El Pla Estratègic dels Usos i la Gestió del Temps a Terrassa ha estat elaborat pel Programa Usos del Temps de l'Ajuntament de Terrassa i amb la col·laboració de la Fundació Maria Aurèlia Capmany i l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

Aquest Pla és fruit d'un procés participatiu que ha comptat amb la participació d'entitats, institucions i associacions de la ciutat (empresarials, sindicals, veïnals, socials, ...), així com dels treballadors, treballadores i càrrecs electes de la corporació municipal.

Aquest procés participatiu ha tingut, com a eixos bàsics, fer una anàlisi de la realitat de la ciutat en relació als usos i la gestió del temps i articular espais oberts de diàleg per a aconseguir desenvolupar un seguit de propostes que serveixin de base per a definir l'estratègia en relació amb les noves polítiques d'organització dels usos i la gestió del temps a Terrassa.

Aquestes propostes s'han articulat en quatre eixos i en la definició de deu objectius i 106 mesures que busquen promoure una organització social del temps que millori la qualitat de vida dels terrassencs i terrassenques.

EIX 1) Més disponibilitat de temps:

Una demanda recorrent de la ciutadania que comporta l'ordenació de la gestió administrativa, comercial i laboral, la necessitat de nous horaris d'atenció al públic, la nova organització del treball productiu i la potenciació de les noves tecnologies.

Aquest eix planteja l'harmonització de l'ordenació socioeconòmica i dels serveis de la ciutat per aconseguir una millor gestió dels temps individuals i col·lectius, tant pel que fa a la reorganització dels horaris, com per incentivar noves fórmules d'organització dels temps de treball i de les polítiques d'igualtat d'oportunitats a les empreses, potenciant una major flexibilització d'horaris i dels serveis i introduint l'ús de les noves tecnologies com a element tècnic essencial per aconseguir una optimització de la gestió dels temps personals.

EIX 2) Espai Públic urbà i mobilitat:

Un nou concepte del planejament urbà que tingui en compte una organització de l'espai en funció de la diversitat de les persones, els seus ritmes i les seves vivències.

Aquest Eix planteja la necessitat de tenir en compte la planificació de l'espai públic i una mobilitat/accessibilitat sostenible i eficient, com a un dels àmbits més importants per definir noves propostes pel que fa als usos dels temps i aconseguir una ordenació de l'espai i del temps més equilibrada, que situí a les persones com a element central. La forma d'organitzar el territori determina, en bona mesura, els usos i la gestió del temps de la ciutadania.

EIX 3) Coresponsabilitat en el temps de treball productiu i reproductiu:

Un nou model social que aconsegueixi  compartir de manera coresponsable els temps de vida i de  treball entre les dones i els homes per alliberar temps a favor de les persones sobre les que recauen els treballs de la vida quotidiana i de cura de les persones.

Aquest Eix planteja la necessitat de potenciar que dones i homes es responsabilitzin i comparteixin els temps del treball laboral i els temps de treball de la vida quotidiana, per aconseguir un canvi dels models culturals que ajudi a la superació dels "rols" de gènere, incidint de manera positiva  en la necessitat de coresponsabilitat en les feines domèstiques i de cura i establint accions que ajudin a facilitar una optimització  del temps a les persones cuidadores.

EIX 4) Sensibilització, participació i comunicació:

Una millora de la participació, la informació i comunicació amb la ciutadania per avançar cap a una nova organització dels usos del temps a la ciutat.

Les polítiques del temps han d'interactuar transversalment, potenciar el debat, la negociació i l'acord entre la gestió pública i la ciutadania, tenint en compte la necessitat del reconeixement de les potencialitats dels diferents col·lectius i de fer sentir a tota la ciutadania que la seva participació/corresponsabilitat i complicitat és imprescindible en la reorganització dels usos del temps.