través d'actuacions específiques en diferents àmbits socials, culturals, econòmics, acadèmics, esportius, etc.
74.5.- Ple de les dones NOVA
Celebració del Primer Ple de Dones de Terrassa, amb la participació de totes les regidores dels grups polítics que integren la corporació municipal, que recollirà el treball previ realitzat amb les entitats feministes de la ciutat i altres entitats i/o col·lectius que treballen per a la igualtat de gènere.

Eix 75 Ocupabilitat de les dones en situació de major vulnerabilitat

75.1.- Millorar l'ocupabilitat de les dones en situació de major vulnerabilitat
Difusió dels serveis d'assessorament i inserció laboral, materials de sensibilització per a empreses, formació en competències transversals, promoció de plans d'igualtat a les empreses, fomentar la contractació de dones en situació de violència masclista...

Eix 76 Les persones, protagonistes de la transformació social

76.1.- Participació en el disseny del model de benestar social
Les persones com a protagonistes de la transformació social i del disseny dels serveis que hauran d'utilitzar durant tota la seva trajectòria vital. Garantir la participació de les persones en el disseny del model de benestar social mitjançant entrevistes, enquestes, qüestionaris o els mitjans que s'estableixin per tal de conèixer les seves necessitats socials.
76.2.- Elaboració i implementació del Pla Estratègic de Benestar Social
S'elaborarà un pla estratègic que permeti dissenyar uns serveis socials públics propers, garants dels drets de les persones, que disposin d'una cartera de serveis de qualitat i eficient, que promoguin la participació de la ciutadania i que garanteixen la cohesió social.

Eix 77 Acostar i donar a conèixer els serveis socials a les persones que viuen a Terrassa

77.1.- Difusió de la cartera de serveis socials per tal que les persones que viuen a Terrassa
coneguin els serveis i les prestacions socials a les que tenen dret.
77.2.- Incrementar els tràmits telemàtics NOVA
Incrementar els tràmits telemàtics a causa de les restriccions de la presencialitat provocada per la Covid 19.

Eix 78 Disseny i redisseny dels serveis bàsics d'atenció social per garantir un nivell de vida adequat

78.1.- Disseny i redisseny dels serveis bàsics d'atenció social. Els equips bàsics d'atenció
social com a porta d'entrada al sistema.

 • Elaborar, aprovar i implementar el nou reglament de Prestacions Socials de caràcter econòmic
 • Crear la oficina de prestacions socials.
 • Informar les persones dels drets a les prestacions socials mitjançant un pla de comunicació sobre l'aprovació del nou reglament i la creació de la oficina.
 • Programar sessions de treball dels equips bàsics d'atenció social per tal de conèixer el nou reglament.
 • Acompanyar els equips bàsics d'atenció social en la desburocratització del servei i la transició als processos d'acompanyament.
 • Millorar la xarxa d'atenció a les persones sense sostre mitjançant 5 accions claus::

1.- Definir un nou model d'atenció per fer front a l'exclusió habitacional de les persones i famílies vulnerables que inclogui la perspectiva de gènere.
2.- Ampliar les prestacions de l'actual Centre d'acolliment de les persones sense sostre i en situació d'emergència ampliant l'atenció a 24 hores, prestant el servei de menjador i ampliant la capacitat de places disponibles. Adaptar el centre a les mesures Covid 19.
3.- Ampliar la dotació d'habitatges del projecte «Primer la Llar» per a persones i famílies sense sostre.
4.- Impulsar la Taula del Sensellarisme que permeti articular les accions dels serveis i les entitats que treballen a la nostra ciutat pels drets de les persones sense sostre.
5.- Millorar les condicions d'habitatge i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels joves sense referents familiars.

 • Cal posar en marxa els Serveis d'intervenció socioeducativa que permetin l'atenció de les situacions de la infància en risc i la detecció i prevenció de situacions de risc a la infància i l'adolescència.
 • Cal donar continuïtat a la Taula d'infància. Finalitzar el procés de donar a conèixer al Protocol de maltractament i iniciar una línia més vinculada a la prevenció i la detecció on poder incorporar l'acció d'altres serveis i també de les entitats socials.
 • Garantir la cobertura de necessitats bàsiques (d'alimentació, d'habitatge, de subministres, de roba, de salut...). com a drets garantits pels serveis socials municipals.
 • Garantir els pressupostos necessaris per la compra d'aliments del Rebost.
 • Ampliar el nombre de targetes moneder.
 • Ampliar la participació d'entitats socials en el projecte del Rebost.
 • Cal impulsar els projectes d'Horta social que contribueixen a la cobertura de necessitats, recuperen l'autoestima de les persones i permeten el desenvolupament del treball social des de la perspectiva comunitària.
 • Cal implicar els comerços de la ciutat per tal que els restaurants puguin oferir menús a ciutadans que tenen una situació social desfavorida.
 • Elaborar un conveni amb el Gremi d'Hostaleria per atendre les necessitats bàsiques d'alimentació de les persones vulnerables de la ciutat.
 • Cal implicar les entitats socials en l'articulació de projectes de suport als serveis socials per atendre les necessitats socials.
 • Cal donar continuïtat al treball grupal que estan realitzant els tècnics de serveis socials amb grups de pares i mares, de joves, de persones usuàries de RGC per tal de treballar en la línia de l'autonomia de les persones i fomentar l'autoajuda que generen aquestes metodologies.
 • Cal impulsar projectes de parentalitat positiva amb les famílies en risc social que s'atenen des dels equipaments per tal d'enfortir-les en la criança dels fills i filles.
 • Cal donar continuïtat al treball en xarxa que es realitza amb les escoles bressol que s'ha materialitzat en projectes conjunts amb els pares i mares i que estan tenint ja des de fa sis anys un impacte en la demanda de places d'escoles bressol, sobretot per part de la població immigrant.
 • Cal implementar el model de transport adaptat. La posada en marxa d'un servei de transport adaptat i assistit a la ciutat per a les persones amb discapacitat i les persones grans amb dependència permetrà una millora de la mobilitat de la ciutadania.

