8.- Rieres: trencar «l'efecte barrera», una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris
ODS_10/11

Imaginem una Terrassa sense rieres que actuïn com a barreres? Aquest és l'horitzó que ens fixem per als propers anys: dibuixar el camí que ens portarà, en un futur, a integrar les rieres en el paisatge urbà d'una nova manera, equilibrant el respecte a la natura, la seguretat i la necessitat de connectar millor els barris. Impulsem, doncs, un procés de reflexió i d'innovació, de treball tècnic i de diàleg constructiu per trobar, entre tots i totes, una fórmula que faci viable aquest objectiu històric.

Eix 128  Replantejar el paper de les rieres de Palau i les Arenes i abordar la transformació d'aquestes "fronteres" entre barris, tot convertint-les en nexes que articulin i posin en relació els barris de la ciutat situats a banda i banda de llurs lleres

128.1.- Estratègia de futur i de ciutat per superar «l'efecte barrera»
Treballar, al llarg d'aquest mandat, per dissenyar una estratègia de ciutat enfocada a neutralitzar «l'efecte barrera» de les rieres, dissenyar les operacions urbanístiques necessàries, establir un marc de cooperació amb altres administracions i planificar la seva viabilitat econòmica. En aquest procés hi tindran un paper destacat la participació ciutadana i la reflexió i el debat públics.
128.2.- Crear una estructura tècnica estable de treball transversal i multidisciplinar, dintre
de l'organització municipal.
Crear una estructura tècnica estable de treball transversal i multidisciplinar, dintre de l'organització municipal, que actuï com a «Oficina Tècnica de Rieres», adscrita a la regidoria competent i a la seva àrea de referència.
128.3.- Seguiment del Pla Director de les Rieres de Terrassa de l'ACA
Instar a la Generalitat de Catalunya a que porti a terme els estudis de viabilitat tècnica i hidràulica, així com els de definició i programació de solucions per a la transformació de les parts urbanes de les rieres de les Arenes i del Palau, d'acord amb els compromisos adquirits de redacció d'un nou Pla Director de les Rieres de Terrassa.
128.4.- Estudis i treballs tècnics
Incidir sobre els contingut i desenvolupament d'aquests estudis i treballs que ha de portar a terme l'Agència Catalana de l'Aigua.
128.5.- Participació ciutadana
Vehicular el coneixement i l'expertesa en les diferents disciplines que incideixen en les possibilitats de reconversió dels espais de les rieres de les Arenes i del Palau de forma coordinada amb els sistemes de participació ciutadana per tal d'avançar en la definició del projecte de futur de les rieres i dels eixos cívics de l'avinguda del Vallès i de la ronda de Ponent.

Eix 129  Millorar el manteniment i neteja de les rieres urbanes

129.1.- Retirada de residus a les rieres
Establir i mantenir les col·laboracions i programes de neteja de les rieres, per tal que la seva imatge sigui digne i pulcre, en concordança amb la seva significació com a element lineal que conforma paisatge urbà
129.2.- Manteniment de la vegetació
Retirada de la vegetació de les lleres per tal d'evitar obstruccions i mantenir la capacitat hidràulica de les infraestructures fluvials. La retirada de vegetació es realitza tant d'espècies invasores, com és la canya americana, com d'altres elements vegetals autòctons, com arbustos o arbres, que per la seva grandària pugin obstaculitzar els cursos fluvials.

Eix 130  Minimitzar el risc d'inundació

130.1.- Obres de rehabilitació i millora
Intensificar la col·laboració amb l'ACA per a l'execució d'obres de rehabilitació i millora dels
endegaments de les rieres que permetin mantenir la seva seguretat estructural i minimitzar el risc d'inundació.