3.- Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia
ODS_3/4/5/8/10/11/16

Feminisme, drets humans i socials, igualtat, respecte a la diversitat, cutadania, convivència... Aquests són els eixos d'un conjunt de polítiques orientades a preservar, enfortir i compartir els valors fonamentals que impulsen el progrés de la nostra societat.

Eix 62
Lluita contra la pobresa energètica i promoció de l'eficiència a les llars

62.1.- Promoure l'estalvi en subministraments
Promoure l'estalvi de les despeses en llum, gas i agua mitjançant actuacions d'informació general i assessorament personalitzat, incidint en els col·lectius més vulnerables mitjançant el desenvolupament de proves pilot.

62.2.- Assessorament i anàlisi energètica a les llars Servei d'assessorament i anàlisi energètics de les llars, quan es cregui necessari, per modificar hàbits d'ús i consum, i millorar les ineficiències energètiques.

62.3.- Magatzem Energètic Solidari
Promocionar la utilització de material d'eficiència energètica de baix cost mitjançant el Magatzem Energètic Solidari.

62.4.- Electrodomèstics més eficients i estalviadors
Millorar l'eficiència energètica dels habitatges mitjançant ajuts per a la compra de material que millori l'ús dels electrodomèstics i aparells electrònics, així com el confort energètic de la llar i d'electrodomèstics que contribueixin a l'estalvi en les despeses energètiques.

62.5.- Compliment de les lleis per part de les companyies subministradores
Intervenir per tal que les companyies energètiques compleixin la Llei 24/2015, mitjançant la negociació l l'estudi d'obertura d'expedients sancionadors.

62.6.- Seguiment de les famílies afectades
Reforçar l'equip tècnic per tal de millorar l'acompanyament i seguiment de les famílies en situació de pobresa energètica.

62.7.- Canvi de prioritats en ajuts per millorar l'eficiència energètica
Reduir les despeses del ajuts econòmics destinats al pagament de les factures dels diferents subministraments, per poder ampliar els ajuts destinats a la compra de material que millori
l'eficiència energètica dels habitatges de les famílies vulnerables.

62.8.- Campanyes informatives i de conscienciació
Realització de campanyes informatives mitjançant les Xarxes Socials, Punts Actius d'informació, càpsules informatives a la ràdio i TV municipals fulletons informatius, tallers d'estalvi energètic, etc.

62.9.- Proves pilot
Incidir en els col·lectius més vulnerables mitjançant el desenvolupament de proves pilot per a millorar les seves condicions contractuals i el seu confort energètic.

62.10.- Millores a les llars
Establir i reforçar convenis amb diferents entitats i gremis arribant a acords de col·laboració per tal de facilitar la millora de les diferents actuacions a realitzar a les llars (BRIES, Arranjaments, cèdules d'habitabilitat, etc) de manera que resultin econòmicament accessibles a les famílies vulnerables.

62.11.- OFIMAPE
Potenciar les accions d'OFIMAPE (Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica) a la Taula Tècnica Comarcal de Pobresa Energètica, coordinada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental.

62.12.- Trencar el cicle de pobresa energètica
Promoure programes per trencar el cicle de pobresa energètica amb Serveis Socials i Promoció Econòmica i Emprenedoria i Economia Social.

62.13.- Materials d'eficiència energètica
Implantar el lliurament gratuït, en els tallers d'estalvi energètic, de material de baix cost per a promoure la utilització de material d'eficiència energètica.

62.14.- Estalvi en despeses energètiques
Promocionar la consolidació de l'estalvi en les despeses energètiques i la consolidació dels hàbits d'eficiència.

Eix 63
Millorar l'acollida i la inclusió social de la població d'origen estranger per a la construcció d'un nou model social basat en la ciutadania, la convivència i la justícia social.

63.1.- Processos d'acollida
Realitzar accions i projectes que possibilitin la millora dels processos d'acollida i inclusió de les persones d'origen estranger, amb la participació activa dels agents socials i les entitats de
referència.

63.2.- Llengua
Promoure el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre les persones d'origen estranger.

63.3.- Reagrupament familiar
Desenvolupar accions de suport específiques al procés de reagrupament familiar, adreçades a la persona reagrupadora, tenint presents les principals necessitats: assessorament jurídic,
coneixement lingüístic, àmbit de la salut, l'educació, el treball, el lleure, entre d'altres.

