6.- Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus
ODS_3/11/13

La neteja i els residus són dues prioritats molt destacades per als propers anys, amb l'objectiu de millorar notablement la situació actual. Calen més recursos, cal treballar per augmentar l'eficàcia del servei, cal buscar solucions innovadores... I cal també fer un nou esforç en civisme per part de tots i totes pel que fa a la neteja. Els residus tenen un paper molt important en la política medioambiental. Un objectiu en el qual hem d'avançar entre tots i totes és reduir al màxim la generació de residus, especialment d'aquells que generen més impacte.

Eix 126
Actualitzar la normativa de gestió de residus i neteja

126.1.- Prevenció i gestió de residus
Aprovar el Pla de prevenció i gestió de residus de Terrassa.

126.2.- Promoure comportaments responsables
Revisar i aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus d'acord amb criteris de promoció de comportaments responsables.

126.3.- Ordenança de neteja i residus
Revisar l'ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus a Terrassa.

Eix 127
Garantir la continuïtat del model de gestió amb empresa pública, dotant-la de recursos suficients per donar compliment als objectius del pla de residus i establint els mecanismes de control necessaris

127.1.- Model de gestió
Definir, d'acord amb el Pla de prevenció i gestió de residus, el model de gestió (sistemes de recollida, freqüències, dotacions, etc).

127.2.- Auditoria d'organització
Realitzar una auditoria d'organització a l'empresa pública Ecoequip SAM.

127.3.- Contracte-Programa
Redacció i aprovació de l'encomana de gestió / contracteprograma entre l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal Eco-equip SAM, per a la seva implementació.

127.4.- Dotacions pressupostàries
Establir compromisos de dotacions pressupostaries que garanteixin el compliment del contracte-programa.

127.5.- Formació
Impulsar la formació de les persones que treballen a l'empresa pública en relació els objectius del servei i de l'empresa.

Eix 128
Conscienciar la ciutadania de la transcendència del comportament cívic i sostenible per la millora en la gestió de residus i neteja de la ciutat


128.1.- Campanyes de sensibilització
Fer campanyes de sensibilització per al foment de la recollida selectiva i l'ús correcte dels serveis i els contenidors

128.2.- Actuar en zones amb incidències continuades
Creació d'equips d'«agents cívics» per intervenir en les zones en que es detectin incidències continuades.

128.3.- Inspecció i sancions a comportaments incívics
Ampliació de les actuacions d'inspecció i sanció de comportaments incívics.

Eix 129
Programa pilot: servei de recollida " Porta a Porta"

Posar en marxa un pilot a la ciutat del sistema de recollida porta a porta. La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus –prèviament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d'aquest tipus de recollida.
Aquest model es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus (ciutadans/es,  comerços, etc.) separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que de forma permanent romanen a la via pública, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació (la porta de l'habitatge o comerç) d'acord amb un calendari preestablert, i sobre la qual s'ha de poder efectuar
un mínim control i seguiment.
El sistema de recollida porta a porta implica nous hàbits per al ciutadà, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, així com en l'horari de baixar les escombraries i el de recollir els bujols comunitaris o comercials.

129.1.- Separació en origen i recollida selectiva
Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament finalista (dipòsits controlats o altres).

129.2.- Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva.
Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d'usuari.
Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l'horari de recollida, etc.

129.3.- Afavorir la corresponsabilització de la ciutadania
Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en origen,  limitant a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.

129.4.- Contenidors a la via pública
Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s'eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.

129.5.- Gestió de qualitat per als residus
Assolir una gestió dels residus de qualitat des del punt de vista polític i social (acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris clars i  transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i llarg termini, etc.).

129.6.- Conscienciació ciutadana
Aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en particular, i del medi ambient, en general.

129.7.- Lluita contra l'incivisme
Intensificar les mesures contra l'incivisme amb campanyes per millorar la neteja i la gestió de residus conscienciant la població i destacant bones pràctiques ciutadanes.

Eix 130
Noves tecnologies aplicades a la recollidaselectiva.

