5- L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris
ODS_7/11

La ciutat ha de ser concebuda i construïda a la mida de les persones, de totes les  persones. Això es tradueix en actuacions urbanístiques, en carrers i places, en polítiques d'habitatge, en manteniment, en equipaments, en garantir l'accés de tothom als subministraments bàsics, en infraestructures... Tots aquests àmbits d'actuació s'han de treballar partint de les persones, de les diferents maneres de viure a la ciutat, de les necessitats, de les activitats que es fan a tots els espais de la ciutat... I també, molt especialment, garantint l'equilibri entre tots els barris i districtes.

Eix 99  Inici dels treballs preliminars de revisió del POUM, PAUM i Agenda i avaluació econòmica/financera de les actuacions.

99.1.- Indicadors
Anàlisi d'indicadors de ciutat, tenint en compte indicadors comarcals, nacionals, estatals, europeus i internacionals, així com les tendències.
99.2.- Anàlisi de l'evolució urbanística fins a l'actualitat
Anàlisi de l'evolució del POUM, PAUM i Agenda vigents.
99.3.- Evolució del mercat immobiliari
Projecció de l'evolució del mercat immobiliari, amb especial atenció a preservar el dret a l'habitatge.
99.4.- Diagnosi final
Al final del mandat 2019-2023, disposarem d'una Diagnosi, amb visió innovadora i perspectiva del segle

Eix 100  Revisió i actualització del Catàleg d'edificis d'interès Històric-Artístic de
Terrassa i adequació del Pla Especial de protecció del Patrimoni- Històric-Artístic Ambiental de Terrassa.

100.1.- Inventari
Revisió de l'inventari d'elements d'interès arquitectònic i històric- artístic i ambiental
100.2.- Catàleg i Pla Especial
Revisió del Catàleg d'Edificis d'Interès Històric-Artístic de Terrassa i el Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric- Arquitectònic-Ambiental de Terrassa, vigents des de l'any 1986.

Eix 101 Activació d'espais i edificacions en desús, en el casc urbà, per a usos d'interès públic

101.1.- Ús temporal de solars inactius, així com terrenys reservats a futurs equipaments
Promourem la utilització temporal dels solars públics i privats inactius per a la realització de projectes per a ús ciutadà, adaptats a les necessitats de cada districte, d'acord amb el veïnat i propietaris.(xarxa d'horts urbans, espais esportius, zones lliure circulació gossos, aparcaments...)
Crearem, especialment en terrenys reservats a futurs equipaments, una xarxa d'espais de
biodiversitat, espais d'aigua i hotels d'insectes
101.2.- Espais lliures d'ús públic
Treballar, conjuntament amb la UPC, per a la transformació dels espais interns d'aparcament del Campus en espais lliures d'ús públic i de relació amb l'entorn .
101.3.- Vapor Ros
Iniciar les tasques de redacció d'un projecte amb el titular de l'equipament, que sigui viable i de consens i amb un destacat ús cultural.

Eix 102 Dissenyar la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, entre el sector de la PMU Rambleta Pare Alegre i la Plaça del Doré, amb la participació dels veïns veïnes

102.1.- Actuacions de millora (*)4
Actuacions de millora complementàries al desenvolupament privat (etapa 1).
102.2.- Informació i participació
Campanya informativa i consultiva.
4 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
102.3.- Projecte
Projecte bàsic i executiu de l'àmbit (etapa 2).
102.4.- Obres
Execució obres àmbit etapa 2.

4Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions

Eix 103  Modificar el POUM per incloure en sòl urbà consolidat l'obligació de destinar un % determinat del sostre residencial de nova implantació en règim d'habitatge protegit

103.1.- Viabilitat d'una reserva per a habitatge social
Estudi econòmic sobre la viabilitat d'establir una reserva per a habitatge social en sòl urbà consolidat

Eix 104  Prioritzar les actuacions necessàries per activar els sectors de millora urbana, generadors de buits urbans, per davant dels sectors de creixement exteriors de la ciutat

104.1.- Contribuir a la transformació dels antics espais industrials en desús ubicats dins delsòl urbà de la ciutat: AEG, Vapor Cortès, Sala Badrinas.
104.2.- Sant Pere de Les Fonts
Reformulació del sector de millora urbana de Sant Pere de Les Fonts.
104.3.- Clavegueram al Pla del Bonaire
Execució obres desenvolupament clavegueram sector Pla del Bonaire
104.4.- Pla del Bonaire
Execució obres desenvolupament urbanització sector Pla del Bonaire
104.5.- Sector Venus
Execució obres desenvolupament urbanització sector Venus
104.6.- Franja Nord
Encàrrec del projecte executiu de la Franja Nord.