63.4.- Adaptació a l'evolució demogràfica
Fer seguiment de les dades de població per adequar les polítiques municipals a l'evolució demogràfica de la ciutat.

63.5.- Incorporació al món laboral
Impulsar iniciatives específiques per afavorir la incorporació laboral dels col·lectius de persones d'origen estranger amb més dificultats d'ocupabilitat, com són les persones reagrupades, persones amb possibilitat d'iniciar un procés d'arrelament social, el jovent i les dones.

63.6.- Situacions administratives complexes
Prendre mesures actives per facilitar l'empadronament de les persones amb situacions administratives i habitacionals complexes.

Eix 64
Implementar una estratègia per a la prevenció i l'abordatge del racisme a la ciutat per lluitar contra la discriminació per motius d'origen nacional, ètnic, cultural i/o de creences religioses

64.1.- Combatre les situacions de racisme Treballar per la consolidació i al millora del Servei d'Atenció i Denúncia per a víctimes de racisme.

64.2.- Prevenció del racisme
Desenvolupar eines de prevenció i abordatge de racisme relacionat amb drets socials o serveis bàsics (educació, seguretat, habitatge, salut...).

64.3.- Exercici del dret de llibertat religiosa i consciència
Garantirem l'exercici del dret de llibertat religiosa, de pensament i de consciència en l'accés als diferents serveis i drets públics (educació, equipaments municipals, etc.).

64.4- Discriminació laboral
Desenvolupar actuacions específiques per detectar situacions de discriminació a les persones d'origen estranger en l'àmbit laboral amb la col·laboració de les organitzacions sindicals i/o altres institucions i entitats.

64.5.- Equitat i igualtat d'oportunitats
Impulsar polítiques d'equitat en l'accés i garantir la igualtat d'oportunitats al sector públic i al privat, en tota l'escala de llocs de treball, al mateix temps que vetllar per introduir aquests valors en els criteris de contractació externa i licitació.

64.6.- Inserció i millora laboral
Fomentar l'accés, en igualtat de condicions, a l'oferta formativa per a la inserció i millora laboral per a totes les persones amb independència del seu origen.

Eix 65
Sensibilitzar la ciutadania en interculturalitat per facilitar el coneixement i el reconeixement de la diversitat, per conviure i entendre-la com una riquesa de la nostra ciutat.

65.1.- Sensibilització sobre la diversitat
Realitzar accions de sensibilització a la ciutadania per fer conèixer i reconèixer la diversitat d'origen, nacional, ètnica, religiosa i cultural de la nostra ciutat.

65.2.- Xarxes socials i teixit associatiu
Fomentar la inclusió de la població estrangera a les xarxes socials i al teixit associatiu existents.

65.3.- Instituts oberts
Donar continuïtat al programa Instituts Oberts per a la dinamització del temps educatiu no lectiu, amb perspectiva intercultural, per a joves adolescents i les seves famílies mitjançant activitats programades als instituts de secundària en horari no lectiu.

Eix 66
Consolidar la transversalitat de la interculturalitat i l'antiracisme en les polítiques municipals per garantir els drets socials i evitar que l'origen nacional, ètnic, cultural i/o les creences religioses no suposin un motiu de discriminació


66.1.- Formació
Oferir formació als equips municipals sobre interculturalitat i antiracisme per dotar-los d'eines de gestió de la diversitat d'origen i de prevenció i abordatge del racisme.

66.2.- Perspectiva intercultural i antiracista
Fer assessorament i acompanyament als equips tècnics per incorporar la perspectiva intercultural i antiracista en els projectes i programes municipals per reduir les desigualtats per motiu d'origen nacional, ètnic, cultural i de creences religioses.

Eix 67
Protegir i garantir els drets i les oportunitats per a tothom, atenent als eixos de desigualtat (sexe, gènere, orientació sexual i identitat de gènere, edat, origen, creences o capacitats, classe social, etc.) de manera interseccional per adequar les polítiques municipals a les necessitats reals de les persones.

67.1.- Perspectiva interseccional
Sistematitzar els processos de planificació estratègica amb una perspectiva interseccional per tal d'abordar les desigualtats des d'un punt de vista transversal i de manera holística.

67.2.- Taula tècnica
Crear una taula tècnica d'interseccionalitat per analitzar i proposar mesures integrals en els plans estratègics i problemàtiques de ciutat en favor de la igualtat de tracte i la no discriminació.

