9.- L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom
ODS_11

Volem fer un Ajuntament més dinàmic i eficaç, amb serveis millor dotats, apostant pel talent i la innovació, per potenciar la transparència i la participació. Una fiscalitat justa i moderada, una renovada aposta tecnològica, un compromís absolut amb l'ètica i l'honradesa i la confiança en la professionalitat de les treballadores i treballadors i l'esperit de servei a la
ciutat: aquests són alguns dels factors que ens permetran impulsar un salt endavant de tota l'organització municipal.

Eix 131  L'organització municipal i les persones que l'integren. Una organització professional, eficaç i sostenible que sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania

131.1.- Optimització de l'estructura i organització municipals.
Atendre les noves necessitats ciutadanes promovent una optimització i racionalització de l'organització que posi en valor el talent i les potencialitats de les persones que formen l'estructura municipal, a través del projecte «Fem Ajuntament», entre d'altres.
131.2.- Pla de formació permanent
Impulsar un pla de formació permanent per al personal municipal, així com la implantació d'una cultura organitzacional que promogui el creixement professional i la detecció i aprofitament del talent de les persones que formen part de l'organització.
131.3.- Cultura col·laborativa i transversal
Fomentar la cultura col·laborativa i de cooperació perquè les àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies de treball que facilitin el desenvolupament de projectes transversals i de ciutat.
131.4.- Igualtat de gèneres efectiva
Treballar per la igualtat efectiva entre dones i homes a l'organització municipal revisant i donant un nou impuls al Pla d'igualtat de gèneres.
131.5.- Mecanismes de participació interna
Definir i impulsar mecanismes de participació interna per tal que els conjunt del personal municipal pugui participar en la millora de l'organització
131.6.- Usos i gestió del temps
Aplicar els principis que estableix el Pla Estratègic dels Usos i la Gestió del Temps a l'organització municipal, per tal de facilitar la conciliació de la vida professional i personal i tenint en compte fórmules alternatives i/o complementàries al treball presencial.
131.7.- Pla de comunicació interna NOVA
Elaborar un Pla de comunicació interna per a la planificació i gestió eficient de la comunicació dins l'organització, per tal de contribuir a l'assoliment dels objectius corporatius i facilitar l'evolució organitzativa i la seva capacitat de resposta a les necessitats presents i als reptes futurs.

Eix 132  Els recursos: fiscalitat. Polítiques fiscals ajustades a les necessitats de la ciutat en el marc d'un model de fiscalitat moderada, progressiva, respectuosa amb el medi ambient i que garanteixi la funció redistributiva i la justícia social.

132.1- Un model de fiscalitat progressiva i just
Avançar en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i en un model de taxes i preus públics que garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics i amb una tarificació que busqui el màxim equilibri entre el cost real dels serveis, les necessitats de les persones que en són usuàries i la seva capacitat econòmica.
132.2.- Bonificacions, exempcions i ajuts
Revisar l'actual model de bonificacions, exempcions i ajuts per tal de millorar la seva aplicació a les persones més desfavorides i ampliar els supòsits de bonificació, especialment en relació amb les activitats econòmiques, l'emprenedoria i la creació d'empreses, la sostenibilitat i la transició energètica, entre d'altres.
132.3.- Incentius fiscals
Introduir en les ordenances fiscals incentius fiscals que permetin promoure les prioritats del govern: accessibilitat, transició cap a un model d'energia sostenible i respectuós amb el medi ambient, creació d'empreses, etc.
132.4.- Lluita contra el frau fiscal
Impulsar un Pla d'actuació per lluitar contra el frau fiscal.
132.5.- Participació ciutadana
Dissenyar instruments que afavoreixin la participació ciutadana en la definició de les polítiques fiscals, facilitin el seu coneixement i esdevinguin un espai on la ciutadania pugui proposar mesures per una fiscalitat més justa i progressiva.
132.6.- Perspectiva de gènere i padrons fiscals
Analitzar els padrons fiscals des de la perspectiva de gènere i definir un pla d'accions que permetin aconseguir un tractament equitatiu entre homes i dones en la fiscalitat.

Eix 133  La distribució dels recursos: els pressupostos. Pressupostos equilibrats al servei de les necessitats ciutadanes i la igualtat d'oportunitats, elaborats i gestionats de manera que permetin garantir i millorar la qualitat dels serveis.

