Com a punt de partida, oferim una primera anàlisi o diagnosi, elaborada pels serveis tècnics municipals.

A partir d'aquí, tothom té a la seva disposició un formulari per aportar totes les observacions fins el 19 de juny; visions, opinions o idees que puguin contribuir a definir la situació de la ciutat en aquests moments i a apuntar les línies estratègiques de futur.

Aquesta fase la portarem a terme a través d'un ampli ventall d'entrevistes i qüestionaris a persones i entitats representatives de la nostra ciutat, amb especial èmfasi en totes aquelles que són presents als diversos consells sectorials, taules i fòrums estables de participació que tenim establerts .

Posteriorment, treballarem tècnicament totes les respostes, visions i opinions, amb la màxima transparència, per tal d'obtenir un document de diagnosi el més àmpliament compartida que sigui possible.