7.- Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones
ODS_11/16

Les dades oficials són molt clares: Terrassa és una de les ciutats més segures del nostre país. Però volem que encara ho sigui més, incrementant la dotació de policies i potenciant la seva coordinació, treballant en polítiques de prevenció, desenvolupant la «policia de barri»... al mateix temps que apostem per potenciar la protecció civil i la nostra capacitat de resiliència per fer front, per exemple, a crisis causades per fenòmens meteorològics, entre d'altres. L'objectiu de fons és garantir la llibertat, la seguretat i la convivència de totes les persones, a tot arreu, a tota hora i en tota mena de circumstàncies.

Eix 122  Policia de proximitat, preventiva i transparent, la policia de la nostra ciutat.

122.1.- Policia de barri i de districte
Reordenació dels efectius de Policia Municipal existents, amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'agents de districte («Policia de barri»). Valorar, en funció de la disponibilitat d'efectius i del creixement de la plantilla, un major increment futur.
122.2.- Model de patrullatge i proximitat
Modificació dels models actuals de patrullatge en vehicles policials, posant el màxim accent possible en la proximitat a la ciutadania.
122.3.- Formació
Increment dels cursos de formació a tota la plantilla de Policia Municipal, relacionats amb els següents conceptes/necessitats:

  • Proximitat i atenció a la ciutadania (presencial i telefònica)
  • Mediació en conflictes
  • Perspectiva de gènere
  • Diversitat cultural
  • LGTBIQ+
  • Gestió de grups humans (comandaments policials)

122.4.- Prevenció i seguiment amb les entitats
Establir un sistema periòdic de reunions amb les entitats veïnals, comercials, culturals, esportives i altres, per a l'intercanvi d'informacions i fer un seguiment dels temes de seguretat amb finalitat preventiva i/o correctora.
122.5.- Millorar l'atenció a la ciutadania
Realitzar un estudi de les necessitats de millora de la central telefònica de policia (d'espai i ubicació) i de les eines tecnològiques per garantir una millor i més eficient atenció a la ciutadania.
122.6.- Bústia de denúncies de tractaments inadequats
Obrir una bústia de denúncies de tractaments inadequats del cos de Policia Municipal envers la ciutadania i establir els mecanismes correctors oportuns.
122.7.- Sensibilització, civisme i convivència
Planificació i execució de diferents activitats de sensibilització amb la ciutadania i entitats per al foment del civisme i la convivència, així com d'activitats formatives adreçades a col·lectius vulnerables (joves, gent gran, LGTBI+, etc...)
122.8.- Unitat Canina
Creació de la Unitat Canina, dintre de la Policia Municipal.

Eix 123  Una Policia Municipal eficient, formada i amb més recursos

123.1.- Cobertura de baixes
Major agilitat en els processos de cobertura de les baixes al cos policial.
123.2.- Ràtio Policies Municipals/Mossos per habitants

  • Planificar l'increment de la plantilla d'acord amb l'estipulat al pla director, sempre i quan la normativa ho permeti, amb l'objectiu d'arribar a una millor ràtio policies municipals/habitants.
  • Treballar al costat de la Generalitat de Catalunya per tal d'aconseguir incrementar significativament el nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra a Terrassa

123.3.- Especialitzacions policials i necessitats operatives
Finalització del Pla de formació que contempli a més dels factors de proximitat i noves necessitats socials, totes les possibles especialitats policials i necessitats operatives.
123.4.- Modernització del cos de policia municipal
Dotant-lo de les eines necessàries, des de les individuals com les càmeres personals, a les tècniques com tauletes o el nou programa informàtic Vinfopol.
123.5.- Vehicles menys contaminants
Renovació progressiva de la flota de vehicles policials sota els criteris mediambientals i de
sostenibilitat.
123.6.- Coordinació amb altres cossos policials
Millora de la coordinació amb d'altres cossos policials, fonamentalment amb els Mossos d'Esquadra.
123.7.- Funció de policia administrativa i inspectora
Increment de la funció de policia administrativa i inspectora de la Policia Municipal (venda ambulant no permesa, controls mediambientals, horaris, sorolls, etc...), amb el conseqüent reflex en els departaments corresponents de l'estructura municipal que han de tramitar els expedients.
123.8.- Atenció a les víctimes
Estudi i increment dels recursos humans i ampliació horària de la Unitat d'Atenció a la Víctima, entesa la víctima en el sentit més ampli (tots els col·lectius vulnerables), per garantir una millor atenció i seguiment dels casos.
123.9.- Instal·lacions Policia municipal NOVA
Millora de les condicions de seguretat i connectivitat de l'edifici de la policia municipal