Eix 105  Millorar la connectivitat del Parc de Vallparadís amb la trama urbana

105.1.- Connexió amb el futur parc lineal Riera del Palau
Buscarem fórmules que permetin executar la proposta de connexió entre el Parc de Vallparadís i el futur parc lineal de la Riera del Palau.
105.2.- Estudi de la continuïtat del Parc de Vallparadís amb els barris de Can Jofresa, Can
Parellada i Les Fonts.
105.3.- Torrent de les Bruixes i carrer Ample
Promoure un concurs d'idees per connectar el torrent de les Bruixes amb l'eix del carrer Ample.

Eix 106  Reformulació urbanística de l'àmbit de la Porta Sud i barri del segle XX

106.1.- Unificar els criteris d'urbanització dels diferents sectors i polígons que donen front a eix de l'Avinguda Sta. Eulàlia i Ctra. de Rubí
106.2.- Reformulació urbanística del barri del segle XX, per tal de convertir-lo en una nova centralitat de la ciutat NOVA
106.3.- Sector Santa Eulàlia 1
Execució de les obres de desenvolupament del sector Santa Eulàlia, 1ª fase
106.4.- Sector Santa Eulàlia 2
Execució obres desenvolupament sector Santa Eulàlia 2ª fase
106.5.- Estudi de viabilitat, i possibles alternatives, en relació a la proposta inicial de l'ARE
L'ARE és una proposta destinada a la construcció d'un sector residencial amb presencia majoritària d'habitatges de protecció on es prioritza la urbanització i la construcció dels equipaments, prèvia a la construcció dels habitatges.

Eix 107 Millorar, de forma sostenible, les connexions i comunicacions de Terrassa amb el seu entorn i el conjunt del país

107.1.- Tarifes de transport públic no discriminatòries per a Terrassa
Treballar amb la Generalitat per tal que s'implanti quan abans millor, un nou sistema tarifari del transport públic no discriminatori per a Terrassa.
107.2.- Nova estació Terrassa Oest
Treballar amb l'administració de l'Estat l'impuls de la futura nova estació de ferrocarril/metro de Terrassa Oest, que se sumaria a la de Terrassa Sud (FGC, sistema de «Metro de Terrassa»).
107.3.- Nova estació Terrassa Sud
Impulsar amb la Generalitat els estudis i implantació del futur nou baixador ferroviari de Terrassa Sud.
107.4.- Autopistes C-58 i C-16
Treballar amb la Generalitat l'acabament de la fase 3 d'ampliació de les autopistes C-58 i C-16 i impulsar les fases següents, per tal d'evitar les congestions que es produirien al posar-se en servei la B-40 entre Abrera i Terrassa.
107.5.- Connectivitat amb Hospital de Terrassa i ctra. N-150
Treballar amb la Generalitat la millora de la connectivitat amb l'Hospital i amb els equipaments de l'antiga Mancomunitat, posant especialment esment en la necessitat de millora dels serveis de bus i en les de remodelació de la N-150 fins a Sabadell.
107.6.- Gratuïtat del peatge de Les Fonts
Treballar amb la Generalitat la gratuïtat del peatge de Les Fonts
107.7.- Carril bici Terrassa-Sabadell
Projectar amb la Generalitat el carril bici Terrassa-Sabadell.
107.8.- Carril bici Terrassa-Matadepera
Construir amb la Diputació el carril bici Terrassa-Matadepera.
107.9.- Aparcaments a les estacions de ferrocarril
Treballar amb la Generalitat la implantació d'un nou aparcament d'enllaç a l'estació de Nacions Unides (FGC) i la millora de la regulació dels de les Fonts (FGC) i de Terrassa Est (Renfe/Rodalies), per tal que els usuaris de transport públic disposin de plaça a qualsevol hora.
107.10.- Línia R8 Rodalies Martorell-Granollers
Instar al govern de l'Estat, per tal que, de forma coordinada amb la Generalitat, construeixi els intercanviadors ferroviaris de la línia R8 de Renfe/Rodalies (Martorell-Granollers) en els punts en que s'encreua amb d'altres línies fèrries, prioritzant:

  • el de la línia S1 de FGC (Terrassa-Barcelona) a l'alçada de l'Hospital General
  • el de la línia R4 de Renfe/Rodalies (Terrassa-Barcelona) a l'alçada de Riu Sec.