Eix 79 L'acció comunitària com a eina estratègica dels Serveis Socials

79.1.- Prevenció i acció comunitària
Impulsar l'acció comunitària des dels centres de serveis socials d'acord amb allò establert en els Plans Locals d'Acció Comunitària per la Inclusió (PLACI).
79.2.- Estratègia d'acció comunitària NOVA
Concretar l'estratègia de l'acció comunitària a la nostra ciutat conjuntament amb la resta d'agentsimplicats.
Definir les accions a desenvolupar ens els propers anys . Realitzar la formació des equips de serveis socials implicats en la estratègia.

Eix 80 Oportunitats d'ocupació per a persones en risc d'exclusió, baixa qualificació i/o discapacitats diverses

80.1.- Programes personalitzats

 • Treballar des dels serveis socials i d'ocupació per tal de millorar la coordinació i potenciar la intervenció conjunta, creant un programa personalitzat de recerca de feina a persones en risc d'exclusió i baix nivell de qualificació.
 • Oferir oportunitats laborals de manteniment i/o desenvolupament comunitari de la ciutat i els barris a persones amb especial vulnerabilitat.
 • Desenvolupar programes d'apoderament amb persones a l'atur de llarga durada conjuntament amb entitats del territori, fent especial incidència al col·lectiu de dones majors de 45-55 anys
 • Proposar clàusules socials en plans de contractació pública perquè les empreses licitadores s'esforcin en la responsabilitat social de contractar persones amb discapacitat.
 • Vetllar perquè totes les empreses de més de 50 empleats com- pleixin la quota legal del 2% de treballadors/es amb discapacitat.
 • Promourem l'establiment de plans d'ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització administrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb càrregues familiars, perquè puguin accedir a la regularitat administrativa.
 • Impulsar programes de formació bàsica qualificats i de competències lingüístiques en català, castellà i anglès.
 • Promocionar la contractació per a dones maltractades amb dificultats econòmiques.
 • Incloure les capacitats diverses en projectes d'economia social de la ciutat.

Eix 81 Solidaritat i cooperació

Desenvolupar actuacions vinculades a la solidaritat i la cooperació per promoure i vetllar pels dretseconòmics, socials i culturals dels països en vies de desenvolupament

81.1.- Destinar l'1% dels ingressos municipals a cooperació
Mantenir l'1% dels ingressos municipals per a projectes de cooperació, per a sensibilització i educació per a la ciutadania global i per a accions d'ajuda humanitària d'emergència, amb l'objectiu de garantir els drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la dignitat de totes les persones.
81.2.- Pla Director
Revisar el Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament i Educació per la ciutadania Global mitjançant la participació del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, i alhora garantir l'alineament amb els ODS i la identificació dels drets humans a protegir.
81.3.- Consell de Cooperació
Potenciar el Consell de Cooperació com principal eina de participació real i efectiva, definidor del model de cooperació de la ciutat.

Eix 82 Sensibilització i Educació per al desenvolupament. Sensibilitzar la ciutadania en l'Educació per al desenvolupament, per establir vincles de solidaritat i justícia social a nivell global

82.1.- Educació i sensibilització
Promoure i facilitar l'educació a la ciutadania global i la sensibilització com a base per a l'arrelament dels vincles de solidaritat i justícia social global, amb l'objectiu de promoure els ODS i els drets humans.
82.2.- Comerç Just i Compra Pública Ètica
Reforçar les accions vinculades a la promoció del Comerç Just i la Compra Pública Ètica i socialment responsable, per promoure la incorporació de criteris de responsabilitat social i afavorir la protecció promoció del respecte als DDHH en el comerç i en la contractació pública.
Eix 83 Projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament
Promoure processos de cooperació i col·laboració municipalista a nivell global, tant a nivell
d'organitzacions governamentals, com de la societat civil de la nostra ciutat, per afavorir la relació i la transferència de coneixement entre les parts implicades.
83.1.- Cooperació municipalista més eficaç i eficient, amb més valor afegit
Promoure una cooperació municipalista eficaç i eficient basada en la col·laboració estreta amb les iniciatives de la societat civil de la nostra ciutat i les seves contraparts sobre el terreny. Per tal de vetllar i promoure universalment els DDHH i els ODS.
83.2.- Potenciar la cooperació directa amb municipis
Treballar per a una cooperació directa entre les diverses estructures municipals i els diferents governs locals amb la implicació transversal de tota la organització per afavorir la transferència de coneixements entre les diferents estructures.

Eix 84 Promoure i coordinar accions d'ajuda humanitària per fer front a situacions d'emergència a nivell internacional

84.1.- Millorar els mecanismes de resposta humanitària
Donar resposta, amb la major celeritat possible, a les necessitats més immediates de les poblacions afectades per qualsevol crisi o catàstrofe d'origen natural o humà i afavorir l'atenció permanent a les crisis de llarga durada i als conflictes oblidats, tot contribuint a la resiliència de les ciutats i dels territoris.
84.2.- Terrassa, ciutat d'acollida de persones refugiades
Afavorir els mecanismes necessaris per tal que la ciutat de Terrassa esdevingui una Ciutat d'Acollida per a les persones que son demandants de protecció internacional en compliment dels acords internacional i amb l'aplicació del la Declaració Universal dels DDHH.