5- L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris
ODS_7/11

La ciutat ha de ser concebuda i construïda a la mida de les persones, de totes les  persones. Això es tradueix en actuacions urbanístiques, en carrers i places, en polítiques d'habitatge, en manteniment, en equipaments, en garantir l'accés de tothom als subministraments bàsics, en infraestructures... Tots aquests àmbits d'actuació s'han de treballar partint de les persones, de les diferents maneres de viure a la ciutat, de les necessitats, de les activitats que es fan a tots els espais de la ciutat... I també, molt especialment, garantint l'equilibri entre tots els barris i districtes.

Eix 101
Inici dels treballs preliminars de revisió del POUM, PAUM i Agenda i avaluació econòmica/financera de les actuacions.

101.1.- Indicadors
Anàlisi d'indicadors de ciutat , tenint en compte indicadors comarcals, nacionals, estatals, europeus i internacionals, així com les tendències.

101.2.- Anàlisi de l'evolució urbanística fins a l'actualitat
Anàlisi de l'evolució del POUM, PAUM i Agenda vigents.

101.3.- Diagnosi d'equipaments
Diagnosi del sistema d'equipaments

101.4.- Evolució del mercat immobiliari
Projecció de l'evolució del mercat immobiliari, amb especial atenció a preservar el dret a l'habitatge.

101.5.- Diagnosi final
Al final del mandat 2019-2023, disposarem d'una Diagnosi, amb visió innovadora i perspectiva del segle XXI.

Eix 102
Revisió i actualització del Catàleg d'edificis d'interès Històric-Artístic de Terrassa i adequació del Pla Especial de protecció del Patrimoni-Històric-Artístic Ambiental de Terrassa.

102.1.- Inventari
Revisió de l'inventari d'elements d'interès arquitectònic i històricartístic i ambiental

102.2.- Catàleg i Pla Especial
Revisió del Catàleg d'Edificis d'Interès Històric-Artístic de Terrassa i el Pla especial de Protecció del Patrimoni Històric- Arquitectònic-Ambiental de Terrassa, vigents des de l'any  1986.

Eix 103
Activació temporal del espais buits en el casc urbà, per ubicar activitats d'interès públic

103.1.- Ús temporal de solars inactius
Promourem la utilització temporal dels solars públics i privats inactius per a la realització de projectes per a ús ciutadà, adaptats a les necessitats de cada districte, d'acord amb el veïnat i propietaris.(xarxa d'horts urbans, espais esportius, zones lliure circulació gossos, aparcaments...)

103.2.- Terrenys reservats a futurs equipaments
Creació, especialment en terrenys reservats a futurs equipaments, d'una xarxa d'espais de biodiversitat, espais d'aigua i hotels d'insectes.

Eix 104
Dissenyar la reurbanització de la Rambleta del Pare Alegre, entre el sector de la PMU Rambleta Pare Alegre i la Plaça del Doré, amb la participació dels veïns veïnes

104.1.- Actuacions de millora
Actuacions de millora complementàries al desenvolupament privat (etapa 1).

104.2.- Informació i participació
Campanya informativa i consultiva.

104.3.- Projecte
Projecte bàsic i executiu de l'àmbit (etapa 2).

104.4.- Obres
Execució obres àmbit (etapa 2).

Eix 105
Modificar el POUM per incloure en sòl urbà consolidat l'obligació de destinar un %  determinat del sostre residencial de nova implantació en règim d'habitatge protegit

105.1.- Viabilitat d'una reserva per a habitatge social
Estudi econòmic sobre la viabilitat d'establir una reserva per a habitatge social en sòl urbà consolidat

Eix 106
Prioritzar les actuacions necessàries per activar els sectors de millora urbana, generadors de buits urbans, per davant dels sectors de creixement exteriors de la ciutat

106.1.- Antics espais industrials
Impulsar el desenvolupament de la urbanització, per iniciativa privada, del sector del Vapor Cortés, antiga fàbrica AEG i antiga fàbrica Sala Badrinas.

106.2.- Sant Pere de Les Fonts
Reformulació del sector de millora urbana de Sant Pere de Les Fonts.

106.3.- Sector Santa Eulàlia 1
Execució de les obres de desenvolupamentdel sector Santa Eulàlia, 1ª fase

106.4.- Sector Santa Eulàlia 2
Execució obres desenvolupament sector Santa Eulàlia 2ª fase

106.5.- Clavegueram al Pla del Bonaire
Execució obres desenvolupament clavegueram sector Pla del Bonaire

106.6.- Pla del Bonaire
Execució obres desenvolupament urbanització sector Pla del Bonaire

106.7.- Sector Venus
Execució obres desenvolupament urbanització sector Venus

106.8.- Franja Nord
Encàrrec del projecte executiu de la Franja Nord.