Eix 124  La seguretat a la nostra ciutat, una qüestió que ens implica a totes i tots

124.1.- Pla Local de Seguretat
Finalitzar l'elaboració del Pla Local de Seguretat i dels diferents programes i plans sectorials que el composen, tot garantint una participació de la ciutadania i les entitats interessades.
124.2.- Consell de Seguretat
Constituir el Consell de Seguretat, d'acord amb els nous estatuts, garantint una major i millor
participació de la ciutadania i les entitats, així com la possibilitat de formar grups de treball per temes, amb la finalitat de fomentar la cogestió, la cooperació i la coproducció de polítiques públiques en matèria de seguretat.

Eix 125  Una ciutat preparada i resilient

125.1.- Resiliència urbana
Impulsar un Pla Director de la resiliència urbana a Terrassa amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat, el benestar i la qualitat de vida de les persones, mitjançant una gestió resilient dels serveis públics com una xarxa interconnectada i interdependent. Per tal de gestionar-ho, impulsar la creació de la comunitat de gestió de la resiliència urbana, amb participació de tots els actors urbans implicats i amb el suport d'una eina tecnològica de gestió integrada amb la plataforma de ciutat intel·ligent.
125.2.- Prevenció als boscos i medi natural
Fomentar el desenvolupament de sistemes tecnològics basats en la «internet de les coses» i l'anàlisi de dades, orientats a la protecció dels boscos i del medi natural, preveient i reduint els efectes derivats del canvi climàtic i de l'actuació humana.
125.3.- Prevenció a les rieres
Implantar sistemes automàtics de detecció del nivell del cabdal de les rieres, connectats amb la plataforma de ciutat intel·ligent.
125.4.- ADF i Voluntaris/es Forestals
Incrementar la dotació a l'ADF i a Voluntaris Forestals com a garantia de la participació de la ciutadania interessada en la prevenció d'incendis.
125.5.- Franges de prevenció d'incendis
Planificar de manera sostinguda en el temps, la reposició de les franges de prevenció d'incendis a la nostra ciutat.
125.6.- Voluntaris/es de Protecció Civil
Realització de l'estudi per a la creació i implementació del cos de voluntaris/es de Protecció Civil.
125.7.- Potenciar els serveis
Avançar cap a la dotació als serveis tècnics municipals de protecció civil de recursos econòmics i humans suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableix la normativa.
125.8.- Recerca de suports externs NOVA
Recerca de suports externs per la implementació del projecte Ciutat Resilient amb programes de desenvolupament com els Fons Europeus Next Generation.

Eix 126  Actualització i transparència en la gestió de les autoritzacions a l'espai públic

126.1.- Nova Ordenança de Publicitat a la via pública
Redacció de la nova Ordenança de Publicitat a la via pública.
126.2.- Ordenança de terrasses
Modificació de l'Ordenança de terrasses, dotant-la d'una major flexibilitat, per tal de garantir els diferents usos de la via pública i el respecte als mateixos.
126.3.- Informació a entitats
Establir un sistema de reunions periòdiques i informatives amb les entitats per tal de donar la
informació necessària sobre terminis legals per tal de sol·licitar l'ús de la via pública

Eix 127 Millorarem la convivència a les comunitats veïnals

El servei de Suport a les Comunitats Veïnals acompanyarà a les comunitats veïnals de tota la ciutat per millorar la convivència, vetllant per garantir la igualtat de tracte i no discriminació en els col·lectius més vulnerables.

127.1.- Comunitats veïnals
Promourem un entorn favorable per a la millora de la convivència de les comunitats veïnals, oferint especial atenció als territoris amb característiques socio-econòmiques d'alt risc social.
127.2.- Treball en xarxa
Consolidarem l'equip del SSCV com agents referents dels diferents districtes de la ciutat a partir del treball en xarxa amb agents i serveis distribuïts pel territori, serveis municipals, altres entitats o estaments.
127.3.- Detecció de necessitats
Contribuirem a la millora de la qualitat de vida als barris mitjançant la detecció de necessitats
concretes, amb especial atenció a les persones creuades pels diferents eixos d'opressió que els vulnerabilitzen més. Canalitzarem les necessitats detectades i les elevarem als serveis especialitzats, per emprendre les actuacions corresponents.