107.11.- Línia ferroviària UAB i Hospital de Terrassa
Treballar conjuntament amb la Generalitat la definició de la nova línia ferroviària que passant per l'Hospital de Terrassa ens connecti amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
107.12.- Finalització de les obres del tram Abrera-Terrassa de la B-40
Exigir al govern de l'Estat l'acabament de les obres del tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa.
107.13.- Consensuar el projecte d'enllaç entre la Ronda Nord de Terrassa i la Ronda Oest de Sabadell/C-58
Impulsar, conjuntament amb la Generalitat, les actuacions per tal de millorar i completar el sistema de vies estructurants al voltant de la ciutat de forma que puguin exercir correctament la funció redistribuidora del trànsit, actuant com unes autèntiques rondes urbanes que redueixin la pressió sobre les avingudes i travesseres interior i així permetre la seva adient reordenació i pacificació, i consensuant el projecte d'enllaç entre la Ronda Nord de Terrassa i la Ronda Oest de Sabadell.
107.14.- Infraestructures viàries i ferroviàries, amb respecte a l'entorn natural, que millorin
les relacions amb l'hinterland de la ciutat.
Impulsar, conjuntament amb la Generalitat, les actuacions per tal d'implantar les infraestructures de comunicacions, tant viàries, com ferroviàries, que permetin millorar l'eficiència de l'hinterland de la ciutat, especialment amb el somontà del Vallès (Castellar, Sentmenat, Caldes...) alhora que la connectivitat entre el nord de Terrassa i el nord de Sabadell, de forma especialment respectuosa amb l'entorn natural, els corredors ecològics i els espais agroforestals propis del Vallès.

Eix 108  Regeneració de la zona nord del barri de Ca n'Anglada

108.1.- Expropiació i enderroc
Culminació del procés d'expropiació i enderroc dels blocs afectats per l'esponjament (Fases 3A i 3B).
108.2.- Projecte executiu per als espais alliberats
Redacció d'un projecte executiu, d'acord amb la proposta sorgida del procés participatiu, per a la definició de la reurbanització dels espais alliberats (fases 1 a 4).
108.3.- Execució per fases
Execució de les fases 1 a 4 del projecte de reurbanització.

Eix 109  Treballarem per un model de ciutat on l'habitatge sigui un element clau per garantir el benestar de les persones

109.1.- Estratègia urbana en habitatge
Elaborarem un estudi de l'estratègia urbana en relació a l'habitatge
109.2.- Habitatge per a situacions d'assistència o emancipació
Incrementarem les reserves i la promoció d'habitatges dotacionals públics destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitat d'assistència o d'emancipació
109.3.- Àrees de conservació i regeneració urbana (ARU)
Definirem àrees de conservació i regeneració urbana (ARU) que incideixin en la transformació social i la millora de la convivència, prioritzant en el temps aquells àmbits amb un index de vulnerabilitat residencial més alt.
109.4.- Estudiar un model per regular els preus de lloguer
Elaborarem un estudi dels models per a la regulació del preu de lloguer amb l'objectiu de consensuar una Ordenança Municipal per fixar els llindars màxims del preu de lloguer adequats a la realitat de Terrassa.
109.5.- Mobilitzar habitatges buits
Elaborarem un estudi d'aplicació de possibles bonificacions per fomentar les polítiques d'habitatge i la mobilització d'habitatges buits per destinar-los a programes: HPO, Habitatges buits...