Eix 107
Definició del «districte zero» a l'entorn del Vapor Albinyana

El Districte zero neix de l'unió natural de diferents iniciatives locals amb un fort component cultural i comunitari que s'han situat a l'entorn d'un àmbit singular entre els carrers Vint-i-dos de Juliol, Nord, Rasa i Rambla d'Ègara, aprofitant i reconvertint algunes de les naus industrials de l'entorn. Una dinàmica de recuperació d'un entorn urbà singular a potenciar des de l'Ajuntament per transformar la ciutat.

107.1.- Potenciar activitats, comerç i lleure
Promoure les modificacions urbanístiques necessàries per potenciar les activitats, el comerç i el lleure dins de l'espai públic de forma compatible amb la preservació de la seva singularitat
arquitectònica.

107.2.- Més espai per a vianants
Estudiar la viabilitat d'ampliar en aquest àmbit les illes de vianants i incrementar la connexió amb la Rambla d'Ègara, entre el carrer de Sant Valentí i el carrer de Pau Claris.

Eix 108
Millorar la connectivitat del Parc de Vallparadís amb la trama urbana

108.1.- Connexió amb el futur parc lineal Riera del Palau
Buscarem fórmules que permetin executar la proposta de connexió entre el Parc de Vallparadís i el futur parc lineal de la Riera del Palau.

108.2.- Recuperació paisatgística
Impulsar mesures per recuperar paisatgísticament l'àmbit nourbanitzat comprès entre Can Jofresa i Les Fonts

108.3.- Estudi de la continuïtat del Parc de Vallparadís
Impulsarem la continuïtat del Parc de Vallparadís, estudiant l'oportunitat de fer-lo arribar fins a Les Fonts, a través de l'ordenació i reurbanització dels espais lliures i viaris de Can Jofresa.

108.4.- Connectivitat amb Can Parellada i Les Fonts
Impulsar l'execució de les obres de connectivitat de Vallparadís Sud amb els barris de Can Parellada i les Fonts.

108.5.- Torrent de les Bruixs i carrer Ample
Promoure un concurs d'idees per connectar el torrent de les Bruixes amb l'eix del carrer Ample.

Eix 109
Unificar els criteris d'urbanització dels diferents sectors i polígons que donen front a eix de l'Avinguda Sta Eulàlia i Ctra de Rubí

109.1.- Eix avinguda Santa Eulàlia
Elaborar un pla especial de criteris d'ordenació de l'espai públic per a la urbanització entorn l'eix de l'avinguda Sta Eulàlia i la Ctra. de Rubí.

Eix 110
Promoure l'assoliment de les previsions del POUMal Campus Universitari

110.1.- Espais lliures d'ús públic
Treballar, conjuntament amb la UPC, per a la transformació dels espais interns d'aparcament del Campus en espais lliures d'ús públic i de relació amb l'entorn.

Eix 111
Millorar, de forma sostenible, les connexions i comunicacions de Terrassa amb el seu entorn i el conjunt del país

111.1.- Tarifes de transport públic no discriminatòries per a Terrassa
Treballar amb la Generalitat per tal que s'implanti quan abans millor, un nou sistema tarifari del transport públic no discriminatori per a Terrassa.

111.2.- Nova estació Terrassa Oest
Treballar amb l'administració de l'Estat l'impuls de la futura nova estació de ferrocarril/metro de Terrassa Oest, que se sumaria a la de Terrassa Sud (FGC, sistema de «Metro de Terrassa»).

111.3.- Nova estació Terrassa Sud
Impulsar amb la Generalitat els estudis i implantació del futur nou baixador ferroviari de Terrassa Sud.

111.4.- Autopistes C-58 i C-16
Treballar amb la Generalitat l'acabament de la fase 3 d'ampliació de les autopistes C-58 i C-16 i impulsar les fases següents, per tal d'evitar les congestions que es produirien al posar-se en
servei la B-40 entre Abrera i Terrassa.

111.5.- Connectivitat amb Hospital de Terrassa i ctra N-150
Treballar amb la Generalitat la millora de la connectivitat ambl'Hospital i amb els equipaments de l'antiga Mancomunitat, posant especialment esment en la necessitat de millora dels serveis de bus i en les de remodelació de la N-150 fins a Sabadell.

111.6.- Gratuïtat del peatge de Les Fonts
Treballar amb la Generalitat la gratuïtat del peatge de Les Fonts

111.7.- Carril bici Terrassa-Sabadell
Projectar amb la Generalitat el carril bici Terrassa-Sabadell.

111.8.- Carril bici Terrassa-Matadepera
Construir amb la Diputació el carril bici Terrassa-Matadepera.

111.9.- Aparcaments a les estacions de ferrocarril
Treballar amb la Generalitat la implantació d'un nou aparcament d'enllaç a l'estació de Nacions Unides (FGC) i la millora de la regulació dels de les Fonts (FGC) i de Terrassa Est
(Renfe/Rodalies), per tal que els usuaris de transport públic disposin de plaça a qualsevol hora.