67.3.- Reducció de desigualtats
Implementar la perspectiva interseccional en la planificació, la intervenció i l'atenció municipals per garantir els drets socials i l'accés als serveis bàsics i reduir així les desigualtats.

67.4.- Formació
Formar i acompanyar els equips tècnics en l'aplicació de la interseccionalitat en els programes i projectes municipals per donar respostes més adequades i eficients a les necessitats de la ciutadania diversa i plural.

67.5.- Espais de participació
Promoure espais de participació amb el conjunt de la societat per abordar problemàtiques de manera compatida i cercar complicitats en la lluita contra les desigualtats.

Eix 68
Atenció a la diversitat afectiva, sexual i gènere i a les violències LGTBI-fòbiques, garantint drets bàsics i fonamentals

68.1.- Prevenció de les violències LGTBI-fòbiques
Millorar els circuits de prevenció de les violències LGTBI-fòbiques i d'atenció des de la proximitat a la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar.

 • Elaborar el "Protocol d'atenció integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere i contra els assetjaments i les agressions per LGTBI-fòbia, amb especial atenció a menors i joves»
 • Posada en marxa de la campanya d'adhesió al "Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per VM, incloses les dones del col·lectiu LGTBI+ a la ciutat de Terrassa", i difusió del seu contingut entre la ciutadania.
 • Redacció i aprovació del "Protocol per a uns espais lliures de sexisme, assetjament i agressions sexuals vers les dones i d'LGTBI-fòbia a Terrassa"
 • Redacció i aprovació del "Protocol de prevenció de les agressions sexuals, el sexisme i l'LGTBI-fòbia en els establiments d'oci de titularitat privada".

Eix 69
Transversalitat interseccional

69.1.- Espai per a atenció a menors i famílies, obert a la ciutadania
Recerca d'un espai adequat, especialment pensat per a l'atenció a menors i famílies, que permeti ampliar el nombre de serveis actuals d'atenció del SAI DASIG i l'horari dels mateixos, així com disposar d'un espai polivalent obert a la ciutadania i a les entitats transfeministes i LGTBI+ per a la realització d'activitats formatives, informatives...

69.2.- Reforçar els mecanismes d'integració de la perspectiva transfeminista interseccional en les polítiques municipals, de manera transversal a tots els àmbits i serveis de l'administració.
Avaluació del Pacte per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (Pacte DASIG) aprovat al 2014. Diagnosi i elaboració del Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (Pla DASIG), que actualitzi el Pacte DASIG. Creació de la Comissió coordinadora de polítiques LGTBI+ municipal.

69.3.- Reforçar els principis d'actuació general vinculats al Reglament d'Igualtat de Gèneres
Actualització del "Protocol de Prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o diversitat sexual" adreçat al personal de l'Ajuntament de Terrassa, incorporant la diversitat de gènere.
Disseny d'un "Pla de Formació en Gènere i LGTBI+" per a tot el personal municipal.

Eix 70
Conscienciar dels drets LGTBI+ per conviure la diversitat d'orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i familiar

70.1.- Formació especialitzada per prevenir la lgtbi-fòbia
Reforçar la tasca de prevenció a la LGTBI-fòbia i la formació especialitzada, tant del personal municipal d'atenció a les persones, com de les entitats de la ciutat.

70.2.- Eines a l'àmbit educatiu
Donar eines a l'àmbit educatiu sobre la realitat LGTBI+ per teixir aliances a l'hora de conviure amb la diversitat a les aules.

Eix 71
Visibilitzar i celebrar la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar

71.1.- Celebrar la diversitat a l'espai públic
Celebrar la diversitat LGTBI+ a l'espai públic en el marc del Pacte DASIG. Promoure activitats, campanyes, espectacles... que visibilitzin la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar. Organització anual de la «Campanya DASIG, Terrassa celebra la Diversitat» per commemorar els dies 26/04 (Dia visibilitat Diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar lèsbica), 17/5 (Dia contra la LGTBIfòbia), 28/06 (Dia de l'Orgull LGTBI+) i la resta de diades en la mateixa línia (homofòbia al futbol, bisibilitat bisexual, despatologització trans*...).

71.2.- Visibilitat a la comunicació i als equipaments
Visibilitzar la diversitat afectiva, sexual de gènere i familiar a la publicitat, comunicació i equipaments institucionals perquè siguin inclusius i plurals.