130.1.- «Smart city» i residus
La gestió de residus en una «Smart city» neix com una necessitat per crear una ciutat òptima i habitable per a tots els seus residents, compartint tots uns mateixos objectius:

  • conseguir un entorn més informat
  • un entorn més conscienciat
  • amb majors facilitats per a un funcionament més còmode
  • sistemes més higiènics i de menor impacte visual

Amb aquests objectius, iniciarem un estudi amb el Consorci de Residus per analitzar la viabilitat d'un sistema de control mitjançant un xip en els contenidors, que ens permetrà identificar les males practiques per part de la ciutadania en la gestió de les escombraries.

Eix 131
La neteja i recollida selectiva de residus: per un servei eficient, valorat i respectat

131.1.- La separació en origen i la recollida selectiva, un compromís de tots i totes
Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de millor qualitat, i reduir la quantitat de la fracció Resta.

131.2.- Facilitats
Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva apropant els serveis als usuaris i facilitant material i eines per separar els residus de forma confortable.

131.3.- Apostar per reduir els contenidors
Reforçar els serveis porta a porta actuals i estudiar la viabilitat d'ampliar-los, per permetre la retirada de contenidors de l'espai públic.

131.4.- Sostenibilitat
Assolir un model de gestió dels residus sostenible ambiental, social i econòmicament, millorant la seva acceptació i reduint els conflictes, amb objectius clars i transparents, i amb optimització dels costos i garantia de finançament.

131.5.- Noves tecnologies
Realitzar amb la col·laboració del Consorci de Residus del Vallès Occidental un estudi per incorporar la tecnologia d'identificació d'usuari/a als contenidors, i la millora de la seva ergonomia.

131.6.- Coordinació amb els comerços
Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l'establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Facilitarem la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

131.7.- Estratègia d'economia circular
Incorporarem els residus dins d'una estratègia d'economia circular, començant per l'ecodisseny i fent que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els productes que no són viables d'integrar un altre cop en el medi o transformar en un nou producte o energia.

131.8.- Compra pública «verda»
Impulsarem una veritable «compra pública verda» que promocioni models de negoci relacionats amb la servilització (producte-servei) de manera que les empreses facturin per un estoc de béns present en l'economia i no per la freqüència de la seva renovació.

131.9.- Respecte al medi ambient
Impulsarem un nou model de desenvolupament que sigui sostenible, respectuós amb el medi ambient i que desenvolupi les pràctiques de l'Economia Circular.

131.10.- Adaptació de la recollida
Impulsar un estudi per adaptar la recollida a les necessitats funcionals de determinats col.lectius de manera que es pugui facilitar la gestió per la ciutadania.

Eix 132
Els residus: per la reducció de la producció, per la reutilització i per la millora de la recollida selectiva de residus

132.1.- «Residu Zero»
Establirem un pla ciutadà per al «Residu Zero» que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per avançar en els objectius de reducció de residus.

132.2.- Recuperar hàbits tradicionals
Impulsarem la recuperació dels hàbits tradicionals que contribueixen a la prevenció dels residus (cabàs, bossa del pa, etc.).

132.3.- Objectiu: eliminar les bosses de plàstic
Promourem l'eliminació de les bosses de plàstic, a tots els àmbits del municipi i dels serveis municipals.

Eix 133
La salut ambiental i alimentària: per una ciutat sense riscos per a la ciutadania

133.1.- Lluita contra les plagues emergents
Aprovar un protocol integral de lluita contra les plagues emergents.

133.2.- Control de mosquits
Desenvolupar un programa de control de mosquits per la prevenció de les arbovirosis.

133.3.- Instal·lacions d'alt i baix risc
Millorar el manteniment de les instal·lacions d'alt i baix risc municipals.

133.4.- Expedients per insalubritat
Millorar la gestió dels expedients oberts per motius d'insalubritat

133.5.- Inspeccions a piscines
Millorar el model d'inspeccions sanitàries a les piscines municipals

133.6.- Establiments de tatuatges i pírcings
Revisar les autoritzacions dels establiments de tatuatges i pírcings.

133.7.- Restauració i venda minorista
Incrementar les inspeccions als establiments de restauració, i de venda minorista de la ciutat.

133.8.- Dieta mediterrània
Promoure l'adhesió del restaurants a l'acreditació de dieta mediterrània.

133.9.- Millorar els mercats municipals
Estudiar possibles millores dels dos mercats municipals.

133.10.- Alertes alimentàries
Millorar el circuit d'informació ràpid d'alertes alimentàries.

133.11.- Aigua d'aixeta
Desenvolupar el Pla de control de l'aigua d'aixeta.