111.10.- Línia R8 Rodalies Martorell-Granollers
Instar al govern de l'Estat, per tal que, de forma coordinada amb la Generalitat, construeixi els intercanviadors ferroviaris de la línia R8 de Renfe/Rodalies (Martorell-Granollers) en els punts en que s'encreua amb d'altres línies fèrries, prioritzant:

  • el de la línia S1 de FGC (Terrassa-Barcelona) a l'alçada del'Hospital General
  • el de la línia R4 de Renfe/Rodalies (Terrassa-Barcelona) a l'alçada de Riu Sec.

111.11.- Línia ferroviària UAB i Hospital de Terrassa
Treballar conjuntament amb la Generalitat la definició de la nova línia ferroviària que passant per l'Hospital de Terrassa ens connecti amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

111.12.- Financiació de les obres del tram Abrera-Terrassa de la B-40
Exigir al govern de l'Estat l'acabament de les obres del tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa.

111.13.- Consensuar el projecte d'enllaç entre la Ronda Nord de Terrassa i la Ronda Oest de Sabadell/C-58
Impulsar, conjuntament amb la Generalitat, les actuacions per tal de millorar i completar el sistema de vies estructurants al voltant de la ciutat de forma que puguin exercir correctament la funció redistribuidora del trànsit, actuant com unes autèntiques rondes urbanes que redueixin la pressió sobre les avingudes i travesseres interior i així permetre la seva adient reordenació i pacificació, i consensuant el projecte d'enllaç entre la Ronda Nord de Terrassa i la Ronda Oest de Sabadell.

111.14.- Infraestructures viàries i ferroviàries amb respecte a l'entorn natural
Impulsar, conjuntament amb la Generalitat, les actuacions per tal d'implantar les infraestructures de comunicacions, tant viàries, com ferroviàries, que permetin millorar l'eficiència de l'hinterland de la ciutat, especialment amb el somontà del Vallès (Castellar, Sentmenat, Caldes...) alhora que la connectivitat entre el nord de Terrassa i el nord de Sabadell, de forma especialment respectuosa amb l'entorn natural, els corredors ecològics i els espais agroforestals propis del Vallès.

Eix 112
Reformulació urbanística de l'àmbit de l'Àrea Residencial Estratègica (ARE) Porta sud

112.1.- Estudi de viabilitat, i possibles alternatives, en relació a la proposta inicial de l'ARE.
L'ARE és una proposta destinada a la construcció d'un sector residencial amb presencia majoritària d'habitatges de protecció on es prioritza la urbanització i la construcció dels equipaments, prèvia a la construcció dels habitatges.

Eix 113
Regeneració de la zona nord del barri de Ca n'Anglada

113.1.- Expropiació i enderroc
Culminació del procés d'expropiació i enderroc dels blocs afectats per l'esponjament (Fases 3A i 3B).

113.2.- Projecte executiu per als espais alliberats
Redacció d'un projecte executiu, d'acord amb la proposta sorgida del procés participatiu, per a la definició de la reurbanització dels espais alliberats (fases 1 a 4).

113.3.- Execució per fases
Execució de les fases 1 a 4 del projecte de reurbanització.

Eix 114
Treballarem per un model de ciutat on l'habitatge sigui un element clau per garantir el benestar de les persones

114.1.- Estratègia urbana en habitatge
Elaborarem un estudi de l'estratègia urbana en relació a l'habitatge

114.2.- Habitatge per a situacions d'assistència o emancipació
Incrementarem les reserves i la promoció d'habitatges dotacionals públics destinats a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones amb necessitat d'assistència o d'emancipació

114.3.- Gestió i execució urbanística
Prioritzarem la gestió i execució urbanística activa en desenvolupament de sectors i polígons d'actuació en àmbits que es considerin estratègics.

114.4.- Àrees de conservació i regeneració urbana (ARU)
Definirem àrees de conservació i regeneració urbana (ARU) que incideixin en la transformació  social i la millora de la convivència, prioritzant en el temps aquells àmbits amb un index de vulnerabilitat residencial més alt.

114.5.- Estudiar un model per regular els preus de lloguer
Elaborarem un estudi dels models per a la regulació del preu de lloguer amb l'objectiu de consensuar una Ordenança Municipal per fixar els llindars màxims del preu de lloguer adequats a la realitat de Terrassa.

114.6.- Mobilitzar habitatges buits
Elaborarem un estudi d'aplicació de possibles bonificacions per fomentar les polítiques d'habitatge i la mobilització d'habitatges buits per destinar-los a programes: HPO, Habitatges buits...

Eix 115
Millorarem l'estat del parc d'habitatges i de les persones residents

115.1.- Estudi de l'estat de conservació
Elaborarem un estudi per dimensionar l'estat de conservació del parc d'habitatges existent incorporant indicadors de seguiment priorització d'intervencions.