Eix 110  Millorarem l'estat del parc d'habitatges i de les persones residents

110.1.- Estudi de l'estat de conservació
Elaborarem un estudi per dimensionar l'estat de conservació del parc d'habitatges existent
incorporant indicadors de seguiment priorització d'intervencions.
110.2.- Ordenança de Rehabilitació i Manteniment
Elaborarem una ordenança de rehabilitació i manteniment dels habitatges amb criteris d'eficiència energètica, accessibilitat i salut.
110.3.- Subvencions per a rehabilitació d'elements comuns a edificis
Dotarem una línia de subvencions municipals per a la rehabilitació d'elements comuns dels edificis plurifamiliars, especialment per aquelles comunitats que presenten una major vulnerabilitat social.
110.4.- Subvencions per a rehabilitació interior
Dotarem una línia de subvencions per a la rehabilitació i millora de l'interior dels habitatges pels col·lectius vulnerables.
110.5.- Fomentar la rehabilitació, el manteniment, la protecció patrimonial, l'accessibilitat i
la sostenibilitat.
Fomentarem el treball en xarxa amb col·legis professionals i el gremi de construcció per fomentar la rehabilitació i el manteniment del parc edificat, la protecció del patrimoni, l'accessibilitat i la sostenibilitat.

Eix 111  Desenvoluparem estratègies per garantir l'accés a l'habitatge i augmentarem el parc d'habitatge social i assequible

111.1.- Canvi d'ús en locals de planta baixa
Modificarem la normativa municipal per regular el canvi d'ús de locals en planta baixa a habitatge d'HPO i accessible que s'adjudicarà a través del Registre de sol·licitants d'Habitatge de Terrassa.

111.2.- Habitatges de'HPO i lloguer assequible
Incrementarem el número d'habitatges d'HPO i lloguer assequible posant a disposició en dret de superfície sòl residencial de titularitat municipal a altres agents (entitats, cooperatives, fundacions socials,.fórmules mixtes público- privades..) mitjançant concursos públics.
111.3.- Estudi sobre àrees de tanteig i retracte
Elaborarem un estudi per valorar la viabilitat de delimitar àrees de tanteig i retracte addicionalment a l'Àrea delimitada a tota la ciutat sobre habitatges procedents d'execució hipotecària per part de la Generalitat i que permet a l'Ajuntament exercir el Dret.
111.4.- Ampliar el parc públic d'habitatges
Ampliarem el parc públic d'habitatges amb l'adquisició d'habitatges exercint el dret de tanteig i retracte , mitjançant concursos públics oberts o accedint a la línia crèdits de l'ICF per destinar-los a habitatges a programes socials d'habitatge: mesa d'emergència, emancipació, gent gran...
111.5.- Habitatge dotacional
Promourem la construcció i/o rehabilitació d'habitatges en equipaments qualificats d'habitatge dotacional sobre sòl municipal (sistema públic d'habitatge dotacional) i/o d'habitatge protegit en règim especial (sobre reserves d'HPO del patrimoni municipal) amb una mirada interseccional destinat a col·lectius amb necessitats específiques que tenen dificultat per accedir al mercat.
111.6.- Més habitatges per a programes socials
Ampliarem el pressupost destinat al servei de la borsa de mediació per al lloguer social i altres formes d'accés a l'habitatge a través de subvencions, ajuts a la rehabilitació, reducció IBI, garanties de cobrament..., per augmentar el numero d'habitatges destinats a programes socials.
111.7.- Estudi anual d'habitatges buits
Realitzarem l'estudi de camp d'habitatges buits anualment per tal d'activar les mesures contemplades a la Llei d'habitatge 18/2007, RDL 1/2015 de 27 de febrer i a la Llei 4/2016, en referència a la llei de segones oportunitats i la  moratòria de llançaments.
111.8.- Exercici d'accions legals
Dotarem una partida pressupostària per exercir les diferents accions contemplades a les lleis: sancions a grans tenidors per tal de disposar dels seus habitatges per a lloguer social i que compleixin el deure de conservació,  expropiació temporal de l'ús dels habitatges de grans tenidors per forçar l'execució de les obres de rehabilitació.....
111.9.- Intermediació
Intermediarem amb els agents immobiliaris de la ciutat per facilitar l'accés a famílies i persones, que són receptores de prestacions no contributives, als habitatges del mercat lliure.
111.10.- Programes d'habitatge per a joves
Dotarem de pressupost i recursos d'habitatges als programes destinats a joves vinculats a programes amb retorn social, al programa cohabitatge Intergeneracional, al programa de «sensellarisme» (Housing First) i altres programes d'Innovació Social.
111.11.- Noves situacions de vulnerabilitat residencial
Modificarem l'annex «mesa de valoració i fons d'habitatges» per adaptar el reglament a les noves situacions de vulnerabilitat residencial.