133.1.- Estudi econòmic-financer de la hisenda municipal
Garantir el rigor i la sostenibilitat de l'administració municipal amb la realització d'un estudi econòmic-financer de la hisenda municipal que permeti definir les fortaleses i debilitats de la hisenda l'Ajuntament de Terrassa i ens municipals, que permeti avançar en l'ajust de l'estructura pressupostària i, alhora, donar resposta a les necessitats dels serveis i de les inversions que existeixen al municipi.
133.2.- Participació ciutadana
Dissenyar mecanismes que afavoreixin la participació ciutadana tant en l'elaboració dels pressupostos municipals com en la seva posterior execució, desenvolupant un model de pressupostos participatius.
133.3.- Retre comptes davant la ciutadania
Impulsar instruments per un millor retiment de comptes davant la ciutadania en relació amb l'execució dels pressupostos municipals fent-la coneixedora de la gestió dels recursos i dels resultats obtinguts.
133.4.- Perspectiva de gènere
Analitzar els pressupostos municipals des de la perspectiva de gènere per detectar els desequilibris entre els continguts de les polítiques públiques i els recursos destinats a posar-les en marxa, i introduir factors de correcció perquè els recursos es destinin de forma equitativa des del punt de vista de la igualtat de gènere.

Eix 134 Terrassa, Ciutat Digital, on la innovació i les tecnologies ens permeten millorar els serveis que donem a la ciutadania

134.1.- Un Ajuntament més digital
Elaborar un Pla de transformació digital de l'Ajuntament que faciliti la gestió de les necessitats tant de la ciutadania com de la pròpia administració municipal i ens permeti avançar en el procés d'innovació i de transformació de l'Ajuntament.
134.2.- Procediments àgils i fàcils, reduint l'ús de paper
Continuar desenvolupant la implantació de l'administració electrònica, avançant cap a un Ajuntament sense papers on els procediments estiguin dins un entorn digital, per tal de disminuir els costos econòmics i ecològics i poder donar respostes més àgils.
134.3.- Innovació tecnològica
Incorporar la innovació tecnològica per promoure noves eines que facilitin la comunicació i interacció amb la ciutadania, promoguin la participació ciutadana, així com l'accés a la informació relativa a l'activitat municipal i el retiment de comptes.

Eix 135  Pla estratègic de Transformació empresarial. Contractació i gestió dels serveis públics. Uns serveis orientats a donar la millor resposta a les necessitats de les persones i a mantenir i millorar tant la qualitat de vida de la ciutadania com les infraestructures i serveis amb que compta la ciutat

135.1.- Anàlisi de serveis externalitzats
Seguiment i control dels serveis públics externalitzats per avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de control sobre les empreses concessionàries.
135.2.- Serveis impropis
Identificar els serveis impropis que són competència d'altres administracions, però que són prestats per l'Ajuntament de Terrassa i analitzar el seu cost des dels serveis que es porten a terme, per tal de negociar amb les administracions responsables de la prestació d'aquests serveis el corresponent rescabalament econòmic.
135.3.- Pla Estratègic de Transformació Empresarial
Elaborar el Pla Estratègic de Transformació Empresarial de l'Ajuntament de Terrassa per tal de disposar d'un full de ruta i homogeneïtzar estratègies i criteris, tenint en compte l'encaix en l'estructura municipal de cada una de les empreses i de totes elles en conjunt com a entitats de gestió directa de serveis municipals.
135.4.- Clàusules socials i criteris ètics i socialment responsables
Seguir impulsant la introducció de clàusules socials i criteris ètics i socialment responsables en la contractació municipal, promovent un model de contractació responsable.
135.5.- Eficiència en la contractació
Continuar desenvolupant mecanismes d'eficiència en la contractació, promovent la simplificació en la contractació, la disminució dels costos, la unificació de les necessitats compartides pel conjunt dels serveis i la centralització de les compres i subministres.
135.6.- Creació d'instruments de control en la contractació
Avaluació de la creació d'un sistema o servei de control i seguiment de l'execució de contractes, així com l'estudi d'altres fórmules que permetin el correcte desenvolupament dels mateixos des dels serveis corresponents.
135.7.- Vehicles menys contaminants
Fomentar la renovació de la flota de vehicles municipals cap a energies renovables i menys
contaminants mitjançant la redacció dels projectes per a poder dur a terme les actuacions necessàries per dotar de vehicles elèctrics als edificis amb flota municipal i iniciar el procés de renovació de flota.
135.8.- Administració electrònica i patrimoni documental
Impulsar el Projecte Ariadna per a la implementació d'un sistema de gestió i tramitació d'expedients digitals. Incorporar un Pla de Preservació Digital per a la conservació del patrimoni documental de la ciutat i per complir amb l'objectiu 11.4 de conservació del patrimoni de forma sostenible de l'Agenda 2030.
135.9.- Gestió de la pandèmia NOVA
Compra i gestió de l'emmagatzematge, distribució i inventariat del material sanitari, del material de protecció i del material de senyalització, específic per a la pandèmia.