115.2.- Ordenança de Rehabilitació i Manteniment
Elaborarem una ordenança de rehabilitació i manteniment dels habitatges amb criteris d'eficiència energètica, accessibilitat i salut.

115.3.- Subvencions per a rehabilitació d'elements comuns a edificis
Dotarem una línia de subvencions municipals per a la rehabilitació d'elements comuns dels edificis plurifamiliars, especialment per aquelles comunitats que presenten una major vulnerabilitat social.

115.4.- Subvencions per a rehabilitació interior
Dotarem una línia de subvencions per a la rehabilitació i millorade l'interior dels habitatges pels col·lectius vulnerables.

115.5.- Fomentar la rehabilitació, el manteniment, la protecció patrimonial, l'accessibilitat i la sostenibilitat
Fomentarem el treball en xarxa amb col·legis professionals i el gremi de construcció per fomentar la rehabilitació i el manteniment del parc edificat, la protecció del patrimoni, l'accessibilitat i la sostenibilitat.

Eix 116
Desenvoluparem estratègies per garantir l'accés a l'habitatge i augmentarem el parc d'habitatge social i assequible

116.1.- Canvi d'ús en locals de planta baixa
Modificarem la normativa municipal per regular el canvi d'ús de locals en planta baixa a habitatge d'HPO i accessible que s'adjudicarà a través del Registre de Sol.licitants d'Habitatge de Terrassa.

116.2.- Habitatges de'HPO i lloguer assequible
Incrementarem el número d'habitatges d'HPO i lloguer assequible posant a disposició en dret de superfície sòl residencial de titularitat municipal a altres agents (entitats, cooperatives, fundacions socials,.fórmules mixtes públicoprivades..) mitjançant concursos públics.

116.3.- Estudi sobre àrees de tanteig i retracte
Elaborarem un estudi per valorar la viabilitat de delimitar àrees de tanteig i retracte addicionalment a l'Àrea delimitada a tota la ciutat sobre habitatges procedents d'execució hipotecària per part de la Generalitat i que permet a l'Ajuntament exercir el Dret.

116.4.- Ampliar el parc públic d'habitatges
Ampliarem el parc públic d'habitatges amb l'adquisició d'habitatges exercint el dret de tanteig i retracte , mitjançant concursos públics oberts o accedint a la línia crèdits de l'ICF per destinar-los a habitatges a programes socials d'habitatge: mesa d'emergència, emancipació, gent gran...

116.5.- Habitatge dotacional
Promourem la construcció i/o rehabilitació d'habitatges en equipaments qualificats  l'habitatge dotacional sobre sòl municipal (sistema públic d'habitatge dotacional) i/o d'habitatge protegit en règim especial (sobre reserves d'HPO del patrimoni municipal) amb una mirada interseccional destinat a col·lectius amb necessitats específiques que tenen dificultat per accedir al mercat.

116.6.- Més habitatges per a programes socials
Ampliarem el pressupost destinat al servei de la borsa demediació per al lloguer social i altres formes d'accés a l'habitatgea través de subvencions, ajuts a la rehabilitació, reducció IBI, garanties de cobrament..., per augmentar el numero d'habitatges destinats a programes socials.

116.7.- Estudi anual d'habitatges buits
Realitzarem l'estudi de camp d'habitatges buits anualment per tal d'activar les mesures contemplades a la Llei d'habitatge 18/2007, RDL 1/2015 de 27 de febrer i a la Llei 4/2016, en referència a la llei de segones oportunitats i la moratòria de llançaments.

116.8.- Exercici d'accions legals
Dotarem una partida pressupostària per exercir les diferentsaccions contemplades a les lleis: sancions a grans tenidors per tal de disposar dels seus habitatges per a lloguer social i que compleixin el deure de conservació, expropiació temporal de l'úsdels habitatges de grans tenidors per forçar l'execució de les obres de rehabilitació.....

116.9.- Intermediació
Intermediarem amb els agents immobiliaris de la ciutat per facilitar l'accés a famílies i persones, que són receptores de prestacions no contributives, als habitatges del mercat lliure.

116.10.- Programes d'habitatge per a joves
Dotarem de pressupost i recursos d'habitatges als programes destinats a joves vinculats a programes amb retorn social, al programa cohabitatge Intergeneracional, al programa de «sensellarisme» (Housing First) i altres programes d'Innovació Social.

116.11.- Noves situacions de vulnerabilitat residencial
Modificarem l'annex «mesa de valoració i fons d'habitatges» per adaptar el reglament a les noves situacions de vulnerabilitat residencial.

