7.- Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones
ODS_11/16

Les dades oficials són molt clares: Terrassa és una de les ciutats més segures del nostre país. Però volem que encara ho sigui més, incrementant la dotació de policies i potenciant la seva coordinació, treballant en polítiques de prevenció, desenvolupant la «policia de barri»... al mateix temps que apostem per potenciar la protecció civil i la nostra capacitat de resiliència per fer front, per exemple, a crisis causades per fenòmens meteorològics, entre d'altres. L'objectiu de fons és garantir la llibertat, la seguretat i la convivència de totes les persones, a tot arreu, a tota hora i en tota mena de circumstàncies.

Eix 134
Policia de proximitat, preventiva i transparent, la policia de la nostra ciutat.

134.1.- Policia de barri i de districte
Reordenació dels efectius de Policia Municipal existents, amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'agents de districte («Policia de barri»). Valorar, en funció de la disponibilitat d'efectius i del creixement de la plantilla, un major increment futur.

134.2.- Model de patrullatge i proximitat
Modificació dels models actuals de patrullatge en vehicles policials, posant el màxim accent possible en la proximitat a la Policia de barri

134.3.- Formació
Increment dels cursos de formació a tota la plantilla de Policia Municipal, relacionats amb els següents conceptes/necessitats:

  • Proximitat i atenció a la ciutadania (presencial i telefònica)
  • Mediació en conflictes
  • Perspectiva de gènere
  • Diversitat cultural
  • LGTBIQ+
  • Gestió de grups humans (comandaments policials)

134.4.- Prevenció i seguiment amb les entitats
Establir un sistema periòdic de reunions amb les entitats veïnals, comercials, culturals, esportives i altres, per a l'intercanvi d'informacions i fer un seguiment dels temes de seguretat amb finalitat preventiva i/o correctora.

134.5.- Millorar l'atenció a la ciutadania
Realitzar un estudi de les necessitats de millora de la central telefònica de policia (d'espai i ubicació) i de les eines tecnològiques per garantir una millor i més eficient atenció a la ciutadania.

134.6.- Bústia de denúncies de tractaments inadequats
Obrir una bústia de denúncies de tractaments inadequats del cos de Policia Municipal envers la ciutadania i establir els mecanismes correctors oportuns.

134.7.- Estudiar la viabilitat de punts de districte
Estudiar la possibilitat de crear un punt d'atenció de la Policia Municipal a cada districte.

134.8.- Sensibilització, civisme i convivència
Planificació i execució de diferents activitats de sensibilitzacióamb la ciutadania i entitats per al foment del civisme i laconvivència, així com d'activitats formatives adreçades a col·lectius vulnerables (joves, gent gran, LGTBI+, etc...)

134.9.- Unitat Canina
Creació de la Unitat Canina, dintre de la Policia Municipal.


Eix 135
Una Policia Municipal eficient, formada i amb més recursos

135.1.- Cobertura de baixes
Major agilitat en els processos de cobertura de les baixes al cos policial.

135.2.- Ràtio Policies Municipals / Mossos per habitants
Planificar l'increment de la plantilla d'acord amb l'estipulat al pla director, sempre i quan la normativa ho permeti, amb l'objectiu d'arribar a una millor ràtio policies  municipals / habitants.
Treballar al costat de la Generalitat de Catalunya per tal d'aconseguir incrementar significativament el nombre d'efectius de Mossos d'Esquadra a Terrassa

135.3.- Especialitzacions policials i necessitats operatives
Finalització del Pla de formació que contempli a més dels factors de proximitat i noves necessitats socials, totes les possibles especialitats policials i necessitats operatives.

135.4.- Necessitats i millores tecnològiques
Estudi de les necessitats tecnològiques que garanteixen una major eficàcia i eficiència en la prestació del servei de la policia i en el tractament de la informació (programa de gestió, informatització de les denúncies, càmeres unipersonals, etilòmetres, etc...)

135.5.- Vehicles menys contaminants
Renovació progressiva de la flota de vehicles policials sota els criteris mediambientals i de sostenibilitat.

135.6.- Coordinació amb altres cossos policials
Millora de la coordinació amb d'altres cossos policials, fonamentalment amb els Mossos d'Esquadra.