Eix 72
Ciutadania activa en la governança de les polítiques LGTBI+

72.1.- Taula del Pacte DASIG
Consolidar la Taula del Pacte DASIG com a espai deliberatiu i participatiu de les polítiques municipals LGTBI+ i contra les violències LGTBI-fòbiques.

72.2.- Suport a les entitats
Suport a les entitats del col·lectiu LGTBI+ i a les que treballen a favor de la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar i contra la LGTBI-fòbia.

Eix 73
Transversalitat de gènere

73.1.- Perspectiva de gènere a les polítiques municipals
Reforçar els mecanismes d'integració de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.
Actualització de la Diagnosi de Gènere de cada servei municipal per avaluar els avenços assolits, detectar les mancances i elaborar un Pla de Treball individualitzat. Elaboració d'informes d'impacte de gènere que acompanyin els pressupostos municipals. Disseny d'un Pla Transversal de Gènere.

73.2.- Principis d'actuació general
Reforçar els principis d'actuació general vinculats al Reglament Municipal per a la Igualtat de Gèneres.

Eix 74
Abordatge de les violències masclistes

74.1.- Prevenció de violències masclistes i atenció a les víctimes

 • Millorar els circuits de prevenció de les violències masclistes i d'atenció a les víctimes.
 • Reforçar la tasca de prevenció de les violències masclistes i la formació especialitzada del personal de l'Ajuntament de Terrassa que treballa en l'àmbit de la sensibilització, la prevenció i/o l'atenció a les persones que les pateixen

Eix 75
Terrassa ciutat feminista

75.1.- Infraestructures i recursos
Millorar les infraestructures i ampliar els recursos del Servei de Polítiques de Gènere, tant pel que fa al SIAD com a Projectes i Programes: recerca d'un espai adient que permeti ampliar el nombre de serveis actuals d'atenció i l'horari dels mateixos, així com ubicar adequadament el personal de Projectes i Programes i disposar d'un espai polivalent obert a la ciutadania i a les entitats i grups de dones per a la realització d'activitats formatives, informatives, etc. Per altra banda, treballar per crear un espai conjunt per a «Casa de les Dones», Polítiques de Gènere i LGTBI+.

75.2.- Consell Municipal d'Igualtat
Consolidar el Consell Municipal d'Igualtat com a espai assessor de les polítiques municipals de gènere i contra les violències masclistes.

75.3.- Suport a entitats i grups feministes
Suport als grups feministes, entitats de dones i altres entitats que treballen a favor de la igualtat de gènere i contra les violències masclistes.

75.4.- Drets a tots els àmbits
Reivindicar activament els drets de les dones a tots els àmbits.

Eix 76
Coeducació i corresponsabilitat

76.1.- Nous models de relació
Promoure nous models de relació interpersonal no sexista ni androcèntric en l'àmbit familiar, de lleure i educatiu.

Eix 77
Ocupabilitat de les dones en situació de major vulnerabilitat

77.1.- Millorar l'ocupabilitat de les dones en situació de major vulnerabilitat
Difusió dels serveis d'assessorament i inserció laboral, materials de sensibilització per a empreses, formació en competències transversals, promoció de plans d'igualtat a les  empreses, fomentar la contractació de dones en situació de violència masclista...

Eix 78
Les persones, protagonistes de la transformació social

78.1.- Participació en el disseny del model de benestar social
Les persones com a protagonistes de la transformació social i del disseny dels serveis que hauran d'utilitzar durant tota la seva trajectòria vital. Participació, valoració de l'opinió de la ciutadania i de la seva experiència: implicació de les persones per treballar amb corresponsabilitat en temes socials, promoció de la cohesió social, disseny d'estratègies, avaluació i seguiment.

78.2.- Disseny del Pla Estratègic de Benestar Social

Eix 79
Acostar i donar a conèixer els serveis socials a la ciutadania

79.1.- Difusió dels recursos socials existents a la ciutat
Donar a conèixer tots els recursos socials de Terrassa. Acabar amb l'estigmatització dels serveis socials en tant que una part de la ciutadania interpreta que són recursos per a col·lectius molt vulnerables i promoure la percepció d'uns serveis socials oberts a tothom.

Eix 80
Disseny i redisseny dels serveis bàsics d'atenció social

80.1.- Disseny i redisseny dels serveis bàsics d'atenció social. Els equips bàsics d'atenció social com a porta d'entrada al sistema.