Eix 117
Desenvoluparem estratègies per garantir la permanència a l'habitatge

117.1.- Ocupacions irregulars
Establirem un pla estratègic de ciutat amb la policia local i serveis implicats com Servei Polítiques Socials d'Habitatge: Servei Suport Comunitats Veïnals i Equip Ocupacions, que vetlli per les ocupacions irregulars i descontrolades dels habitatges provocant greus problemes en comunitats privades, i que posen en risc la convivència.

117.2.- Millorar la gestió i resposta a ocupacions irregulars
Millorarem el protocol de gestió i resposta per a les situacions d'ocupació irregulars: col·laborant amb les propietats dels habitatges (entitats financeres, «fons voltor» o grans tenidors) per tal de regularitzar les situacions «d'ocupació de bona fe», canalitzant l'accés als recursos públics sense vulneració dels principis de justícia i equitat, i evitant les situacions
d'infrahabitatge.

117.3.- Llançaments de persones vulnerables i desnonaments
Proposarem nous protocols d'actuació amb els jutjats del partit judicial de Terrassa per aturar els llançaments de les persones vulnerables, i evitar a la mesura del possible els desnonaments amb data oberta i els de les unitats de convivència amb menors que reforcin les actuacions que s'estan realitzant.

117.4.- Subministraments bàsics garantits
Reforçarem les mesures i els protocols necessaris per garantir els subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat residencial amb les companyies de serveis.
Exigirem a les companyies que compleixin la llei 24/2015, seguint la pauta marcada a la «Declaració de Terrassa».

117.5.- Ajuts municipals i polítiques d'inserció laboral
Complementarem i vincularem els ajuts municipals al pagament del lloguer i als subministraments bàsics amb polítiques d'inserció laboral i promoció econòmica

117.6.- Unitat d'atenció a persones en exclusió residencial
Crearem una unitat d'atenció a les persones en situació d'exclusió residencial vinculada a polítiques d'inserció i a programes d'atenció psicoterapèutica amb menors en processos de desnonament .

117.7.- Prevenció de pèrdua d'habitatge i acompanyament jurídic
Reforçarem el servei OFIMEH/LL d'atenció a les persones en situació de pèrdua d'habitatge de manera preventiva, amb major acompanyament jurídic als llogaters.

Eix 118
Adequarem i optimitzarem els recursos municipals destinats a habitatge

 

118.1.- Gestió activa del patrimoni municipal
Gestionarem de forma activa el patrimoni municipal de Sòl i Habitatge (béns patrimonials) actual i l'obtingut en l'actuació de gestió urbanística, alienant béns patrimonials d'ús diferent al residencial, per destinar els ingressos obtinguts a polítiques d'habitatge (promoció pública, rehabilitació, pagament de despeses d'urbanització corresponents a les finques municipals, etc)

118.2.- Optimització de recursos
Adequació de l'estructura organitzativa municipal, optimització dels recursos humans i econòmics i dotació pressupostària als projectes per a polítiques d'habitatge.

118.3.- Punta d'atenció centralitzat
Crearem un punt d'atenció centralitzat d'assessorament a la ciutadania en matèria d'habitatge per tal de facilitar el coneixement dels diferents recursos a la ciutadania i elaborarem material d'informació.

118.4.- Detecció i seguiment de problemàtiques
Dotarem els recursos necessaris per adquirir un programa de gestió que permeti creuar dades per fer una bona detecció i seguiment de les problemàtiques d'habitatges des dels serveis implicats: Habitatge, Serveis Socials, Policia, Urbanisme, Padró...

118.5.- Contracte-Programa
Elaborarem el contracte programa 2019-2024 amb la Societat
Municipal d'Habitatge per l'execució del PLH i el desenvolupament de les activitats d'Oficina Local d'Habitatge, Borsa de Mediació de Lloguer i altres formes d'Accés a l'habitatge i Gestió de Lloguer Social i promoció d'HPO

Eix 119
Millora dels barris i la connectivitat entre tots ells, potenciant els eixos de centralitat

119.1.- Projecte mercat de Sant Pere i carrer Ample
Redacció del projecte d'urbanització de l'entorn del mercat de Sant Pere i el carrer Ample.

119.2.- Obres d'urbanització mercat de Sant Pere
Execució de les obres d'urbanització del Mercat de Sant Pere.

119.3.- Projecte carrer Colom
Redacció del projecte d'urbanització del Carrer Colom en 2 fases.

119.4.- 1a fase d'urbanització del carrer Colom
Obres d'urbanització de la Fase I del Carrer Colom.

119.5.- Parc de la República
Redacció del projecte executiu i obres de les diferents fases del Parc de la República.

119.6.- Millora d'accessibilitat a voreres al barri d'Egara
Execució de les obres per a la millora de l'accesibilitat a les voreres del barri d'Egara.

119.7.- Projecte carrer Transversal
Redacció del projecte de la prolongació del carrer Transversal actualment en fase d'estudi d'alternatives.