Eix 112 Adequarem i optimitzarem els recursos municipals destinats a habitatge

112.1.- Gestió activa del patrimoni municipal
Gestionarem de forma activa el patrimoni municipal de Sòl i Habitatge (béns patrimonials) actual i l'obtingut en l'actuació de gestió urbanística, alienant béns patrimonials d'ús diferent al residencial, per destinar els ingressos obtinguts a polítiques d'habitatge (promoció pública, rehabilitació, pagament de despeses d'urbanització corresponents a les finques municipals, etc)
112.2.- Optimització de recursos
Adequació de l'estructura organitzativa municipal, optimització dels recursos humans i econòmics i dotació pressupostària als projectes per a polítiques d'habitatge.
112.3.- Punta d'atenció centralitzat
Crearem un punt d'atenció centralitzat d'assessorament a la ciutadania en matèria d'habitatge per tal de facilitar el coneixement dels diferents recursos a la ciutadania i elaborarem material d'informació.
112.4.- Detecció i seguiment de problemàtiques
Dotarem els recursos necessaris per adquirir un programa de gestió que permeti creuar dades per fer una bona detecció i seguiment de les problemàtiques d'habitatges des dels serveis implicats: Habitatge, Serveis Socials, Policia, Urbanisme, Padró...
112.5.- Contracte-Programa
Elaborarem el contracte programa amb la Societat Municipal d'Habitatge pels encàrrecs de
l'Ajuntament a la SMH: el desenvolupament i execució del PLH, el desenvolupament de les activitats d'Oficina Local d'Habitatge, la Borsa de Mediació de Lloguer i altres formes d'Accés a l'habitatge, la Gestió del Lloguer Social i la promoció d'HPO.

Eix 113  Millora dels barris i la connectivitat entre tots ells, potenciant els eixos de centralitat

113.1.- Projecte mercat de Sant Pere i carrer Ample
Projecte mercat de Sant Pere i carrer Ample Estudi per la urbanització de l'entorn del mercat de Sant Pere i el carrer Ample.
113.2.- Obres d'urbanització mercat de Sant Pere
Millora dels sistemes de climatització i el serveis. Planificació urbanització.
113.3.- Projecte carrer Colom
Redacció del projecte d'urbanització del Carrer Colom en 2 fases.
113.4.- 1a fase d'urbanització del carrer Colom
Obres d'urbanització de la Fase I del Carrer Colom.
113.5.- Parc de la República
Redacció del projecte executiu i obres de les diferents fases del Parc de la República.
113.6.- Millora d'accessibilitat a voreres al barri d'Egara
Execució de les obres per a la millora de l'accesibilitat a les voreres del barri d'Egara.
113.7.- Projecte carrer Transversal
Redacció del projecte de la prolongació del carrer Transversal actualment en fase d'estudi
d'alternatives.
113.8.- Projecte futura biblioteca districte 5
Redacció del projecte de construcció de la nova biblioteca al Districte 5.
113.9.- Projecte casal cívic Roc Blanc
Redacció del projecte de construcció del casal cívic al Roc Blanc.
113.10.- Projecte ampliació Casal de Can Parellada (*)5
Redacció del projecte de les obres d'ampliació del Casal de Can Parellada.

Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.

113.11.- Rehabilitació per fases de la masia de Can Parellada (*)6
Execució de les obres corresponents a les 4 fases del projecte de rehabilitació bàsica d'estructura i coberta de la masia de Can Parellada i edificacions annexes
113.12.- Estudi de reforma de l'avinguda Abat Marcet (*)
Redacció d'un estudi d'alternatives per a la reforma de l'avinguda Abat Marcet.
113.13.- Usos i equipaments a l'antiga Saifa-Keller
Concurs d'idees pels equipaments i els seus possibles usos a impulsar a l'espai de l'antiga Saifa-Keller, per donar servei als barris de l'entorn. Encàrrec del projecte executiu.
113.14.- Nou ascensor a Poble Nou / Ctra. Rellinars
Execució de les obres per la instal.lació del nou ascensor a Poble Nou des de carretera de Rellinars a Ronda Ponent.
113.15.- Actuacions de millora a places de diversos barris
Actuacions de millora a les places de referència de diferents barris, incloent la reforma dels espais enjardinats, la millora de l'accessibilitat, el mobiliari, els jocs infantils, etc..
113.16.- Millores al parc de Sant Jordi (*)
Actuació per a la millora de l'accessibilitat i la recollida d'aigües de pluja als camins del Parc de Sant Jordi.

