Objectius generals

 • Proporcionar, a alumnat, professorat i ciutadania, eines i recursos per adquirir els coneixements que permetin actituds i comportaments adequats per protegir, respectar i millorar el medi; i així aconseguir una ciutat més sostenible.
 • Impulsar l'educació per a la sostenibilitat en el currículum dels centres educatius.
 • Proporcionar als centres les eines i recursos per incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida de l'aula, del centre i del seu entorn.
 • Donar suport als projectes d'ambientalització i educació per a la sostenibilitat dels centres educatius.

Objectius prioritaris pel curs 2019-2020

 • Conèixer l'Anella Verda de Terrassa, els seus valors, les seves activitats, les possibilitats didàctiques i recursos pedagògics ( apadrinament, aprenentatge i servei ) i la seva relació amb l'àmbit urbà.
 • Aplicar criteris de sostenibilitat ambiental al cultiu de proximitat per mitjà de l'horticultura urbana i potenciar el verd urbà.
 • Conèixer la problemàtica associada al canvi climàtic, els seus efectes i les causes derivades de les activitats humanes, i les accions que afavoreixen la seva mitigació.
 • Conèixer la problemàtica associada a la qualitat ambiental del nostre municipi, els seus efectes i les causes derivades de les activitats humanes, i les accions que afavoreixen la seva millora.

Com apuntar-se a les activitats

Les inscripcions s'han de fer a través de la seu electrònica.

Ompliu el formulari de la Inscripció a les activitats del Programa d'Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa 2019/2020.

Important:

 • Les inscripcions i reseves de les activitats de TAIGUA s'han de realitzar al correu comunicacio@taigua.cat o per telèfon : 937362822
 • Les inscripcions i reserves de les activitats del Consorci per a la Gestió de residus s'han de realitzar a la pàgina web del Consorci.

Període d'inscripció

A les activitats per als centres educatius i de formació :  Del 4 al 18 de setembre de 2019.

Totes les activitats tenen places limitades, es respectarà l'ordre d'entrada de sol·licituds. Hi ha límit de demanda per centre, cicle i grup classe.

Cal tenir present que la inscripció a les activitats no suposa automàticament la participació, un cop finalitzat el termini es valoraran les inscripcions rebudes i es notificarà a cada centre aquelles activitats que han estat aprovades i les que no es podran realitzar.

Us demanem que centralitzeu totes les sol·licituds del vostre centre a través d'una persona responsable.

A les activitats per a la ciutadania: De gener a juny de 2020.

Les sol·licituds i la realització d'aquestes activitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària del moment.

Període de realització

Les activitats de l'àmbit educatiu es duran a terme dins del període comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2020.

Les activitats de l'àmbit ciutadà es duran a terme de gener a juliol de 2020.

Criteris a tenir en compte

 • Les escoles i centres de fora del municipi que vulguin participar en el programa han d'assumir els costos de les activitats.
 • A l'hora de fer la inscripció a l'activitat cal tenir en compte el nivell a qui està adreçada.
 • El transport va a càrrec del centre, exceptuant les visites a la deixalleria.
 • En cas d'anul·lació d'una activitat sense justificació ni avís previ ( 48 hores d'antelació ) el centre educatiu haurà d'abonar el cost del monitoratge.
 • El/la professor/a ha de ser present durant tot el desenvolupament de l'activitat, en cas contrari els educadors no faran l'activitat.
 • Les valoracions s'han de tornar als educadors, si no és el mateix dia, en els dies posteriors a la realització de cada activitat.