119.8.- Projecte futura biblioteca districte 5
Redacció del projecte de construcció de la nova biblioteca al
Districte 5.
119.9.- Projecte casal cívic Roc Blanc
Redacció del projecte de construcció del casal cívic al Roc Blanc.

119.10.- Projecte ampliació Casal de Can Parellada
Redacció del projecte de les obres d'ampliació del Casal de Can Parellada.

119.11.- Rehabilitació per fases de la masia de Can Parellada
Execució de les obres corresponents a les 4 fases del projecte de rehabilitació bàsica d'estructura i coberta de la masia de Can Parellada i edificacions annexes.

119.12.- Estudi de reforma de l'avinguda Abat Marcet
Redacció d'un estudi d'alternatives per a la reforma de l'avinguda Abat Marcet.

119.13.- Usos i equipaments a l'antiga Saifa-Keller
Analitzar els possibles usos i equipaments a impulsar a l'espai de l'antiga Saifa-Keller, per donar servei als barris de l'entorn.

119.14.- Nou ascensor a Poble Nou / Ctra. Rellinars
Execució de les obres per la instal.lació del nou ascensor a Poble Nou des de carretera de Rellinars a Ronda Ponent.

119.15.- Actuacions de millora a places de diversos barris
Actuacions de millora a les places de referència de diferents barris, incloent la reforma dels espais enjardinats, la millora de l'accessibilitat, el mobiliari, els jocs infantils, etc..

119.16.- Millores al parc de Sant Jordi
Actuació per a la millora de l'accessibilitat i la recollida d'aigües de pluja als camins del Parc de Sant Jordi.

Eix 120
Intervencions urbanístiques per impulsar«la revolució verda»

120.1.- Dinamització i millora Vapor Gran i carrer Portal Nou
Donar continuïtat a la dinamització i millora en l'àmbit del Vapor Gran executant les obres corresponents al Subàmbit A1 que inclou la vianalització amb una plataforma del Carrer Portal Nou.

120.2.- Projecte de nou ús del pàrquing de Portal de Sant Roc
Redacció del projecte executiu del nou ús del pàrquing del Portal de Sant Roc.

120.3.- Reforç estructural antic pàrquing Portal de Sant Roc
Reforç estructural de la coberta del parking del Portal de Sant Roc afectada pel trànsit de vehicles entre carrer Major i carrer del Vall.

120.4.- Urbanització provisional al Portal de Sant Roc
Redacció del projecte i execució de les obres corresponents a la urbanització provisional de l'àmbit del portal de Sant Roc.

120.5.- Projecte per a la reforma de la plaça del Dr. Robert
Redacció del projecte executiu per a la reforma del la Plaça del Dr. Robert.

120.6.- Obres d'adequació de la plaça del Dr. Robert
Obres d'adequació i millora de la Plaça del Dr. Robert.

120.7.- Pont de l'avinguda Jacquard
Reparació i reforma del pont de l'avinguda Jacquard.

120.8.- Vianalització d'un tram del carrer Sant Llorenç
Execució de les obres per a la vianalització del Carrer Sant Llorenç entre el carrer la Rasa i St. Isidre.

120.9.- Vianalització del carrer del Vall (Forn, plaça Dr.Cadevall i tram inicial de Col·legi) i ampliació de voreres al carrer Col·legi
Execució de les obres de vianalització de l'àmbit (carrer del Vall, Forn, Dr. Cadevall i tram inicial de Col·legi) i les d'ampliació de voreres i reasfaltats del carrer Col.legi.

120.10.- Ampliació de voreres al carrer Sant Francesc
Execució de les obres d'ampliació de voreres al carrer Sant Francesc.

120.11.- Carrer de la Mina
Execució de les obres de reurbanitzacio del carrer de la Mina.

120.12.- Masia Freixa
Execució de la Fase I de les obres de millora de la Masia Freixa.

120.13.- Reforma de la plaça Freixa i Argemí
Millora de la permeabilitat del Parc de Sant Jordi cap a la ciutat amb la redacció del projecte i l'execució de les obres de reforma de la Plaça Freixa i Argemí, des de la cruilla entre Nicolau Talló i Dr. Ullés i fins al carrer de Galileu.

120.14.- Projecte Mercat de la Independència
Redacció del projecte per a la transformació del Mercat de la Independència.

120.15.- Projecte carrer Arquímedes
Redacció del projecte d'urbanització del Carrer Arquímedes

120.16.- Obres fase 1 carrer Arquímedes
Obres d'urbanització de la Fase 1 del Carrer Arquímedes entre plaça del Progrés i Pare Llaurador.

120.17.- Condicionament Terrassenc
Obres d'adequació de la planta principal del Condicionament Terrassenc.

120.18.- Fàbrica Noguera
Execució de les obres de rehabilitació de la Fabrica Noguera (base de treball de l'equip GEP, que pot esdevenir la base d'unificació de tot el servei de projectes, obres i manteniment)

120.19.- Carril bici a la Rambleta
Implementació del carril bici a la Rambleta del Pare Alegre com a Fase I del projecte de millora.