135.7.- Funció de policia administrativa i inspectora
Increment de la funció de policia administrativa i inspectora de la Policia Municipal (venda ambulant no permesa, controls mediambientals, horaris, sorolls,etc...), amb el conseqüent reflex en els departaments corresponents de l'estructura municipal que han de tramitar els expedients. 

135.8.- Atenció a les víctimes
Estudi i increment dels recursos humans i ampliació horària de la Unitat d'Atenció a la Víctima, entesa la víctima en el sentit més ampli (tots els col·lectius vulnerables), per garantir una millor atenció i seguiment dels casos.

Eix 136
La seguretat a la nostra ciutat, una qüestió que ens implica a totes i tots

136.1.- Pla Local de Seguretat
Finalitzar l'elaboració del Pla Local de Seguretat i dels diferents programes i plans sectorials que el composen, tot garantint una participació de la ciutadania i les entitats interessades.

136.2.- Consell de Seguretat
Constituir el Consell de Seguretat, d'acord amb els nous estatuts, garantint una major i millor participació de la ciutadania i les entitats, així com la possibilitat de formar grups de treball per temes, amb la finalitat de fomentar la cogestió, la cooperació i la coproducció de polítiques públiques en matèria de seguretat.

Eix 137
Una ciutat preparada i resilient

137.1.- Resiliència urbana
Impulsar un Pla Director de la resiliència urbana a Terrassa amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat, el benestar i la qualitat de vida, mitjançant una gestió resilient dels serveis públics com una xarxa interconnectada i interdependent.

137.2.- Gestionar la resiliència urbana
Impulsar la creació de la comunitat de gestió de la resiliència urbana, amb participació de tots els actors urbans implicats i amb el suport d'una eina tecnològica de gestió de la  resiliència integrada amb la plataforma de ciutat intel·ligent.

137.3.- Prevenció als boscos i medi natural
Fomentar el desenvolupament de sistemes tecnològics basats en la «internet de les coses» i l'anàlisi de dades, orientats a la protecció dels boscos i del medi natural, preveient i reduint els efectes derivats del canvi climàtic i de l'actuació humana.

137.4.- Prevenció a les rieres
Implantar sistemes automàtics de detecció del nivell del cabdal de les rieres, connectats amb la plataforma de ciutat intel·ligent.

137.5.- ADF i Voluntaris/es Forestals
Incrementar la dotació a l'ADF i a Voluntaris Forestals com a garantia de la participació de la ciutadania interessada en la prevenció d'incendis.

137.6.- Franges de prevenció d'incendis
Planificar de manera sostinguda en el temps, la reposició de les franges de prevenció d'incendis a la nostra ciutat.

137.7.- Voluntaris/es de Protecció Civil
Realització de l'estudi per a la creació i implementació del cos devoluntaris/es de Protecció Civil

137.8.- Potenciar els serveis
Avançar cap a la dotació als serveis tècnics municipals de protecció civil de recursos econòmics i humans suficients per poder desenvolupar les competències municipals que estableix la normativa.

Eix 138
Actualització i transparència en la gestió de les autoritzacions a l'espai públic

138.1.- Nova Ordenança de Publicitat a la via pública
Redacció de la nova Ordenança de Publicitat a la via pública.

138.2.- Ordenança de terrasses
Modificació de l'Ordenança de terrasses, dotant-la d'una majorflexibilitat, per tal de garantir els diferents usos de la via pública i el respecte als mateixos.

138.3.- Informació a entitats
Establir un sistema de reunions periòdiques i informatives amb les entitats per tal de donar la informació necessària sobre terminis legals per tal de sol·licitar l'ús de la via pública

Eix 139
Millorarem la convivència a les comunitats veïnals

139.1.- Comunitats veïnals
Promourem un entorn favorable per a la millora de la convivència de les comunitats veïnals, oferint especial atenció als territoris amb característiques socio-econòmiques d'alt risc social.

139.2.- Treball en xarxa
Consolidarem l'equip del SSCV com agents referents dels districtes a partir del treball en xarxa.

139.3.- Detecció de necessitats
Contribuirem a la millora de la qualitat de vida als barris mitjançant la detecció de necessitats concretes.