6 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.

Eix 114  Intervencions urbanístiques per impulsar «la revolució verda»

114.1.- Dinamització i millora Vapor Gran i carrer Portal Nou
Donar continuïtat a la dinamització i millora en l'àmbit del Vapor Gran executant les obres
corresponents al Subàmbit A1 que inclou la vianalització amb una plataforma del Carrer Portal Nou.
114.2.- Projecte de nou ús del pàrquing de Portal de Sant Roc (*)
Redacció del projecte executiu del nou ús del pàrquing del Portal de Sant Roc.
114.3.- Reforç estructural antic pàrquing Portal de Sant Roc
Reforç estructural de la coberta del parking del Portal de Sant Roc afectada pel trànsit de vehicles entre carrer Major i carrer del Vall.
6 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
114.4.- Urbanització provisional al Portal de Sant Roc
Redacció del projecte i execució de les obres corresponents a la urbanització provisional de l'àmbit del portal de Sant Roc.
114.5.- Projecte per a la reforma de la plaça del Dr. Robert (*)7
Redacció del projecte executiu per a la reforma del la Plaça del Dr. Robert.
114.6.- Obres d'adequació de la plaça del Dr. Robert (*)
Obres d'adequació i millora de la Plaça del Dr. Robert.
114.7.- Pont de l'avinguda Jacquard
Reparació i reforma del pont de l'avinguda Jacquard.
114.8.- Vianalització d'un tram del carrer Sant Llorenç
Execució de les obres per a la vianalització del Carrer Sant Llorenç entre el carrer la Rasa i St. Isidre.
114.9.- Vianalització del carrer del Vall (Forn, plaça Dr Cadevall i tram inicial de Col·legi) i
ampliació de voreres al carrer Col·legi
Execució de les obres de vianalització de l'àmbit (carrer del Vall, Forn, Dr. Cadevall i tram inicial de Col·legi) i les d'ampliació de voreres i reasfaltats del carrer Col.legi.
114.10.- Ampliació de voreres al carrer Sant Francesc
Execució de les obres d'ampliació de voreres al carrer Sant Francesc.
114.11.- Carrer de la Mina
Execució de les obres de reurbanitzacio del carrer de la Mina.
114.12.- Masia Freixa (*)
Execució de la Fase I de les obres de millora de la Masia Freixa
114.13.- Reforma de la plaça Freixa i Argemí (*)
Millora de la permeabilitat del Parc de Sant Jordi cap a la ciutat amb la redacció del projecte i l'execució de les obres de reforma de la Plaça Freixa i Argemí, des de la cruilla entre Nicolau Talló i Dr Ullés i fins al carrer de Galileu.
7 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
114.14.- Projecte Mercat de la Independència
Redacció del projecte per a la transformació del Mercat de la Independència.
114.15.- Projecte carrer Arquímedes
Redacció del projecte d'urbanització del Carrer Arquímedes
114.16.- Obres fase 1 carrer Arquímedes
Obres d'urbanització de la Fase 1 del Carrer Arquímedes entre plaça del Progrés i Pare Llaurador.
114.17.- Condicionament Terrassenc
Obres d'adequació de la planta principal del Condicionament Terrassenc, perquè esdevingui un equipament sociocultural i Centre de Cultura Popular i Tradicional.
114.18.- Fàbrica Noguera
Execució de les obres de rehabilitació de la Fabrica Noguera (base de treball de l'equip GEP, que pot esdevenir la base d'unificació de tot el servei de projectes, obres i manteniment)
114.19.- Carretera de Martorell, entre Doré i ronda Ponent
Seguiment de la redacció dels projectes i possible execució de les obres d'urbanització de la carretera de Martorell entre Doré i Ronda Ponent.

Eix 115  Millora del manteniment a tots els barris de la ciutat

El pressupost de manteniment ha caigut en els darrers 10 anys un 35% en valors absoluts i un 55% tenint en consideració IPC o els m2 de creixement de la ciutat, raons per les quals cal treballar per recuperar la degradació que ha patit en els darrers anys.