120.20.- Fase 2 del projecte Rambleta
Redacció del projecte d'urbanització de la Fase II de la Rambleta del Pare Alegre.

120.21.- Carretera de Martorell, entre Doré i ronda Ponent
Seguiment de la redacció dels projectes i possible execució de les obres d'urbanització de la carretera de Martorell entre Doré i Ronda Ponent.

Eix 121
Millora del manteniment a tots els barris de la ciutat

El pressupost de manteniment ha caigut en els darrers 10 anys un 35% en valors absoluts i un 55% tenint en consideració IPC o els m2 de creixement de la ciutat, raons per les quals cal treballar per recuperar la degradació que ha patit en els darrers anys.

121.1.- Diagnosi de la xarxa de clavegueram
Diagnosi de l'estat de la xarxa de clavegueram de la ciutat i establiment d'un contracte de manteniment que garanteixi la seguretat de les persones a la vegada que s'implementa la
telegestió per evitar les habituals incidències en aigüats (actualment només s'actua per incidències)

121.2.- Diagnosi de l'estat de paviments
Diagnosi de l'estat de la xarxa de paviments i millora del contracte de paviments actual per començar a adequar-lo a la necessitat de les incidències sorgides tenint en consideració l'ús de sonoreductors en vies d'alta intensitat.

121.3.- Ampliació del contracte de voreres
Ampliació de l'actual contracte de voreres, totalment insuficient per la realitat i necessitat de la ciutat.

121.4.- Ponts i passarel·les
Inici d'un programa de manteniment i rehabilitació de ponts i passarel.les que garanteixi la seguretat i el correcte estat de conservació.

121.5.- Diagnosi i prevenció de riscos
Diagnosi i inici d'un programa de manteniment d'altres elements estructurals i de l'espai públic que poden suposar riscos per a la seguretat de les persones com per exemple talusos, murs i barreres de seguretat, en els que actualment s'actua de forma reactiva, amb l'objectiu de treballar de manera preventiva

121.6.- Neteja de graffittis
Creació d'un equip de neteja de grafittis de la ciutat.

121.7.- Parcs de calistènia
Creació d'una xarxa de parcs de calistènia «workouts» per alsjoves i adolescents de la ciutat fins assolir la seva presència atots els districtes de la ciutat.

121.8.- Instal·lacions per a la pràctica esportiva
Reforç de la xarxa d'elements per a la pràctica esportiva peradults amb elements biosaludables amb la voluntat d'esdevenir un servei de proximitat per a tots els barris de la ciutat

121.9.- Espais poliesportius a tots els districtes
Reforç de les instal·lacions per a la pràctica esportiva lliure igratuïta, com a mínim amb la instal·lació d'una pista poliesportivaper districte.

121.10.- Skate parcs
Adequació dels dos skate parcs de la ciutat a les noves demandes de la població jove i adolscent, especialment atenentals nous modes d'ús, ( patins, patinets, etc.) i estudi d'una nova instal.lació futura a l'est de la ciutat.

121.11.- Reforma de les àrees de lliure circulació de gossos
Reforma de les àrees de lliure circulació de gossos per tal que permetin el seu ús dividits en zones per gossos petits i grans, incorporant-hi arbres, bancs i com a mínim una per districte amb elements d'Agility .

121.12.- Incrementar les àrees de lliure circulació de gossos
Fixar com a objectiu disposar d'un equipament de lliure circulació de gossos a menys de 10 minuts a peu des de qualsevol punt de la ciutat consolidada, avaluant la incorporació d'aquest dins dels parcs i jardins actuals, i modificant-ne el model actual per a permetre'n l'ús per part de tots els gossos, siguin de la mida que siguin. Construcció d'un mínim de 3 àrees anuals.

121.13.- Joc infantil i adolescent
Elaboració d'un pla director del joc infantil i adolescent a la ciutat per optimitzar els existents i millorar les seves propietats educadores i socialitzadores des d'una perspectiva no sexista i no discriminatòria amb les persones amb mobilitat reduïda i/o altres discapacitats.

121.14.- Manteniment preventiu i correctiu
Licitació d'un contracte de serveis per al manteniment preventiu i correctiu de les àrees de jocs infantils, de calistènia i elements biosaludables, canviant un mínim de cinc àrees de la ciutat per fer-les més inclusives, no sexistes i accessibles.

121.15.- Parcs infantils
Construcció de 7 parcs infantils nous, un per Districte des de la perspectiva del joc educatiu, col·lectiu, no sexista i inclusiu, d'acord amb la proposta feta per la ciutadania al PAM 2019.

