8.- Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris
ODS_10/11

Imaginem una Terrassa sense rieres que actuïn com a barreres? Aquest és l'horitzó que ens fixem per als propers anys: dibuixar el camí que ens portarà, en un futur, a integrar les rieres en el paisatge urbà d'una nova manera, equilibrant el respecte a la natura, la seguretat i la necessitat de connectar millor els barris. Impulsem, doncs, un procés de reflexió i d'innovació, de treball tècnic i de diàleg constructiu per trobar, entre tots i totes, una fórmula que faci viable aquest objectiu històric.

Eix 140
Dissenyar un nou model de ciutat en el qual les rieres no siguin barreres per als barris

140.1.- Estratègia de futur i de ciutat per superar «l'efecte barrera»
Treballar, al llarg d'aquest mandat, per dissenyar una estratègia de ciutat enfocada a  neutralitzar «l'efecte barrera» de les rieres, dissenyar les operacions urbanístiques necessàries, establir un marc de cooperació amb altres administracions i planificar la seva viabilitat econòmica. En aquest procés hi tindran un paper destacat la participació ciutadana i la reflexió i el debat públics.

140.2.- Estructura tècnica
Crear una estructura tècnica estable de treball transversal i multidisciplinar, dintre de l'organització municipal, que actuï com a «Oficina Tècnica de Rieres», adscrita a la regidoria competent i a la seva àrea de referència.

Eix 141
Iniciar els treballs per definir el projecte de futur de les rieres urbanes

141.1.- Estudis de viabilitat i Pla Director
Instar a la Generalitat de Catalunya a que porti a terme els estudis de viabilitat tècnica i hidràulica, així com els de definició i programació de solucions per a la transformació de les parts urbanes de les rieres de les Arenes i del Palau, d'acord amb els compromisos adquirits de redacció d'un nou Pla Director de les Rieres de Terrassa.

141.2.- Estudis i treballs tècnics
Incidir sobre els contingut i desenvolupament d'aquests estudis i treballs que ha de portar a terme l'Agència Catalana de l'Aigua.

141.3.- Participació ciutadana
Vehicular el coneixement i l'expertesa en les diferents disciplines que incideixen en les possibilitats de reconversió dels espais de les rieres de les Arenes i del Palau de forma coordinada amb els sistemes de participació ciutadana per tal d'avançar en la definició del projecte de futur de les rieres i dels eixos cívics de l'avinguda del Vallès i de la ronda de Ponent.

141.4.- Definició del projecte de futur
Impulsar la redacció d'estudis de connectivitat urbana, de renaturalització, de paisatge urbà i de mobilitat que donin suport al procés de definició del projecte de futur de les rieres i dels eixos cívics que les acompanyen.

Eix 142
Convertir l'avinguda del Vallès en un gran passeig urbà, a la zona est de la ciutat, amb una visió integral (mobilitat, oci, comerç, medi ambient...)

142.1.- Millores de connectivitat entre barris
Impulsar la redacció d'estudis de usos i possibilitats de transformació dels barris situats a ambdos costats de l'avinguda del Vallès, per tal de definir les millores de connectivitat urbana, que permetin vèncer l'efecte barrera que actualment suposa la riera tant des del punt de vista físic, com psicològic.

142.2.- Participació ciutadana
Definir tram a tram les actuacions de connectivitat urbana, d'acord amb els estudis anteriors i els processos de participació ciutadana.

Eix 143
Millorar el manteniment i neteja de les rieres urbanes

143.1.- Col·laboració i programes de neteja
Establir i mantenir les col·laboracions i programes de neteja de les rieres, per tal que la seva imatge sigui digne i pulcre, en concordança amb la seva significació com a element lineal que conforma paisatge urbà.

143.2.- Retirada de vegetació invasora
Intensificar la col·laboració amb l'ACA per a la retirada de vegetació invasora, així com tota aquella que pugui constituir un risc per a la contenció del flux hidràulic en els llindars establerts en situacions de grans avingudes.

Eix 144
Minimitzar el risc d'inundació

144.1.- Obres de rehabilitació i millora
Intensificar la col·laboració amb l'ACA per a l'execució d'obres de rehabilitació i millora dels endegaments de les rieres que permetin mantenir la seva seguretat estructural i minimitzar el risc d'inundació.

144.2.- Comunicació i participació ciutadana
Establir i mantenir els canals de participació i comunicació ciutadana que permetin prioritzar adientment les actuacions i transmetre els beneficis d'elles.