115.1.- Diagnosi de la xarxa de clavegueram
Diagnosi de l'estat de la xarxa de clavegueram de la ciutat i establiment d'un contracte de
manteniment que garanteixi la seguretat de les persones a la vegada que s'implementa la telegestió per evitar les habituals incidències en aigüats (actualment només s'actua per incidències)
115.2.- Diagnosi de l'estat de paviments
Diagnosi de l'estat de la xarxa de paviments i millora del contracte de paviments actual per començar a adequar-lo a la necessitat de les incidències sorgides tenint en consideració l'ús de sonoreductors en vies d'alta intensitat.
115.3.- Ampliació del contracte de voreres
Ampliació de l'actual contracte de voreres, totalment insuficient per la realitat i necessitat de la ciutat. 
115.4.- Ponts i passarel·les
Inici d'un programa de manteniment i rehabilitació de ponts i passarel.les que garanteixi la seguretat i el correcte estat de conservació.
115.5.- Diagnosi i prevenció de riscos
Diagnosi i inici d'un programa de manteniment d'altres elements estructurals i de l'espai públic que poden suposar riscos per a la seguretat de les persones com per exemple talusos, murs i barreres de seguretat, en els que actualment s'actua de forma reactiva, amb l'objectiu de treballar de manera preventiva
115.6.- Neteja de grafittis Creació d'un equip de neteja de grafittis de la ciutat
115.7.- Parcs de calistènia
Creació d'una xarxa de parcs de calistènia «workouts» per als joves i adolescents de la ciutat.
115.8.- Instal·lacions per a la pràctica esportiva
Reforç de la xarxa d'elements per a la pràctica esportiva per adults amb elements biosaludables amb la voluntat d'esdevenir un servei de proximitat per a tots els barris de la ciutat
115.9.- Espais poliesportius a la ciutat
Reforç de les instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure i gratuïta.
115.10.- Skate parcs
Estudi de les demandes i necessitats de la població jove i adolescent, especialment atenent als nous modes d'ús, ( patins, patinets, etc.), per la possibilitat d'adequar els dos skate parcs de la ciutat i l'estudi d'una nova instal·lació futura a l'est de la ciutat.
115.11.- Reforma de les àrees de lliure circulació de gossos
Realitzar un estudi tècnic de les àrees de lliure circulació de gossos per tal que algunes permetin el seu ús dividits en zones per gossos petits i grans, incorporant-hi arbres, bancs i alguna amb elements d'Agility .
115.12.- Incrementar les àrees de lliure circulació de gossos
Fixar com a objectiu disposar d'un equipament de lliure circulació de gossos a menys de 15 minuts a peu des de qualsevol punt de la ciutat consolidada, avaluant la incorporació d'aquestes dins dels parcs i jardins actuals, adaptant-ne les mides i característiques.
115.13.- Joc infantil i adolescent (*) 8
Elaboració d'un pla director del joc infantil i adolescent a la ciutat per optimitzar els existents i millorar les seves propietats educadores i socialitzadores des d'una perspectiva no sexista i no discriminatòria amb les persones amb mobilitat reduïda i/o altres discapacitats.
115.14.- Manteniment preventiu i correctiu
Manteniment preventiu i correctiu de les àrees de jocs infantils, de calistènia i elements biosaludables, per la seva progressiva adaptació per fer-les més inclusives, no sexistes i accessibles.
115.15.- Parcs infantils
Construcció de parcs infantils als districtes des de la perspectiva del joc educatiu, col·lectiu, no sexista i inclusiu, d'acord amb la proposta feta per la ciutadania al PAM 2019.
115.16.- Enfortir els serveis de manteniment
Modernització dels serveis de manteniment de l'espai públic (carrers, vials i parcs i jardins) amb la incorporació de més personal tècnic (3 Tècnics superiors) i la millora del parc mòbil, eines, maquinària i les instal·lacions.
115.17.- Neteja a les àrees de lliure circulació de gossos
Increment de les tasques de neteja a les àrees de lliure circulació de gossos i la seva desinfecció i desodorització.

8 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.

Eix 116 Ciutat digital: Impulsar l'ús de la tecnologia per millorar les infraestructures i els serveis a la ciutat posant les persones al centre, afavorint la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i una millor qualitat de vida.