Eix 136  Un model territorial d'administració propera i accessible, també, des de la vessant comunitària i participativa

136.1.- Millora dels consells territorials
Definir i impulsar una estratègia per a la millora i reactivació dels consells de representació territorial de manera que disposin de capacitat d'incidència en les polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i amb recursos directament associats a l'exercici d'aquestes competències.
136.2.- Millorar els serveis i la cohesió social als barris de baixa intensitat de població,
disseminats i masies de Terrassa NOVA

  • Crear una Taula participativa per al tractament dels problemes específics dels barris disseminats i nuclis de baixa intensitat.
  • Elaborar un programa d'activitats en l'àmbit de la dinamització comunitària per afavorir el sentiment de pertinença a la ciutat i la cohesió social.

Eix 137 Transparència ètica i Bon Govern

Garantir el dret a la informació fent accessible tota la informació pública no protegida de manera comprensible i posant a disposició de la ciutadania aplicacions per facilitar el coneixement dels resultats de l'acció de govern.
Incorporar els valors de l'ètica, la qualitat, la transparència i el retiment de comptes en el funcionament de l'organització municipal.

137.1.- Pla d'Integritat Institucional
Impulsar l'elaboració d'un Pla d'Integritat Institucional que ens permeti anar més enllà del compromís amb el codi ètic, de bon govern i de conducta.

137.2.- Bústia ètica
Posar en funcionament la Bústia ètica amb l'objectiu d'afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals d'acord amb el Codi ètic vigent.
137.3.- Desenvolupament tecnològic de la Transparència i el Govern Obert
Definir, desenvolupar i implementar un conjunt d'actualitzacions tecnològiques necessàries per a la millora qualitativa de la transparència i el govern obert de forma integrada amb el desenvolupament de l'administració electrònica municipal, principalment adreçades a poder disposar de noves funcionalitats al Portal de Transparència, impulsar eines que facilitin el retiment de comptes de l'acció de govern i definir un sistema integrat de relació i interacció amb la ciutadania per tal de millorar qualitativament el seu dret a la informació.
137.4.- Gestió de les dades municipals
Dissenyar i impulsar un nou model de gestió municipal basat en l'establiment d'objectius, la
planificació de les actuacions per assolir-los i la verificació dels resultats que permeti avançar en el tractament unificat, eficient i sistematitzat de les dades de les quals disposa l'ajuntament, per tal d'analitzar-les i treure'n conclusions de manera que es puguin utilitzar per prendre decisions, per promoure la innovació i per aconseguir millors serveis públics. Promoure'n la publicació en format obert al Portal Open Data sempre que sigui possible, per tal de facilitar l'accés a la informació per part de la ciutadania.
137.5.- Cartes de Serveis
Revisar i millorar l'actual model de Cartes de Serveis per tal que esdevinguin la base d'un sistema de qualitat en la gestió dels serveis municipals.
137.6.- Transparència
Millorar qualitativament els continguts de la informació que l'Ajuntament publica al Portal de
Transparència, fent-la més comprensible, entenedora, actualitzada i sempre que sigui possible en format reutilitzable però, sobretot, estructurada, completa, interrelacionada i comprensible per a tothom, avançant així en la garantia del dret a la informació per part de la ciutadania.

Eix 138  Unificació dels arxius històric i municipal

138.1.- Arxius i gestió documental
Unificació dels arxius històric i municipal en un sol servei d'Arxius i gestió documental, per promoure l'accés a la informació els documents de manera eficient i ràpida a la ciutadania i a la pròpia organització.

Eix 139  Comunicació municipal des de la perspectiva d'un nou model de ciutat

139.1.- Pla Director de Comunicació Municipal
Elaborar i implementar transversalment un Pla Director de Comunicació Municipal, que defineixi l'estratègia i línies d'actuació, integri tots els recursos i serveis existents al conjunt de l'organització i potencií la comunicació municipal.

Eix 140  Mitjans de comunicació municipals que garanteixin el Dret a la informació

140.1.- Nous canals i nous formats
Utilitzar nous canals d'informació i explorar nous formats d'acord amb els nous hàbits de consum audiovisual, per garantir el dret a la informació.
140.2.- Reflectir la vitalitat social de la ciutat
Donar major protagonisme a les entitats culturals, esportives i socials de la ciutat, a través dels mitjans de comunicació, per garantir el Dret de participació en assumptes públics.
140.3.- Patrimoni audiovisual
Posar en marxa un pla de conservació i indexació de l'arxiu audiovisual dels mitjans de comunicació municipals, per preservar aquest patrimoni municipal, per garantir el Dret a la informació.