 • Cal separar la gestió de les prestacions socials dels processos d'acompanyament.
 • Cal avaluar el model de processos i procediments dels serveis socials per adaptar-lo a les noves necessitats socials
 • Continuar amb al xarxa d'atenció de les persones sense sostre, millorant el servei de l'Andana amb la creació del servei de menjador i amb la dimensió de l'alberg com un centre de 24 hores. Cal continuar amb el projecte d'habitatges "Primer la Llar" per a persones sense sostre. Cal redissenyar el servei SAI
 • Cal posar en marxa els Serveis d'intervenció Socioeducativa que permetin l'atenció de les situacions de la infància en risc i la detecció prevenció de situacions de risc a la infància i l'adolescència.
 • Cal donar continuïtat a la Taula d'infància. Finalitzar el procés de donar a conèixer al protocol de maltractament i iniciar una línia mes vinculada a la prevenció i la detecció on poder incorporar l'acció d'altres serveis i també de les entitats socials
 • Cal redimensionar els serveis de promoció de l'autonomia i mantenir i promoure l'autonomia de les persones per fer front a situacions de dependència des d'un model d'atenció centrada en la persona
 • Cal seguir ampliant i millorant els serveis de SAD per tal de fer-ho equilibrat en el territori i amb equitat social, sostenible econòmicament i valorat pels ciutadans. Un servei de qualitat, amb una gestió eficient, que incorpori un treball cohesionat entre els equips i que compti amb un suport tecnològic adequat que permeti garantir les condicions d'acompliment. Un servei coordinat amb totes les xarxes del territori amb qui pugem tenir interaccions.
 • Cal implementar el model de transport adaptat. La posada en marxa d'un servei de transport adaptat i assistit a la ciutat per a les persones amb discapacitat i les persones grans amb dependència permetrà una millora de la mobilitat d'aquests ciutadans
 • Cal garantir la cobertura de les necessitats bàsiques des d'un model normalitzador i inclusiu que trenqui amb la visió assistencialista. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques (d'alimentació, d'habitatge, de subministres, de roba, de salut..) des de la perspectiva del dret i no des de la resposta reactiva a l'emergència i de subsistència. Hem de deixar se prestar lots d'aliments i seguir ampliant el model de les targetes moneder que no es tant estigmatizador i dels tallers que enforteixin l'autonomia de les persones, que les empoderin i que trenquin vincles de dependència
 • Cal impulsar els projectes d'horta social que contribueixen a la cobertura de necessitats, recuperen l'autoestima de les persones i permeten el desenvolupament del treball social des de la perspectiva comunitària
 • Caldrà revisar el Reglament dels Ajuts d'Urgència Social i establir la memòria econòmica que l'acompanyi al llarg del mandat
 • Cal implicar els comerços de la ciutat per tal que els restaurants puguin oferir menús a ciutadans que tenen una situació social desfavorida
 • Cal implicar les entitats socials en l'articulació de projectes de suport als serveis socials per atendre les necessitats socials
 • Cal dissenyar un "continuum assistencial" per aconseguir la inclusió residencial, es a dir dissenyar un recorregut que estableixi els recursos residencials que la persona pot necessitar en cada moment en funció de la seva situació personal per tal de garantir la inclusió residencial real
 • Cal donar continuïtat al treball grupal que estan realitzant els tècnics de serveis socials amb grups de pares i mares, de joves, d'usuaris de RGC per tal de treballar en la línia de l'autonomia de les persones i fomentar l'autoajuda que generen aquestes  metodologies.
 • Cal impulsar projectes de parentalitat positiva amb les famílies en risc social que s'atenen des dels equipaments per tal d'enfortir-les en la criança dels fills i filles
 • Cal donar continuïtat al treball en xarxa que es realitza amb les escoles bressol que s'ha materialitzat en projectes conjunts amb els pares i mares i que estan tenint ja des de fa sis anys un impacte en la demanda de places d'escoles bressol sobretot per part de la població immigrada
 • Cal valorar la forma de gestió del servei de Punt de trobada, per tal de garantir la concurrència en la prestació dels serveis

Eix 81
L'acció comunitària, la xarxa

81.1.- Prevenció i acció comunitària
Impulsar la Prevenció i l'Acció Comunitària per part dels equips d'atenció social mitjançant la participació activa com altres agents de la dinamització comunitària en el territori. La visió de la inclusió social ha d'estar inclosa en totes les polítiques (habitatge, ocupació,educació, salut, espais públics....).