116.1.- Cap a una «ciutat digital»
Impulsar l'elaboració d'un Pla Terrassa, ciutat digital, amb lideratge municipal i amb la participació i col·laboració de tots els agents urbans, amb l'objectiu de continuar afavorint l'evolució de la ciutat tradicional a una veritable ciutat digital, que posi la tecnologia al servei de les persones i que abordi la transformació digital d'una manera integral, tant pel que fa a l'administració com al conjunt de la ciutat.
116.2.- Xarxes Wifi municipals
Promoure l'aprofitament de les xarxes sense fils municipals per proporcionar l'accés als serveis i als tràmits municipals, així com per universalitzar l'accés a internet i habilitar zones de lliure accés a les xarxes sense fils a la ciutat per tal d'avançar cap a la igualtat d'oportunitats i lluitar contra la bretxa digital.
8 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
116.3.- Edificis i instal·lacions municipals
Potenciar la gestió eficient dels edificis i instal·lacions municipals mitjançant criteris de disseny sostenible en les reformes i rehabilitacions i el desplegament de sistemes intel·ligents i de l'«Internet de les coses» vinculat al funcionament de les infraestructures urbanes.
116.4.- Terrassa per a l'equitat digital: infraestructura i capacitació NOVA
Desenvolupament d'un pilot del projecte "Terrassa per a l'equitat digital" per analitzar la viabilitat del projecte, dotant d'eines i infraestructures al territori així com impulsant capacitació digital per a col·lectius que en tenen un a mancança amb l'objectiu de lluitar contra l'aïllament tecnològic i la bretxa digital i vetllar així, pel dret a la igualtat garantint l'accés a internet.

Eix 117 Pla de conservació i manteniment dels Equipaments Municipals.

Disposar d'uns edificis i instal·lacions municipals que donin resposta tant a les necessitats d'ampliar i democratitzar el seu ús com també per a un model desconcentrat en el territori de prestació dels serveis, amb les condicions d'espai i de funcionament adequades per al seu ús.

117.1.- Diagnosi d'edificis
Realitzar una diagnosi dels edificis i instal·lacions municipals i promoure l'elaboració de plans d'usos i serveis dels edificis i instal·lacions municipals per tal de repensar, optimitzar i democratitzar el seu ús, obrir-los al seu entorn com a espais de trobada i interacció ciutadana i facilitar que esdevinguin també un element central de la participació ciutadana i facilitar la celebració d'oposicions, i/o esdeveniments
de caràcter especial, perquè siguin d'utilitat a les necessitats que es plantegin en cas d'emergència o altres requeriments específics que es sol·licitin.
117.2.- Manteniment i seguretat
Garantir la conservació i bon ús dels equipaments i instal·lacions bàsiques dels equipaments
municipals, realitzant una auditoria de l'estat de conservació i manteniment dels mateixos, prioritzant la realització de plans de manteniment preventiu per a garantir la conservació i bon ús dels equipaments municipals, així com l'elaboració de plans d'emergència i autoprotecció.
117.3.- Accessibilitat
Fer un estudi centrat principalment en la senyalètica relacionada amb l'accessibilitat als equipaments municipals de pública concurrència.
117.4.- Rehabilitació i optimització
Establir programes i estudis que afavoreixin la rehabilitació i el manteniment dels bens patrimonials de la ciutat per aconseguir optimitzar el seu ús fomentant l'estalvi energètic i dinamitzar el seu entorn, afavorint la una major disponibilitat de patrimoni immoble per nous usos ciutadans i municipals.
117.5.- Criteris de disseny sostenible
Fomentar els criteris de disseny sostenible en les reformes i rehabilitacions dels edificis i instal·lacions municipals per tal de millorar la seva eficiència energètica i dotar de punts de recàrrega elèctrica per vehicles municipals diferents equipaments municipals.
117.6.- Adaptació dels equipaments a la situació de pandèmia NOVA
Adaptació dels equipaments a la situació sobrevinguda de pandèmia, possibilitant la prestació de serveis i el treball en els edificis mitjançant la millora de les condicions de ventilació, protecció dels treballadors, adaptació dels llocs de treballs i dels circuits dels recorreguts, senyalística especifica i garantint la neteja de tots els espais. Adaptació del procediment del dispositiu electoral per poder-se realitzar en època de pandèmia.
117.7.- Auditoria d'estat de manteniment equipaments esportius
Realitzar una auditoria del estat de conservació i manteniment dels equipaments per elaborar un programa prioritzat d'actuacions.
117.8.- Potenciar el manteniment d'equipaments esportius
Augmentar els recursos destinats al manteniment d'equipaments esportius i a estalvi energètic.