121.16.- Enfortir els serveis de manteniment
Modernització dels serveis de manteniment de l'espai públic (carrers, vials i parcs i jardins) amb la incorporació de més personal tècnic (3 Tècnics superiors) i la millora del parc mòbil, eines, maquinària i les instal·lacions.

121.17.- Neteja a les àrees de lliure circulació de gossos
Increment de les tasques de neteja a les àrees de lliure circulació de gossos i la seva desinfecció i desodorització de forma mensual en comptes de la trimestral actual.

Eix 122
Impulsar l'ús de la tecnologia i les TIC per millorar les infrastructures i la vida a la ciutat

122.1.- Cap a una «smart city»
Impulsar l'elaboració d'un nou Pla Director Smart City Terrassa, que doni continuïtat a l'actual Pla (vigent fins el 2020), amb lideratge municipal i amb la participació i col·laboració de tots els agents urbans. amb l'objectiu de continuar afavorint l'evolució de la ciutat tradicional a la ciutat intel·ligent, salvaguardant l'essència i els valors de la nostra tradició europea i mediterrània.

Eix 123
Xarxes wifi, universalitzar l'accés a internet i disseny sostenible

123.1.- Xarxes wifi municipals
Promoure l'aprofitament de les xarxes wifi municipals per proporcionar l'accés als serveis i als tràmits municipals, així com per universalitzar l'accés a internet i habilitar zones de lliure accés a wifi a la ciutat.

123.2.- Edificis i instal·lacions municipals
Potenciar la gestió eficient dels edificis i instal·lacions municipals mitjançant criteris de disseny sostenible en les reformes i rehabilitacions i el desplegament de sistemes intel·ligents i de la «Internet de les coses» vinculada al funcionament de les infraestructures urbanes.

Eix 124
Pla d'Equipaments. Disposar d'uns edificis i instal·lacions municipals que donin resposta tant a les necessitats d'ampliar i democratitzar el seu ús com també per a un model desconcentrat en el territori de prestació dels serveis, amb les condicions d'espai i de funcionament adequades per al seu us

124.1.- Pla d'Equipaments
Impulsar l'elaboració del nou Pla d'Equipaments de la ciutat que permeti el desenvolupament i millora de l'oferta de serveis als equipaments municipals, dotant la ciutat dels espais necessaris per la consolidació i ampliació de l'activitat ciutadana, així com per la desconcentració en la prestació dels serveis municipals al territori.

124.2.- Diagnosi d'edificis
Realitzar una diagnosi dels edificis i instal·lacions municipals i promoure la elaboració de plans d'usos i serveis dels edificis i instal·lacions municipals per tal de repensar i  emocratitzar el seu ús, obrir-los al seu entorn com a espais de trobada i interacció ciutadana i facilitar que esdevinguin també un element central de la participació ciutadana.

124.3.- Manteniment i seguretat
Garantir la conservació i bon ús dels equipaments municipals, prioritzant la realització de plans de manteniment preventiu per a garantir la conservació i bon ús dels equipaments municipals, així com l'elaboració de plans d'emergència i autoprotecció.

124.4.- Accessibilitat
Fer un Pla d'accessibilitat als equipaments municipals que ens permeti la millora de les condicions d''accessibilitat des d'una perspectiva àmplia i integral. (accessibilitat visual, auditiva, etc.).

124.5.- Catàleg
Consolidar el catàleg d'equipaments municipals elaborant un sistema de mapeig del catàleg d'edificis i instal·lacions municipals que integri aquesta informació en el plànol de ciutat
que figura al web municipal.

124.6.- Model de gestió
Revisar el model de gestió dels equipaments municipals amb l'objectiu d'obrir-los a nous actors afavorint així una major implicació del teixit associatiu en la seva gestió.

124.7.- Rehabilitació i optimització
Establir programes i estudis que afavoreixin la rehabilitació i el manteniment dels bens patrimonials de la ciutat per aconseguir optimitzar el seu ús i dinamitzar i el seu entorn, afavorint la una major disponibilitat de patrimoni immoble per nous usos ciutadans i municipals.

124.8.- Criteris de disseny sostenible
Fomentar els criteris de disseny sostenible en les reformes i ehabilitacions dels edificis i instal·lacions municipals per tal de millorar la seva eficiència energètica i dotar de punts derecàrrega elèctrica per vehicles municipals diferents equipaments municipals.

Eix 125
Fomentar nous usos a espais en desús

125.1.- Condicionament Terrassenc
Finalitzar el projecte de rehabilitació en marxa perquè esdevingui un equipament  ociocultural i Centre de Cultura Popular i Tradicional

125.2.- Antiga fàbrica AEG
Iniciar els estudis per tal de definir els usos culturals, educatius o socials de l'antiga fàbrica AEG

125.3.- Vapor Ros
Iniciar les tasques de redacció d'un projecte amb el titular de l'equipament, que sigui viable i de consens i amb un destacat ús cultural