Eix 82
Oportunitats d'ocupació per a persones en risc d'exclusió, baixa qualificació i/o discapacitats diverses

82.1.- Programes personalitzats
Treballar des dels serveis socials i d'ocupació per tal de millorar la coordinació i potenciar la intervenció conjunta, creant un programa personalitzat de recerca de feina a persones en risc d'exclusió i baix nivell de qualificació.

 • Oferir oportunitats laborals de manteniment i/o desenvolupament comunitari de la ciutat i els barris a persones amb especial vulnerabilitat.
 • Desenvolupar programes d'apoderament amb persones a l'atur de llarga durada conjuntament amb entitats del territori, fent especial incidència al col·lectiu de dones majors de 45-55 anys
 • Proposar clàusules socials en plans de contractació pública perquè les empreses licitadores s'esforcin en la responsabilitat social de contractar persones amb discapacitat.
 • Vetllar perquè totes les empreses de més de 50 empleats compleixin la quota legal del 2% de treballadors/es amb discapacitat.
 • Promourem l'establiment de plans d'ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització administrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb càrregues familiars, perquè puguin accedir a la regularitat administrativa.
 • Impulsar programes de formació bàsica qualificats i de competències lingüístiques en català, castellà i anglès.
 • Promocionar la contractació per a dones maltractades amb dificultats econòmiques.
 • Incloure les capacitats diverses en projectes d'economia social de la ciutat.

Eix 83
Solidaritat i cooperació

83.1.- Destinar l'1% dels ingressos municipals a cooperació
Mantenir l'1% dels ingressos municipals per a projectes de cooperació, a educació pel desenvolupament i a accions humanitàries d'emergència.

83.2.- Pla Director
Revisar i actualitzar el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2019/2020, posant l'accent en el codesenvolupament com a eina prioritària de estructuració de les polítiques de cooperació, en l'Agenda 2030, en els ODS i en la transparència.

83.3.- Consell de Cooperació
Potenciar el Consell de Cooperació com principal eina de participació real i efectiva, definidor del model de cooperació de la ciutat.

Eix 84
Sensibilització i Educació per al Desenvolupament

84.1.- Educació i sensibilització
Promoure i facilitar la educació per al desenvolupament i la sensibilització com a base per a l'arrelament dels vincles de solidaritat i justícia social global entre la ciutadania.

84.2.- Comerç Just i Compra Pública Ètica
Reforçar les accions vinculades a la promoció del Comerç Just i la Compra Pública Ètica i socialment responsable per promoure la incorporació de criteris de responsabilitat social.

Eix 85
Projectes de Cooperació Internacional per al desenvolupament

85.1.- Cooperació municipalista més eficaç i eficient, amb més valor afegit
Promoure una cooperació municipalista eficaç i eficient basada en la col·laboració estreta amb les iniciatives de la societat civil de la nostra ciutat i les seves contraparts sobre el terreny. Volem anar més enllà d'actuacions puntuals, principalment assistencials, i acompanyar processos de transformació social i promoure canvis en les relacions i les estructures que són la base de les diferents formes de desigualtat, exclusió i discriminació.

85.2.- Potenciar la cooperació directa amb municipis.
Treballar per a una cooperació directa entre les diverses estructures municipals i els diferents governs locals amb la implicació transversal de tota la organització per afavorir la transferència de coneixements entre les diferents estructures.

Eix 86
Acció humanitària i resposta davant de situacions d'emergència

86.1.- Millorar els mecanismes de resposta humanitària
Promoure i coordinar mecanismes proactius i eficaços de resposta humanitària per fer front a situacions d'emergència i donar resposta, amb la major celeritat possible, a les necessitats més immediates de les poblacions afectades per qualsevol crisi o catàstrofe d'origen natural o humà. Garantir l'atenció permanent a les crisis de llarga durada i als conflictes oblidats, tot contribuint a la resiliència de les ciutats i dels territoris.

86.2.- Terrassa, ciutat d'acollida de persones refugiades
Afavorir els mecanismes necessaris per tal que la ciutat de Terrassa esdevingui una Ciutat d'Acollida per a les persones que han s'han vist obligades a fugir de casa seva i han esdevingut demandants de refugi a nivell internacional